Summary Straf(proces)recht begrepen

-
ISBN-10 9462906440 ISBN-13 9789462906440
280 Flashcards & Notes
5 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Straf(proces)recht begrepen
 • Johannes Harm Ja Verbaan Joost Verbaan
 • 9789462906440 or 9462906440
 • 2019

Summary - Straf(proces)recht begrepen

 • 1.2.1 Materieel en formeel strafrecht

 • Wat is de vraag bij materieel strafrecht?
  Welke menselijke gedragingen zijn strafbaar en welke sancties dienen hiervoor te volgen?
 • Wat is formeel strafrecht (strafprocesrecht)?
  Deze bevat voorschriften die omschrijven hoe de strafrechtelijke procedure dient plaats te vinden.
 • 1.2.2 Commuun en bijzonder strafrecht

 • Waar staan materiële bepalingen?
  In het Wetboek van strafrecht
 • Wat staat er in het Wetboek van strafvordering?
  Bepalingen van formeel strafrechtelijke aard.
 • Wat is het commuun strafrecht?
  Algemene straf- en procesrecht.
 • Wat is het bijzonder recht?
  Strafrechtelijke bepalingen die over specifieke onderwerpen gaan, deze zijn in aparte wetten opgenomen.
 • 1.3 Doel van het Nederlands strafrecht: Handhaving door middel van leedtoevoeging

 • Wat is het doel van strafrecht?
  Het doormiddel van sancties handhaven van normen die uit strafrechtelijke bepalingen voortvloeien.
 • Is het strafrecht normstellend?
  Nee, het sanctioneert enkel gedrag dat in strijd is met bepaalde rechtsnormen
 • 1.3.1 Handhaving van rechtsnormen

 • Wanneer wordt een gedragsnorm een rechtsnorm?
  Wanneer deze opgeschreven wordt.
 • Schending van rechtsnorm + geschreven reactie in het Wetboek van Strafrecht of in andere bepaling =
  Strafbaar feit
 • Wat is een strafbaar feit?
  De opgeschreven negatieve reactie van de schending van een rechtsnorm
 • 1.3.2 Strafrechtstheorieën

 • Wat is de vergeldingstheorie?
  Deze gaat uit van de gedachte dat de overheid wraak moet nemen op degene die onrecht pleegde.
 • Wat is de preventietheorie?
  De gedachte is dat met het straffen van personen wordt voorkomen dat anderen strafbare feiten zullen plegen.
 • Welke twee preventietheorieën bestaan er?
  Generale preventie en speciale preventie.
 • Wat is de generale preventietheorie?
  Andere mensen dan de misdadiger zien wat er gebeurd als je een strafbaar feit pleegt.
 • De speciale preventietheorie:

  - De aanhangers van deze theorie willen de misdadiger ervan weerhouden in de toekomst nog misdaden te plegen.  

  Het strafrecht werkt bij speciale preventie op drie wijzen:

  1. Afschrikking van de dader.
  2. Verbetering in het gedrag van de dader.
  3. De samenleving gaat erop vooruit nu de dader tijdelijk uit de samenleving is verwijderd.    
 • De preventietheorie is een relatieve strafrechtstheorie: 
  De straf heeft een bepaald doel voor ogen in plaats van enkel vergelding. 
 • 1.3.3 Geweldsmonopolie bij de overheid: het voorkomen van eigenrichting

 • Wat houdt de geweldsmonopolie van de overheid in?
  Alleen de overheid mag geweld op burgers uitoefenen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Straf(proces)recht begrepen
 • Johannes Harm Ja Verbaan
 • 9789462902169 or 946290216X
 • 2016

Summary - Straf(proces)recht begrepen

 • 1 Algemene inleiding: wat is strafrecht?

