Summary Strafrecht met mate

-
ISBN-10 9038708181 ISBN-13 9789038708188
457 Flashcards & Notes
39 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Strafrecht met mate". The author(s) of the book is/are N Jörg, C Kelk. The ISBN of the book is 9789038708188 or 9038708181. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Strafrecht met mate

 • 1 Karakter en plaats van het strafrecht

 • wat is het verschil tussen het formele recht en het materiële recht?
  het formele recht beschrijft de procedure voor, waarlangs het materiële recht dient te worden gehandhaafd. 
 • 1.1 Mensen straffen elkaar

 • Criminologie
  De leer betreffende de oorzaken van misdaad.
 • Forensische
  Gerechtelijke
 • tout comprende c'est tout pardonner
  alles begrijpen is alles vergeven
 • materieel strafrecht
  het geheel van rechtsvoorschriften dat aangeeft voor welke gedragingen straf behoort te worden toegepast
 • strafprocesrecht (formeel strafrecht)
  het geheel aan voorschriften, dat aangeeft hoe het strafrecht op de concrete feite moet worden toegepast
 • Het formele recht schrijft de procedures voor, waarlangs het materiële recht dient te worden gehandhaafd.


 • De criminologie en de forensische psychiatrie hebben ons geleerd dat vrijwel geen enkel delict los gedacht kan worden uit de relationele context waarin de delinquent leeft en thuis hoort.
 • Het overnemen van het recht tot straffen door de overheid dient juist om eigenrichting, in de zin van het buiten de proporties van alledag voor eigen rechter spelen, tegen te gaan.
 • 1.2 De meerzijdige benaderingswijzen van het strafrecht

 • Wat is het strafrechtelijk systeem als geheel met zijn opsporingsbevoegdheden ?
  Processuele dwangmiddelen .
 • Aan de ene kant staan de meeste overtreding buiten de sfeer der morele waarden , zoals het lopen over verboden grond (art .461 SR).
  Aan de andere kant kan iemand met een misdrijf juist iets goed willen doen . Zie bijv art 293 SR .
 • 1.2.1 Benadering van systeem en individu

 • Het strafrecht houdt zich niet alleen bezig met de immorele gedragingen van mensen. Zo kunnen ook mensen met nobele bedoelingen strafbaar zijn. Bijvoorbeeld art. 293 WvS; euthanasie.
 • De wet laat meer dan eens ruimte aan de rechter om de toepasselijkheid van een wetsbepalingen mede te bepalen naar de opvattingen van moraal en fatsoen.
  Bijv. art. 239 WvS.
 • De straf is van oudsher een als zodanig bedoeld door de overheid toegebracht leed op grond van normschending.
 • Het strafrecht wordt al geruime tijd al problematisch ervaren:
  • Zichtbaarheid en peilbaarheid van de positieve resultaten en effecten van het strafrecht blijven over het algemeen uit
  • negatieve - zowel bedoelde als onbedoelde - effecten van straffen, met name van de vrijheidsstraf lijken steeds zwaarder te wegen
 • Het geloof in het strafrecht is - tegen alle betrekkelijkheid van diens werking in - tamelijk groot.
 • Ondanks alle discussie is de kern van het strafrecht hetzelfde gebleven: het strafrecht richt zich hoofdzakelijk op gedragingen van individuen en dat dit rechtsgebied als geen ander op een voor de mens diep ingrijpende en tegelijk zeer negatieve wijze betrokken is op het spanningsveld, dat wordt gevormd door de eisen van:
  • individuele vrijheid
  • maatschappelijke orde
  • recht
 • Ten aanzien van de betekenis van het strafrecht in genoemd spanningsveld kan het volgende onderscheid in benaderingswijzen worden gemaakt:
  1. van de kant van het strafrechtelijke systeem als zodanig en
  2. van de kant van het individu
 • De benadering vanuit het systeem is in eerste plaats gericht op de misdaadbestrijdende functie van het strafrecht.

  De benadering vanuit het individu richt zich primair op de belangenbehartiging van de individu, de justitiabele, in het kader van de strafrechtspleging, dus op de individu-beschermende functie van het strafrecht.
 • 'open' delictsomschrijving
  in de wet wordt een neutrale, 'open' term gebruikt, waardoor de rechter de normen en waarden in zijn oordeel mee kan laten wegen.
 • De verschillende invalshoeken in het strafrechtelijk denken laten zich als volgt samenvatten:
  • die, waarin de relatie recht-maatschappij vooropgesteld wordt
  • die, waarin de relatie individu-recht voorop staat
  • die, waarin de relatie maatschappij-individu het zwaarst weegt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.