Summary Strategie en management

-
ISBN-10 9001504892 ISBN-13 9789001504892
229 Flashcards & Notes
25 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Strategie en management". The author(s) of the book is/are Hans Veldman tevens ( ). The ISBN of the book is 9789001504892 or 9001504892. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Strategie en management

 • 1 Succesvolle ondernemingen, businessmodellen en strategie 9

 • Waarom is HRM volgens Collins de sleutel tot succes?

  Het gaat niet om mensen in je organisatie maar om de juiste mensen in je organisatie, die mensen met karakter, mentaliteit en de talenten die passen bij de karakters en de idealen van de initiatiefnemers.

 • Vanuit wat wordt het succes/bovengemiddelde prestatie verklaart door Jim Collins Good to great? (4)
  - Interne kenmerken. Focus op waar ze goed in waren en in konden uitblinken.
  - Innovatie gedreven. Technologische vernieuwing. Duidelijk gestelde doelen.
  - Leiderschap & HRM beleid. Niet lullen maar poetsen beleid en de juiste mensen.
  - Inzicht in eigen kunnen en beperkingen.
 • Wat is aandeelhouderswaarde en welk inzicht is hier voor nodig? (4)
  1. Het risicoprofiel van de activa en activiteiten en rendementseisen van de beleggers 
  2. Het economische rendement van verschillende activiteiten, gerelateerd aan geïnvesteerd vermogen en rendementseisen 
  3. Het patroon van waardestuwers met de grootste invloed op het potentieel van waardecreatie
  4. De waardestuwers en de manier waarop deze vertaald worden naar een MC systeem
 • 1.2 Uniciteit businessmodellen en typologie 13

 • Wat is het doel van een businessmodel?
  Geeft aan dat een bedrijf een ontwerp heeft waarmee het probeert omzet te genereren.
 • Een businessmodel geeft in het kort aan hoe een onderneming...
  - Klanten en segmenten selecteert om aan zich te binden.
  - Het product- of dienstaanbod naar de segmenten weet te definiëren.
  - Nut of toegevoegde waarde creëert voor haar klanten.
  - Beschikbare resources inzet.
  - Omzet weet te genereren.
 • Welke drie categorieën businessmodellen zijn er?
  Revenuemodel
  Bedrijsstructuurmodel
  Geïntegreerde model
 • Revenuemodel
  Heeft een strategische invalshoek en verwijst naar de manieren waarop een onderneming met een businessmodel in staat is om omzet te genereren.
 • Bedrijfsstructuurmodel
  Het betrekking op de inrichting van de onderneming en refereert aan de architectonische configuratie van een organisatie.
 • Geïntegreerde model
  Gericht op het creëren van waarde voor klanten en het behalen van concurrentievoordeel.
 • Volgens de de canvas-benadering van Osterwalder, voorziet een businessmodel in de volgende doelen..
  - De manier waarop een onderneming segmenteert en positioneert.
  - De manier waarop een onderneming toegevoegde waarde creëert voor de klanten.
  - De manier waarop en welke resources de onderneming aanwendt.
  - De manier waarop de onderneming omzet genereert.
  - De manier waarop de onderneming een duurzaam concurrentievoordeel kan behouden.
 • Wat zijn de componenten van het canvasmodel?
  - Klantsegmenten
  - Waardepropositie
  - Kanalen
  - Klantrelaties
  - Inkomsten stromen
  - Key-resources
  - Kernactiviteiten
  - Key partners
  - Kostenstructuur
 • 1.3 Businessmodellen vs. profitmodellen 19

 • Wat is het verschil tussen een businessmodel en een profitmodel?
  Een businessmodel geeft aan op welke wijze een onderneming omzet genereert en een profitmodel geeft aan op welke wijze een onderneming winst maakt.
 • 1.5 Integratie van businessmodellen en uitwerking van strategie 26

 • Wat is strategisch management?
  De aandacht om voortdurend het concurrentievoordeel van de onderneming te behouden of te versterken in de bedrijfstak.
 • Wat is strategic alignment?
  Hiermee wordt de afstemming aangegeven waarmee een onderneming strategie, interne structuur en bedrijfsprocessen in onderlinge samenhang bestudeert en op één lijn probeert te krijgen.
 • 2 Wat is strategie? 33

 • Wat is de beroemde uitspraak van de oorlogsstrateeg Von Clausewitz?

  De oorlog is een voortzetting van de politiek maar dan met andere middelen.

 • Alfred Sloan (GM) formuleerde als eerste een strategie wat was zijn strategie?

  Alfred Sloan formuleerde een strategie aan de hand van de stertes en zwakten van de concurrent, in zijn geval Ford.

 • Chester Barnard (AT&T) was de tegenhanger van Sloan, hoe formuleerde hij strategie?

  Barnard was voorstander van de interne organisatie, maak gebruik van de kwaliteiten van de mensen.

 • Welk onderdeel uit het leger kom je nog steeds tegen in strategisch management?

  Het onderscheidende vermogen van de drie eenheden, (luchtmacht, marine en landmacht) is nog steeds in het strategisch management van belang. Hoe onderscheidend is jouw onderneming?

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarmee kan een omgeving worden geanalyseerd?
Micro, door waardeketen van Porter
Meso, door vijfkrachtenmodel Porter
Macro, door DESTEP
Welke acht sleutelconcepten zijn er voor strategie?
Richting
Afbakening
Lange termijn
Omgeving
Concurrentievoordeel
Organisatie
Resources
Stakeholders
Wat is de definitie van strategie?
Strategie is de richting en afbakening van de activiteiten van een organisatie op de lange termijn, hetgeen de organisatie concurrentievoordeel oplevert door de strategische inzet van middelen, om in een veranderende omgeving tegemoet te komen aan de behoeften van de markten en de verwachtingen van belanghebbende.
Welke marktstrategieën zijn er volgens Traecy en Wiersema?
Kostenleiderschap
Productleiderschap
Klantpartnerschap (customer intemacy)
Welke strategieën voor concurrentiepositie zijn er?
Porter diversificatie
Traercy en Wiersema
Hamal en Prahalad
Hoe wordt de concurrentiepositie van een onderneming bepaald?
Laag kostenniveau
Productkennis/technologie
Marktkennis/afnemersbehoeftekennis
Service
Levertijd
Duurzaam concurrentievoordeel (moeilijk imiteerbaar product, patent)
Hoe kan de aantrekkelijkheid van een markt worden gemeten?
Met het vijfkrachtenmodel van Porter
Hoe wordt de aantrekkelijkheid van de markt bepaald?
Marktgroei
Concurrentie intensiteit
Marktgrootte/potentie
Doelgroep/koopkracht
Locatie
Wetgeving
Er zijn twee basisdimensies van ondernemingen, welke zijn dat?
Aantrekkelijkheid van de markt
Concurrentiepositie van de onderneming
Het product markt matrix van Ansoff bestaat uit vier kwadranten, noem deze
De vier kwadranten worden uiteengezet op de assen "Markten" en "Producten" en zijn:
1. Marktpenetratie
2. Marktontwikkeling
3. Productontwikkeling
4. Diversificastie