Summary Taal en didactiek spelling

-
ISBN-10 9001773052 ISBN-13 9789001773052
547 Flashcards & Notes
161 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Taal en didactiek spelling". The author(s) of the book is/are Henk Huizenga. The ISBN of the book is 9789001773052 or 9001773052. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Taal en didactiek spelling

 • 1 Ons spellingsysteem 11

 • pictografisch schrift systeem

  gesproken taal weergeven door middel van tekeningen en afbeeldingen
 • Voortgezet S. S. T
  Hoofdstuk 5 t/m 7 en 9 en 10
 • logografisch schriftsysteem
  taal wordt op een systematische manier weergeven. Elk plaatje staat voor een woord.
 • foneem

  een spraak klank die het betekenis verschil  tussen klankgroepen veroorzaakt. gaaf en raaf ( g/r) is het verantwoordelijk verschil in de betekenis.  De g en de r zijn verschillende fonemen.

  (foneem is een abstracter begrip van de spraakklank)

  Als het om een foneem gaat gaat het om klanken

  een foneem is wat je hoort

 • grafemen

  De tekens waarmee wij fonemen weergeven, zijn grafemen.

  Een grafeem kan een letter zijn maar ook een letter combinatie.

  De e en de ee zijn grafemen die de middelste klank van de woorden ben en been weergeven. De grafemen ui en oe geven de middelste klank van de woorden kuil en poes.

   

  Grafeem is wat je ziet. Het is een teken van een klank

 • fonologisch principe

  een foneem wordt door een apart grafeem aangegeven.

  Een grafeem mag dus voor maar een en hetzelfde foneem staan.

  De lange klank aa zou in het Nederlands altijd door twee letters worden weergeven. Woorden die alleen volgens principe worden gespeld noemen we het fonologisch principe. Het zijn klankzuivere woorden.

  Het fonologisch principe is het basisprincipe van de Nederlandse taal.

  Als eerst leren de kinderen het fonologisch principe. Dit moeten ze goed onder de knie hebben voordat ze door kunnen naar de uitzonderingen.

  je schrijft het woord zoals je het hoord.

  Samen gestelde woorden die klankzuiver zijn vanaf groep 4 (vliegtuig)

 • Morfologisch principe

  we gaan uit van de vorm van het woord en niet van de klank.

   

  gebonden morfeem: gebonden morfemen zitten altijd vast aan een woord

  het zijn voor/achter voegsels. tje - on - s

  de gebonden morfemen hebben opzich geen betekenis.

   

 • ongebonden morfemen

  ongebonden morfemen staan op zichzelf

  ze hoeven niet aan een woord vast te zitten. De kern van een woord is altijd een ongebonden morfeem.

  heerlijk - heer betekend niet

  lijk betekend niet - samen betekend het lekker en is dus een ongebonden morfeem.

 • regel van gelijkvormigheid

  het houdt in dat we een woord, een voor- of achter voegsel steeds op dezelfde manier schrijven. We schrijven web omdat we in het meervoud duidelijk webben horen. In onttrekken horen we maar een  t maar we schrijven er 2 omdat het vaste stukje ont is.

  Bij de regel van gelijkvormigheid ga je dus altijd na hoe een bepaald morfeem in een ander woord klinkt. Je moet een vergelijking maken, waarbij je nagaat hoe hetzelfde morfeem in een ander woord geschreven wordt.

  v en de z nooit aan het eind van een lettergreep

 • regel van overeenkomst

  de opbouw van een woord wordt duidelijk. Als woorden op dezelfde manier zijn gevormd worden ze op dezelfde manier geschreven. het woord grootte schrijven klinkt net als grote maar we schrijven het als grootte omdat het hetzelfde is opgebouwd als lengte. Hij vindt schrijven we met een t op het eind omdat dat bij hij werkt ook het geval is.

  de regel van overeenkomst en gelijkvormigheid lijken veel op elkaar. In beide gevallen kom je tot de juiste spelling door woorden met elkaar te vergelijken.

  Bij de regel van gelijkvormigheid gaat het om een en hetzelfde morfeem. je gaat na hoe dat morfeem in een langer woord geschreven wordt.

  bij de regel van overeenkomst moeten we een woord vergelijken met een heel ander woord.

  Bij het leren van spelling zijn de regel van overeenkomst en de regel van gelijkvormigheid vaak een groot probleem. Binnen het aanvankelijk spellen leren de kinderen op hun gehoord af te gaan. nu moeten ze dat weer loslaten

 • Het syllabisch principe

  Een syllabe is een klankgroep, een gedeelte van een woord. Dat is wat anders dan een morfeem. Een morfeem heeft altijd een betekenis klankstukken of sylabben niet. Of ze vallen toevallig samen met een morfeem.

