Summary Stichting & vereniging : nieuwe stijl

-
ISBN-10 9460200133 ISBN-13 9789460200137
197 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Stichting & vereniging : nieuwe stijl". The author(s) of the book is/are Luc Repriels Vincent van der Leest. The ISBN of the book is 9789460200137 or 9460200133. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Stichting & vereniging : nieuwe stijl

 • 1 De rechtsvorm

 • ja?

  ja

 • Wat is een organisatie?

  Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen personen gericht op het bereiken van een bepaald doel

 • Commercieel of niet-commercieel? Het doel is het maken van winst

  Commercieel

 • Commercieel of niet-commercieel? Naamloze vennootschap (NV)

  Commercieel

 • Commercieel of niet-commercieel? Besloten vennootschap (BV)

  Commercieel

 • Commercieel of niet-commercieel? de eenmanszaak

  Commercieel

 • Commercieel of niet-commercieel? Ideëel doel

  Niet-commercieel

 • Commercieel of niet-commercieel? Vereniging

  Niet-Commercieel

 • Commercieel of niet-commercieel? Stichting

  Niet-Commercieel

 • Wat is een rechtsvorm?

  De juridische vorm van de organisatie waarin vanalles wordt vastgesteld

 • 1.1 Zo begon het!

 • Welke doel hebben een stichting en een vereniging gemeen?

  een niet commercieel doel.

 • Wat is een stichting?

  Een stichting is een organisatie die een bepaald niet-commercieel doel wilt bereiken.

 • Wat is een vereniging?

  Een vereniging is een organisatie die een bepaald niet-commercieel doel wilt bereiken.

 • Zijn stichtingen en verenigingen commercieel of niet-commercieel?

  Zowel stichtingen als verenigingen zijn niet-commercieel. Het realiseren van een niet-commercieel doel is hun belangrijkste bestaansgrond.

 • 1.2 Rechtsvormen

 • Commerciële organisaties :

  - Een commerciële organisatie is een organisatie met als doel het maken van winst. Voorbeelden van commerciële organisaties zijn de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap en de eenmanszaak. 

  Niet-commerciële organisaties : 

  - Niet-commerciële organisaties hebben niet als doel het maken van winst, maar het realiseren van dat doel is hun belangrijkste bestaansgrond. 

 • Welke meest voorkomende rechtsvormen voor een commerciële organisatie zijn er?

  De naamloze vennootschap (nv), de besloten vennootschap (bv) en de eenmanszaak

 • Wat is een organisatie?

  Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen personen gericht op het bereiken van een bepaald doel.

 • Rechtsvorm : 

  - Met een rechtsvorm bedoelen ze de juridische vorm van een organisatie waarin wordt vastgesteld wie de leiding heeft en wie er aansprakelijk is voor de schulden van de organisaties. 

  De regels voor de rechtsvorm : 

  1. Wie de leiding heeft
  2. Wie er aansprakelijk is voor de schulden van de organisatie
  3. Hoe er besluiten worden genomen
  4. Of er belasting betaald moet worden over de winsten 
  5. Hoe de organisatie wordt opgericht
  6. Hoe de organisatie beëindigd wordt. 
 • Wat is een organisatie?

  Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen personen gericht op het bereiken van een bepaald doel.

 • Wat is een commerciële organisatie?

  Een commerciële organisatie is een organisatie die als doel het maken van winst heeft.

 • Rechtspersoonlijkheid : 

  - Men maakt onderscheid tussen organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder rechtspersoonlijkheid. 

  - Organisaties met rechtspersoonlijkheid zijn : de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de coöperatie, de stichting en de meeste verenigingen. 

  - De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. 

   

  Rechtspersonen : 

  - Rechtspersonen zijn geen mensen van vlees en bloed maar organisaties met rechtspersoonlijkheid. Deze organisaties kunnen mensen in dienst nemen, leningen aannemen en koopcontracten afsluiten. 

  - Een rechtspersoon heeft dezelfde rechten en plichten als een natuurlijk persoon. 

  - In het burgelijk wetboek wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. 

  - Bij de eenmanszaak is de eigenaar die rechten en plichten aangaat en die volledig aansprakelijk is voor de schulden van zijn onderneming, ook met zijn privé-bezit. 

 • Wat zijn de meest geëigende rechtsvormen voor niet-commerciële organisaties?

  De vereniging en de stichting

 • Hoe wordt een commerciële organisatie ook wel genoemd?

  Een onderneming.

 • Welke regels zijn voor iedere rechtsvorm vastgesteld?
  - wie de leiding heeft;
  - wie er aansprakelijk is voor de schulden van de organisatie;
  - hoe er besluiten worden genomen;
  - of er belasting betaald moet worden over de winsten;
  - hoe de organisatie wordt opgericht en
  - hoe de organisatie beëindigd wordt.
 • Wat is de definitie van rechtsvorm?

   De juridische vorm van de organisatie waarin wordt vastgesteld wie de leiding heeft en wie aansprakelijk is voor de schulden van de organisatie.

 • Wat is een niet-commerciële organisatie?

  Een niet-commerciële organisatie is een organisatie die een ideëel doel heeft. Het realiseren van dit doel is hun belangrijkste bestaansgrond.

 • Voor iedere rechtsvorm is vastgesteld:

  • Wie de leiding heeft
  • Wie er aansprakelijk is voor de schulden van de organisatie
  • Hoe er besluiten worden genomen
  • Of er belasting betaald moet worden over de winsten
  • Hoe de organisatie wordt opgericht 
  • Hoe de organisatie beëindigd wordt
 • Hoe worden niet-commerciële organisaties ook wel genoemd?

  non-profitorganisaties.

