Summary Strafprocesrecht

-
ISBN-10 9038708351 ISBN-13 9789038708355
2306 Flashcards & Notes
49 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Strafprocesrecht". The author(s) of the book is/are J M van Bemmelen, Th W van Veen. The ISBN of the book is 9789038708355 or 9038708351. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Strafprocesrecht

 • 1.1 Aard en doel van het strafproces

 • Wat is het verschil tussen strafprocesrecht en materiële strafrecht?

  Strafprocesrecht: bestaat uit een geheel van regels die betrekking hebben op de toepassing van het strafrecht in een concreet geval.

  Materiële strafrecht: wordt in abstracto bepaald welke de strafbare feiten zijn en met welke straffen zij kunnen worden bestraft.

 • Wat is het verschil tussen strafprocesrecht en materiële strafrecht?

  Strafprocesrecht: bestaat uit een geheel van regels die betrekking hebben op de toepassing van het strafrecht in een concreet geval.

  Materiële strafrecht: wordt in abstracto bepaald welke de strafbare feiten zijn en met welke straffen zij kunnen worden bestraft.

 • Wat wordt in het strafprocesrecht geregeld?
  Er worden bevoegdheden toegekend en de uitoefening daarvan wordt geregeld.
 • Wat is de kern van ons strafprocesrecht ?
  De totstandkoming van de rechterlijke beslissing.
 • Wat is de hoofddoel van het strafproces?

  Het verzekeren van een juiste toepassing van het abstracte materiële strafrecht.

  Dat doel is tweeledig:

  1. bewerkstelligen dat de schuldigen worden gestraft

  2. voorkoming van bestraffing van onschuldigen; veel strafprocessuele voorzieningen hebben dan ook een waarborgkarakter

 • Waarom bergt de tweeledige doelstelling een zekere spanning in zich?
  Het probleem is dat de waarheid lang niet altijd boven water komt.
 • Wat is het dubio pro reo-beginsel ?

  De verdachte krijgt de voordeel van de twijfel.

  Rechter mag feit alleen bewezen verklaren als hij zelf de overtuiging heeft bekomen dat het feit door verdachte is begaan (art. 338 Sv).

 • Wat is herziening?

   

  Als uit nieuwe feiten blijkt dat de rechter heeft gedwaald, kan de veroordeling ongedaan gemaakt worden (art. 457 e.v. Sv).

   

  Wettelijke erkenning dat ons strafproces geen absolute garantie biedt.

   

 • Wat zijn de doelen van het materiële strafrecht?

  a. vergelding

  b. normbevestiging

  c. genereale-  speciale preventie

  d. rechtsherstel

  e. resocialisatie

 • 1.1.2 Bijkomende doelen

 • Wat is het hoofddoel van het strafproces?
  Tot gelding brengen van het materiële strafrecht in het concrete geval.
 • Wat zijn de vier bijkomende doelen van het strafproces?

  a. eerbiediging van de rechten en vrijheden van de verdachte

  b. eerbiediging van de rechten en vrijheden van andere betrokkenen

  c. procedurele rechtvaardigheid

  d. demonstratiefunctie (openbaarheid)

 • Wat houdt procedurele rechtvaardigheid in?
  Met het horen van de verdachte, met een eerlijke procedure, is dus een zelfstandig belang gemoeid.
 • Wat zijn kenmerken van een procedurele rechtvaardigheid?

  a. horen betrokkenen

  b. onafhankelijkheid en onpartijdigheid van beslisser

  c. transparantie van de procedure

  d. consistentie van de beslissing

 • 1.1.3 Strafproces en waarheidsvinding

 • Waarom is de waarheid die in het strafproces wordt vastgesteld, tot op zekere hoogte relatief?
  Het gaat in het strafproces om de vraag of de beslissing verantwoord isk niet of de waarheid is gevonden.
 • 1.1.4 Strafproces en rechtsbescherming

 • Wat is de rule of law?
  Dat de overheid niet boven de wet staat, maar daaraan is onderworpen.
 • Zienswijze: dat rechtsbescherming van de burger tegen de straffende overheid als hét doel van het strafproces wordt aangemerkt.

  Welke 4 samenhangende kanttekeningen kunnen hierbij worden geplaatst?

