Summary thema's maatschappijleer 4 vwo

-
ISBN-13 9789086742400
469 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "thema's maatschappijleer 4 vwo". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789086742400. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - thema's maatschappijleer 4 vwo

 • 1 wat is maatschappijleer

 • waarden
  algemene uitganspunten of principes die mensen belangrijk vinden
 • normen
  opvattingen/gedragsregels op grond van waarden
 • belangen
  het voor- of nadeel dat iemand ergens bij heeft
 • macht
  het vermogen om het denken/gedrag van mensen op dwingende wijze te beïnvloeden. op formele of informele wijze
 • formele macht
  de macht staat opgeschreven
 • informele macht
  de macht staat niet opgeschreven, de macht is niet vastgelegd
 • machtsbronnen
  de middelen die je kunt gebruiken om macht uit te oefenen
 • sociale ongelijkheid
  ongelijke verdeling van kansen, inkomen en macht
 • sociale cohesie
  mate waarin mensen het gevoel hebben bij elkaar te horen
 • agendasettingtheorie
  media bepalen waar in de samenleving over wordt gesproken. media bepalen niet jouw mening, maar waar je over na gaat denken
 • cultivatietheorie
  de mediawerkelijkheid wordt onze werkelijkheid
 • framingtheorie
  die gaat ervanuit dat media bepalend zijn voor de mening van kijkers maar ook van het politiek beleid, door een bepaalde invalshoek te kiezen
 • rechtsstaat
  een staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid
 • constitutionele monarchie
  macht van de koning vastgelegd in grondwet, een koninkrijk met een grondwet
 • ministeriële verantwoordelijkheid
  de minister-president is verantwoord voor wat de koning zegt of doet
 • censuskiesrecht
  alleen mannen die boven een bepaald bedrag belasting betaalden, mochten stemmen
 • nachtwakersstaat
  de overheid zorgt alleen voor de vrijheden van burgers en bemoeid zich voor de rest nergens mee. een staat die zich voornamelijk inzet voor bewaking van de veiligheid van de burgers en de noodzakelijke voorwaarden realiseert voor economische groei
 • sociale grondrechten
  • werkgelegenheid, sociale zekerheid, volksgezondheid
  • overheid actief
  • rechtsgang niet mogelijk
 • klassieke grondrechten
  • vrijheid, gelijkheid, politiek
  • overheid passief
  • rechtsgang is mogelijk
  • hiërarchie?
 • legaliteitsbeginsel
  iemands vrijheid kan alleen worden ingeperkt als de rechtmatigheid van die beperking is vastgelegd in regels en wetten die door het parlement zijn aangenomen
 • strafmaat
  wat is de maximale straf voor een bepaald delict?
 • ne-bis in idemregel
  na uitspraak kun je niet een tweede keer voor hetzelfde delict worden vervolgd
 • recht
  geheel van in wetten vastgelegde regels (rechtsregels)
 • rechtsorde
  rechtsregels + rechtsbeginselen + organisatie v/h recht
 • spanning tussen het belang van een individu en van het collectief
  wat belangrijk kan zijn voor één persoon, is niet altijd in het belang van de hele groep
 • compromis
  een overeenkomst waarbij alle partijen iets toegeven
 • idealen
  zaken die je graag zou willen bereiken in je leven
 • macroniveau
  het zijn grootschalige vraagstukken
 • microniveau
  individueel niveau
 • dilemma
  een lastige keuze uit twee of meer alternatieven die allemaal duidelijke nadelen hebben
 • dynamiek van de samenleving
  het constant veranderen van normen, waarden en belangen. dit is afhankelijk van de plaats, de tijd en de groep
 • gezag
  macht die geaccepteerd is
 • interdependentie
  mensen zijn afhankelijk van elkaar
 • informatiesamenleving
  vanwege het grote belang van informatie noemen we onze samenleving ook wel een informatiesamenleving
 • sociale rechtsstaat
  er zijn allerlei wetten en voorzieningen om de welvaart en het welzijn van de burgers te bevorderen
 • wederkerigheid
  'voor wat hoort wat'
 • sociaal contract
  tot afspraken komen om in natuurlijke vrijheid en gelijkheid te kunnen leven
 • verlichte dictatuur
  waarin de machthebber in zekere mate rekening houdt met de bevolking
 • preambule
  daarin staat beschreven welke idealen de samenleving koestert, welke historische fouten ze niet wil herhalen, welke identiteit ze nastreeft en op welke wijze de staat moet worden ingericht om de idealen te realiseren
 • staatsregeling van de Bataafse Republiek
  kun je zien als de voorloper van de grondwet
 • verticale werking van grondrechten
  ze door burgers kunnen worden uitgeoefend tegenover de staat
 • horizontale werking van grondrechten
  burgers zich tegenover elkaar op hun grondrechten benoemen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

multiculturele benadering
toekomst een multiculturele samenleving
republikeinse benadering
gedeelde toekomst en wil weinig weten van verschillende etnische achtergronden
salafalisme
radicale stroming binnen islam
waarden
dingen die een gemeenschap belangrijk vindt, principes
normen
gedragsregels
solidariteit
belangengemeenschap
segregatie
het ruimtelijk uit elkaar groeien van bevolkingsgroepen (soort zoekt soort)
mobiliteit
bewegelijkheid
stagnatie
tot stilstand komen
integratie
inburgering in de Nederlandse samenleving, aanpassingsproces