Summary Syllabus TCG 1e jaar 2020/2021

396 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Syllabus TCG 1e jaar 2020/2021

 • 1.3 Pinyin

 • Beschrijf de verschillende dialecten in China?

  Het Chinees kent vele verschillende dialecten, maar allen hebben ze dezelfde geschreven vorm.
  Veel mensen uit de verschillende regio's zullen geen woord van elkaar verstaan, terwijl ze dezelfde krant lezen.

  Het dialect in het noorden van China wordt gesproken door 70% van de bevolking, daarom is het standaard Chinees hierop gebaseerd. Dit dialect wordt in het grootste deel van China Putonghua genoemd.
  In Taiwan en Hongkong Guoyu (taal van het land) of Huayu (Chinese taal)
  In Engels sprekende landen Mandarin Chinese.
  Putonghua wordt ook wel Zhongwen genoemd.
 • Beschrijf de Romanisatie?
  In China wordt voornamelijk gebruik gemaakt van karakterschrift.

  In 1958 is Pinyin goedgekeurd als transscriptiesysteem van karakterschrift naar Romaans schrift.
  Hanyu Pinyin betekent letterlijk: Chinese taal transcriptie

  In 1979 is Pinyin officieel in gebruik genomen. Daarvoor werd de Wade-Giles vertaling gebruikt.


  In de Volksrepubliek China wordt Pinyin o.a. gebruikt als middel om de juiste uitspraak van de karakters te leren aan kinderen die Putonghua (Zhongwen) leren op de basisschool.
 • Wat kun je over de Chinese karakters vertellen?

  Men neemt aan dat Chinees de oudste geschreven taal is. De oudste Chinese geschriften leiden 3500 jaar terug. Het totaal aantal karakters dat het Chinees kent, wordt geschat op meer dan 50:000. Tussen de 5000 en 8000 daarvan worden gebruikt door het merendeel van de bevolking.

  Om redelijk te kunnen lezen en schrijven heb je kennis van gemiddeld 2000 karakters nodig.
 • Wat kun je vertellen over de tonen van de Chinese taal?

  Omdat er zoveel verschillende karakters zijn en het Romaanse schrift veel minder rijk is, komt erop neer dat een Pinyin woord meerdere betekenissen kan hebben. De betekenis is afhankelijk van hoe het woord wordt uitgesproken
  Er wordt gebruik gemaakt van 4 tonen:
  - 1e toon is een hoge toon die wordt aangehouden op dezelfde hoogte
  - 2e toon s een omhooggaande toon
  - 3e toon is een dalende en weer omhoog gaande toon
  - 4e toon is een dalende toon
 • 2.1 Filosofie en religie

 • Noem 2 stromingen die in China nauw verbonden zijn?
  Filosofie en religie
 • Waarom zijn filosofie en religie nauw verbonden?
  Bij filosofie en religie heeft het veel te maken met de zoektocht naar betekenis van het leven. De samenhang tussen mens en natuur. De juiste indeling van tijd en plaats. De afstamming van alles op elkaar. De betekenis van familie en verwantschap
 • Waarom heeft religie een andere rol gespeeld in China dan in Europa?
  In China was godsdienst nauwelijks aanwezig in het openbare leven. In erediensten met elementen van magische rituelen uit het verleden, speelt godsbegrip nauwelijks een rol. De filosofieën achter de staatsgodsdienst (m.n. confucianisme) hielden zich vooral bezig met het juiste gedrag en ritueel en niet met een bovennatuurlijke werkelijkheid
 • Wat werd naast officiële erediensten gedeeltelijk in het Daoisme opgenomen?
  Een volksgeloof in geesten, draken en goden
 • Welke stroming komt van buiten China?
  Alleen het boeddhisme is in staat geweest zich binnen de Chinese grenzen te wortelen. De reden had te maken met de verwantschap met oorspronkelijke Chinese ideeën. Er is geen specifiek godengeloof binnen het boeddhisme en het werd aanvankelijk misverstaan als een uitheemse vorm van Daoisme
 • Tijdens welke periode ontstaa er verval en welke levensbeschouwing ontwikkelt zich?

  Het verval van de feodale maatschappij (600-200 vChr) ontwikkelt zich een duidelijke levensbeschouwing.
  Doelstelling: het vinden van een oplossing voor de anarchie en onrust in China. Het zoeken naar een oplossing voor actuele problemen. De oplossing voor de problemen worden gezocht in het zoeken naar de weg in de maatschappelijke zin of in individuele zin.
 • Uit hoeveel stromingen bestaat de Chinese levensbeschouwing?
  Aanvankelijk was de Chinese levensbeschouwing veelvormig (periode van 100 scholen), maar richtte zich later tot de 2 hoofdstromen: het confucianisme en het daoisme, waar ze in de 3e eeuw het boeddhisme bijvoegde. Zowel confucianisme als het daoisme stonden voortdurend met elkaar in wisselwerking
 • Wie is Confucius?

