Summary Strafrecht met mate. Editie 2019

-
ISBN-10 9013151264 ISBN-13 9789013151268
794 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Strafrecht met mate. Editie 2019". The author(s) of the book is/are N Jörg. The ISBN of the book is 9789013151268 or 9013151264. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Strafrecht met mate. Editie 2019

 • 1 Karakter en plaats van het strafrecht

 • Wat wordt bedoelt met het strafrecht beschikt over repressief instrumentarium?
  Het kan mensen vastzetten en het vermogen ontnemen.
 • Kan het repressief instrumentarium de indruk wekken dat het strafrecht zich uitsluitend met hoogst immorele (fatsoenlijk wordt beschouwd) gedragingen bezighoudt?
  Ja
 • De zwaarste theoretische opgave waarvoor het strafrecht zich gesteld ziet is ...?
  Is de fundering van zijn eigen bestaan.
 • Wat houdt het 'ultimum remedium' in?
  Het uiterste redmiddel waarop de wetgever pas een beroep mag doen als de sancties van andere rechtsgebieden (zoals het civielrechtelijke) ontoereikend worden geacht.
 • welke maatschappelijke onrust wordt door de Rotterdamse hoogleraar L.H.C. Hulsman beschreven?
  De strafrechtelijke reactie op het te vroeg buiten zetten van een afvalzak en het uitblijven van een reactie bij onrechtmatige ontslag van werknemers (bijv. Wegens wanbeleid).
 • Hoe kan de rechter verantwoord en doelmatig beslissen binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden?
  De rechter zal de wet zo strikt mogelijk moeten naleven (naar de letter), de bedoeling en het systeem van de wet moeten interpreteren en zal waar hem beleidsvrijheid is gegeven, zich zoveel mogelijk moeten informeren over de maatschappelijke en psychologische effecten van zijn beslissing.
 • Hoe wordt de zienswijze van de rechter genoemd ? (verantwoord en doelmatig beslissen binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheden)
  Legistisch
 • hoe wordt de zienswijze van de hoogleraar C.H.J. Enschede (1911-2000) gezien?
  Er is sprake van een evenwichtstoestand van sociale control. Het is niet mogelijk om de hele criminaliteit te ontrukken. In zijn opvatting moet dit gezien worden als een 'stuursysteem' dat bevoegdheden verleent aan de gerechtelijke autoriteiten, wordt ook wel gesproken van instrumentele functie van  het strafrecht.
 • Welke impuls heeft de hoogleraar A.A.G. Peters (1936-1994) gegeven?
  De 'Utrechtse School', die aandacht vroeg voor de mens achter de delinquent (iemand die een strafbaar feit pleegt), waaronder juist voor de mens als rechtssubject.
 • Als een gedetineerde zijn reputatie een onherstelbare deuk oploopt, wordt ook wel ... Genoemd?
  Stigmatiserende werking van de straf.
 • Welke hoogleraar zag een belangrijke taak in het strafrecht om een zo rationeel mogelijke conflictoplossing tussen daders en slachtoffers te bevorderen, liefst door bemiddeling (mediation) of door middel van schadevergoeding en liefst zonder gebruikmaking van repressie?
  L.H.C. Hulsman
 • De mediation-praktijk heeft zijn inspiratie aan de brede Amerikaanse stroming onder de naam 'Restorative Justive'. In gevallen van minder ernstige delicten wordt niet naar vergelding maar naar het schadeloos stellen van het slachtoffers of groepen slachtoffers gestreefd. In dit verband wordt gesproken van?
  Herstelrecht
 • Wie was een voorstander van de gedragsbeïnvloeding als doel van het strafrecht?
  L.H.C. Hulsman
 • Menige gedetineerde zijn in een aantal opzichten minderbegaafd. Door middel van sociale controle en door toezicht in het eigen milieu, op scholen, op het werk, in de buurt etc., veel conflicten en problematische gebeurtenissen worden voorkomen, dan wel als ze eenmaal zijn opgetreden worden verminderd en opgelost. Hoe wordt het voorkomen van conflicten en problematisch gebeurtenissen ook wel genoemd?
  Preventie
 • Het zoveel mogelijk vermijden van schadelijke effecten van straffen door daarvoor in de plaats alternatieve straffen of bestuurlijke sancties op te leggen is als het ware complementair aan decriminalisering, hoe wordt dit ook wel genoemd?