 • De bv, de nv, de coöperatie. de stichting en de meeste verenigingen zijn organisaties met rechtspersoonlijkheid.

 • Wat bedoeln we met een rechtsvorm?

  Met rechtsvorm bedoelen we de juridische vorm van de organisatie waarin wordt vastgesteld wie de leiding heeft en wie er aansprakelijk is voor de schulden van de organisatie.

 • Rechtspersonen zijn organisaties met rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat deze organisaties mensen in dienst kunnen nemen, leningen kunnen aangaan en koopcontracten kunnen afsluiten. De mensen in dienst verrichten die handelingen in naam van de organisatie. 

 • Wat wordt er in een rechtsvorm vastgesteld?

  Wie de leiding heeft, wie er aansprakelijk is voor de schulden van de organisatie.

 • Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. De eigenaar gaat de rechten en plichten aan en is volledig aansprakelijk voor de schulden van zijn onderneming, ook met zijn privé-bezit.

 • Wat zijn de meest voorkomende rechtsvormen voor commerciële organisaties?

  1. de naamloze vennootschap.

  2. de besloten vennootschap.

  3. de eenmanszaak.

 • Bij een organisatie met rechtspersoonlijkheid kunnen de schuldeisers wel een organisatie aanspreken op de schulden, maar niet de bestuurders van de organisatie persoonlijk aansprakelijk stellen. 

 • Wat zijn de meest voorkomende rechtsvormen voor niet-commerciële organisaties?

  1. de vereniging.

  2. de stichting.

 • Een rechtspersoon heeft dezelfde rechten en plichten als een natuurlijk persoon.

 • Voor iemand die financiële zaken doet met een organisatie kan het belangrijk zijn te weten wat de juridische vorm van een organisatie is. Waarom is dit?

  Als een organisatie geld wil lenen van een bank is het voor de bank belangrijk om te weten wat de rechtsvorm van de organisatie is, zodat de bank weet hoe groot de kans is dat ze het uitgeleende geld weer terugkrijgt.

 • Waar maken men ook onderscheid tussen naast wel of niet commercieel?
  tussen organisaties met rechtspersoonlijkheid en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid.
 • Welke organisaties hebben rechtspersoonlijkheid?
  de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap, de coöptatie, de stichting en de meeste verenigingen
 • Wat zijn rechtspersonen?
  organisaties met rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat deze organisaties mensen in dienst kunnen nemen, leningen kunnen aangaan en koopcontracten kunnen afsluiten.
 • Heeft de eenmanszaak rechtspersoonlijkheid?
  nee, de eigenaar gaat rechten en plichten aan en is volledig aansprakelijk voor de schulden van zijn onderneming, ook met zijn privébezit.
 • Hoe werken schulden bij organisaties waar rechtspersoonlijkheid wel het geval is?
  Maakt de organisatie schulden dan kunnen de schuldeisers wel de organisatie hierop aanspreken, maar niet de bestuurders van de organisatie persoonlijk aansprakelijk stellen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het grote verschil op het terrein van de besluitvorming en zeggenschap tussen een stichting en vereniging?
Bij verenigingen worden de bestuurders gekozen door de algemene ledenvergadering, bij een stichting benoemt het bestuur zichzelf. Bij verenigingen worden de grote lijnen, het beleid, bepaald door de algemene ledenvergadering. De ALV is het hoogste besluitvormingsorgaan van een vereniging Bij een stichting bepaalt het bestuur het beleid. In tegenstelling to de vereniging kent een stichting geen leden.
Voor wat voor tijd worden stichtingen en verenigingen aangegaan?
onbepaalde tijd
Wat kan in de statuten vastgelegd zijn waar de algemene ledenvergadering besluiten over neemt?
toelating van een persoon als lid van de vereniging (ballotage), de hoogt ervan de contributie, het schorsen van leden, het vaststellen van de begroting, enz.
Wat zijn de taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering?
- ieder lid heeft één stem 
- wettelijk voorgeschreven eenmaal per jaar
- het bestuur moet haar jaarverslag ter goedkeuring aan de leden voorleggen.
- wettelijk belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden en het nemen van besluiten tot wijziging van de statuten en het ontbinden van de vereniging.
- algemeen geldt dat bevoegdheden die niet toegekend zijn aan het bestuur toekomen aan de algemene ledenvergadering.
Wat wordt er bij de VVR in de notariële akte opgenomen?
- de verklaring van de oprichters dat zij een vereniging oprichten
- de statuten met onder andere:
- De naam van de vereniging;
- De plaats van de vestiging;
- Het doel van de vereniging;
- De wijze van benoeming en ontslag van bestuursleden;
- De bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding.
Wat zijn informele verenigingen?
verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid (VBR). Kan statuten hebben, maar zijn niet opgenomen in een notariële akte. Het bestaan van zo'n vereniging kan geheel op mondelinge afspraken berusten. Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk
Wat zijn formele verenigingen?
verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (VVR). De statuten zijn opgenomen in een notariële akte. geen hoofdelijke aansprakelijkheid
Waar wordt bij verenigingen onderscheid tussen gemaakt?
tussen formele en informele verneigingen.
Wat is het hoogste besluitvormingsorgaan van een vereniging?
de Algemene Ledenvergadering ( ten minste eenmaal per jaar)
Hoeveel personen zijn er nodig voor het oprichten van een vereniging?
ten minste twee personen