 • Definieer het materiële strafrecht
  Welke menselijke gedragingen zijn onder welke voorwaarden strafbaar?
  Welke sancties kunnen worden toegepast? 
  Wanneer mag het strafrecht worden ingezet?
 • Waarom is de kennis van de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht van belang voor het huidige strafrecht?
  Geschiedenis en toekomst van het strafrecht zijn met elkaar verbonden. Door de geschiedenis van het strafrecht te kennen kun je de toekomst van het strafrecht beter begrijpen en of inschatten. 
 • Welke soort strafrechtstheorie hoort bij wat voor soort strafrechtsrichting? Wat houden zij in?
  Absolute theorie; klassieke richting; straffen is wraaknemen.
  Relatieve theorie; moderne richting; straffen is verbeteren.
  Verenigingstheorie; beide richtingen; straffen is deels wraak, deels verbeteren.
 • Wat betekent de vergeldingsgedachte van het strafrecht? Noem een voorbeeld van een straf die vergelding op het oog heeft.
  Wraaknemen vanuit de Staat t.o.v de misdadiger, vrijheidsstraf. Geweldsmonopolie.
 • Wat betekent de preventiegedachte van het strafrecht? Noem een voorbeeld van een straf die preventie op het oog heeft.
  Verbeteren van de misdadiger; leerstraf.
 • Wat is het verschil tussen absolute en speciale preventie?
  Absolute preventie ziet toe op de werking van de straf in zijn geheel, terwijl speciale preventie toeziet op de werking t.o.v. de misdadiger. Het strafrecht bestaat vanuit de gedachte dat burgers niet zelf (meer) kunnen straffen.
 • Wat betekent het voorkómen van eigenrichting in het strafrecht? Hoe beoogt het Nederlandse strafrecht eigenrichting te voorkomen?
  Het strafrecht bestaat vanuit de gedachte dat burgers niet zelf (meer) kunnen straffen.
 • Wat wordt er onder de ultimum-remedium gedachte verstaan?
  Het strafrecht bestaat vanuit de gedachte dat het pas moet worden toegepast als er geen redelijke alternatieve oplossingen kunnen worden toegepast: de ultimum remediumgedachte. 'Ultimum remedium' is Latijn voor laatste oplossing. Het strafrecht bestaat vanuit de gedachte dat burgers slechts in overeenstemming met neergeschreven (gecodificeerde) wetten kunnen worden gestraft.
 • Wat is het belang van legaliteit in het strafrecht?
  Het strafrecht bestaat vanuit de gedachte dat burgers slechts in overeenstemming met neergeschreven (gecodificeerde) wetten kunnen worden gestraft. Geen strafbaar feit zonder wet, geen straf zonder wet, geen strafbaar feit zonder voorafgaande wet, geen analogische redeneringen, wetten moeten duidelijk genoeg zijn.
 • Beschrijf hoe een gedraging tot een strafbaar feit kan verworden
  Gedragsnorm wordt rechtsnorm, schending rechtsnorm + geschreven reactie in het wetboek van Strafrecht = strafbaar feit.
 • Wat is het verschil tussen commuun en bijzonder strafrecht? Kunt u een aantal voorbeelden van zowel commuun als bijzonder strafrecht noemen?

