Summary Strategisch Management Van MKB tot grootbedrijf

-
ISBN-10 9001784364 ISBN-13 9789001784362
366 Flashcards & Notes
30 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Strategisch Management Van MKB tot grootbedrijf
 • H J Dekker, H M P Huls, D P Scherjon
 • 9789001784362 or 9001784364
 • 6e [geactualiseerde] dr.

Summary - Strategisch Management Van MKB tot grootbedrijf

 • 1.1 Wie is ondernemer? 14

 • wat is de definitie van ondernemer volgens van dale?
  persoon die in een tak van handel of bedrijf zelfstandig voor eigen rekening en risico, werkt, op grond van het bezit van productiemiddelen en met vreemde arbeidskracht: de ondernemer is in het kapitalistische  stelsel  organisator en leider van het productieproces
 • wat staat centraal in de definitie van ondernemer volgens van dale?
  het voor eigen rekening en risico een activiteit te ontplooien.
 • wat is de definitie van ondernemer, bedrijfseconomisch
  een ondernemer is iemand, die mogelijkheden ziet om zich door vernieuwing een plaats in een markt te veroveren of te behouden
 • wat staat centraal in de definitie van ondernemer, bedrijfseconomisch
  het innovatief opereren op de markt, het voortdurend inspelen op behoefte van klanten
 • 1.2 Psychologische aspecten 15

 • kenmerken van een ondernemer
   - groot  doorzettingsvermogen
  - bereidheid tot het nemen van risico`s
  - nieuwe ideeën weten te ontwikkelen
  - goed omgaan met mensen
  - sterke leidinggevende kwaliteiten
  - dominant karakter
  - moeilijk een leidinggevend persoon boven zich kunnen verdragen
 • psychologische aspecten volgens mccelland zijn om ondernemer te zijn( psychological needs):
  - zich sterker dan anderen willen bewijzen ( need for achievement)
  - de overtuiging hebben de situatie beter in de hand te houden (locus of control)
  - minder terughoudend zijn met het nemen van risico`s ( risk taking propensity)
 • 1.3 Sociologische aspecten 16

 • waar heeft shapero de verklaring gezocht om ondernemer te worden?
  shapero heeft de verklaring niet zozeer in de persoon van de ondernemer gezocht maar veel meer in diens omgeving. zijn stelling is dat er aan een aantal voorwaarden, omstandigheden moet zijn voldaan, wil iemand ondernemer worden.
 • welke voorwaarden zijn volgens shapero nodig om ondernemer te worden
  - een breuk in de levensloop ( bijv. ontslag of de onmogelijkheid snel een nieuwe baan te vinden of verlies van familielid/vriend of echtscheiding)
  -het ondernemen aan den lijve ervaren ( voorbeeld in nabije omgeving)
  - een goed idee hebben over een aan te bieden product of dienst en daarvoor de adequate middelen bezit.
  - drang naar zelfstandigheid
 • wat is een pushstarter

  gedwongen ondernemer worden, bijv door ontslag
 • wat is latent ondernemerschap

  wel ondernemer willen of kunnen worden, maar er nooit aan hebben gedacht, omdat een loondienstbetrekking meer voor hand lag.
 • 1.4 Managementaspecten 17

 • niks
  niet belangrijke hoofdstuk 1.4
 • 1.5 Eenzijdige oriëntatie, geïsoleerde positie, employability en empowerment 17

 • wat is een kenmerkend verschil tussen grote en kleine ondernemingen?
  het ontbreken van een eigen ondersteunende staf, ook wel stafmanco genoemd
 • hoe valt te constateren dat de ondernemer in veel gevallen er alleen voor staat?

  de ondernemer wil zaken op zijn eigen manier aanpakken, zonder al te veel te luisteren naar de mening of raadgevingen van anderen. dit is zo omdat de onderneming vanwege haar beperkte omvang eenvoudigweg niet beschikt over internet specialisten.
 • 1.5.1 Eenzijdigheid 18

