Summary Testtheorie

-
ISBN-10 9031347477 ISBN-13 9789031347476
4565 Flashcards & Notes
66 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Testtheorie". The author(s) of the book is/are P J D Drenth, K Sijtsma. The ISBN of the book is 9789031347476 or 9031347477. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Testtheorie

 • 1 Historische ontwikkeling van het testen

 • Welke 4 perioden zijn er in de ontwikkeling van testen?
  Periode tot het verschijnen vd Binet-Simon-test
  Periode tussen Binet-Simon-test en WO1
  Vanaf WO1 tot WO2
  Van het begin van WO2 tot heden
 • Welke zuiver fysieke kenmerken werden er in de middeleeuwen gebruikt om intellectuele of karaktereigenschappen te meten?
  gelaat (Lombroso)
  schedel (Gall)
  lichaam (hunter)
  astrologie (buitenaardse determinanten)
 • 1.1 Periode tot het verschijnen van de Binet-Simon test

 • - 1905:eerste waardevolle intelligentietest: Binet-Simon-test
  - Diverse ontwikkelingen hieraan vooraf:
  - 1794:arts Pinel: haalde krankzinnigen uit hun strafkelders: zijn niet misdadig maar ziek:hierdoor in Franse medische wereld een interesse voor geestelijke abnormaliteit en zwakzinnigheid
 • 1838: Esquirol: boek: over geestesziekten waarin de nadruk lag op onderscheid krankzinnigheid en zwakzinnigheid: idiotie was geen ziekte MAAR een gebrek aan intellectuele vaardigheden om dezelfde kennis eigen te maken als andere personen van gelijke leeftijd in gelijke omstandigheden.
 • Welke 3 ontwikkelingen gingen vooraf aan de constructie van de Binet-Simon test?

  Belangrijkste ontwikkelingen vor de Binet-Simon-est zijn resp.

  1. de testontwikkeling binnen de psychiatrie
  2. de methodiek van de experimentele psychologie
  3. de genetica
 • - 1848: Seguin: trainen van zwakzinnige kinderen: motorische en sensorische functies: later "Performance Test: bekend als Seguin Form Board
 •  1885: Rieger: voorstel voor een algemeen toepasbare methode voor het intelligentie onderzoek.
  - 1897: Ebbinghaus: psychische vermoeidheidtest: onvolledige zinnen aanvullen:in werkelijkheid een intelligentietest.
  - 1897: Ziehen: voorstel om evaluatie vd antwoorden niet vooraf maar deze te laten afhangen vd prestaties vd geteste personen
  !! Zo ontstond in de psychiatrie vanuit de belangstelling voor de geestelijke onvolwaardigheid een behoefte aan methoden om de verschillen tussen geestesziekten en de verschillende gradaties in zwakzinnigheid te bepalen.
 • Tweede ontwikkelingslijn: loopt via Experimentele psychologie (vooral Duitsland)
  - Experimentele psychologie zowel een stimulerende als remmende werking.
  Stimulerend:de waarde die werd gehecht aan de exacte beschrijving experimenteercondities, rigoureuze controle vd variabelen en de nauwkeurige verwerking vd uitkomsten.
  Remmende werking: juist de nauwkerige verwerking vd uitkomsten: experimentator vond verschillen tussen proefpersonen eerder vervelend dan boeiend, schreef ze toe aan fouten ipv aan werkelijke verschillen in vaardigheid tussen proefpersonen.:HIER gaat het juist om bij testen: verschil in vaardigheid tussen proefpersonen.
  - 1879: Wundt: stichtte experimenteel laboratorium: start vh systematische experimentele onderzoek op grootscheepse wijze.
  Obstakels: 
  - afwijkingen/verschillen beschouwd als experimenteerfouten
  - onderzoek beperkt tot primaire sensorische en motorische functies: hogere/complexe cognitieve processen buiten beschouwing.

