Summary Tentamenstof (alles)

-
211 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Tentamenstof (alles)

 • 1 Pagina 1

 • Ontologie
  • Zijnsleer (De studie van wat er is) 
  • 'Wat is volgens ons de aard en het uiterlijk van sociale realiteit en uit welke eenheden bestaat het en hoe gaan deze met elkaar om?'
  • Twee Kampen: Objectivisme en constructivisme 
 • Objectivisme
  • Idee: de wereld is objectief (en bestaat, ondanks onze kennis ervan) en sociale fenomenen confronteren ons als feiten. 
  • Veel gebruikt in natuurwetenschappen (dus kwantitatief) 
 • Constructivisme
  • Idee: de wereld is een sociaal product en wordt voortdurend geconstrueerd en geïnterpreteerd door sociale actoren en mensen (dus taal en betekenis van belang). 
  • Kwalitatief 
 • Epistemologie
  • Kennisleer 
  • Centrale vraag: moeten/mogen/kunnen de sociale wetenschappen de uitgangspunten en procedures van de natuurwetenschappen volgen?
  • Twee kampen: positivisme en interpretivisme 
 • 1e generatie positivisme
  • Natuurwetenschappen
  • Objectivistische ontologie en kennisvergaring (waardevrij, door empirische feiten, verificatiebeginsel) 
 • 2e generatie positivisme
  Gelijk aan 1e generatie positivisme, maar grotere rol voor inductie.
 • 3e generatie standaard positivisme
  Gelijk aan 1e en 2e generatie positivisme, maar Hempel (deductie grote rol) en Popper (falsificatietheorie).
 • Interpretivisme
  • Sociale wetenschappen (verstehen) is anders dan natuurwetenschappen (erklären)
  • Subjectieve betekenisverlening
  • Kwalitatief 
 • Popper
  • Falsificatietheorie
  • Door het proberen de onjuistheid aan te tonen, kunnen we vooruitgang boeken en nieuwe kennis verkrijgen. 
 • Hume
  Inductie geeft geen universele geldigheid maar wetenschappelijke verklaring (op basis van wetmatigheden en logische redenering).
 • Hempel (hypothetico-deductive methode)
  • Covering-law model 
  • Juistheid theorie aantonen via toetsen implicaties. 
   • Met explanans en explanandum
 • Explanans
  Universele wetmatigheid
 • Explanandum
  Wat moet worden verklaard?
 • Wetenschappelijk pluralisme
  Veel verschillende visies
 • Inductie
  Van observatie (naar patroon) naar theorie (in praktijk een cirkel). Je start met een observatie en gaat hier een theorie omheen bouwen.
 • Deductie
  Van theorie naar observatie. Je start met een aanname en redeneert verder naar wat je wil verklaren.
 • Onderzoeksprobleem
  • Waarom van een onderzoek en wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie. 
  • Anders dan onderzoeksvraag
  • Inspiratie door: 
   • Maatschappelijke problemen
   • Actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen
   • Patronen en regelmatigheden
   • Academische discussies
   • Persoonlijke ervaring en voorkeuren 
   • Praktisch (tijd) 
 • Puzzel
  Probleem, kennishiaat
 • Theorie
  • Lens, verwachte uitkomst. 
  • Sturing voor onderzoek en resultaat van onderzoek. 
  • 'Link' om onderzoeksresultaten te verbinden met een breder debat. 
  • Altijd voorlopig bruikbaar
 • Middle-rangetheorie
  • Dominante opvatting voor empirisch onderzoek. 
  • Biedt geen allesomvattend verklaringsmodel. 
 • Narratieve literatuurstudie
  • Selectie maken van te includeren studies.
  • Kans op incompleet & biased 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Confimability
Voorkomen schadelijke subjectiviteit
Cathalytic authentication
Getting 'theory into action'
Dependability, transferability
Overdraagbaarheid o.a. Op basiskennis context
Data reductie
Categorisatie met focus op betekenis (shared meaning), niet frequentie
Mortality
Invloed van uitval
Klassiek experiment
Veronderstelde relatie tussen OV (x) en AV (y), manipulatie over X en Y.
Statistical regression
Bodem- en plafondeffect
Ad lbitum Sampling
De observatie registreert alles wat er op dat moment gebeurt
Maturation
(persoonlijke) ontwikkeling onderzochten
Theoretical sampling
Gerichte steekproef binnen grounded theory