Summary Taal en taalwetenschap

-
ISBN-10 0631230378 ISBN-13 9780631230373
669 Flashcards & Notes
128 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Taal en taalwetenschap
 • René Appel
 • 9780631230373 or 0631230378
 • [Nachdr.]

Summary - Taal en taalwetenschap

 • 1.1 inleiding

 • Alle talen bestaan uit kleine elementen, ze hebben allemaal klinkers en medeklinkers. ook hebben alle talen een manier om complexe zinnen te maken. Je kunt uitdrukkingen, vragen, beweringen en ontkennende beweringen maken. 

 • 1.2 talen

 • elke taal wordt gebruikt voor algemene communicatie. mensen kunnen met een natuurlijke taal in principe over alles communiceren wat binnen hun ervaringswereld ligt. 

 • er zijn regels op te stellen waaraan de zinnen in een taal moeten voldoen. die regels vormen samen de grammatica van een taal. 

 • het is bekend dat talen van elkaar verschillen wat betreft de regels waaraan de zinnen moeten voldoen. soms zijn die verschillen betrekkelijk klein. 

 • Een kind gaat op een creatieve manier om met hetgene hij heeft geleerd. Het kind geeft bepaalde taal interpretaties aan dingen die hij niet in zijn omgeving geleerd kan hebben. Ook vormt hij taaluitingen die hij nooit heeft geleerd. Taalverwerving is dus niet alleen maar een kwestie van imiteren. 

   

 • Mensen nemen kenmerken van een taal overnemen. Dus als ze met hoog geplaatste personen praten gaan ze correcter spreken. Of bijvoorbeeld jongeren die graag bij een bepaalde groep willen horen. 

 • Een natuurlijke taal is een taal die door mensen wordt gebruikt om te communiceren. De taal die kinderen als moedertaal leren. De taal die generatie op generatie wordt doorgegeven. Een taal die zich ontwikkeld. 

 • Talen kunnen heel divers zijn van structuur. Toch hebben ze een gemeenschappelijke basis. Ten eerste bestaan alle talen uit kleine elementen. Alle gesproken talen hebben klinkers en medeklinkers. Ook kun je in alle talen een ontkennende bewering uitdrukken, vragen stellen en bevelen doorgeven. Daarnaast heeft elke taal een manier om complexe zinnen te maken. Deze eigenschappen worden Universalia genoemd. 

   

 • Wat verstaan we onder universalia? 

  Verschillende eigenschappen die voor elke taal gelden. 

 • Wat verstaan we onder dubbele articulatie? 

  Woorden hebben los een bepaalde betekenis, maar gecombineerd met andere woorden kunnen ze een complex verhaal maken. 

 • Natuurlijke, menselijke talen worden ( door kinderen) verworven door interacties met de omgeving en zo van generatie op generatie doorgegeven. 

 • 1.3 andere talen

 • Niet alleen mensen communiceren met elkaar. Ook dieren doen dit. Maar er zit slechts weinig variatie in de mogelijke boodschappen, wat een enorm verschil is met een mensentaal. 

 • De communicatievormen van dieren bevatten veel minder elementen zoals bewegingen of geluiden dan er woorden zijn in mensentalen. De dierentalen kennen geen Creativiteit

 • Wat bedoelen we met het begrip creativiteit in de taalwetenschap? 

  Creatief omgaan met de woorden en regels die een taal bezitten. mensen kunnen met de regels waar ze over beschikken steeds nieuwe, mogelijk unieke zinnen maken. 

 • Dierentalen verschillen in een aantal opzichten van de mensentalen. Ten eerste zijn ze dus niet creatief. Daarnaast is een mensentaal spontaan, dit is die van de dieren niet. Binnen een dierentaal kunnen ze alleen maar uitdrukken wat er op dat moment gebeurt. Mensen kunnen over het heden, verleden en de toekomst praten. Ten slotte is een mensentaal grotendeels willekeurig of arbitrair wat betreft de relatie tussen vorm en betekenis. De taal van de dieren is dat niet.

 • Onomatopeeen zijn? 

  Klanknabootsende woorden waarvan de klank de betekenis is zekere mate weerspiegelt. Bijvoorbeeld: Kukeleku. 