  Depenalisering.
 • Welke vragentekens kunnen worden geplaatst van de rol van het slachtoffer in het strafproces?
  1) wie slachtoffer is en als zodanig mag meedoen slechts kan worden beantwoord door een voorschot te nemen op de bewezenverklaring en 2) dat het strafproces van een twee- naar een driepartijenproces dreigt te worden vervormd
 • Waarom is het onmogelijk om op een neutrale, objectieve manier het strafrecht te benaderen?
  Er zijn te veel mensenlijk, morele, maatschappelijke en politieke waarden in het geding.
 • Wanneer zijn creatieve verruimingen door de rechter van de reikwijdte van wettelijk bepalingen toelaatbaar?
  Als deze ten gunste van de burger werkt.
 • Wat wordt het bestuursstrafrecht genoemd? (tussen het strafrecht en het bestuursrecht in bevindt)
  Het bestuursstrafrecht wordt voornamelijk door redenen van efficiëntie in het kader van de handhaving van een groot aantal wetten de strafoplegging aan de bestuurlijke macht toebedeeld.
 • Uit welke straffen bestaat het bestuursstrafrecht?
  Geldboeten.
 • Wie mag een vrijheidsbenemende sanctie krachten de Grondwet (art. 113 lid 3 Gw) opleggen?
  De onafhankelijke rechter. (pas bij verzet wordt de onafhankelijke rechter betrokken)
 • Wie mag een strafbeschikking opleggen en waaruit bestaan deze?
  Het OM. Zij zijn bevoegd om dit zelfstandig te doen. De strafbeschikking bestaat uit geldboeten, taakstraffen en ontzegging van de rijbevoegdheid. Ook hier geldt dat als de verdachte verzet toont de onafhankelijke rechter erbij moet worden betrokken.
 • Hoe wordt het strafrecht geconcretiseerd volgens de fases in de strafrechtspleging?
  Opsporing, vervolging en berechting van strafbare fiets, tenuitvoerlegging van straffen  en maatregelen.
 • Waar houdt het landelijk parket zich mee bezig?
  Met bestrijding van bovenlokale, vaak internationale zware criminaliteit.
 • Waar houdt het functioneel Parket zich mee bezig?
  Richt zich op milieu, economie en fraude.
 • Wie heeft de leiding over de gerechtshoven verspreide ressortsparket??
  Hoofdadvocaat-generaal heeft de leiding.
 • Als wij definiëren als het uitlokken door het OM van een beslissing of onderzoek door de rechter, zijn er drie klassieke manieren waarop de vervolging begint. Dit zijn:
  - Dagvaarden, 
  - het vorderen van onderzoekshandelingen door de R-C, en 
  - het vorderen van voorlopige hechtenis. 
 • In Nederland geldt het opportuniteitsbeginsel, wat houdt dit in?
  De OvJ is in strafzaken dominus litis (heer en meester van het rechtsgeding) en dat brengt mee dat hij op goede gronden van vervolging mag afzien.
 • De rechter kan tot niet-vervolging over gaan, dit gebeurt zoals wanneer de zaak al eerder onherroepelijk is berecht, of verjaard. Wat volgt na een niet-vervolging?
  De OvJ wordt niet-ontvankelijk verklaard door de rechter op grond van art. 349 lid 1 Sv. In deze situatie kan het materiële strafrecht niet tot toepassing komen, er is niet voldaan aan de voorwaarden voor vervolging.
 • In welke gevallen ontbreken er voorwaarden voor uitvoerbaarheid? En kan dit na een veroordeling worden toegepast?
  Na een veroordeling kunnen er redenen zijn dat het materiële strafrecht toch niet wordt toegepast; voorbeeld kan bijv. Kort daarna zijn overleden; of spoorloos verdwenen, zodat de tenuitvoerlegging van zijn straf door verjaring onmogelijk wordt.
 • Waarmee is het parket van de Hoge Raad mee belast?
  Zij zijn belast met de wetenschappelijke advisering.
 • Het legaliteitsbeginsel past in de leer van de scheiding der machten. Van wie is deze leer afkomstig? En wat houden ze in?
  Deze leer is afkomstig van Montesquiea die hoort tot de Klassieke school. 
