Summary The systematic design of instruction

-
ISBN-10 0205585566 ISBN-13 9780205585564
117 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "The systematic design of instruction". The author(s) of the book is/are Walter Dick, Lou Carey, James O Carey. The ISBN of the book is 9780205585564 or 0205585566. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - The systematic design of instruction

 • 1 Introduction to Instructional Design

 • Wat zijn volgens Dick, e.a., de kenmerken van een systeem?

  Een systeem is technisch gezien een set van gerelateerde onderdelen die alle samenwerken om een gesteld doel te bereiken. Ieder onderdeel is afhankelijk van input en output. Hij vergelijkt het met de werking van een cvinstallatie. Zodra de thermostaat de temperatuur meet die te laag is geeft deze een signaal af naar de ketel, deze slaat aan, zodra de doeltemperatuur is bereikt gemeten door thermostaat slaat de ketel weer af. Zodra menselijk gedrag en kenmerken sleutelcomponenten worden van een systeem wordt het systeem minder voorspelbaar en moeilijker te hanteren voor de gewenste resultaten.

 • Wat voor een systeem is een instructiesysteem?

  Een instructiesysteem is een dynamisch systeem. Een systeem waar menselijk gedrag bij betrokken is wordt minder voorspelbaar en moeilijker te hanteren om de gewenste resultaten te behalen. Hij vergelijkt het met diabetes.

 • Wat zijn de componenten van een instructiesysteem?

  De componenten van een instructiesysteem zijn de lerenden, de instructieverantwoordelijken, de instructiematerialen en de leeromgeving. Alle componenten interacteren met elkaar in een dynamisch systeem om het gestelde doel te verwezenlijken.

 • Wat is de essentie van het modelmatig denken in het kader van instructional design?

  Alle componenten zijn belangrijk in het proces. Alle componenten moeten effectief interacteren om het gewenste doel te bereiken. Succes hangt niet af van één onderdeel in het systeem, maar van de bijdrage die het component levert aan de uitkomst. Er moet een goede assessment plaatsvinden van het instructiesysteem en aanpassingen maken waar nodig als het doel niet bereikt wordt.

 • Is er een onderscheid tussen instructional design en instructional system design?

  Veel modellen hebben de naam system approach en delen veel kenmerken met elkaar.

  Instructional system design (ISD) modellen delen stappen als analyse, ontwikkeling, implementatie en evaluatie.

  Instructional design (ID) is een paraplubegrip dat alle fases van ISD bevat.

 • Door wie en welke leertheorie is ID beinvloed?

  Robert Gagné wordt genoemd als grote invloed op het denken van vele instructie ontwerpers. CIP wordt als leertheoretisch uitgangspunt genoemd vanwege de aanname dat menselijk gedrag complex is en vooral gestuurd wordt door de werking van de mentale processen (ipv externe stimuli en bekrachtiging).

  Instructie wordt gezien als het presenteren van informatie, ervaringen etc aan de lerenden die dit mbv de werking van mentale processen verwerkt. Er is sprake van leren als de lerenden de nieuwe informatie hebben verwerkt in schema's en geheugen.

  Constructivisme heeft ook veel invloed op ID. Het combineren van nieuwe info met bestaande info en zo kennis construeren.

 • Vanuit welke leertheorie is het model ontwikkeld?

  De Dick and Carey model bevat een set eclectische instrumenten afgeleid uit alle drie de grote leertheorieen.

 • 2 Identifying Instructional Goals Using Front-End Analysis

 • start

 • 2.1 background

 • 4 manieren om doelen voor instructie te bepalen:


  1) subject matter expert approach: gaat uit van de veronderstelling dat de leerling moet leren wat de instructieverantwoordelijke al weet. Gaat om informatie overdracht.
  2) content outline approach: gaat er van uit dat een performance probleem komt doordat de lerende nog niet genoeg geleerd heeft. Vaak bij vooraf opgestelde curricula, handleidingen etc.  Gevaar is dat de inhoud wellicht niet meer relevant is. Probleem kan ook ergens anders in zitten (geen instructie probleem).
  3) administrative mandate approach: van bovenaf opgelegde doelen. Schiet vaak het doel voorbij, vooral als doelen niet bijgesteld kunnen worden. Doelen voor bijvoorbeeld het onderwijs worden op deze manier gesteld.
  4) performance technology approach: favoriete benadering van ontwerpers van instructie. Vanuit een probleem of mogelijkheden binnen een organisatie worden doelen gesteld. Er wordt gekeken naar kwaliteits- en productiviteitsdoelen. Er wordt gebruik gemaakt van performance analysis en needs assessment. Zodra het 'probleem' duidelijk is wordt gekeken naar de beste oplossing.
 • Welke manieren zijn er om instructiedoelen te identificeren?

  Vier algemeen bekende manieren:

  - subject-matter approach

  - the content outline approach

  - the administrative mandate approach

  - the performance technology approach

 • Wat is een subject-matter expert?

  SME of smee is iedereen die meer dan gemiddelde kennis heeft over een onderwerp.

  Doelen geformuleerd door SME's bevatten vaak woorden als kennen en begrijpen.

 • Wat houdt de content outline approach in?

  Er wordt uitgegaan van een 'performance problem' wat ontstaan is door niet het juiste soort of hoeveelheid leerstof hebben aangeboden.

  Dit ontstaat wanneer de leerstof wordt aangeboden in gestandaardiseerde curricula, handleidingen.

  Gevaarlijk is hierbij de veronderstelling dat door meer instructie te geven het probleem opgelost kan worden. Het probleem zou veroorzaakt kunnen worden door een gebrek of accountability, lack of incentives, outdated tools, organizational culture of iets anders.

   

 • Wat wordt bedoeld met the administrative mandate approach?

  Het komt voor dat een training van hogerhand opgelegd wordt. Goed overleg is noodzakelijk anders mist het doel. Voorbeeld van veiligheidstrainingen als ware mandaten wordt gegegeven. Ook legt de overheid mandaten neer in het onderwijs om te implementeren.

 • Wat houdt de performance technology approach in?

  De doelen zijn een reactie op de problemen of mogelijkheden van een organisatie.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.