  -Omslag Mckeen Cattell: promoveerde op individuele verschillen in reactietijd. • - 1893: Jastrow laat mensen zich onderwerpen aan serie tests waarbij de resultaten vergeleken konden worden met algemene normen.
  - 1893: APA: commissie ingesteld met als taak het registreren van tests en het formuleren van hun gebruiksmogelijkheden.
 • Derde lijn: Genetica: Galton: 1882: onderzocht lichamelijke, sensorische en geestelijke functies: neefje van Darwin: Origin of species.
  In zijn wijze van onderzoek 3 elementen die de pijlers vh wetenschappelijk testonderzoek zouden vormen:
  1. de wenselijkheid vh onderzoek van individuele verschillen.
  2. de noodzaak van systematisering vd onderzoekstechnieken: zonder een sterke standaardisatie vd condities vh onderzoek en een gedisciplineerd gebruik vd onderzoeksinstrumenten zijn de verkregen resultaten onvergelijkbaar en de conclusies niet generaliseerbaar.
  3. de resultaten van onderzoek in termen van afwijkingen vh gemiddelde

  Het 'normatieve'denken en het weergeven van onderzoeksresulaten in statistische termen, gebaseerd op principes vd waarschijnlijkheidsrekening,een boost voor de theoretische en de praktische toepassing vd test.

  Pearson (collega Galton): correlatiecoefficient, rangcorrelatie, factoranalyse, multipele correlatie, e.a. statistische technieken.
 • Samenvatting:Deze 1e periode werd gekenmerkt door de behoefte vd psychiatrie aan diagnosemogelijkheden mbt aard en niveau van geestelijke afwijkingen, de traditie vd experimentele psychologie betreffende  de gestandaardiseerde onderzoeksprocedure en de interesse vd genetica in verschillen tussen mensen.

  Nog geen psychologische tests op grote schaal
  Onderzoeksresultaten nog weinig toegepast
  Nog nauwelijks onderzoek naar meer complexe intelligentiefuncties.
 • Wat kenmerkt de 1e ontwikkelingslijn: de psychiatrie?
  Vanuit de belangstelling voor de geestelijke onvolwaardigheid ontstond een behoefte aan methoden om de verschillen tussen geesteszieken en de verschillende gradaties in zwakzinnigheid te bepalen.
 • Wat kenmerkt de 2e ontwikkelingslijn: de experimentele psychologie?
  Een begin van het systematische onderzoek van individuele verschillen.
 • Wat kenmerkt de 3e ontwikkelingslijn: de genetica?
  Het normatieve denken en het weergeven van onderzoeksresultaten in statistische termen
 • 1.2 Periode tussen het verschijnen van de Binet-Simon test en de Eerste Wereldoorlog

 • 1904: Binet (op verzoek vh ministerie van onderwijszaken): verzoek om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot differentiatie tussen luie en incapabele kinderen (onderscheid nog niet te maken door bestaande tests

  Binet & Simon (medewerker) stelden 30 opgaven samen die NIET een deden op de veronderstelde basisfuncties vh intelligente functioneren (de psychofysische eigenschappen) MAAR een steekproef vormden uit de verschillende complexe opgaven waarvoor het kind zich in het dagelijks leven en de schoolpraktijk gesteld zagen.

  Waarin was Binets benadering nieuw? 
  1. in de accentuering van complexe ipv eenvoudig mentale processen
  (Binet: aandacht op geheugen, begrip, ht oplossen van problemen en verbeeldingskracht)

  2. het empirische uitgangspunt was nieuw

  3. gebruiken ve totaalscore om het intelligentieniveau weer te geven.

  Binet introduceerde: "mentale leeftijd" als indicatie vd geestelijke groei

  Stern (1911) stelde voor de mentale leeftijd te vergelijken met de werkelijke leeftijd vh kind.
 • 1916: Terman (hoogleraar Stanford) maakte de USA versie: later de Stanford-Binet.

  Voldeed aan 2 belangrijke testtechnische eisen
  1. er werden standaardinstructies geformuleerd; daardoor vergelijkbaarheid
  2. er werden normen geconstrueerd, gebaseerd op een representatieve steekproef

  Terman: mentale leeftijd gedeeld door chronologische leeftijd X 100=IQ
  (x 100 was om breuken te vermijden)
 • Samenvatting:
  Grote vooruitgang intelligentiemeting door ideeen Binet & Simon.
  1e Stap om schoolprestaties te objectiveren