 • Een geheel ander type talen is dat van de zogenaamde kunsttalen. Talen die door mensen bewust ontworpen of geconstrueerd zijn. Dit om de problemen van internationale communicatie op te lossen of soms met het ideologische doel om volken dichter bij elkaar te brengen. 

 • Kunsttalen zijn? Noem een voorbeeld. 

  Kunsttalen zijn talen die bedacht zijn door mensen om communicatieproblemen op te lossen. Een voorbeeld hiervan is het Esperanto. 

 • Kunsttalen hebben een aantal kenmerken die gelijk zijn aan de eigenschappen van natuurlijke, menselijke talen, zoals het verschijnsel dubbele articulatie en de willekeurigheid van het taalteken. maar ze verschillen in tenminste de volgende twee opzichten van de natuurlijke, menselijk talen. ten eerste veranderen ze over het algemeen niet in de loop van de tijd. Het tweede verschil heeft te maken met het eerder gesignaleerde gegeven dat kinderen een natuurlijke taal over het algemeen verwerven van jongs af aan in interactie met hun omgeving. Dit is bij kunsttalen niet het geval. 

 • Een derde type talen zijn Computertalen. de talen waarin computerprogramma`s zijn geschreven en waarin mensen instructies aan de computer kunnen geven. 

 • Computertalen zijn? 

  Talen waarin computers werken. Mensen kunnen door middel van een bepaalde formule de computer een opdracht geven. 

 • Het opvallendste kenmerk van computertalen is dat er een 1-op-1 relatie bestaat tussen vorm en betekenis. Een tweede verschil tussen natuurlijke en computer talen is dat taalgebruikers in het algemeen alles weglaten waarvan ze mogen aannemen dat toehoorders dat zelf aanvullen op basis van hun kennis van zaken, bij een computertaal kan dit niet. 

 • Een vierde type taal is Non-verbale communicatie. Een taal waar geen woorden bij te pas komen. in de mondelinge communicatie tussen mensen wordt immers vaak gebruik gemaakt van niet-talige middelen, zoals handgebaren, lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen. 

 • Noem 3 kenmerken van non-verbale communicatie. 

  Handgebaren, lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen. 

 • Als twee mensen met elkaar staan te praten zegt hun onderlinge afstand veel over wat er besproken wordt. Hoe dichterbij hoe intiemer het gesprek is. Dit gegeven is in veel andere talen anders geregeld. Bijvoorbeeld in Arabische landen, daar staan mensen normaliter veel dichter op elkaar dan in West-Europese landen. 

 • Non-verbale communicatie is beperketer van aard dan verbale. bepaalde gebaren hebben 1 bepaalde betekenis. verder zijn er maar heel weinig gebaren of andere non-verbale elementen. het combineren van gebaren, zodat ze een andere betekenis krijgen, is niet mogelijk. Met andere woorden, er is geen sprake van dubbele articulatie. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Taal en taalwetenschap
 • René Appel, Anne Baker, Kees Hengeveld ()
 • 9780631230380 or 0631230386
 • [3e herz. dr.]

Summary - Taal en taalwetenschap

 • 1 Van taal naar taalwetenschap

 • De eigenschappen van de menselijke taal:
  • Hoe worden deze in de taalwetenschap bestudeerd?
  • Welke verschijnselen komen daarbij aan de orde?
 • Ongrammaticaal of wel? (a) er loopt de vrouw op straat

  ongrammaticaal het moet zijn: er loopt een vrouw op straat

 • Noem de vier type talen die er zijn naast de natuurlijke, menselijke talen. 
  Dierentalen, kunsttalen, computertalen en non-verbale communicatie 
 • Ongrammaticaal of wel? (b) Marie zei dat ik zich moest wassen

  Ongrammaticaal het moet zijn: Marie zei dat ik mij (mijzelf) moest wassen

 • Van welke modaliteit maakt gebarentaal gebruik?
  Visuele modaliteit 
 • Ongrammaticaal of wel? (c) Ik heb de postbode nog niet gehoord

  Grammaticaal

 • In welke twee groepen zijn talen in te delen?
  Gesproken talen en gebarentalen 
 • Ongrammaticaal of wel?(d) Jan heeft gestudeerd

