Summary Strafrecht met mate

-
ISBN-10 9038708181 ISBN-13 9789038708188
457 Flashcards & Notes
44 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Strafrecht met mate". The author(s) of the book is/are N Jörg, C Kelk. The ISBN of the book is 9789038708188 or 9038708181. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Strafrecht met mate

 • 1 Karakter en plaats van het strafrecht

 • wat is het verschil tussen het formele recht en het materiële recht?
  het formele recht beschrijft de procedure voor, waarlangs het materiële recht dient te worden gehandhaafd. 
 • 1.1 Mensen straffen elkaar

 • Criminologie
  De leer betreffende de oorzaken van misdaad.
 • Forensische
  Gerechtelijke
 • tout comprende c'est tout pardonner
  alles begrijpen is alles vergeven
 • materieel strafrecht
  het geheel van rechtsvoorschriften dat aangeeft voor welke gedragingen straf behoort te worden toegepast
 • strafprocesrecht (formeel strafrecht)
  het geheel aan voorschriften, dat aangeeft hoe het strafrecht op de concrete feite moet worden toegepast
 • Het formele recht schrijft de procedures voor, waarlangs het materiële recht dient te worden gehandhaafd.


 • De criminologie en de forensische psychiatrie hebben ons geleerd dat vrijwel geen enkel delict los gedacht kan worden uit de relationele context waarin de delinquent leeft en thuis hoort.
 • Het overnemen van het recht tot straffen door de overheid dient juist om eigenrichting, in de zin van het buiten de proporties van alledag voor eigen rechter spelen, tegen te gaan.
 • 1.2.1 Benadering van systeem en individu

 • Het strafrecht houdt zich niet alleen bezig met de immorele gedragingen van mensen. Zo kunnen ook mensen met nobele bedoelingen strafbaar zijn. Bijvoorbeeld art. 293 WvS; euthanasie.
 • De wet laat meer dan eens ruimte aan de rechter om de toepasselijkheid van een wetsbepalingen mede te bepalen naar de opvattingen van moraal en fatsoen.
  Bijv. art. 239 WvS.
 • De straf is van oudsher een als zodanig bedoeld door de overheid toegebracht leed op grond van normschending.
 • Het strafrecht wordt al geruime tijd al problematisch ervaren:
  • Zichtbaarheid en peilbaarheid van de positieve resultaten en effecten van het strafrecht blijven over het algemeen uit
  • negatieve - zowel bedoelde als onbedoelde - effecten van straffen, met name van de vrijheidsstraf lijken steeds zwaarder te wegen
 • Het geloof in het strafrecht is - tegen alle betrekkelijkheid van diens werking in - tamelijk groot.
 • Ondanks alle discussie is de kern van het strafrecht hetzelfde gebleven: het strafrecht richt zich hoofdzakelijk op gedragingen van individuen en dat dit rechtsgebied als geen ander op een voor de mens diep ingrijpende en tegelijk zeer negatieve wijze betrokken is op het spanningsveld, dat wordt gevormd door de eisen van:
  • individuele vrijheid
  • maatschappelijke orde
  • recht
 • Ten aanzien van de betekenis van het strafrecht in genoemd spanningsveld kan het volgende onderscheid in benaderingswijzen worden gemaakt:
  1. van de kant van het strafrechtelijke systeem als zodanig en
  2. van de kant van het individu
 • De benadering vanuit het systeem is in eerste plaats gericht op de misdaadbestrijdende functie van het strafrecht.

  De benadering vanuit het individu richt zich primair op de belangenbehartiging van de individu, de justitiabele, in het kader van de strafrechtspleging, dus op de individu-beschermende functie van het strafrecht.
 • 'open' delictsomschrijving
  in de wet wordt een neutrale, 'open' term gebruikt, waardoor de rechter de normen en waarden in zijn oordeel mee kan laten wegen.
 • De verschillende invalshoeken in het strafrechtelijk denken laten zich als volgt samenvatten:
  • die, waarin de relatie recht-maatschappij vooropgesteld wordt
  • die, waarin de relatie individu-recht voorop staat
  • die, waarin de relatie maatschappij-individu het zwaarst weegt.
 • 1.2.2 Het primaat van de wet