  NOG NIET:
  Testen op grote schaal
  Valideringsonderzoek: samenhang van testuitslagen met latere prestaties en waarbij men op basis daarvan tests selecteert en weegt.
 • Waarvoor werd Binet benaderd door het ministerie van Onderwijszaken in 1904?
  Om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot differentiatie tussen luie en incapabele kinderen.
 • Uit welke opgaven bestaat de Binet-Simon-test?
  30 opgaven met een sterk verbaal karakter: benoemen van objecten, aanvullen van onvolledige zinnen en het begrijpen van  verhaaltjes.
 • Wat wordt bedoeld met mentale leeftijd?
  Een indicatie van de geestelijke groei
 • Aan welke 2 zeer belangrijke testtechnische eisen werden er al in 1916 in de Stanford-Binet voldaan?
  1. er werden standaardinstructies geformuleerd (vergelijkbaarheid van testscores)
  2. er werden normen geconstrueerd (gebaseerd op een representatieve steekproef)
 • Wat wordt er getest met de "educational achievement test"(Thorndike)?
  Men kon achtergebleven kinderen herkennen en de prestaties van verschillende scholen vergelijken.
 • Waarin lag het nieuwe van Binets benadering?
  Het nieuwe in Binets benadering was drieledig:
  1. hij legde de nadruk op complexe in plaats van eenvoudige mentale processen
  2. hij was empirisch georiënteerd
  3. hij stelde voor een totaalscore te gebruiken voor het intelligentieniveau
 • In de periode tussen de Binet-Simon-test en WO I waren er nog 2 manco's in de ontwikkelde tests te bespeuren. Welke tekortkomingen worden besproken?
  De tekortkomingen waren het ontbreken van de mogelijkheid om de tests groepsgewijs af te nemen en het validatieonderzoek.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Een eerste omschrijving van wat een test is.
De bedoeling van testonderzoek is het doen van een uitspraak die een voorspelling, classificatie of beschrijving mbt het onderzochte individu behelst.

Ook al wordt er niet altijd een conclusie getrokken, het gaat vrijwel altijd om een vergelijking met andere mensen.
Was is een testhandleiding en waaruit bestaat deze?
Varieert van een uitvoerig boekwerk tot beknopte richtlijnen. 

4 onderdelen:
1) Een exacte testinstructie, Al datgene mbt de gang van zaken tijdens het testonderzoek.     
2) Verwerkingsprocedure: Voornamelijk richtlijnen voor toekenning van numerieke scores aan de antwoorden/reacties 
3) Normtabellen: Vrijwel altijd wordt de testprestatie uitgedrukt in een numerieke score, gewaardeerd en geïnterpreteerd tegen de achtergrond van de prestaties van anderen.   
4) Wetenschappelijke kwaliteiten:  Indicatie van de betrouwbaarheid, bespreking van de testbetekenis, voor welke voorspellingen de test gebruikt kan worden.
Definitie testformulieren
Hierop worden de antwoorden, reacties of gedragsgegevens verzameld. Die vervolgens het materiaal vormen waaruit de psychologische interpretatie of conclusies worden afgeleid.
Uit welke onderdelen bestaat een test?
- Testmateriaal 
- Testformulieren 
- Testhandleiding
Hoe wordt de kwaliteit van items bepaald bij vooronderzoek naar dichotome items?
Hierbij heeft een item uit een studietoets goed gefunctioneerd als de meeste respondenten het goede alternatief hebben gekozen en de afleiders ongeveer even vaak werden gekozen
Hoe wordt de kwaliteit van items bepaald bij vooronderzoek naar polytome items?
Het gemiddelde kan berekend worden als de gewogen som van de itemscores. Per item wordt de som van de itemscores berekend en elke score wordt gewogen met de relatieve frequentei
Welke termen horen bij de relatieve frequentie bij de beoordeling van de kwaliteit van een item? (2)
1. P-waarde: relatieve frequentie op het goede antwoord
2. A-waarde: relatieve frequentie op afleiders
Waarvoor is de frequentieverdeling van reacties op een item informatief?
Dit is informatief bij beoordeling van de kwaliteit van een item. Hierbij wordt vaak naar de relatieve frequentie gekeken
Wat gebeurt er in het hoofdonderzoek bij testconstructieonderzoek?
Er wordt een grote steekproef (500-2000) genomen ten behoeve van de mogelijkheid om in deelgroepen op te splitsen. De steekproef moet representaties zijn. Het hoofddoel is het vaststellen van de kwaliteit ivm het gebruik in de beoogde populatie. Testprestaties worden in frequentieverdelingen weergegeven zodat prestaties van individuen vergeleken kunnen worden
Wat gebeurt er in het vooronderzoek bij testconstructieonderzoek
Er wordt een kleine steekproef (20-100) genomen die niet representatief hoeft te zijn. Slecht functionerende items worden hierna verwijderd of vervangen