  Grammaticaal

 • Wat is het tegenovergestelde van een diachrone beschrijving?
  Synchrone beschrijving 
 • Ongrammaticaal of wel? (e) Willem heeft vermoord

  Ongrammaticaal het moest zijn: willem vermoord

 • Hoe worden pedagogische grammatica's ook wel genoemd?
  Leergrammatica 
 • Hoe wordt het verschijnsel: te veel concepten koppelen aan een klankvorm genoemd?

  overextentie

 • Noem een voorbeeld van een kunsttaal. 
  Esperanto 
 • Wat is het centrale idee in taal en taalwetenschap?

  iedereen een aangeboren taalvermogen heeft, dat is universeel

 • descriptieve grammatica = hierin worden alle vormen van een bepaalde taal beschreven, niet alleen de standaardvorm (ook dialecten). Geen enkele variant wordt beoordeeld als slechter of beter dan de andere. 
 • Hoe noem je een taal die op natuurlijke wijze ontstaan is?

  natuurlijke taal

 • prescriptieve grammatica = grammatica die niet beschrijft, maar voorschrijft welke vormen van een taal goed zijn en welke niet. Veranderingen worden beschouwd als een bedreiging van de 'pure' vorm van taal. 
 • wat beteken universalia

  zijn de eigenschappen die alle talen gemeen hebben

 • universalia = eigenschappen die door alle talen worden gedeeld 
 • wat is dubbele articulatie?

  woorden zijn te combineren met andere woorden en vormen samen een complexe boodschap

 • dubbele articulatie = taalelementen hebben een eigen betekenis, maar ze kunnen gecombineerd worden om andere betekenissen uit te drukken. 
 • Wat kenmerkt de mensentaal?

  creativiteit

 • creativiteit = kenmerkend voor mensentalen. De mogelijkheid om met een bepaald aantal symbolen of tekens (woorden of gebaren) en een aantal regels (grammatica) steeds weer nieuwe, mogelijk unieke uitingen te produceren. 
 • Hoe heet het als er geen verband bestaat tussen de betekenis van een woord en de klankvorm ervan?

  aribitrair

 • Wat is kukeleku?

  een onomatopee

 • wat is de modaliteit van spreken?

  auditief

 • wat is de modaliteit van gebarentaal?

  visueel

 • wat beschrijft descripteieve grammatica ?

  de regels van alle varianten van de taal, dus van zowel standaardtaal als de dialecten

 • Welke ....grammatica schrijft welke vormen an taal goed zijn en welke niet?

  precriptieve grammatica

 • Welke grammatica is een leergrammatica: descriptieve grammatica, precriptieve grammatica of pedagogische grammatica?

  Pedagogische grammatica, bedoelt voor het onderwijs

 • Welke beschrijving geeft de synchrone beschrijving?

  geeft een beschrijving van hoe een taal er op een bepaald moment uitziet

 • Welke beschrijving geeft weer hoe taal in de loop der tijd verandert: synchrone of diachrone beschrijving?

  diachrone beschrijving

 • Noem vier dingen met betrekking tot mensentaal?

  1) Interactief, 2) spontaan, 3)onafhankelijk van het hier en nu 4)grotendeels willekeurig wat betreft de relatie tussen vorm en betekenis.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

zucht
adem
Reflexicatie

De oorspronkelijke grammatica blijft behouden, maar de woordenschat wordt vervangen. 

Pidgin

Vereenvoudigd taalsysteem die gebruikt wordt door personen die niet de zelfde hebben om te communiceren, maar wel beide wat van dezelfde andere taal kennen. 

Creooltalen

Talen die in korte tijd zijn ontwikkeld en 1 duidelijke voorouder hebben. 

Ontlening

Als meer sprekers woorden uit andere taal overnemen. 

Interferentie

Wanneer en elementen binnen dringen in de andere taal die je spreekt.  (ik ga naar House..)  

Leenvertaling

Taalverandering op niveau van uitdrukkingen, bijv: ik zie je : tot ziens. ( uit het engels.) 

Leensamenstellingen

Bestaan uit een combinatie van een leenwoord en een oorspronkelijk.

Leenwoorden

Woorden die in het Nederlands opgenomen zijn vanuit een ander taal. 

Codewisseling

Het overschakelen van de ene op de andere taal wanneer je tweetalig bent.