 • Deze paragraaf behandeld de invalshoek waarin de relatie recht-maatschappij vooropgesteld wordt.
  In deze zienswijze is sprake van het primaat van de strafwet: deze is de langs voorgeschreven weg tot stand gebrachte weerspiegeling van wat onder de samenlevingsgenoten leeft.
 • Veranderingen in maatschappelijke normen moeten eerst vastgelegd worden in een wetswijziging voordat de rechter, en dus ieder individu, deze verandering mag honoreren.
 • notoir onrecht
  door niemand betwist onrecht
 • Met het toepassen van strafrecht moet notoir onrecht worden vermeden.
 • Er is in deze zienswijze wel plaats voor de individu-beschermende functie, maar deze wordt verondersteld te zijn ingebouwd (op positiefrechtelijke wijze) in de strafwet zelf
 • Overtreding van de strafwet veronderstelt zowel schending van de rechtsorde als verstoring van de sociale orde.
 • Ook wel de legistische visie genoemd.

  Waar mogelijk dienen de functionarissen zich precies aan de wettelijke bepalingen te houden.
 • De legistische visie, die traditioneel in enigerlei vorm door de meeste strafrechtsgeleerden wordt gehuldigd, is in het algemeen primair een systeembenadering van het strafrecht.
 • Gaat ervan uit dat het misdaadprobleem onoplosbaar is.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het strafrechtelijk systeem als geheel met zijn opsporingsbevoegdheden ?
Processuele dwangmiddelen .
Betekenis Culpa
Aanmerlijke schuld, grove onachtzaamheid of onoplettendheid. Een situationele taxatiefout, verwijtbaar want vermijdbaar.
Gradaties van opzet (dolus) en schuld (culpa), aflopend:

DOLUS

-Zekerheids- /noodzakelijkheidsbewustzijn (zwaarste vorm van opzet; de gevolgen stonden vooraf onomstotelijk en noodzakelijk vast)
-Voorwaardelijke Opzet (mogelijkheidsbewustzijn, acceptatie mogelijke gevolgen, risico erop werd voor lief genomen, verregaande onverschilligheid, grens aan 'Bewuste Schuld')

CULPA

-Bewuste Schuld (zwaarste vorm van culpa, bekend met de mogelijke gevolgen, maar denken eraan te kunnen ontsnappen, roekeloosheid en optimisme, grenst aan 'Voorwaardelijke Opzet')
-Onbewuste Schuld (zuivere culpa, men heeft de gevaren niet goed ingezien, waar dat wel had gemoeten: verwijtbaar want vermijdbaar, onachtzaam/onoplettend)
Specialiteit
(Lex specialis derogat legi generali) > gepriviligieerde en gekwalificeerde delicten stellen zich boven het gronddelict.
Meerdaadse samenloop
Er zijn meerdere feiten gepleegd, die allemaal te rubriceren zijn onder een eigen delict. Straffen mogen niet los boven elkaar worden opgeteld, dus wordt bij strafmaat gekozen voor 1/3 boven het zwaarste maximum. (cumulatieve tenlastelegging)
Eendaadse samenloop
Een feit valt onder meerdere strafbepalingen, meerdere strafbepalingen zijn toepasbaar. Zwaarste straf absorbeert de lichtere.
Onpersoonlijke omstandigheden

-Bijkomende omstandigheden van de gedraging (bijvoorbeeld wederrechtelijkheid)
-Gevolgen van de gedraging (Gekwalificeerde en gepriviligieerde delicten)
Persoonlijke omstandigheden

Inwendig: psychische gesteldheid tav de daad zoals opzet of onachtzaamheid
Uitwendig: kwaliteit als functie of familiegraad
Redenen voor Niet-Ontvankelijkheid OM

-NL heeft geen rechtsmacht
-Verdachte is overleden
-Feit is verjaard
-Over het feit is reeds besloten (ne bis in idem)
-Er is geen klacht ingediend terwijl het een klachtdelict betreft
-Verdachte was nog geen 12 jaar op moment van plegen

-Eerder uitgebrachte kennisgeving niet verdere vervolging
-Eerdere buitenvervolgingsstelling
-Eerdere verklaring beeindiging zaak
-Weigering OM getuige op te roepen
-Flagrante vormverzuimen
Formele (voor)vragen art 348 Sv

-Is de betekening van de dagvaarding juist? zo nee: dagvaarding ongeldig
-Is de rechter bevoegd? (absolute (soort) en relatieve (regio) competentie) Nee: onbevoegd
-Is de OVJ ontvankelijk? (heeft OM nog niet/niet/niet meer recht tot strafvervolging)zo nee: Ovj niet ontvankelijk
-Zijn er redenen voor schorsing?