 • ondernemers zijn onder te verdelen in twee ideaaltypen, welke?
  - verkoper ( koopman)
  - techneut ( vakman)
 • wat is de kenmerk van een ondernemer-koopman

  de koopman let sterk op de markt, wil constant inspelen op de vraag van (nieuwe) cliënten. of het product technisch te produceren is, en of dat voor een reële kostprijs kan geschieden, houdt de koopman minder bezig. in de primaire aandacht voor de markt overweegt de koopman wel eens te weinig of de nieuwe order past binnen de beschikbare capaciteit van de ondernemers.

  samengevat: beschikt de koopman over een sterke externe oriëntatie, waarbij de interne gang van zaken wel eens wat onderbelicht kan raken

 • wat moet je weten over de ondernemer-vakman

  de ondernemers-vakman let echter vooral op het product en het interne proces. soms maakt de vakman een kwalitatief hoogstaand product, maar is dat te duur voor wat cliënten wensen. in zijn streven naar kwaliteit dreigt hij de markt te vergeten.

  samengevat wordt de ondernemers-vakman gekenmerkt door een sterke interne oriëntatie, waardoor hij informatie vanuit de omgeving dreigt te negeren.
 • wat is de kenmerk van een ondernemer-vakman

  de ondernemer-vakman let echter vooral op het product en het interne proces. soms maakt de vakman een kwalitatief hoogstaand product, maar is dat te duur voor wat cliënten wensen. bij de typische vakman komt het voor dat hij jarenlang hetzelfde, hoog aangeschreven product maakt, waarvoor de marktvraag al verdwenen is.

  samengevat wordt de ondernemer-vakman gekenmerkt door een sterke interne oriëntatie, waardoor hij informatie vanuit de omgeving dreigt te negeren.

 • hoe komt het dat ondernemers zelden goed kunnen zijn in beide vaardigheden ( koopman en vakman)?

  in de praktijk ligt tussen beide vaardigheden een belangrijke psychologische barrière. dat ligt ook voor de hand: iemand met een interne oriëntatie probeert het proces zo veel mogelijk te beheersen en streeft ernaar het aantal verstoringen zo veel mogelijk te beperken. iemand met een externe oriëntatie leeft als het ware van de verstoringen, een nieuwe opdracht, een nieuw product. deze ondernemer moet met veel improviseren intern de zaak op de rails weten te houden. 

  de karakter van deze vaardigheden, van de koopman of van de vakman, zijn dus zo verschillend dat niemand over beide vaardigheden in gelijke mate kan beschikken ondernemers zijn of vooral vakman of vooral koopman en dat leidt tot een eenzijdige oriëntatie.

 • in welke twee ideaaltypen zijn ondernemers te verdelen
  de verkoper ( koopman)
  de techneut (vakman)
 • wat moet je weten over de koopman

  de ondernemer-koopman let sterk op de markt, wil constant inspelen op de vraag van nieuwe clienten. of het pruduct technisch te produceren is, en of dat voor een reel kostprijs kan geschieden, houdt de koopman minder bezig.

  samengevat beschikt de koopman over een sterke externe oreintatie, waarbij de interne gang van zaken wel eens wat onderbelicht kan raken.
 • wat wordt bedoeld met eenzijdigheid van een bedrijf?
  dan is de ondernemer of vakman en of koopman. hij heeft geen ondersteunende staf om allebei de ideaaltypen te hebben.
 • wat is persoonlijke onderneming?

  dat de invloed van de ondernemer op het bedrijfsbeleid groot is.
 • wat is span of control

  het aantal mensen aan wie men zelf effectief leiding kan geven.
 • wat is een onpersoonlijke organisatie

  wanneer het van een persoonlijk organisatie, dus als er taken worden gedelegeerd en mensen  bij het bedrijfsbeleid worden betrokken, ontstaat er een soort onpersoonlijke organisatie
 • waar denk je bij eenzeidigheid aan?
  of verkoper of techneut
 • hoe kan de eenzijdige orientatie van de ondernemer afnemen?
  wanneer het bedrijf groeit en er meer mensen in dienst komen ontwikkelen zich stafffuncties
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Strategisch management - van MKB tot grootbedrijf
 • H J Dekker, H M P Huls, D P Scherjon
 • 9789001841768
 • 7th