  1. doel (rechtsbescherming) niet kenmerkend voor het strafproces

  2. onverklaard blijft waarom aan de overheid de bevoegdheid wordt toegekend om te straffen en om dwangmiddelen toe te passen teneinde de waarheid aan het licht te brengen.

  3. onderbelicht blijft dat de rechtsstaatgedachte impliceert dat voor toekenning van bevoegdheden aan de overheid een goede grond moet zijn.

  4.zienswijze leidt gemakkelijk tot eenzijdigheid. Rechtsbescherming dreigt te worden versmald tot bescherming van de verdachte tegen de wetshandhavende overheid. Rechtsbescherming die strafprocesrecht biedt, omvat meer. Ook slachtoffers worden beschermd en derden die bij het onderzoek betrokken zijn.

 • Samenvattend:

  Dat het strafprocesrecht een uitwerking vormt van de rule of law en dat rechtsbescherming gezien kan worden als het doel van het strafprocesrecht.

  Welke rechtsbescherming dient het strafprocesrecht te bieden?

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Bronnen
9. Uitleg van regelgeving in uitspraken
- eigen waarneming opnamen buiten ottz 
  (24 sept 2019, met noot Reijntjes)

  klacht: EW die niet bij Notts is gedaan en daar niet ter 
  sprake gebracht voor bewijs gebezigd
  hof: Bewezenverklaring steunt op bewijsmiddel:
  - EW-of moment dat verdachte uithaalt klopt hoofd SO 
    om, na ruzie/geduw na klap, te zien dat verdachte 
    wegloopt, SO met hand naar geraakte wang en  hand 
    blijft daar tijdje 


  centrale vraag: mag EW opname buiten ottz, en zo ja 
  onder welke vw tot bewijs meewerken?  HR:
  uitleg 340: slechts bewijs, indien verdediging en OM 
  waarnemen kunnen doen en zich daarover uit kunnen 
  laten
  - opname bij dossier voegen 149a
  - dan kan verdediging voor ottz kennisnemen 33
  - niet in dossier op verzoek verdachte 34 of bevel rechter 
    315 voegen    Ratio 340:
  - staat niet zonder meer in de weg aan gebruik voor bewijs 
    van EW buiten ottz van opname
  - dan mag EW recht bij bewijs 350 gebruiken als:
  a. Opname tijdens ottz aan de orde is gesteld
      - 301 lid 3: mededeling korte duiding/sv
      - verrassingscriterium: als het gebruik van EW 
        verdediging/Om voor verassing komt te staan, dan 
       moet je dat melden
  b. Verdediging en OM daarvan kennis hebben kunnen 
      nemen 
  c. Ter zitting door verdenking of OM geen bezwaar is 
      gemaakt tegen niet afspelen opname op zitting
Bronnen
7. EU:
- 1 interne markt: bepaalde aspecten moeten hetzelfde 
  worden geregeld, bepaalde elementen verankeren
- aanzetten tot harmonisatie o.m positie slachtoffers in 
  strafzaken en wederzijde toelaatbaarheid bewijs

8. Ongeschreven recht
- in wet neergelegde bvh vaak ruim geformuleerd
- veel regels late bewust ruimte open voor nadere uitleg
- zorgen ervoor dat je dat beperkt moet uitleggen
- kan handelswijze om/openbaar ministerie toetsen aan 
  beginselen goede procesorde

- redelijke en biukje belangenafweging
- prop/sub
- gelijkheidsbeginsel
- vertrouwensbeginsel
(modernisering sv: codificatie beginselen)
Ontwikkelingen
Modernisering Sv:- grote nadruk op contradictoir proces
- in dat proces bepaalt interactie tussen deelnemers de 
  agenda van het strafproces
- met nadruk op mogelijkheid van verdachte zelfde zijn 
   proceshouding te bepalen (van verdachte geacht meer  
   initiatief te nemen)
- dat begint al tijdens voorbereidend onderzoek 

Ontwikkeling:
- komt uit EHRM (de auditu-arrest)Keerzijde:
- keuzes verdachte kunnen rechtsgevolgen hebben, vooral 
  wanneer verdachte geen rechtsbijstand geniet
- geen rechtsbijstand: rekening houden dat hij implicatie 
  van proceshouding niet altijd kan overzien
- des te eerder rechtsbijstand des te beter gefundeerd de 
  keuze 

