Summary Taal en didactiek: spelling

ISBN-13 9789001876494
272 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Taal en didactiek: spelling". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001876494. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Taal en didactiek: spelling

 • 1 Ons spellingsysteem

 • Weetwoord = etymologisch = herkomst
  Regelwoord = morfologisch
  Luisterwoord = spraakklank = fonologisch
 • 1.1 Ons schriftsysteem en leren spellen

 • Wat is het pictografisch schriftsysteem?
  Een manier om (gesproken taal) woorden weer te geven door middel van tekeningen en afbeeldingen. (Voorbeeld: verkeersborden).
 • Wat is het pictografisch schriftsysteem?
  De alleroudste manier om woorden weer te geven is door middel van tekeningen en afbeeldingen.
 • Wat is het logografisch schriftsyteem?
  Een systematisch schriftsysteem waarbij één plaatje staat voor één bepaald woord. (Voorbeeld: het Chinees)
 • Wat is een logografisch systeem?
  Elke afbeelding correspondeert met een woord (Chinees)
 • Wat is het alfabetisch schriftsysteem?
  Een schriftsysteem waarbij taal wordt weergeven door de afzonderlijke spraakklanken van een woord te noteren. (Voorbeeld: het Nederlands)
 • Wat is het alfabetisch schriftsysteem?
  Een schriftsysteem waarbij taal wordt weergegeven door de afzonderlijke spraakklanken van een woord te noteren (Nederlands)
 • Wat is een foneem?
  Een spraakklank die betekenisverschil veroorzaakt.
 • Wat is een foneem?
  Een spraakklank die betekenisverschil veroorzaakt (gaaf en raaf is de g/r een foneem)
 • Wat is een grafeem?
  Een letter of lettercombinatie die verwijst naar een foneem.
 • Wat is een grafeem?
  Een letter of een lettercombinatie die verwijst naar een foneem (schriftelijke weergave van een foneem)
 • Spraakklank
  Voorbeeld: been & beer
  De lettercombinatie 'ee' in beide worden is wat klank betreft niet zo groot dat er een apart teken voor hoeft te worden gebruikt.

  Het foneem 'u' kan door 5 verschillende grafemen worden gespeld.
  Voorbeeld: 'alle klinkers (grafemen) in het woord 'gelukkig' verwijzen naar het foneem 'u'.
 • 1.2 Hoofdregels van de Nederlandse spelling

 • Wat zijn de vier spellingprincipes in het Nederlands?
  1. fonologisch principe
  2. morfologisch principe
  3. syllabisch principe
  4. etymologisch principe
 • Wat is het fonologisch principe?
  Het basisprincipe van het Nederlands die aangeeft dat elk foneem door een apart grafeem wordt weergegeven. (= klankzuiver)
 • Wat is een standaarduitspraak?
  Een uitspraak die niet gekleurd is door de woonplaats, leeftijd of andere kenmerken van een bepaalde spreker.
 • Wat is het morfologisch principe?
  Het principe dat niet de klank maar de vorm van een woord bepaald hoe je het schrijft, Ook wel het beginsel van de vormovereenkomst genoemd.
 • Wat zijn klankzuivere woorden?
  het zijn woorden waarin de spelling ook de uitspraak weergeeft.: kat, vaas, struik en bang.
 • Een morfeem is een betekenisdragend element van een woord, Bijvoorbeeld voor- of achtervoegsels.
  Gestopt Pagina 18 2 regels
 • Wat is het morfologische principe?
  Alas we bij de spelling van een woord niet uitgaan van de klank (fonologisch) maar van de vorm van woorden. (beginsel van de vormovereenkomst).
 • Wat zijn de twee regels van het morfologisch principe?
  De regel van de gelijkvormigheid
  De regel van de overeenkomst
 • Wat houdt de regel van gelijkvormigheid in?
  dat een woord of voor- of achtervoegsel steeds op dezelfde manier schrijven.
 • Wat houdt de regel van de overeenkomst in?
  Als woorden op dezelfde manier zijn gevormd, worden zo ook op dezelfde manier geschreven. grootte klinkt net als grote, maar we schrijven het met twee t's om aan te geven dat dit woord op dezelfde manier is opgebouwd als lengte.
 • Wat is een syllabe?
  een klokgroep, een gedeelte van een woord. Morfeem heeft altijd een betekenis, klankstukken/syllaben niet.
 • Wat is de verenkelingsregel?
  Aan het eind van een klankgroep verwijst na een lange klank 1 letter.
 • Wat is de verdubbelingsregel?
  Aan het eind van een klankgroep volgt na een korte klank verdubbeling van de volgende medeklinker.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.