Summary Taal en didactiek spelling

-
ISBN-10 9001773052 ISBN-13 9789001773052
547 Flashcards & Notes
165 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Taal en didactiek spelling". The author(s) of the book is/are Henk Huizenga. The ISBN of the book is 9789001773052 or 9001773052. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Taal en didactiek spelling

 • 1.1 Ons schriftsysteem en leren spellen 12

 • de alleroudste manier van woorden weer geven is door middel van tekeningen en afbeeldingen. hoe noemen we dit?
  pictografisch schriftsysteem
 • hoe gebruiken we het pictografisch schriftsysteem tegenwoordig?
  bij bijv. verkeersborden.
 • er werd een schriftsysteem ontwikkeld waarbij abstracte zaken konden worden weergegeven en waarbij elke afbeelding correspondeerde met 1 bepaald woord. hoe heet dit schriftsysteem?
  logografisch schriftsysteem
 • hoe heet het schriftsysteem waarbij taal wordt weergegeven door de afzonderlijke spraakklanken van een woord te noteren?
  alfabetisch schriftsysteem
 • wat is een foneem?
  een spraakklank die betekenisverschil tussen klankgroepen veroorzaakt. 
  ( de klank )
  hoeveel fonemen heeft raaf? > 3 r-aa-f
 • wat is een grafeem?
  de tekens waaruit het woord bestaat?
  hoeveel grafemen heeft raaf? >3 r-aa-f
  been > 3, ben >3
 • de problemen van het alfabetisch schriftsysteem (3)
  - het is heel lastig om een foneem te herkennen.
  - ons alfabet heeft niet genoeg tekens om elk foneem weer te geven.
  - de koppeling tussen foneem en grafeem is niet eenduidig.
 • wat is een voordeel van het alfabetisch schriftsysteem
  -het aantal tekens dat iemand moet leren, is veel minder dan bij een logografisch schriftsysteem.
 • 1.2.1 Het fonologisch principe 16

 • wat houd het fonologisch principe in?
  - elk foneem wordt door een apart grafeem weergegeven. we noemen dit ook wel het beginsel van de standaarduitspraak
  - elk grafeem mag maar voor 1 en hetzelfde foneem mag staan
 • hoe noemen we woorden die volgens het fonologisch principe worden gespeld?
  klankzuiver
 • 1.2.2 Het morfologisch principe 17

 • als we bij de spelling van een woord niet uitgaan van de klank, maar van de vorm van woorden, van welk principe spreken we dan?
  morfologisch principe
 • woorden zijn vaak opgebouwd uit kleinere elementen die elk een eigen betekenis hebben. zulke betekenisdragende elementen hebben een 'naam'. wat is de naam?
  morfemen. (onwijs > 2 morfemen > on-wijs)
 • we kennen vrije en gebonden morfemen. wat betekend een vrij morfeem en wat betekend een gebonden morfeem?
  vrije morfemen = wanneer morfemen als een woord voorkomen
           (voetbal > 2 morfemen > voet-bal > 2 vrije morfemen)
  gebonden morfemen = wanneer morfemen niet als woord voorkomen, ze moeten altijd worden toegevoegd aan een bestaand woord. gebonden morfemen noemen we ook wel voorvoegsels en achtervoegsels 
          (onwijs > ON- wijs, geweldig> geweld- IG)
 • het morfologisch principe is te splitsen in twee regels. welke twee regels?
  - regel van de gelijkvormigheid
  - regel van de overeenkomst
 • wat houd 'regel van de gelijkvormigheid' in?
  we schrijven een woord of voor- of achtervoegsel steeds op dezelfde manier schrijven. je moet een vergelijking maken, waarbij je nagaat hoe hetzelfde morfeem in langere woorden geschreven wordt.
  ( web = webben, onttrekken = ont-trekken, werkzaam = werk-zaam)
 • wat houd 'regel van de overeenkomst' in?
  de opbouw van een woord wordt in de spelling duidelijk. als woorden op dezelfde manier zijn gevormd, worden ze ook op dezelfde manier geschreven.
  (stationSstraat > stationSgebouw)
 • 1.2.3 Het syllabisch principe 18

 • wat houd het syllabisch principe in?
  het heeft betrekking op de spelling van syllaben in een woord. 
 • wat is een syllabe?
  een syllabe is een klankgroep, een gedeelte van een woord.
 • wat is het verschil tussen een syllabe en een morfeem?
  een morfeem heeft altijd een betekenis, klankstukken of syllaben niet. 
 • een syllabe en een lettergreep is niet hetzelfde. wat is het verschil?
  een lettergreep is een visuele verdeling van een woord en een syllabe verdelen we een woord in klankstukken.
  bakker
  lettergreep = bak - ker
  syllabe = ba - kur
 • binnen het syllabisch principe gelden weer twee regels. welke regels?
  - verenkelingsregel
  - verdubbelingsregel 
 • wat houd de verenkelingsregel is?
  als een klankstuk eindigt op een lange klank, dan schrijven we maar 1 letter. 
  (ramen, lopen, raken)
 • wat houd de verdubbelingsregel in?
  als een klankstuk eindigt op een korte klank, dan wordt de medeklinker die daarop volgt verdubbeld.
  (koffer, rennen, pakken)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt het directe instructiemodel in? (4 stappen)
1. Introductie
2. Instructie
3. Verwerking
4. Reflectie
Uit welke 7 stappen bestaat het activerend directe instructiemodel?
1. Terugblik
2. Oriëntatie
3. Uitleg
4. Begeleide inoefening
5. Zelfstandige verwerking
6. Evaluatie
7. Terug- en vooruitblik
Wat is een algoritme?
Een beslisschema waarbij leerlingen in een aantal stappen naar de juiste oplossing worden geleid.
Wat houdt een inductieve manier in?
Zelf ontdekkend leren, leerlingen leren een regel ontdekken door middel van een voorbeeld.
Wat houdt een deductieve manier in?
Regels die vooraf worden aangeleerd, leerlingen moeten zelf de regels toepassen.
Wat houdt het aanleren van analogieredeneringen in?
Het vergelijken va woorden die je al kent (ramen, bramen).
Wat is een visueel dictee?
Het kort bekijken van een woord en het daarna proberen na te schrijven op de juiste manier.
Wat houdt inprenting in?
Dat je de schrijfwijze van een woord in het geheugen vast probeert te leggen.
Welke drie belangrijke instructieprincipes kent het spellingsonderwijs?
1. Inprenting
2. Het aanleren van analogieredeneringen
3. Het aanleren van spellingsregels
Wat houdt modeling in?
Het hardop denkend voordoen door de leerkracht.