Summary Syllabus Recht Bedrijfskunde jaar 1

405 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Op welke 3 manieren kan het recht geordend/ingedeeld worden?
 1. Naar rechtsgebied;
 2. Privaatrecht en Publiekrecht;
 3. Materieel en informeel recht.
Uit welke 4 stappen bestaat een eenvoudige rechtszaak in het burgerlijk recht?
 1. Dagvaarding;
 2. Conclusie van antwoord;
 3. Compartitie;
 4. Vonnis.
In welke 4 situaties kan er geen geen sprake van overmacht zijn?
 1. Onervarenheid;
 2. Onbekwaamheid;
 3. Het gebrek aan geld en omstandigheden die te voorzien zijn;
 4. Geheel of deels contractueel is vastgelegd (exoneratiebeding).
Wat zijn 2 belangrijke dingen om in je achterhoofd te houden bij cassatie?
 1. Vonnissen die over vorderingen tot €1.750 gaan, kan geen hoger beroep worden ingesteld. Cassatie is wel mogelijk onder bepaalde voorwaarden;
 2. Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) maakt het mogelijk voor de Hoge Raad om een zaak die in cassatie wordt voorgelged niet ontvankelijk te verklaren vanwege te weinig belang van degene die tot cassatie kan leiden. Doel eran is om te voorkomen dat de Hoge Raad zich bezig houdt met zaken die niet relevant zijn of nauwelijks belang hebben.
Wat zijn de 2 belangrijkste wetboeken van het burgerlijk recht?
 1. Het Burgerlijk Wetboek (BW);
 2. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
Onder welke 2 voorwaarden kunnen algemene voorwaarden nietig verklaard worden?
 1. De aard en overige inhoud van de overeenkomst, wijze waarop de voorwaarden tot stand gekomen zijn, wederzijdse belangen en de overige omstandigheden van het geval onredelijk bezwarend is voor de wederpartij;
 2. De wederpartij heeft geen redelijke mogelijkheid gehad om kennis te nemen van de voorwaarden.
Wat verstaan we onder derogeren?
In bepaalde omstandigheden in strijd kunnen zijn met de redelijkheid en billijkheid om gebruik te maken van een (van te voren) bedongen contractuele bevoegdheid.
Wat voor onderwerpen vindt je in het Burgerlijk Wetboek (BW)?
 1. Over familiezaken;
 2. Ondernemingen;
 3. Erfrecht;
 4. Overeenkomsten die mensen en bedrijven met elkaar sluiten;
 5. Over eigendom.
Met welke 2 aspecten heeft recht te maken?
 1. Met de normen en waarden van de samenleving;
 2. Regels en rechtvaardigheid.
Aan welke 2 voorwaarden moet voldaan worden wanneer men tot stand wil komen van een overeenkomst?
 1. Het aanbod dat gedaan wordt bekijken;
 2. Het aanbod accepteren dat gedaan is.