  Commuun is formeel en materieel strafrecht; strafrecht welke in het Wetboek van Strafrecht staat geschreven, diefstal, moord etc.
  Bijzonder zijn strafrechtelijke bepalingen die over specifieke onderwerpen gaan; strafrecht buiten het Wetboek van Strafrecht, zoals in Opiumwet, het bezitten van harddrugs of Wegenverkeerswet, rijden onder invloed.
 • Waar bestaat een Nederlandse strafbepaling uit?
  Delictsomschrijving en sanctienorm.
 • Benoem de bestanddelen van de bepaling van de artikelen 287, 350 en 468 Sr.
  287: Hij die een ander van het leven beroofd is schuldig aan doodslag.
  350: Hij die enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.
  468: De ambtenaar van de burgerlijke stand, nalaat aan het bevoegde gezag opgave te doen, die enig wettelijk voorschrift van hem vordert.
 • Benoem de elementen van de bepaling van de artikelen 150, 225 en 410 Sr.
  150: wederrechtelijkheid en schuld.
  225: wederrechtelijkheid en schuld.
  410: wederrechtelijkheid en schuld.
 • Hoe kunnen we beoordelen of een bepaalde gedraging als overtreding of misdrijf dient te worden aangemerkt?
  Afhankelijk van de plaats in het wetboek, boek 2 is misdrijven, boek 3 is overtredingen. (wetsduiding)
 • Hoe kunnen we beoordelen of een bepaalde gedraging als materieel of formeel delict dient te worden aangemerkt?
  Formeel stelt handelingen centraal waarbij niet naar de gevolgen wordt gekeken, bij materiële handelingen juist wel.
 • Hoe kunnen we beoordelen of een bepaalde gedraging als commissie of ommissiedelict dient te worden aangemerkt.
  Commissie impliceert handelen (doen), omissie impliceert nalaten (niet doen).
 • Hoe kunnen we beoordelen of een bepaald gedraging als gekwalificeerd of geprivilegieerd delict kan worden aangemerkt?

  Gekwalificeerd is een strafbaar feit als gevolg van een ander strafbaar feit en verzwaard het gronddelict. Gekwalificeerd is een ergere vorm van een basaal delict.
  Geprivilegieerd verlaagd de strafbaarheid van het gronddelict. Geprivilegieerd delict is een minder erge vorm van een basaal delict.
 • Wat dient onder het proportionaliteitsbeginsel te worden verstaan?
  De verrichte handeling dient in verhouding te staan tot het met deze handeling beoogde doel.
 • Wat dient er onder het subsidiariteitsbeginsel te worden verstaan?
  Er dient een zo groot mogelijk evenwicht te bestaan tussen de beschikbare middelen en de manier waarop je die middelen in een bepaalde situatie gebruikt.
 • Is de bepaling van artikel 141 Sr te beschouwen als materieel of formeel recht? Waarom?
  Artikel 141 Sr is een materieelrechtelijke bepaling; het betreft immers een regel over welk gedrag strafbaar is. Als extra tips voor wat het begrip materieelrechtelijk inhoudt moeten de studenten daarbij denken aan vragen als:
  I. Wat is strafbaar?
  II. Welke straf staat er op een bepaald delict?
  III. Wat is het maximum en wat het minimum van die straf? 
 • Is de bepaling van artikel 141 Sr een materieel of formeel delict? Waarom?
  Formeelrechtelijk delict; de delictsomschrijving bevat immers een specifieke scherp getypeerde gedraging als delictshandeling.
 • Is de bepaling van artikel 141 Sr bijzonder of commuun strafrecht? Waarom?
  Artikel 141 Sr is van commune aard. Er is in casu sprake van de gewone regeling die is te vinden in het Wetboek van Strafrecht. Er is geen sprake van een bijzondere wet omdat er voor 141 Sr geen bijzondere regeling bestaat, die van de gebruikelijke regeling afwijkt zoals neergezet in het algemeen geldende Wetboek van Strafrecht.
 • Is de bepaling van artikel 141 Sr een misdrijf of een overtreding? Waarom?
  De plaats in het Wetboek van Strafrecht is beslissend. Boek II bevat misdrijven en boek III de overtredingen. Artikel 141 Sr staat in boek II dus spreken we over een misdrijf. 
 • Benoem de delictsomschrijving van de bepaling van artikel 141 Sr.
  Delictsomschrijving spreekt over de schending van een inhoudelijk norm; 141 Sr; zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen.
 • Benoem de sanctienorm van de bepaling van artikel 141 Sr.
  Sanctienorm geeft aan in welke mate een sanctie mag worden opgelegd ten aanzien van de normschending; worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de 5e categorie.
 • Benoem de bestanddelen van de bepaling van artikel 141.
  Een bestanddeel is een voorwaarde voor strafbaarheid die terug is te vinden in de wettelijke delictsomschrijving. 
  De bestanddelen van 141 Sr zijn:
  I. Openlijk
  II. In vereniging
  III. Geweld
  IV. Tegen personen of goederen
 • Benoem de elementen van de bepaling van artikel 141.
  Een element is een voorwaarde voor strafbaarheid die niet met zoveel woorden is terug te vinden in de wettelijke delictsomschrijving. 141 Sr:
  I. Wederrechtelijkheid (zie het woordje geweld);
  II. Schuld (er kan een daadwerkelijk verwijt worden gemaakt)
 • Op een mooie vrijdagmiddag besluiten Daniel, Erik en Fahrid het weekend in te luiden door een biertje te drinken op het Kerkplein. Het terras is, op één tafeltje na, vol. Als Daniel, Erik en Fahrid aan het ene vrije tafeltje willen gaan zitten worden zij aangesproken door drie andere jongens. Zij maken indruk op dezelfde plek te willen gaan zitten. Al gauw is duidelijk dat de jongens alleen maar willen vechten. Om duidelijk te maken dat Daniel, Erik en Fahrid niet van bemoeienissen zijn gediend, pakken ze alle drie een stoel en beginnen die in de richting van de andere jongens te gooien. Meubilair sneuvelt en de andere jongens blijven niet zonder builen – en of schrammen. De politie is gauw ter plaatse en Daniel, Erik en Fahrid worden gearresteerd op grond van openlijke geweldpleging, artikel 141 Sr.

