Summary Thema's maatschappijleer : [Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving, Verzorgingsstaat]

-
ISBN-10 9086740502 ISBN-13 9789086740505
263 Flashcards & Notes
42 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Thema's maatschappijleer : [Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving, Verzorgingsstaat]". The author(s) of the book is/are Bas Schuijt Theo Schuurman Marian Meijer Theo Rijpkema. The ISBN of the book is 9789086740505 or 9086740502. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Thema's maatschappijleer : [Rechtsstaat, Parlementaire democratie, Pluriforme samenleving, Verzorgingsstaat]

 • 1 MAATSCHApPIJLEER

 • Wat staat bij maatschappijleer centraal?
  Bij maatschappijleer staat centraal dat je deel uitmaakt van de Mederlandse samenleving en kijken we wat dat precies betekent
 • Maatschappijleer?
  politieke systemen, de rechtsstaat en cultuur
 • 1.1 waarom maatschappijleer

 • Waarom maathschappijleer?
  Omdat wij samenleven in een samenleving met regels, wetten, vragen en dilemma's
 • 1.1.1 waarom maatschappijleer

 • Wat zijn de vier terreinen waar wij dagelijks mee te maken hebben?

  1 Nederland als rechtstaat

  ( Regels overheid en burger )

  2 De Nederlandse parlementaire democratie

  ( Politiek systeem )

  3 De pluriforme ( veelvormig )samenleving

  ( Multi Cultureel, normen, waarden, culturele verschillen, afkomst )

  4 Nederlandse verzorgingsstaat

  ( Voorzieningen )

 • Wanneer spreken wij van een maatschappelijk probleem?

  1 gevolgens voor een grote groepen mensen in de samenleving

  2 probleem kan alleen gemeenschappelijk worden opgelost, waardoor de overheid zich moet bezighouden met de oplossing van het probleem

  3 het probleem te maken heeft met tegenstellingen

 • Leg uit wat er bedoelt wordt met maatschappelijk probleem voor grote groepen?
  Gevolgen voor grote groepen zoals drugsprobleem, ozonlaag, wachtlijsten in het ziekenhuis. Dit zijn de kwesties waarbij we kunnen zien dat er over een langere termijn overlast gaan bezorgen.
 • De overheid bemoeit zich ermee, leg uit?
  Nieuwe regels en wetten, als het gaat over broeikaseffect, of uitstoot CoC2 gassen. Door mee te doen aan de verkiezingen maken wij kenbaar wat wij willen aan regels. Gratis vervoer voor ouderen, geen drank onder de 18 jaar.
 • Wat wordt er bedoelt met tegenstelling?
  Automobilisten willen grotere wegen, milieuactivisten weet niet. Arbortus mag niet van het geloof, ongelovigen willen het wel. Wij willen zo weinig mogelijk premies betalen, maar iemand met een minimum inkomen wil zo veel mogelijk genieten van een uitkering omdat hij zonder werk zit. En heeft baadt bij de premieafdraging
 • Waarde?

  Een uitgangspunt of principe dat mensen belangrijk vinden

   

 • 1.2 De kernbegrippen

 • Waarde, wat is dat?
  En uitgangspunt of principe dat mensen belangrijk vinden
 • Noem 3 waardes

  Eerlijk zijn

  Onafhankelijkheid

  Creative vrijheid

   

 • Normen, wat zijn dat?
  Opvattingen over hoe je je op drond van een bepaalde waarde behoort te gedragen
 • Noem drie normen op?

  1 Hand geven als je binnen komt

  2 deur achter je dichtdoen

  3 met twee woorden spreken

 • Wat is belang?
  Voor en nadeel dat iemand ergens bij heeft
 • Wat is macht?
  Vermogen om het gedrag van de andere te beïnvloeden
 • Mensen kunnen machtuitoefenen als zij machtsbronnen hebben. Noem er drie?

  Geld

  Functie

  Geweld

 • Normen en waarden veranderen en verschillen. Waaraan ligt dit?