  Confucius is de grondlegger van het confucianisme, die het als taak zag de maatschappelijke orde te bewaken en behouden.
  Confucius is de Latijnse naam voor Kong Zi, de eerste Chinese filosoof die met naam bekend is. Hij heeft waarschijnlijk niets geschreven, maar grote invloed uitgeoefend door zijn persoonlijkheid en door het onderwijs.
  Hij is het grote voorbeeld geworden voor latere tijden. De oudst overgeleverde tekst is de Lun Yu (gesprekken), met uitspraken van Confucius of gesprekken met zijn leerlingen. Hier is zijn leer uit geconstrueerd.
 • Wat is de leer van Confucius

  Confucius zag zichzelf niet als verkondiger van een nieuwe leer, maar als hersteller van de tradities. Het kennen van tradities is een eerste voorwaarde en de kern tot behoud van de orde is het juiste gedrag, de rite (LI)
  Het sociaal ideaal is een harmonie waarbij rolpatronen op elkaar zijn afgestemd en men niet handelt uit eigen voordeel, maar volgens de juiste maatstaf
  Confucius heeft altijd een zeer grote invloed gehad, dankzij het vermogen om een breed scala aan opvattingen in zich op te kunnen nemen. De neodaoisten beschouwden Confucius als grootste daoist
 • Wat is Daoisme?

  Het daoisme, met name de mystieke inslag en sterk non-conformistische tendens heeft door de hele Chinese geschiedenis een rol gespeeld als alternatieve ideologie (onttrekken, verzetten tegen de maatschappelijke werkelijkheid)

  Dao betekent: oorspronkelijke weg.
  In het daoisme is dao de weg van alles, het bewegingsprincipe van de wereld. Het gaat aan alle dingen vooraf en brengt deze voort.
  Dao is de weg van alle dingen, de manier waarop dingen vanzelf gebeuren
 • Wie zijde daoistische hoofdvertegenwoordigers?
  Lao Zi en Zhuang Zi. Ze zijn onderling zeer verschillend en hebben elkaar waarschijnlijk niet beïnvloed. Ze zijn pas achteraf als vertegenwoordigers van de daoistische school gezien.
 • Welke termen horen bij Lao Zi en Zhuang Zi?

  Zhuang Zi: vanzelf en spontaniteit, de natuur is eenvoudig en volgt de natuurlijke loop der dingen.

  In de Dao De Jing van Lao Zi staat het begrip Wu Wei (handelen door niet te handelen): zo min mogelijk ingrijpen in de processen zoals die plaatsvinden en het eigen handelen niet laten beheersen door hetgeen men wil bereiken, maar eenvoudig deelnemen aan de spontaniteit van de weg.
 • Wat is het boeddhisme?
  Het boeddhisme is een religieuze stroming die gebaseerd is op het leven van prins Siddhartha Gautama (6e eeuw nChr) Op zijn 36e bereikte hij Nirvana (verlichting) en werd toen Boeddha (hij die is ontwaakt) genoemd. De leer verspreidde zich over India

  Kerm boeddhisme: Dat de wereld zoals de mens haar ziet een illusie is. Het geloof in deze brengt de 7 passies en de 7 verlangens voort die de oorzaak zijn van al het menselijk lijden. Het doel van boeddhisme is het lijden te laten stoppen door de waarheid te leren kennen (met meditatie en lichamelijke oefeningen)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Beschrijf de 1e van de 4 perioden Qigong

Het idee van de energiestromen van de San Cai was de 1e stap in de ontwikkeling van Qigong.
Er verschenen werken over de cultivering van de REN energie. Er werden ademhalingstechnieken ontwikkeld ter verbetering van gezondheid en verlening van het leven. Deze ontwikkelingen lagen aan de basis van de Daoistische filosofie (6e eeuw vchr).
Hierin werd de eenheid van het universum en de rol van de mens in het bereiken van harmonie en evenwicht benadrukt.
Deze periode wordt ook wel de 1e periode van Qigong genoemd.
Beschrijf de 2e van de 4 perioden van de Qigong
Begon tijdens de Han Dynastie (206 vchr
Benoem de oorsprong van Qigong

De oorsprong van het reguleren van de interne energie, de Qi circulatie ligt in een geschiedbeschrijving waar mythen en waarheid met elkaar verstrengeld zijn. Het concept ven levensenergie.

Qi gaat terug tot aan het begin van het Chinese rijk, tot aan de heerschappij van de Gele keizer (2697 vchr-2597 vchr).

De gele keizer zou zijn zeer grote kennis en wijsheid in het boek de Huang Di Nei Jing hebben overgeleverd.
In dit werk worden medische verhandelingen beschreven over het vinden van balans en harmonie ten behoeve van een goede gezondheid.
Hoewel het bestaan van Qi hier reeds genoemd wordt, wordt aangenomen dat de essentie van Qi en het manipuleren van Qi dmv bewegingsoefeningen pas rond 1122 vchr ontwikkeld zijn.
Dit is de tijd waarin een van de belangrijkste filosofische werken van de Chinese literatuur, de Yi Jing geschreven zou zijn.

