Summary Thema's Maatschappijleer

-
279 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Thema's Maatschappijleer

 • 1.1.1 Regels en samenleven


 • De verhoudingen binnen een gezin zie je terug in de hele samenleving. De regels die daarin geleden hangen af van:
  • de opvattingen van degene die de meeste macht heeft of hebben
  • de invloed van degenen die een ondergeschikte positie innemen
  • de machtsmiddelen die beide groepen hebben
    
 • 1.1.1.1 Wat is een maatschappelijk probleem?

 • democratisch
  via verkiezingen kunnen burgers enigszins invloed uitoefenen op de regels die er in de samenleving gelden. Daarmee krijgen ze ook wat te zeggen over de aanpak van maatschappelijke problemen.

 • We spreken van een maatschappelijk probleem als het probleem:
  1. gevolgen heeft voor een grote groep in de samenleving
  2. ontstaat door maatschappelijke ontwikkelingen
  3. te maken heeft met tegengestelde belangen
  4. om een gemeenschappelijke oplossing vraagt 
 • 1.1.1.1.1 gevolgen voor grote groepen

 • sociale problemen
  maatschappelijke problemen die veel mensen in de samenleving raken zoals fileproblemen.
 • Veel maatschappelijke problemen zijn grensoverschrijdend de gevolgen van een economische crisis en de klimaatveranderingen.
 • 1.1.1.1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen

 • Maatschappelijke problemen ontstaat omdat een samenleving dynamisch is en sommige ontwikkelingen onbedoelde en onvoorziene gevolgen kunnen hebben. bijv toegenomen welvaart--> meer auto's --> fileprobleem
  bijv. medische vooruitgang-->mensen leven langer dan vroeger--> vergrijzing
 • 1.1.1.1.3 Tegengestelde belangen

 • Veel belangentegenstellingen ontstaan door verschillen in politieke visie, in geloofs- en levensovertuigingen en in sociaaleconomische positie.

  Tegengestelde belangen kunnen ook bij één persoon zijn: veel files --> meer snelweg en tegelijkertijd tegen meer snelweg zijn.
 • dilemma
  een lastige keuze uit twee of meer alternatieven
 • 1.1.1.1.4 emeenschappelijke oplossingen

 • Het oplossen van maatschappelijke problemen brengt altijd nieuwe regels en wetten met zich mee. --> politieke problemen
 • 1.1.2.1 De vier thema's

 • Rechtsstaat
  behandelen we hoe de persoonlijke vrijheid en rechtszekerheid van burgers in ons land gewaarborgd is.
 • Parlementaire democratie
  gaat over de manier waarop politici in Nederland besluiten nemen. Maar ook hoe de burgers invloed kunnen uitoefenen op deze besluitvorming.
 • Pluriforme samenleving
  kijken we naar de manier waarop mensen met verschillende achtergronden en opvattingen sameleven
 • Verzorgingsstaat
  gaan we in op de wijze waarop mensen voor zichzelf en elkaar zorgen, maar ook wat de overheid doet voor het welzijn van individuele burgers
 • 1.1.3 De Kernbegrippen

 • Kernbegrippen die we bij maatschappijleer vaak gebruiken zijn
  -normen en waarden
  -belangen
  -macht
  -sociale cohesie
 • 1.1.3.1 Normen en Waarden

 • Waarden
  uitgangspunten of principes die mensen belangrijk vinden en die ze daarom willen nastreven (dit lijdt vaak tot gedragsregels)
 • Normen
  opvattingen over hoe je je op grond van een bepaalde waarde behoort te gedragen.
 • sociale verplichting
  een norm die je in bepaalde situaties wordt opgelegd door je omgeving of die je jezelf oplegt.
 • idealen
  concrete waarden die je heel graag wilt verwezelijken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

rechtsstaat
een staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen macht en willekeur door de overheid.
materiële strafrecht
de inhoud van alle strafbepalingen (rechter mag naar beneden afwijken van de maximale straf, maar nooit hoger)
ovj
Officier van Justitie (vertegenwoordigt het Openbare Ministerie), klaagt mensen aan namens de samenleving en bepaald wat er met een zaak gebeurd.
publiekrecht
regelt alle relaties tussen burgers en overheid
privaatrecht
regels alle relaties tussen burgers onderling
rechtsorde
het geheel van rechtsregels en rechtsbeginselen én de manier waarop het recht is georganiseerd.
jurisprudentie
het geheel van uitspraken door rechters
wijzing van de grondwet
een wijzigingen van de grondwet twee keer het parlement passeren en ze moeten met een twee-derde meerderheid worden aangenomen. Hiertussen moet een verkiezing plaatsvinden.
legaliteitsbeginsel
de overheid mag alleen beperkingen opleggen aan de vrijheid van burgers als die beperkingen in wetten zijn vastgelegd en voor iedereen gelden.
grondrecht
rechten die zo fundamenteel zijn voor de vrijheid, de ontplooiing, het welzijn en de bescherming van het individu, en van groepen, dat ze in de grondwet zijn vastgelegd.