Summary Thema's Maatschappijleer

-
279 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Thema's Maatschappijleer

 • 1.1.1 Regels en samenleven


 • De verhoudingen binnen een gezin zie je terug in de hele samenleving. De regels die daarin geleden hangen af van:
  • de opvattingen van degene die de meeste macht heeft of hebben
  • de invloed van degenen die een ondergeschikte positie innemen
  • de machtsmiddelen die beide groepen hebben
    
 • 1.1.1.1 Wat is een maatschappelijk probleem?

 • democratisch
  via verkiezingen kunnen burgers enigszins invloed uitoefenen op de regels die er in de samenleving gelden. Daarmee krijgen ze ook wat te zeggen over de aanpak van maatschappelijke problemen.

 • We spreken van een maatschappelijk probleem als het probleem:
  1. gevolgen heeft voor een grote groep in de samenleving
  2. ontstaat door maatschappelijke ontwikkelingen
  3. te maken heeft met tegengestelde belangen
  4. om een gemeenschappelijke oplossing vraagt 
 • 1.1.1.1.1 gevolgen voor grote groepen

 • sociale problemen
  maatschappelijke problemen die veel mensen in de samenleving raken zoals fileproblemen.
 • Veel maatschappelijke problemen zijn grensoverschrijdend de gevolgen van een economische crisis en de klimaatveranderingen.
 • 1.1.1.1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen

 • Maatschappelijke problemen ontstaat omdat een samenleving dynamisch is en sommige ontwikkelingen onbedoelde en onvoorziene gevolgen kunnen hebben. bijv toegenomen welvaart--> meer auto's --> fileprobleem
  bijv. medische vooruitgang-->mensen leven langer dan vroeger--> vergrijzing
 • 1.1.1.1.3 Tegengestelde belangen

 • Veel belangentegenstellingen ontstaan door verschillen in politieke visie, in geloofs- en levensovertuigingen en in sociaaleconomische positie.

  Tegengestelde belangen kunnen ook bij één persoon zijn: veel files --> meer snelweg en tegelijkertijd tegen meer snelweg zijn.
 • dilemma
  een lastige keuze uit twee of meer alternatieven
 • 1.1.1.1.4 emeenschappelijke oplossingen

 • Het oplossen van maatschappelijke problemen brengt altijd nieuwe regels en wetten met zich mee. --> politieke problemen
 • 1.1.2.1 De vier thema's

 • Rechtsstaat
  behandelen we hoe de persoonlijke vrijheid en rechtszekerheid van burgers in ons land gewaarborgd is.
 • Parlementaire democratie
  gaat over de manier waarop politici in Nederland besluiten nemen. Maar ook hoe de burgers invloed kunnen uitoefenen op deze besluitvorming.
 • Pluriforme samenleving
  kijken we naar de manier waarop mensen met verschillende achtergronden en opvattingen sameleven
 • Verzorgingsstaat
  gaan we in op de wijze waarop mensen voor zichzelf en elkaar zorgen, maar ook wat de overheid doet voor het welzijn van individuele burgers
 • 1.1.3 De Kernbegrippen

 • Kernbegrippen die we bij maatschappijleer vaak gebruiken zijn
  -normen en waarden
  -belangen
  -macht
  -sociale cohesie
 • 1.1.3.1 Normen en Waarden

 • Waarden
  uitgangspunten of principes die mensen belangrijk vinden en die ze daarom willen nastreven (dit lijdt vaak tot gedragsregels)
 • Normen
  opvattingen over hoe je je op grond van een bepaalde waarde behoort te gedragen.
 • sociale verplichting
  een norm die je in bepaalde situaties wordt opgelegd door je omgeving of die je jezelf oplegt.
 • idealen
  concrete waarden die je heel graag wilt verwezelijken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.