  Plaats ( Marokko of Eindhoven )

  Tijd  ( 1900 of 2013 )

  Groep ( Jeugd, volwassenen, moslims, school )

 • Wat is sociale cohesie
  GEvoel hebben bij een groep te horen
 • Welke vragen stel je al je wilt weten of wat geschreven is betrouwbaar is?

  Worden en cijfers en andere bronvermeldingen genoemd?

  Is er een onderscheid tussen feiten en meningen?

  Wordt het van verschillende kanten bekeken?

 • Wat kan er mis gaan tussen zender en ontvanger?

  - de ontvanger ontvangt de informatie verkeerd;

  - de zender zendt de informatie verkeerd uit;

  - door informatieoverdracht ontstaan vooroordelen

 • Wat is een selectieve waarneming?
  Elke informatie wordt zodanig vervormd dat deze zo veel mogelijk past in ons referentiekader
 • Referentiekader?
  is alles wat je bezit aan kennis, ervaringen, normen, waarden en gewoonten
 • Manupulatie?
  Feiten opzettelijk weglaten of verdraaien zonder dat de ontvanger dit merkt
 • Porpaganda
  Doelbewust eenzijdige informatie wordt gegeven met als doel de mening van mensen te beïnvloeden
 • Indoctrunatie?
  Waarbij langdurig, systematisch en heel dwingend eenzijdige opvattingen en meningen worden opgedrongen aan het publiek
 • Stereotypering
  Je hebt een vaststaand beeld van een hele groep mensen
 • Discriminatie
  Waarbij je mensen van een bepaalde groep anders behandeld op van kenmerken die in de gegeven situatie niet van belang zijn.
 • Noem vier punten waar men op kan discrimineren?

  Leeftijd

  Kleur

  Afkomst

  Geslacht

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Op welke terreinen worden voortdurend beslissingen genomen in de politiek?
-openbare orde en veiligheid
-buitenlandse betrekkingen
-infrastructuur
-welvaart
-welzijn
-onderwijs
WAARUIT BESTAAN POLITIEKE PARTIJEN?
EEN GROEP MENSEN MET DEZELFDE IDEEËN OVER DE MANIER WAAROP ONZE SAMENLEVING HET BESTE BESTUURD KAN WORDEN.
Kiesstelsel
 In Nederland wordt het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging gebruikt. De beschikbare zetels in de gemeenteraad, de provinciale staten en de Tweede Kamer worden verdeeld op basis van het aantal uitgebrachte stemmen.
Kiesdeler
 Het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van een zetel heet de kiesdeler. Bij de Kamerverkiezingen is dat het aantal geldige stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels, 150. Gemiddeld is de kiesdeler ongeveer 60.000 stemmen.
Zevende kiezer
 Een zwevende kiezer is een persoon die niet verbonden is met een politieke partij of politicus of iemand die ook bereid is op andere partijen te stemmen tijdens een verkiezing dan de partij waar hij/zij mee is verbonden.
Voorkeurstem
 is een stem bij een verkiezing die niet op de nummer één van de kandidatenlijst van een politieke partij is uitgebracht maar op een andere
Lijsttrekker
 iemand die bovenaan de kandidatenlijst van een politieke partij staat
Passief kiesrecht
 Het recht om gekozen te worden in een bepaalde vertegenwoordigende functie. In het algemeen kan gesteld worden dat het passief kiesrecht geldt voor die mensen die ook actief kiesrecht hebben.
Actiefkiesrecht?
 Het recht om te stemmen tijdens verkiezingen voor Tweede Kamer, Provinciale Staten, (deel)gemeenteraden en het Europees Parlement. Een recht dat alle Nederlanders van achttien jaar en ouder hebben. Bij verkiezingen voor gemeenteraden, deelraden en het Europees Parlement mag bovendien een deel van de in Nederland wonende buitenlanders stemmen.
Welke functies hebben partijnen, noem er vier?

Intergratiefunctie

Informatiefunctie

Participatiefunctie

Selectiefunctie