De Yi Jing is geschreven door een anonieme auteur en introduceert het concept van 3 verschillende energieen, welke de bouwstenen van het universum zijn. Dit zijn de San Cai: Tian (energie van de hemelen), Di (energie van de aarde) en ren (energie van de mens). Het uitgangspunt is dat de Ren (de mens) de taak heeft om de stromingen van de Di en de Tian te harmoniseren.
Punten waar een therapeut bij tuina op moet letten
 • Met betrekking tot de houding: ontspannen schouders, losse soepele pols
 • met betrekking tot kracht: weinig Li (spierkracht) meer Jin (interne kracht)
 • Ten aanzien van de uitvoering: frequentie, diepte, tijdsduur en Yin Yang in de beweging
 • Ten aanzien van de patiënt: er moet bij de behandeling sprake zijn van De-Qi, de patiënt is leidend ten aanzien van wat te hard is. Ontspanning bij de patiënt is uitermate belangrijk voor het effect van de behandeling.
Basistechnieken, speciale technieken en hoofdtechniek
 • De basistechnieken zijn technieken die het meest gebruikt worden in een behandeling: zij vormen de basis van een behandeling.
  veel basistechnieken kunnen op een groot deel van het lichaam worden toegepast. Er zijn 16 basistechnieken
 • De speciale technieken worden toegepast bij speciale klachten, zij worden dan ook besproken bij topic lessen (hoofdpijn, bewegingsapparaat)
 • de hoofdtechniek is een basistechniek in een behandeling waaraan de meeste tijd wordt besteed. De hoofdtechniek is ook een techniek waarin Tuina gespecialiseerd is.
Tuina stijlen

Bij Boyi wordt een tuina stijl gedoceerd die afkomstig is uit de provincie Shandung.
De stijl is grotendeels gebaseerd op de Gun Fa Tuina. De grondlegger van de Gun Fa Tuina is dr Ding Jifeng
Tuina en acupunctuur
 • Beiden kunnen worden gezien als externe behandelmethodieken
 • Beide technieken richten zich op meridianen
 • ook de ZangFu kunnen (deels) worden behandeld, via de hoofdmeridianen.
 • onderscheid vindt plaats op 2 hoofdpunten
  • Bij tuina therapie wordt met de handen en onderarmen behandeld en de acupunctuur met behulp van naalden.
   Bij tuina is tijdens de behandeling doorlopend fysiek contact tussen behandelaar en patient, dit contact is afwezig bij een acupunctuur behandeling
  • Bij tuina therapie wordt de behandeling uitgevoerd op alle meridianen en dan met name de tendinomusculaire meridianen, collaterale meridianen, hoofdmeridianen en huidzones. Bij een acupunctuurbehandeling worden er met name naalden gezet in acupunctuurpunten die zich op de 14 meridianen bevinden (hoofdmeridianen, Du Mai, ren Mai)
Tuina vs westerse massage


Onderscheid kan worden gemaakt op 2 hoofdpunten
 1. Tuina therapie is een massagevorm die gericht is op het behandelen van klachten. Het is een van de pijlers van de TCG en maakt daarom ook gebruik van TCG principes, TCG fysiologie en TCG diagnostiek
 2. Tuina massage technieken zijn complexer in de uitvoering vergeleken met de westerse massagetechnieken.
  Tuina kan worden onderverdeeld in standaard en speciale technieken. Speciale technieken worden toegepast in een behandeling van een specifieke klacht.
  1. Er is een aparte groep tuina technieken de Ban Fa's. Hieronder vallen de strek, rotatie en manipulatie technieken
Tuina technieken die meerdere behandelprincipes bewerkstelligen
 • Opheffen van stagnatie in de meridianen en de collateralen
 • reguleren van de vrije stroom van Qi en Xue
 • handhaven of herstellen van de dynamische balans tussen Yin en Yang
 • verwijderen van pathogene factoren
 • versterken van de lichaamsweerstand (Wei Qi)


Tuina is zeer effectief voor het behandelen van (pijn) klachten rondom de wervelkolom, gewrichten, spieren en pezen.
Tuina kan ook worden ingezet om problemen zoals vermoeidheid en stress te behandelen.
Wat houdt een tuina behandeling in
 • Een tuina behandeling wordt toegepast op basis van een vooraf gestelde TCG diagnose en is dan een massagevorm die wordt toegepast door TCG therapeuten en artsen.
 • het stellen van vragen en een tong en polsdiagnose leiden tot een TCG diagnose en tot een behandelplan
 • In het behandelplan staan de doelstellingen en de verschillende tuina technieken die toegepast gaan worden tijdens de behandeling. De selectie van technieken is erop gericht om voor elk punt of gebied van het lichaam het maximale helende effect te bewerkstelligen