Summary Taal en didactiek: spelling

ISBN-13 9789001876494
350 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Taal en didactiek: spelling". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001876494. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Taal en didactiek: spelling

 • 5.1 Instructieprincipes

 • Wat wordt in de didactiek verstaan onder instructieprincipe of -methode?
  Vaste werkwijze die leerkracht hanteert om lln iets aan te leren of uit te leggen.
 • Wat is het verschil tussen het algemene en het specifieke instructieprincipe van taaldidactiek?
  Algemeen instructieprincipe kan op elk taalonderdeel worden toegepast Het specifieke instructieprincipe is slechts toepasbaar op een (vak)specifieke leertaak (zoals bijv. toepassen spellingsstrategieën voor schrijfwijze woorden)
 • Welke algemene instructieprincipes worden veel gebruikt bij spellingonderwijs?
  1. Leerlingen aanleren het eigen werk te controleren
  liefst adhv specifiek spellingcategorie-check tijdens of vlak na schrijven

  2. modeling = lk doet hardop voor hoe ll woord in geheugen prent (door ik hoor - ik schrijf waarbij woord in klankgroepen wordt gesplitst, zoals bij ontkoppelen ik hoor ont/ko/pu/lun, ik schrijf...), een vergelijking maakt (vrolijk schrijf je als heerlijk) of regel toepast (bijv. verlengingsregel). 

  3. Automatiseren
 • Welke drie specifieke instructieprincipes worden gehanteerd om lln spellingstrategieën bij te brengen?
  1. Inprenten 
  past bij spellingstrategie: woordbeeldstrategie

  2. Aanleren analogieredeneringen
  past bij spellingstrategie; analogiestrategie

  3. Aanleren spellingsregels
  past bij spellingstrategie:
  - elementaire spellinghandeling 
  (hoofdregel: schrijf een woord zoals je 't hoort)
  - klankclusterstrategie (hoofdregel)
  - regelstrategie (regels)
  - hulpstrategie (hulpregels)


  Ieder specifiek instructieprincipe kan worden gecombineerd met modeling!
 • Wat is de relatie tussen instructieprincipes en spellingstrategieën?
  Het eerste sluit aan op het tweede. De instructie vraagt echter activiteit van de leerkracht, strategie vraagt activiteit van leerling.
 • 5.2 Inprenting

 • Wat houdt het specifieke instructieprincipe inprenting in?
  Instructieprincipe waarbij leerkracht de verschillende aspecten van een woord -schrijfwijze- in het geheugen probeert vast te leggen omdat de spelling niet te beredeneren is. De woordbeeldstrategie is drieledig: woord correct laten uitspreken en opschrijven (1), mét aandacht voor opbouw van woord of klankstukken waaruit het bestaat (2) én de betekenis van het woord (3)
 • Welke acht aspecten zijn van belang voor inprenting?
  1. Correct uitspreken woord
  2. Herkennen spraakklanken in woord
  3. Vaststellen en onthouden klankvolgorde
  4. Onthouden specifieke lettercombinaties
  5. Opbouw van woord
  6. Herkennen betekenisvolle delen
  7. Betekenis van woord
  8. Gebruik in zinsverband
 • Voor welke categorieën woorden is inprenting een bruikbaar specifiek instructieprincipe?
  Voor woorden waarvan spelling niet te beredeneren is: 
  1. Leenwoorden = woorden waarvoor het etymologisch principe geldt; 2. Woorden met au (klankzuiver/normaal grafeem/hoofdregel is ou)
  3. Woorden met ei (klankzuiver/normaal grafeem/hoofdregel is ij) 
  4. Woorden die beginnen met s/z of f/v

  en daarnaast ook voor:
  5. veelvoorkomende clusters/
  klankgroepen zoals aai/ooi/eeuw/ieuw/nk

  Inprenting is bruikbaar voor alle onveranderlijke woorden en zelfs klankzuivere woorden, maar dit is vaak niet efficiënt.
 • Wat zijn de nadelen van inprenting als specifiek instructieprincipe?
  Leerlingen verwerven met inprenting geen
  1. Strategie voor schrijven van onbekende woorden
  2. Inzicht in belangrijkste principes van ons spellingsysteem
 • 5.3 Aanleren van analogieredeneringen

 • Wat houdt het specifieke instructieprincipe aanleren van analogieredeneringen in?
  Instructieprincipe waarbij leerling op inductieve manier werkt. Dat wil zeggen dat ll zélf juiste spelling afleidt door vergelijkingen te maken met woorden die hij al kent en daarbij overeenkomsten ontdekt met dit grond-, kapstok- of voorbeeldwoord. Hierbij is er geen expliciete aandacht voor spellingregels.