Resultaat tot nu toe:
- Boek 6 inwerking getreden op 1 jan. 2020 (tul straffen)
- Boek 7 deels in werking (internationale rechtshulp)
- Boek 1 t/m 6 conceptwetsvoorstellen 
- innovatie wet 1 jan. 2021 (deelonderwerpen 
  experimenteren)
Bronnen strafprocesrecht
1. Gw: 107, sv in geregeld in algemeen wetboek
2. Sv: 1, Legaliteitsbeginsel (witz)
    - nationale wetgever, geen regionale wetgeving
    - terughoudende interpretatie reikwijdte bvh rechter
3. Andere wifz (Opiumwet, WWM)
4. Delegatie op onderdelen niet uitgesloten in Sv
5. Voorschriften die een inbreuk maken op rechten burgers
    ook in andere/lagere regelingen  (Pw)
6. Verdragenrecht (met name EVRM, belang. = 6)
     - Nemo tenetur: x geacht mee te werken aan eigen v
        - uitgangspunt: materiaal wat van de wil van de
          verdachte afhankelijk is  (zwijgrecht)
        - als iemand kennis heeft van een ww moet hij dat
          geven, maar niet verdachte (125k)
          1. Funke/Frankrijk
          2. Saunders/VK
          3. JB/ Zwitserland


     - Equality of arms: beide pp dezelfde middelen ter bes.

       1. Saldus/Turkije
       2. Soytemis/Turkije     - naast negatieve vpl ook positieve vpl:
       zorgdragen voor effectief rechtsherstel na schendingGafgen Duitsland:
- G verdacht ontvoeren 2 kinderen
- ontvoerder vraagt losgeld, tas neergezet, G pakt tas en 
  rijdt naar vliegveld, ticket, wilt weg
- aangehouden: in de veronderstelling kinderen leven
- politie vermomd als arts, zegt tegen g ik kan folteren en 
  niemand ziet dat, of met 2 grote negers opgesloten in cel
- methode was effectief, maar kinderen overleden

JB/Zwitserland

- door belastingdienst dwangsom opgelegd voor elke dag
  hij niet opgeeft hoeveel geld hij heeft verdiend als skileraar
- jb: weet ik niet, zwart, x concreet beeld
- verzin maar wat --> afhankelijk van de wil
- in NL: handschrift, vingerafdruk = x schending, niet
  afhankelijk van de wil van de verdachte
Soorten processen
Inquisitoir
- ongelijke procespartijen

- zvm gericht op waarheidsvinding
- verdachte voorwerp onderzoek
- rechter actief

Accusatoir
- procespartijen min of meer gelijkwaardig
- verdachte rechten en bvh
- pp hebben initiatief, ook bij bewijsvoering
- rechter lijdelijk

Nederland
Gematigd accusatie:
- rechter actief
- begint inquisitoir, maar wordt naarmate onderzoek
  vordert steeds meer accusatie
Aard en hoofddoel:
1. Verzekeren juiste toepassing van het materieel sr:
   schuldigen bestraffen en voorkomen dat onschuldigen
   worden gestraft
2. Noodzakelijke schakel tussen strafbaar feit en sanctie
3. In dubio pro reo:  zodra twijfel, verdachte de voordeel van
   de twijfel


K&K
1. Het strafprocesrecht bestaat uit een geheel van regels die 
   betrekking hebben op de toepassing van het strafecht in 
   een concreet geval 
2. In het strafprocesrecht worden bvh toegekend en wordt 
   de uitoefening daarvan geregeld 
3. De kern van ons strafprocesrecht is gericht op de tsk van 
    de rechterlijke beslissing 


Zoektocht naar juridische waarheid, soms falen:
- soms onschuldigen veroordeeld
- soms schuldigen vrijgesproken
- vaak daders niet veroordeeld 
Rechtsmiddelen

Gewone rechtsmiddelen
404
: Hoger Beroep
427: Cassatie
35 EVRM --> Europeeshof

Buitengewone rechtsmiddelen
456: Cassatie in het belang der wet: uitleg vragen aan HR
457: Herziening: innerlijke tegenstrijdigheid, novum,
         schending EVRM

