Summary Thema's maatschappijleer : [Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving, Verzorgingsstaat]

-
ISBN-10 9086740502 ISBN-13 9789086740505
263 Flashcards & Notes
40 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Thema's maatschappijleer : [Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving, Verzorgingsstaat]". The author(s) of the book is/are Bas Schuijt Theo Schuurman Marian Meijer Theo Rijpkema. The ISBN of the book is 9789086740505 or 9086740502. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Thema's maatschappijleer : [Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving, Verzorgingsstaat]

 • 1 1 Wat is politiek?

 • er worden beslissingen genomen op het gebied van
  - Openbare orde en veiligheid
  -Buitenlandse betrekkingen
  -infrastuctuur
  -welvaart
  -welzijn
  onderwijs
 • parlementaire democratie en indirecte democratie zijn het zelfde
 • wat zijn de kenmerken van een dictatuur?
  Geweld en Onderdrukking(basis kenmerk)
  -Grondrechten worden niet beschermd
  -Er is geen Vrije menings uiting
  -oppositie partijen zijn verboden
  -er is een politieke rol voor militairen
  -(schijn)verkiezingen
 • Religieuze dictatuur is gebaseerd op ....?
  Het geloof
 • hoe noem je het als een land in handen is van één persoon of een kleine groep mensen
  een Dictatuur of Autocratie
 • welke soorten democratie zijn er
  Directe democratie
  indirecte democratie
  parlemetaire democratie

 • hoe heb je invloed op de politiek
  Stemmen
  Lid worden
  contact
  verzoek
  media
  actiegroep
  bezwaarschrift
  burgelijke ongehoorzaamheid
 • wat zijn de kenmerken van een parlementaire of indirecte democratie
  alle nederlanders vanaf 18 jaar hebben het recht om te kiezen en om verkozen te worden
  -iedereen een politieke partij of vereniging mag oprichten
  - iedereen mag demonstreren of op een andere manier zijn mening uiten
  - de leden van de Staten-Generaal (het parlement oftwel de Eerste en de Tweede kamer ) gekozen worden door een geheime stemming
  - de wetten worden vastgesteld door de regering en de Staten-Generaal samen
 • 1.1 Wat is politiek

 • Hoe kan je politiek het beste omschrijven?
  De manier waarop een land bestuurd wordt.
 • 1.1.1 waarom maatschappijleer

 • Ned. samenleving 4 terreinen waarmee we dagelijks te maken krijgen:

  1. rechtsstaat

  2. parlementair democratie

  3. pluriforme samenleving

  4. verzorgingsstaat

 • Wat zijn de vier terreinen waar wij dagelijks mee te maken hebben?

  1 Nederland als rechtstaat

  ( Regels overheid en burger )

  2 De Nederlandse parlementaire democratie

  ( Politiek systeem )

  3 De pluriforme ( veelvormig )samenleving

  ( Multi Cultureel, normen, waarden, culturele verschillen, afkomst )

  4 Nederlandse verzorgingsstaat

  ( Voorzieningen )

 • maatschappij de 4 terreinen

 • Wanneer spreken wij van een maatschappelijk probleem?

  1 gevolgens voor een grote groepen mensen in de samenleving

  2 probleem kan alleen gemeenschappelijk worden opgelost, waardoor de overheid zich moet bezighouden met de oplossing van het probleem

  3 het probleem te maken heeft met tegenstellingen

 • Leg uit wat er bedoelt wordt met maatschappelijk probleem voor grote groepen?
  Gevolgen voor grote groepen zoals drugsprobleem, ozonlaag, wachtlijsten in het ziekenhuis. Dit zijn de kwesties waarbij we kunnen zien dat er over een langere termijn overlast gaan bezorgen.
 • De overheid bemoeit zich ermee, leg uit?
  Nieuwe regels en wetten, als het gaat over broeikaseffect, of uitstoot CoC2 gassen. Door mee te doen aan de verkiezingen maken wij kenbaar wat wij willen aan regels. Gratis vervoer voor ouderen, geen drank onder de 18 jaar.
 • Wat wordt er bedoelt met tegenstelling?
  Automobilisten willen grotere wegen, milieuactivisten weet niet. Arbortus mag niet van het geloof, ongelovigen willen het wel. Wij willen zo weinig mogelijk premies betalen, maar iemand met een minimum inkomen wil zo veel mogelijk genieten van een uitkering omdat hij zonder werk zit. En heeft baadt bij de premieafdraging
 • Waarde?

  Een uitgangspunt of principe dat mensen belangrijk vinden

   

 • 1.2 Politieke stromingen

 • progressief ---> Veranderen
  Conservatief ----> Behoudend
 • Ideologie: Een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving.
 • Politieke stroming: De aanhangers van een ideologie samen.
 • wat zijn de meeste ideeën  die je in ideologieën tegenkomt
  -waarden en normen
  -sociaaleconomische verhoudingen
  -machtsverdeling in de samenleving
 • Waarden: Idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig (belangrijk) worden beschouwd. Het zijn opvattingen over wat wenselijk is.

 • Norm: De verbinding tussen algemene waarden en gedragingen. Het zijn ngeschreven wetten, gedragsregels; opvattingen over hoe mensen zich in bepaalde situaties wel en niet dienen te gedragen.
 • Progressief: Vooruitstrevend. De Maatschappij willen veranderen.

 • Conservatief: Behoudend. Benadrukken wat is bereikt en het bij het oude willen houden.
 • Reactionair: Wanneer conservatieven zo behoudend zijn dat ze ook de regels van vroeger terug willen.

 • Rechts: Legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid van mensen. De overheid heeft een passieve rol.

 • Links: Gaat uit van het principe van gelijkwaardigheid en wilt dat iedereen gelijke kansen heeft op onderwijs, inkomen en werk. De overheid heeft een actieve rol.
 • Liberalisme: Persoonlijke en economische vrijheid en de staat mag niet bemoeien met de economie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.