  Als we woorden langzaam uitspreken hebben we de neiging bepaalde klanken samen te nemem. We zeggen: loo - pun en niet lo-pen. Klanken die bij een uitspraak van woorden als een groep worden uitgesproken heten klankstukken of sylabben. Een sylabe is dus ook wat anders dan een lettergreep. Een letergreep is een visuele verdeling van een woord. bakker in lettergrepen : bak - ker

  in klankstukken : bak-kur

   

 • spellingvereenvoudiging
  leerbaarheid:, bruikbaarheid en aanvaardbaarheid
 • etymologisch principe

  de herkomst is bepalend voor de schrijfwijze

  de schrijfwijze is ook overgenomen

 • bepalend voor de spelling zijn:

  spraakklanken (fonologisch principe)

  morfemen (morfologisch principe)

  klankgroepen ( syllabisch principe)

  herkomst ( etymologisch principe)

   

  fonologisch:'

  voor elke spraakklank een aparte letter

  Morfologisch

  regel van de gelijkvormigheid:

  voor elk morfeem de zelfde lettercombi hond honden

  regel van overeenkomst:

  elk woord volgens dezelfde woordvormingsregels, bijvoorbeeld :

  lengte - breedte

 • Etymologisch principe
 • 1.1 Ons schriftsysteem en leren spellen 12

 • De Nederlandse taal wordt vastgelegd door de afzonderlijke klanken van een woord te noteren.
 • wat is eem pictografisch schriftsysteem
  De alleroudste manier om woorden weer te geven d.m.v tekeningen en afbeeldingen.
 • de alleroudste manier van woorden weer geven is door middel van tekeningen en afbeeldingen. hoe noemen we dit?
  pictografisch schriftsysteem
 • hoe gebruiken we het pictografisch schriftsysteem tegenwoordig?
  bij bijv. verkeersborden.
 • er werd een schriftsysteem ontwikkeld waarbij abstracte zaken konden worden weergegeven en waarbij elke afbeelding correspondeerde met 1 bepaald woord. hoe heet dit schriftsysteem?
  logografisch schriftsysteem
 • hoe heet het schriftsysteem waarbij taal wordt weergegeven door de afzonderlijke spraakklanken van een woord te noteren?
  alfabetisch schriftsysteem
 • wat is een foneem?
  een spraakklank die betekenisverschil tussen klankgroepen veroorzaakt. 
  ( de klank )
  hoeveel fonemen heeft raaf? > 3 r-aa-f
 • wat is een grafeem?
  de tekens waaruit het woord bestaat?
  hoeveel grafemen heeft raaf? >3 r-aa-f
  been > 3, ben >3
 • de problemen van het alfabetisch schriftsysteem (3)
  - het is heel lastig om een foneem te herkennen.
  - ons alfabet heeft niet genoeg tekens om elk foneem weer te geven.
  - de koppeling tussen foneem en grafeem is niet eenduidig.
 • wat is een voordeel van het alfabetisch schriftsysteem
  -het aantal tekens dat iemand moet leren, is veel minder dan bij een logografisch schriftsysteem.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt het directe instructiemodel in? (4 stappen)
1. Introductie
2. Instructie
3. Verwerking
4. Reflectie
Uit welke 7 stappen bestaat het activerend directe instructiemodel?
1. Terugblik
2. Oriëntatie
3. Uitleg
4. Begeleide inoefening
5. Zelfstandige verwerking
6. Evaluatie
7. Terug- en vooruitblik
Wat is een algoritme?
Een beslisschema waarbij leerlingen in een aantal stappen naar de juiste oplossing worden geleid.
Wat houdt een inductieve manier in?
Zelf ontdekkend leren, leerlingen leren een regel ontdekken door middel van een voorbeeld.
Wat houdt een deductieve manier in?
Regels die vooraf worden aangeleerd, leerlingen moeten zelf de regels toepassen.
Wat houdt het aanleren van analogieredeneringen in?
Het vergelijken va woorden die je al kent (ramen, bramen).
Wat is een visueel dictee?
Het kort bekijken van een woord en het daarna proberen na te schrijven op de juiste manier.
Wat houdt inprenting in?
Dat je de schrijfwijze van een woord in het geheugen vast probeert te leggen.
Welke drie belangrijke instructieprincipes kent het spellingsonderwijs?
1. Inprenting
2. Het aanleren van analogieredeneringen
3. Het aanleren van spellingsregels
Wat houdt modeling in?
Het hardop denkend voordoen door de leerkracht.