Summary - Strategisch management - van MKB tot grootbedrijf

 • 1 Over ondernemers

 • Geef de definitie van het begrip 'ondernemer' volgens de van Dale.
  Persoon in een tak van handel of bedrijf zelfstandig, voor eigen rekening en risico, werkt, op grond van het bezit van productiemiddelen en met vreemde arbeidskracht. De ondernemer is in het kapitalistische stelsel organisator en leider van het productproces.
 • Geef de definitie van het begrip 'ondernemer' volgens het bedrijfseconomisch lexicon.
  Een ondernemer is iemand, die mogelijkheden ziet om zich door vernieuwing een plaats in de markt weet te veroveren of te behouden.
 • McClelland noemt 3 psychologische behoeften voor het ondernemerschap, welke zijn dit?
  • Need for achievement (ondernemers willen zichzelf sterker dan anderen bewijzen)
  • Locus of control (overtuiging dat zij de situatie beter in de hand kunnen houden)
  • Risk taking propensity (ondernemer zijn minder terughoudend met nemen van risico's)
 • Shapero noemt 4 sociologische aspecten als reden voor de start van een onderneming, welke zijn dit?
  • Breuk in de levensloop (incident)
  • Voorbeeld in de nabije omgeving (ervaring/bekendheid)
  • Bezitten van adequate middelen (idee en middelen)
  • Neiging tot zelfstandigheid   
 • Het ondernemen in klein bedrijf kent 2 belangrijke risico's welke zijn dit?
  • Eenzijdige oriëntatie (eenzijdigheid)
  • Geïsoleerde positie  
 • (Eenzijdige) ondernemers zijn globaal te verdelen in 2 ideaaltypen, welke zijn dit en welke oriëntatierichting hoort hier bij?
  1. Verkoper (of: koopman)
  • Sterke externe oriëntatie
  2. Techneut (of: vakman)
  • Sterke interne oriëntatie
 • Er zijn 5 redenen waarom ondernemers te weinig delegeren, welke zijn dit?
  • Ondernemers zijn sterk van hun eigen kunnen overtuigd en menen al snel dat niemand het beter kan dan zij zelf.
  • Daarnaast zijn er onvoldoende carrièremogelijkheden binnen de onderneming waardoor kwalitatief personeel op den duur besluit het bedrijf te verlaten.
  • De ondernemer is achterdochter en durft geen vertrouwen aan naaste werknemers te geven.
  • De ondernemer is bang voor concurrentie van goede medewerkers, hij vreest dat deze hem naar de kroon steken.
  • De ondernemer informeert zijn personeel maar gedeeltelijk.
 • Wat is de definitie van een 'Persoonlijke' onderneming?
  Een persoonlijke onderneming is een onderneming waarbij de invloed van de ondernemer op het bedrijfsbeleid sterk is, de onderneming het karakter van de ondernemer heeft of een onderneming die op het product of de markt gericht is.
 • Wat is de definitie van een 'Onpersoonlijke' onderneming?
  Een onpersoonlijke onderneming is een onderneming die niet (meer zo) afhankelijk is van de ondernemer zelf. De verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd en er zijn procedures en taakomschrijvingen aanwezig.
 • Geef de definitie van 'Stafmanco'.
  Stafmanco houdt in het ontbreken van (intern gespecialiseerde) eigen ondersteunende staf.
 • Geef de definitie van 'Employability'.
  Het in staat stellen van werknemers zich aan te passen en te vernieuwen. De ondernemer moet de werknemers binden, de werknemer kijkt buiten de ondernemer om zich heen.
 • Wat houdt de 'Span of control' in?
  De span of control is het aantal mensen aan wie men zelf direct effectief leiding kan geven.
 • Geef de definitie van 'Empowerment'.
  Empowerment is het op lager niveau leggen van verantwoordelijkheden, met het geven van meer beslissingsbevoegdheden aan medewerkers.
 • Geef de kwalitatieve betekenis van een 'klein' bedrijf.
  De kleinschalige onderneming is die onderneming die staat of valt met de visie en de vitaliteit van één man of vrouw en dus sterk bepaald wordt door diens ervaringen en persoonlijke ontwikkeling.
 • Geef de kwantitatieve betekenis van het midden- en bedrijf volgens het Ministerie van Economische zaken.
  Tot het het midden- en klein bedrijf worden gerekend alle particuliere (niet-agrarische) ondernemingen, met minder dan 100 werkzame personen per onderneming.

