Summary Strafprocesrecht

-
ISBN-10 9013153887 ISBN-13 9789013153880
187 Flashcards & Notes
9 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Strafprocesrecht
 • Berend F Keulen G Knigge
 • 9789013153880 or 9013153887
 • 2020

Summary - Strafprocesrecht

 • 1.1.1 een tweedelig hoofddoel

 • Wat is de kern van het strafprocesrecht?
  De kern van het strafprocesrecht is gericht op de totstandkoming van de rechterlijke beslissing
 • Wat is het hoofddoel van het strafprocesrecht?
  Het verzekeren van een juiste toepassing van het materiële abstracte strafrecht
 • Dit hoofddoel is tweedeling, wat is die tweedelingheid?
  1. Het bewerkstelligd dat schuldigen worden gestraft en rechtvaardigt ingrijpende onderzoeksbevoegdheden
  2. Voorkomen dat onschuldige personen worden bestraft, daarom hebben veel processuele voorzieningen een waarborg karakter
 • Omdat er een zekere spanning bestaat tussen beide subdoelen, hanteren wij een beginsel in het Strafprocesrecht, welke is dat?
  Dat is het pro-reo  beginsel; de verdachte krijgt het voordeel van de twijfel
 • 1.1.2 bijkomende doelen

 • Noem de 4 bijkomende doelen van het strafprocesrecht
  1. Eerbiediging van de rechten en vrijheden van de verdachte
  2. Eerbiediging van de rechten en vrijheden van andere betrokkenen
  3. Procedurele rechtvaardigheid
  4. demonstratiefunctie
 • Eerbiediging van de rechten en vrijheden van de verdachte is één van de bijkomende doelen, kan je uitleggen wat het inhoud?
  Dit houdt in dat de vervolging van onschuldige burgers zoveel mogelijk moet worden voorkomen en dat wordt bewerkstelligt door de verdachte zwijgrecht toe te kennen zelfs als dit betekent dat het onderzoek wordt gestagneerd.
 • Eerbiediging van de rechten en vrijheden van andere betrokkenen, kan je verder uitleggen wat het inhoud? En wat is secundaire victimisatie?
  Soms kan het zo zijn dat anderen betrokken worden bij een onderzoek, doordat er een woning doorzocht moet worden of dat die persoon in kwestie moet opdraven om te getuigen of omdat die persoon een slachtoffer is. Al deze kwesties waarmee anderen geconfronteerd kunnen worden kunnen best heftig zijn, we spreken over secundaire victimisatie. Een concrete bejegening van een slachtoffer is daarom erg belangrijk.
 • Procedurele rechtvaardigheid, kun je uitleggen wat dit is?
  Dit houd een eerlijk proces in waarbij een verdachte wordt gehoord en het slachtoffer spreekrecht heeft.
 • Demonstratiefunctie, wat is dat?
  Dit betekent dat er sprake is van openbare strafprocesrecht, de overheid laat zien dat zij een goed voorbeeld geeft en de rechten van de burgers respecteert.
 • 1.1.3 strafproces en waarheidsvinding

 • Waarheidsvinding is geen zelfstandig doel maar een afgeleid doel, waarvan is het eigenlijk afgeleid?
  Het is afgeleid van het eigenlijke doel, de juiste toepassing van het strafrecht
 • Waar hangt de grondigheid van het onderzoek naar de waarheid van af?
  Het hangt mede af van de procesopstelling van de verdachte, feiten die door de verdachte worden ontkent vergen grondiger onderzoek.
 • 1.1.4 strafprocesrecht en rechtsbescherming

 • In welk licht kan rechtsbescherming worden gezien ten aanzien van de burger?
  Rechtsbescherming van de burger is er ten overstaande van de straffende overheid.
 • Er zijn vier kanttekeningen bij dit doel te benoemen (vorige flashcard, kan je die bedoelen)
  1. Rechtsbescherming is niet kenmerkend voor het strafrecht, bij elk publiekrecht is er rechtsbescherming (bescherming tegen willekeur)
  2. Waarom wordt aan de overheid toegekend om dwangmiddelen te gebruiken terwijl het doel van het strafproces is om burgers te beschermen tegen deze bevoegdheden
  3. Die toekenning is niet zomaar aan de overheid gegeven, handhaving kan ook als een soort rechtsbescherming worden gezien. Als overheid bescherm je je burgers tegen misdaden van medeburgers
   1. Rechtsbescherming wordt soms gezien als iets eenzijdigs (alleen bescherming van de verdachte) terwijl ook slachtoffers worden beschermt of mensen die niets met het strafbare feit te maken hebben 
 • 1.1.5 noodzakelijke afwegingen

