Summary Strategic Management: Competitiveness and Globalization (Concepts)

-
520 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Strategic Management: Competitiveness and Globalization (Concepts)". The author(s) of the book is/are Michael A Hitt. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Strategic Management: Competitiveness and Globalization (Concepts)

 • 1.1 Opening Case

 • Wanneer bereikt een firma een strategisch concurrentie vermogen ?

  Wanneer men succesvol een waardecreerende strategie formuleert en implementeert

 • Wanneer ontstaat er een aanhoudende of duurzame concurrentie voordeel ?

  Als een bedrijf een waardecreerende strategie implementeert en andere bedrijven niet in staat zijn dit na te doen of het te duur vinden om te imiteren

 • Wat wordt bedoeld met boven gemiddeld rendement ?

  Rendement dat hoger is dan wat een investeerder verwacht te verdienen bij andere investeringen met dezelfde risico's

 • Wat wordt verstaan onder risico ?

  Een onzekerheid over de economische winst of verlies dat een investeerder kan hebben bij een specifieke investering

 • Wat wordt bedoeld met de gemiddelde rendementen van een investeerder ?

  Het rendement dat een investeerder kan halen met een investering met eenzelfde risico

 • Wat wordt bedoeld met strategisch management ?

  Het geheel van commitment, besluiten and acties die een bedrijf nodig heeft om strategisch concurrerend te zijn en boven gemiddeld rendement te halen

 • Waartoe leidt de strategische input van de interne en externe omgeving ?

  Tot strategische intentie en strategische missie

 • 1.2 The Challenge of Strategic Management

 • Wat is strategie ?

  Een geintegreerde en gecoordineerde set van commitment en acties die ontworpen zijn om core competenties te exploiteren en competatief voordeel te winnen

 • 1.3 The 21st-Century Competitive Landscape

 • Wat wordt bedoeld met de mondiale economie ?

  Goederen, diensten, mensen, vaardigheden en ideeen bewegen vrij over geografische grenzen

 • Wat is de fundamentele aard van competitie in veel industrie in de wereld ?

  Verandering

 • Wat wordt bedoeld met hypercompetition ?

  Snel veranderende competitie gebaseerd op prijs-kwaliteit, new know-how, first mover voordeel, beschermen of veroveren van gevestigde producten of geografische markten

 • Wat zijn de belangrijkste aandrijvers voor de hypercompetition ?

  Ontstaan van de mondiale economie en technologie (snelle technische verandering)

 • Wat wordt bedoeld met globalisering ?

  De toegenomen economische onderlinge afhankelijkheid tussen landen, zichtbaar in de goederen en dienstenstroom, financieel kapitaal en kennis over de landgrenzen heen

 • Waardoor wordt het steeds moeilijker om sommige bedrijven te zien als binnenlandse bedrijven ?

  Door de internationalisering van de markt

 • Welke drie categorieen van trends en voorwaarden  zorgen voor een behoorlijke technologische verandering van de concurrentie-aard ?

  Toenemende mate van technologische verandering en verspreiding
  Informatie tijdperk
  Toenemende kennis intensiteit

 • Wat is perpetual innovation ?

  Een term dat beschrijft hoe snel en consistent nieuwe informatie-intensieve technologien de oudere vervangen

 • Wat is een voorbeeld van een disruptive technology ?

  De ontwikkeling en gebruik van het internet voor commercie

 • Wat wordt bedoel met de Schumpeterian innovation ?

  Een proces van creatieve destructie, waarbij bestaande technologieen vervangen worden door nieuwe. De waarde van bestaande technologie wordt vernietigd en nieuwe markten worden gecreeerd

 • Waarom is effectieve en efficiente toegang en gebruik van informatie belangrijk voor alle bedrijven ?

  Het is een belangrijke bron van concurrentievoordeel

 • Wat wordt verstaan onder kennis ?

  Informatie, intelligentie en expertise

 • Wat is strategische flexibiliteit ?

  Een set mogelijkheden die gebruikt worden om te reageren op verschillende vragen en mogelijkheden die er zijn in een dynamische en onzekere concurrentie omgeving

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Een risico bij focus strategie is dat een concurrent die marktbreed bedient, beslist om de speciale wensen van zijn klanten te gaan vervullen. Juist of onjuist ?

Juist

De risico's van een kostenefficiente strategie hebben betrekking op ondernemingen die kunnen falen in het opnemen van voldoende unieke kenmerken in een product om te kunnen concurreren. Juist of onjuist ? 

Onjuist hebben juist wel betrekking hierop

Een onderneming die succes nastreeft met kostenefficiëntestrategie verwacht dat concurrenten hoofdzakelijk op basis van verkoopprijs zullen concurreren. Juist of onjuist ?

Juist

 Beoordeel de juistheid van de volgende stellingen   I. Capabilities komen snel boven drijven wanneer resources interacteren II. Human capital kan geen capability zijn van de organisatie

D

Beoordeel de juistheid van de volgende stellingen I. De beschikbaarheid van substituten voor de kern competenties van een organisatie is een factor die invloed heeft op de duurzaamheid van een concurrentie voordeel. II. De beschikbaarheid van resources voor de organisatie is een factor die invloed heeft op de duurzaamheid van een concurrentie voordeel.

I is onjuist, II is juist

Valt de klachtenafhandeling van een warenhuis onder de primary activity service of operations ?

Service

Wat is een intangible resource ? a) management attitude ten opzichte van risico’s b) toeleverancier van ruw materiaal c) ingewikkelde technologie d) financiële bezittingen (assets)

A

Onder welke primary activities kan in het waardeketen model van een warenhuis de flessenstroom naar het warenhuis worden gerekend ?a) operations b) outbound logistics c) inbound logistics d) service

C

 In het boek van Hitt, Ireland en Hoskisson wordt vanaf pagina 93 aandacht besteed aan de waardeketenanalyse. Onder welke primary activities kan in het waardketen model van een warenhuis het vullen van schappen en het bedienen van de klanten worden gerekend? a) operations b) service c) outbound logistics d) inbound logistics

A

Bij welke van onderstaande voorbeelden is sprake van een core competency? a) miniaturisering van componenten en producten b) effectieve klantenservice c) Kennis d) complexe, vaak onzichtbare interacties tussen de ingenieurs van de ontwerpafdeling bij BMW

D