  In meeste methoden is analogie aanvulling op inprenting & regels.
 • Voor welke categorieën woorden zijn analogieredeneringen het meest geschikte instructieprincipe?
  Woorden waarvoor een voorbeeldwoord bestaat:
  1. Woorden met voorvoegsel be-, ge- & ver-
  2. Woorden met achtervoegsel -ig, -lijk, -heid & -teit
  3. Woorden die volgens regel van overeenkomst worden geschreven:
  breedte/grootte/lengte & dorpsstraat/dorpshuis
  4. Woorden met vaste klankgroep aai/ooi/oei/eeuw/ieuw/nk/eer/en {un}
  Dit zijn woorden waarop klankclusterstrategie van toepassing is
 • Welke nadelen kleven aan de analogiemethode?
  1. Analogiemethode is te impliciet.
  Leerling doorziet 'gemeenschappelijke' niet en is niet in staat om achterliggende spellingregel te ontdekken

  2. Analogiemethode is te beperkt
  Niet voor alle woorden is grondwoord te vinden, 
  zoals woorden als foto of verschrikkelijk


  3. Analogiemethode is niet efficiënt
  Voor spelling van veel woorden werkt toepassen van regels sneller dan zoeken naar analogie met een eventueel grondwoord (zoals igv woorden waarop verdubbelings- of verenkelingsregel geldt).


  Bovendien! Iedere analogieredenering kan worden vervangen door een regel! Ipv vrolijk schrijf je net als heerlijk kan je regel afleiden: hoor je aan het eind van een langer woord /luk/ dan schrijf je /-lijk/ behalve in geluk & ongeluk.
 • Voor welke kinderen worden analogieredeneringen, ondanks de nadelen, toch gebruikt als specifiek instructieprincipe?
  Voor kinderen voor wie het concreter is om een vergelijking te maken, dan om een regel toe te passen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Oefeningen voor het stimuleren van schrijfontwikkeling voor tekenen, krabbelen, schrijven, enkele, verzonnen
 • Tekenen=verschil laten zien
 • krabbelen= overtrekken/ aanleren begrippen links rechts etc 
 • schrijven= klankpositie
 • enkele= auditief analyseren
 • zelfverzonnen= beginnen met lees en spellingonderwijs    
Stimuleren taalvaardigheden kan je een toetst houden
Begrippen toets
Voor het stimuleren van de visuele vaardigheden: discrimineren, analyseren, syntheseren, ordenen,en de positiebepalen kan je:
Discriminatie: memorie/herkenning van letters b-p
analyse: naleggen woord
synthese: wisselrijtjes of kleuren van letters
ordenen: plaatjes op volgorde laten leggen
letterpositie bepalen:aanwijzen welke plaats een letter
Auditieve objectivatie, discriminatie, analyse, synthese, het temporeel ordenen en de klankpositie zijn auditieve vaardigheden, geef oefeningen om dit te oefenen/stimuleren
Objectievatie: welk woord is langer, trein of vrachtwagen
discriminatie: hoor je twee x? Boot bot
analyse: naam klappen, woordbedenken 2 -3 klankgroepen
synthese: samenvoegen /b/ /oo/ /m/ bbbbbbbbbboooooooooommmmmmm
ordenen: reeksen woorden of lange woorden laten zeggen
klankpositie: wat hoor je vooraan HUIS,
Wat word bedoeld met de schrijfvaardigheden?
Letterkennis, koppeling foneem aan grafeem
Wat wordt bedoeld met de taalvaardigheden
Kennis van begrippen, instructie van begrippen zoals voor achter en letter herkennen.
Visuele vaardigheden: discriminatie, analyse, synthese, spatieel ordenen en letterpositie bepalen zijn?
 • Verschil zijn tusssen letters en woorden
 •  letters in een woord herkennen
 • letters samenvoegen tot een woord
 • volgorde onthouden
 • aangeven wat de plaats van letter in het woord is   
Auditieve vaardigheden: objectievatie, discriminatie, analyse, synthese, temporeel ordenen en klankpositie bepalen zijn?
 • Letten op klank en niet betekenis
 • onderscheid in klanken en woorden
 • splitsen
 • samenvoegen
 • klank volgorde onthouden
 • waar hoor je de klank    
Wat zijn de vier spellingvoorwaarden? Vaardigheden
Auditieve vaardigheden
visuele -
schrijf-
taal-

moeten tijdens het aanvankelijk lezen/spellen tot ontwikkeling  komen
Voor het stimuleren van de rijke leeromgeving staan de betekenisvolle context, de lees/schrijfhoek, aanbieden concreet materiaal en gerichte auditieve trainingen centraal. Leg uit
Betekenisvol: levensechte situaties waarin lezen en schrijven
leesschrijfhoek ingericht met lees en schrijfmateriaal
aanbieden: veel voorlezen
auditieve training: auditieve vaardigheden