 • Noem ... Afwegingen die het strafprocesrecht vormen
  1. Aan strafrechtspleging zijn kosten verbonden en de daarvoor geschikte middelen zijn niet onbeperkt.
  2. hoe meer er voor de verdachte op het spel staat hoe meer waarborgen er nodig zijn ten aanzien van de berechting
  3. Hoe ernstiger het gepleegde misdrijf hoe groter het belang is dat het misdrijf wordt opgehelderd want bij grotere misdrijven kleven grotere ingrijpender de onderzoeksbevoegdheden
  4. de verschillende doelen moeten wel allemaal worden gerealiseerd, dit kan betekenen dat er minder speelruimte is (recht op zwijgrecht voor de verdachte, kan tenkoste gaan voor de waarheidsvinding)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Strafprocesrecht
 • Berend F Keulen G Knigge
 • 9789013121797 or 9013121799
 • 2016

Summary - Strafprocesrecht

 • 1 Inleiding

 • Wat is een verdachte?
  De verdachte is een vrije burger die er door de overheid van wordt beschuldigd een strafbaar feit te hebben begaan.
 • De positie van een verdachte als persoon 'charged with a criminal offence' wordt beheerst door:
  De onschuldpresumptie en het nemo tenetur-beginsel.
 • 1.1 Aard en doel van het strafproces

 • Wat betekent het legaliteitsbeginsel?
  Art. 1 SV. De bevoegdheid om als overheid inbreuk te maken op door de grondwet of internationale verdragen gegarandeerde fundamentele rechten die bij de wet moet zijn voorzien. Denk aan legitiem doel en wat noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving.
 • Wat is de aard van het strafprocesrecht? (hoofddoel)
  Het verzekeren van de juiste toepassing van abstracte materiële strafrecht.
 • Wat staat er in artikel 8 EVRM?
  Voorziet in het recht op respect voor privé en familieleven, het eigen huis en het briefgeheim, waarbij bepaalde beperkingen in overeenstemming met de wet en noodzakelijk in een democratische samenleving mogelijk zijn.
 • Rechtsregel Arrest onderzoek en smartphone?
  Mobiel mag worden doorzocht , mits dit niet verder gaat dan een beperkte inbreuk op privacy (art. 94 SV). Maar alle gegevens op een smartphone uitlezen mag door de politie niet zomaar worden gedaan art. 8 EVRM
 • Rechtsregel Niemitz-arrest?
  Art. 8 EVRM jo art. 98 SV. Begrip privacy net zoals begrip home is een transcendent begrip dat zich uitstrekt naar ruimtelijkheden die niet gefixeerd zijn naar tijd en plaats. 
  Bij huiszoeking kantoor of woning moet er worden gehouden aan art. 8 EVRM waar zich door beroepsgeheim persoonlijke gegevens bevinden.
 • Wat zijn de functies van het strafprocesrecht?
  1. Veroordeling en bestraffing
  2. Het waarborgen van fundamentele rechten van personen tegen willekeurige inbreuken door middel van overheidsoptreden
 • Wat zijn de beginselen binnen het strafproces?
  1. Wettelijk voorschrift
  2. Ongeschreven beginselen van een goede procesorde ( vertrouwensbeginsel, equility of arms etc)
 • Wat betekent ongeschreven beginselen van een goede procesorde?
  Strafproces van verdachte verloopt op een eerlijke en rechtvaardige manier, waarbij de verdachte in staat wordt gesteld om op een goede manier zijn verdediging te voeren.
 • Wat betekent vertrouwensbeginsel?
  Verdachte mag gerechtvaardigd vertrouwen op mededelingen van politie en justitie
 • Wat betekent equality of arms?
  Verdediging en het OM strijden met hetzelfde dossier en middelen.
 • Wat betekent verbod op dubbele vervolging?
  Ne bis in idem art. 68 SR. Verdachte mag niet wee keer voor hetzelfde feit worden vervolgd
 • Wat betekent het beginsel van zuiverheid van oogmerk?
  Detournement de pouvoir. Verbod op misbruik van bevoegdheid.
 • Wat betekent het beginsel van de redelijke en billijke belangenafweging?
  Beginsel kiezen voor de minst schadelijke oplossing
 • Hoe wordt het legaliteitsbeginsel ookwel genoemd?
  Nulla-poena beginsel
 • Wat gebeurt er als de beginselen van goede procesorde worden geschonden?
  Niet-ontvankelijkheid OM
 • Rechtsregel arrest 22 december 1981?
  Niet-ontvankelijk van het OM kan ook berusten op regels van ongeschreven recht of beginselen van behoorlijk procesrecht
 • Rechtsregel arrest Saunders?
  Art. 6 EVRM. Je hoeft niet aan je eigen veroordeling mee te werken. Ook wel nemo tenetuur beginsel genoemd. Geldt wel alleen waar je brein invloed op heeft. NIET fysiek materiaal
 • Rechtsregel arrest redelijke termijn?
  Art. 6 EVRM. Binnen redelijk termijn worden berecht. In het arrest staat alle info
 • Wat betekent onschuldconsumptie?
  Recht op bijstand van tolk, vertaling en mededelingen
 • Wat betekent consultatiebijstand?
  Art. 28 SV. Verdachte wie ingevolgde art. 28B SV een raadsman beschikbaar is gesteld wordt de gelegenheid gegeven om voorafgaan aan het 1e verhoor max. 30 min met hem onderhoud te hebben
 • Wat betekent verhoorbijstand?
  Art. 28D SV. Op verzoek van de aangehouden verdachte of verdachte die is uitgenodigd om op een plaats van verhoor te verschijnen om te worden verhoord, kan de raadsman het verhoor bijwonen en daarom deelnemen.
 • Wat gebeurt er als er niet is voldaan aan verhoorbijstand?
  Dan is er sprake van schending art. 6 lid 3 sub c EVRM
 • Wat mag een advocaat tijdens het verhoor?
  Art. 28D SV. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de inrichting en de orde tijdens het verhoor waaraan ook de raadsman deelneemt.
 • Wat is het GEVOLG op het schenden van verhoorbijstand en consultatiebijstand?
  Vormverzuim art. 359A SV. Vaak leiden tot uitsluiting verklaring verdachte tot het bewijs. HOEFT NIET. Strafvermindering of simpelweg opmerking in het dossier mag ook
 • Rechtsregel arrest recht op verhoorbijstand?
  Vanaf 1 maart 2016 heeft verdachte recht op verhoorbijstand. Verdachte moet voor het verhoor hierop worden gewezen. Verdachte niet duidelijk afstand gedaan, dan alsnog een advocaat aanwezig.
 • Rechtsregel arrest Salduz?
  Een verdachte dient vóór de aanvang van het 1e verhoor te worden gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat. Een aangehouden jeugdige verdachte heeft tevens recht op bijstand door een raadsman of vertrouwenspersoon tijdens het politieverhoor.Indien een aangehouden verdachte niet dan wel niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie een advocaat te raadplegen, levert dat in beginsel een vormverzuim op als bedoeld in art. 359a Sv.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de bevoegdheden?