Berechting
Formele vragen: (348)
Rb onderzoekt op grondslag der tel en n.a.v. Ottz
1. Geldigheid dv
    4 functies waaraan dv moeten doen:
    - informatiefunctie
    - persoonsduidingfunctie
    - beschuldigingsfunctie
    - uitnodigingsfunctie

2. bvh tot kennisneming van tll-feit
    - relatieve bvh: welk gerecht
    - absolutie bvh: welke rechter

3. Ontvankelijkheid OVJ
    - verjaring, leeftijd niet bereikt, feit eerder vervolgd,
       al transactie

4. Redenen voor schorsing vervolging
    - verdachte mogelijk niet in staat te begrijpen at tegen
      heb wordt ingebrachtUitspraak rechtbank (349)
a. Nietigheid db
b. Onbvh
c. Niet-ontvankelijkheid OVJ
d. Schorsing vervolging

Materiële vragen (350)
1. Bewezen dat tll feit dor verdachte is begaan?
(menselijke gedraging)
   - 338:  Rb moet a.d.h.v. Bewijsmiddelen de overtuiging
     krijgen dat de verdachte het tll feit heeft gepleegd
   - 339:  alleen uit wettige bewijsmiddelen
     a. Eigen waarneming rechter
     b. Verklaring verdachte/getuige/deskundige
     c. Schriftelijke bescheiden
     lid 2:  f/o algemene bekendheid behoeven geen bewijs
   - 340 + 344a nader uitgewerkt

2. Welk strafbaar feit bewezenverklaarde volgens wet
    oplevert (delictsomschrijving)
3. Strafbaarheid verdachten, rvg en sug
    (wederrechtelijk en aan schuld te wijten)
4. Welke straf of maatregel passend


Uitspraak (352)
a. Niet bewezen = vrijspraak
b. Bewezen, maar niet aan strafbaar feit of verdachte niet
     strafbaar = ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR)

Vonnis (358)


Vervolgingsvraag
167/242: Vervolgingsmonopolie


Vervolgingsvraag: wel of niet seponeren?
- voldoende bewijs? (x technisch sepot)
- voldoende maatschappelijk belang?
- en zo ja, strafbeschikking uitvaardigen of dagvaarden?


Tot vervolging overgaan:
1. Strafbeschikking (257a)
- OVJ kan uitvaardigen: waar <6 jaar gevangenisstraf
  a) taakstraf Max. 180 uur
  b) geldboete
  c) onttrekking a/h verkeer
  d) verplichting tot betaling aan staat
  e) ontzegging bvh tot besturing motorrijtuigen Max 6 m
- opgelegde strafbeschikking + aanvaard = strafblad
- bij transactie niet


2. Dagvaarding (261)
- t laste gelegde feit + tijd + plaats
- wettelijke grondslag
- onder welke omstandigheden s feit is begaan
a. Rechter moet beslissen o.g.v. Dagvaarding
b. Verdediging kan door dagvaarding zien waarop ze hun
     verdediging moeten inrichten


Nadat DV is behandeld gaat rechter over tot behandeling formele/materiële vragen.
Voorbereidend onderzoek
1: formele legaliteitsbeginsel
- betekend in opsporingsfase: wettelijke ingang vereist
- bijv. 27 verdachte
- titel 6: vanaf 126 definities 


27: verdachte
- feiten en omstandigheden
- waaruit redelijke vermoeden van schuld
- aan strafbaar feit voortvloeit 


132: voorbereidend onderzoek
- alle onderzoek voorafgaand aan een terechtzitting


132aopsporingsonderzoek
- belangrijkste element in voorbereid onderzoek
- als er voldoende f/o om te spreken van strafbare feiten en 
  dan onderzoek verricht 
strafvorderlijke beslissingen: kunnen op rechtszaal
  worden genomen, maar ook eerder door OVJ


OVJ:
141opsporingsambtenaar + 
148: taak: bevelbevoegdheid (vervolgen straf feiten)


Bij inzet bevoegdheden: (altijd inbreuk grondrechten)
Rechtmatig gebruik van bvh?
1. Welke bvh? 
2. In welke gevallen?
3. Op welke gronden?
4. Op wiens autoriteit? 
- rechtmatig = inbreuk, Geen schending
- onrechtmatig = schending


Na bvh zijn toegepast en opsporingshandelingen verricht > opsporingsonderzoek ten einde
- met resultaten kan OVJ iets doen --> Vervolgingsvraag  h