  De leer houdt in dat in drie gezagsfuncties:
  - weggeven; (het geven van algemene regels)
  -uitvoering; (concretisering en effectuering van die regels)
  rechtspraak. (beslechting van geschillen)
 • Het streven naar resocialisatie en maatschappelijke re-integratie van gedetineerden is een duidelijk exponent van ...?
  De solidariteitsgedachte
 • Positieve sancties, zoals ridderorden, beloningen, etc. Honoreren gedrag dat overeenstemt met...?
  De heersende normen
 • Het civielrechtelijk systeem voorziet op een compensatie en herstel gerichte sancties, voorbeelden zijn?
  De schadevergoeding en de dwangsom. Bij. Bij het niet-nakomen van een verbintenis uit koopovereenkomst).
 • Het bestuursrechtelijk (vroeger: administratiefrechtelijk) systeem kent als sanctie:
  Het intrekken van een vergunning, de herstelsancties last onder bestuursdwang en last onder dwangsom, en bestaan er bestuurlijke boetes.
 • Waar moet een strafbepaling ALTIJD uit bestaan?
  Een delictsomschrijving en een sanctienorm
 • Wat is Hoogleraar Simons, Utrecht 1897-1928, van mening over de sanctienorm?
  De sanctienorm richt zich Wel degelijk tot de burger, aangezien de wetgever daardoor navolging van de gedragsnorm proberen te krijgen.
 • Wat is een gelijkenis met het strafrecht?
  Het tuchtrecht
 • Wat omvat het tuchtrecht?
  Een grote verscheidenheid aan rechtsverschijnselen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer mag een zitting geschorst worden?
- als het een omvangrijke zaak betreft (art. 277 Sv) 
- als de dagvaardingstermijn niet in acht is genomen of indien niet op het verblijfadres is betekend (art. 265 lid 3 Sv)
Op welke manieren kan het slachtoffer iets van zich laten horen ten opzichte van verdachte?
- door zich als benadeelde partij in het strafbeding te voegen in een civiele claim --> vordering tot schadevergoeding (art. 51f Sv) 
- door een verklaring ter terechtzitting af te leggen (art. 51e lid 2 Sv)
Is de getuige ter terechtzitting verplicht te antwoorden op de tot hem gestelde vragen?
Ja dat is hij, zie art. 294 Sv jo. Art. 192 Sr
Wanneer is de Nederlandse strafwet van toepassing?
Staat heel uitgebreid in college aantekeningen
Wat zijn preliminaire verweren?
Art. 283 Sv voorziet in de bevoegdheid van de verdediging om meteen na de aanvang van de terechtzitting verweren te voeren waarop kan worden beslist zonder dat de zaak eerst inhoudelijk moet worden behandeld.
Hoe wordt een bezwaarschrift tegen de dagvaarding getoetst?
Marginaal
Waar wordt een bezwaarschrift tegen de dagvaarding op getoetst?
De behandeling ervan vindt plaats in een niet-openbare raadkamer en gaat over: de onbevoegdheid van de rechtbank, niet-ontvankelijkheid van de OvJ, niet-strafbaarheid van het feit of verdachte en onvoldoende aanwijzingen van schuld (art. 262 Sv)
Wanneer mag een dagvaarding wettelijk veranderd worden?
- een aanpassing in de tenlastelegging (art. 314a Sv)
- in het geding voor de politierechter is het mogelijk om de aangehouden en voor de OvJ geleide verdachte diezelfde dag of de eerst komende terechtzitting van de politierechter te dagvaarden met een korte aanduiding van het feit, ter terechtzitting wordt deze dan aangevuld met nadere feiten (art. 367 Sv)
- de tenlastelegging mag gewijzigd worden, de fouten mogen veranderd worden --> wel beperkt, het tenlastegelegde feit mag niet veranderd worden (art. 68 Sr) 
-  de tenlastelegging mag uitgebreid worden met strafverzwarende omstandigheden die ter terechtzitting zijn gebleken en zijn telastegelegd
Wat zijn de functies van een dagvaarding?
- Het OM roept hiermee de verdachte op om op een bepaalde dag en tijdstip voor de rechter te verschijnen
- Het verschaft de verdachte informatie over enkele processuele rechten
- De tenlastelegging is erin verwerkt, hieruit wordt duidelijk welk feit de verdachte heeft begaan, waar en wanneer
Is een OvJ verplicht om iemand te vervolgen?
Nee dat is hij niet, de OvJ heeft het opportuniteitsbeginsel.