  Valt de handeling (het gooien van meubilair) van Daniel, Erik en Fahrid als proportioneel aan te merken?
  Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat er altijd een zo groot mogelijk evenwicht dient te bestaan tussen het doel wat je wil bereiken en het aangevallen belang. In casu kan niet worden gezegd dat Daniel, Erik en Fahrid proportioneel hebben gehandeld. Er bestaat geen redelijk evenwicht tussen het willen hebben van een zitplaats en gooien met meubilair.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Vereisten geldige tenlastelegging
1 Feit
2 Tijd
3 Plaats
Relatieve bevoegdheid
Welke rechter binnen zijn soort bevoegd is om over de zaak te oordelen.

bijv : Rechtbank den Haag of Rechtbank Midden-Nederland
Absolute bevoegdheid
Welke rechter is bevoegd 
bijv. Politierechter/kinderrechter/kantonrechter
Termijn van dagvaarden
10 dagen
4 functies van de dagvaarding
1. In de dagvaarding wordt aangegeven wie precies de verdachte is :persoonsduidingsfunctie
2.  In de dagvaarding wordt aangegeven voor welke rechter en welk gerecht de verdachte dient te verschijnen: de oproepingsfunctie
3. In de dagvaarding wordt aangegeven van welk strafbaar feit de verdachte precies wordt verdacht: de beschuldigingsfunctie
4. In de dagvaarding wordt aangegeven welke rechten de verdachte toekomen: de informatiefunctie
Gevallen voorlopige hechtenis
-Gevangenisstraf van vier jaar of meer 
- Enige misdrijven uit bijzondere wetgeving genoemd waarop een lagere straf staat dan de 4 jaar
Onder voorlopige hechtenis wordt verstaan de vrijheidsbeneming ingevolge:
De bewaring 
De gevangenhouding
De gevangenneming
Termijn inverzekeringstelling
Ten hoogste drie dagen van kracht. Bij dringende noodzakelijkheid kan het bevel door de officier van justitie eenmaal voor ten hoogste 3 dagen worden verlend
Gevallen en termijnen - ophouden voor onderzoek
Een verdachte mag ten hoogste negen uren voor onderzoek worden vast gehouden in het geval van verdenking. Wanneer geen voorlopige hechtenis is toegelaten is dit 6 uren. 

Termijnen:
De tijd tussen 00:00 en 09:00 wordt niet meegerekend.
Ophouden voor onderzoek
Ophouden voor onderzoek wordt omschreven als het verrichten van een aantal eerste onderzoeksafdelingen die, naast het aannemen van een verhoor, vooral zijn gericht op het vaststellen van de identiteit van de verdachte