  Opmerking: Vaak wordt onder klein verstaan <10 en midden bedrijf 10-100.  
 • Geef de kwantitatieve betekenis van een 'klein' bedrijf volgens het burgerlijk wetboek.
  Een bedrijf is klein, middelgroot of groot indien aan 2 van de 3 volgende voorwaarden is voldaan:
                                        Klein                                    Middelgroot                                  Groot
  Balanstotaal (€)       < 4,4 mln.                            4,4 - < 17,5 mln.                             17,5 > mln.
  Netto-omzet (€)       < 8,8 mln.                            8,8 - < 35 mln.                                 35 > mln.
  Aantal werknemers   < 50                                    50 - < 250                                       250 >
 • Wat zijn niche-markten?
  Niche markten zijn kleine markten met zeer gespecialiseerde producten of diensten.
 • Wat is de definitie van de concentratiegraad?
  Het % van de totale werkgelegenheid dat in die branche door de 4 grootste bedrijven wordt aangeboden.
 • Noem 2 voordelen op het gebied van arbeidsomstandigheden bij een MKB-bedrijf.
  • De werksfeer kan plezieriger zijn door de beperkte bedrijfsomvang.
  • Werknemers worden gemotiveerd door het vele/directe contact met de klant.
 • Noem 4 nadelen op het gebied van arbeidsomstandigheden bij een MKB-bedrijf.
  • De sociale controle is sterker
  • De beloning is lager
  • Minder invloed van werknemers op het bestuur van de onderneming
  • Er is geen CAO en er zijn minder secundaire arbeidsvoorwaarden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

noem 4 soorten buy-outs
management buy out
leveraged buy out
employee buy out
investors buy out
doel DDO:
beslissingen in het onderhandelingsproces over de koop en verkoop aan de hand van de uitkomsten van een DDO.

voor waarborgen zekerheden
ínvloed op de hoogte van de koopprijs
4 soorten DDO
financieel
fiscaal
commercieel
juridisch
prijsbebepalende factoren:
cashflow
onderhandelingen
toekomstverwachting
waarde van de activa/passiva
winst
situatiekoper
alternatieven
potentieel
structuur vd transactie 
Bedrijfsfusie, paar punten
Bedrijfsfusie: activa-passiva overname
Bedrijf wordt ‘opgenomen’ in balans kopen
Fiscaal afrekenen & afschrijven (overdrachtsbelasting?)
Activa als zekerheid voor financiering mogelijk
Aandelenkoop, paar punten
Aandelenkoop:
Niet fiscaal afrekenen (tenzij in privé bezit verkoper)
Mogelijke belemmeringen bij de financiering
Alle rechten en plichten worden meegekocht
Balansgarantie, claimrecht
Wat houdt emotionele intelligentie in? 5
zelfbewustzijn: zelfvertrouwen
zelfregulering: "eerst denken dan doen"
motivatie: de wil om te ondernemen
empathie: begrijpen hoe anderen zich voelen, emotioneel
sociaal: netwerken
leg de kaasschaafmethode uit
dit is een manier van bezuiniging:
verbetering van de klantenservice
verhoging marketing en verkoop
strategisch herorientatie
hoe verloopt het benchmarkingproces?
definieren onderwerpen
meten en vergelijking
begrijpen
veranderen en implementeren
opnieuwstarten
formule voor Betalingscapaciteitsmarge is ?
winst
afschrijving +
rente +
vpb of prive ontrekking -
betaalde rente -   
aflossing -
vervangingsinvestering -