Summary The art of management

-
ISBN-10 9080666521 ISBN-13 9789080666528
151 Flashcards & Notes
1 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "The art of management". The author(s) of the book is/are M A Nieuwenhuis. The ISBN of the book is 9789080666528 or 9080666521. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Hoe kan cultuur sturen?

kernwaarden fungeren als ethisch kompas. Zij geven richting aan keuzen en vergemakkelijken het nemen van beslissingen.

Hoe kan cultuur Binden ?

kernwaarden zijn een blijvende bron van inspiratie, voor medewerkers die zich op basis hiervan verbonden voelen met het bedrijf en gemotiveerd raken. Hierin schuilt een enorm energiepotentieel.

Wat is voorbeeldgedrag?

Het vaststellen en top-down naleven van de leidende principes is één van de meest effectieve manieren om sturing te geven aan de cultuur van een organisatie: voorbeeldgedrag. Essentieel is dat het gewenste gedrag voor
iedereen geldt en dat men elkaar onderling op de heersende principes aanspreekt.

Wat zijn veel voorkomende kernwaarden?

Integriteit, respect en maatschappelijke verantwoordelijkheid worden door vrijwel alle bedrijven in één of andere vorm als basiswaarde gehanteerd.

Ook openheid, grote betrokkenheid van werknemers, loyaliteit en werkplezier scoren hoog.

Welke soorten kernwaarden zijn er?

We kunnen twee soorten kernwaarden onderscheiden: specifieke kernwaarden die betrekking hebben op de eigen handelwijze en algemene kernwaarden die de verantwoordelijkheden uitdrukken ten opzichte van de stakeholders (belanghebbenden) van de organisatie.

Wat zijn principes en normen?

Een principe is een grondbeginsel, een stelregel voor gedrag en geeft aan op welke wijze wij onze overtuigingen in daden tot uitdrukking willen brengen. Principes vormen de ethische code en daarmee de gedragsmatige vertaling van de waarden van een organisatie.

Verwarrend in dit kader is het gebruik van het overlappende (sociologische) begrip normen. Normen zijn uitwerkingen, vertalingen van waarden naar concrete handelingen; normen zijn plaats- en tijdgebonden.

Wat zijn waarden?

Waarden zijn morele doelen of idealen die mensen nastreven, waarderen en motiveren.
Waarden hebben emotionele lading: ‘daar gaan mensen voor’. Enkele voorbeelden: eerlijkheid, respect, trouw, betrouwbaarheid, betrokkenheid, liefde, moed en rechtvaardigheid.

Wat zijn kernwaarden?

Kernwaarden zijn de belangrijkste ('kern') waarden binnen een organisatie. (De begrippen kernwaarde en basiswaarde zijn synoniemen) Zij fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur binnen een onderneming.

Wat zijn de fundamentele uitgangspunten die in elke cultuurvisie een plek zouden moeten krijgen?

Neem basiswaarden als uitgangspunt. Stabiele basiswaarden of kernwaarden zorgen voor evenwicht tussen houding, regels en gedrag.
Investeer in betrokkenheid. Zorg voor overlap tussen persoonlijke– en organisatiewaarden in de vorm van shared values.
Zorg voor onderling vertrouwen. Samenwerking vereist een open en eerlijke omgang met elkaar. Daarvoor is vertrouwen is noodzakelijk. Dit vormt de basis voor het uitgangspunt afspraak-is-afspraak en elkaar aanspreken als men zich niet aan de afspraken houdt.
Vertrouw op eigen verantwoordelijkheid. Definieer duidelijke doelen, stimuleer vakmanschap, maar laat de uitvoering aan de medewerker zelf over.
Continu verbeteren is in de cultuur verankerd. Leren, verbeteren en borgen zijn uitgangspunten bij het handelen. Principe: fouten maken mag – als je er maar van leert.

Wat is een innovatieve cultuur?

ontwikkeling veel nieuwe producten of diensten