 1. Verzamelen van informatie

Verkennend onderzoek, vorderen gegeven
2. Observatie ‘in brede zin’
o Stelselmatige observatie.
o Bevoegdheden in een besloten plaats (inkijken).
o Opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel (direct
afluisteren).
o Onderzoek van communicatie door middel van geautomatiseerde werken (tappen).
- Undercover politieoptreden
o Infiltratie.
o Pseudokoop en pseudodienstverlening.
o Stelselmatige inwinning van informatie.
- Bijstand van burgers
o Stelselmatige inwinning van informatie.
o Burgerinfiltratie.
o Burgerpseudokoop- of dienstverlening.
- Onderzoek van voorwerpen, vervoermiddelen en kleding
(onderscheidend) afbakening BOB:

- Klassieke verdenking.
- Redelijk vermoeden van beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd
verband.
- Aanwijzingen van een terroristisch misdrijf.
Wet BOB
Het gaat om bevoegdheden die in het geheim worden toegepast.
Bevoegdheden inzake gegevens, artikel 125i Sv
artikel 125i Sv
Stappenplan voor een casus
 1. Ia het aanhouden ( art 55 SV ) of inbeslagnemen (96 SV , 9ow ,49ww
 2. is het betreden of doorzoeken?
 3. was de plaats een woning ?
 4. welke bevoegdheden zijn eigelijk gebruikt ( bijzonder wet os SV ) 
Hoe weten we of iets woning kan worden genoemd ?  en wie beoordeeld dat ?
In Woning Arrest .
- voor een woning begrip is er geen vaste definitie .
een kamer in een hotel of een tent kunnen bijv wel als woning worden verstaan .

- beoordeling 
 • vooraf : door politie 
 • achteraf : door rechter 
Wanneer is een woning binnen treden toegestaan ?
Wanneer is voldaan aan art 2 algemene wet op het binnen treden .
 
Er moet een machtigen door een hoger instantie  gehaald worden  . Bijv normaal politie agent moet dan naar  een ovj toe
Woning onderzoeken !
Woning valt onder privé ruimte wat onder 
 • Art 8 EVRM 
 • Art 10 GW 
 • Art 12 GW 
Beschermd worden
Wat houdt betreden in ?
 1. Zoekend rond kijken
 2. volgens tussendeur  arrest ( tussen deur verbreken ) art 9 ow
Waar zijn de betreden bevoegdheden  artikelen te vinden  ?
 1. Art 55 SV
 2. ART 96 SV
 3. ART 9 OW