Summary Thema's maatschappijleer vwo lesboek

-
ISBN-10 9086740774 ISBN-13 9789086740772
3634 Flashcards & Notes
332 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Thema's maatschappijleer vwo lesboek". The author(s) of the book is/are Bas Schuijt. The ISBN of the book is 9789086740772 or 9086740774. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Thema's maatschappijleer vwo lesboek

 • 1 Wat is maatschappijleer?

 • Wat is een maatschappelijk probleem?

  Een probleem wat ontstaan is door maatschappelijke ontwikkelingen, te maken heeft met tegengestelde belangen, gevolgen voor een grote groep in de samenleving heeft en het om een gemeenschappelijke oplossing vraagt.

 • Waar hangen de regels die je terug vindt in een gezin of de samenleving van af?

  Van de opvattingen van degene(n) die de meeste macht heeft of hebben, van de invloed van degenen die een onderschikte positie innemen en van de machtsmiddelen die beide groepen hebben.

 • Wat is een pluriforme samenleving

  een samen leving van meerdere culturen/opvattingen

 • Wat is een dilemma?

 • Kernbegrippen:

  Dilemma: Een lastige keuze uit twee of meer alternatieven.
  Waarden: Uitgangspunten of principes die mensen belangrijk vinden en die ze daarom willen nastreven.
  Normen: Opvattingen over hoe je je op grond van een bepaalde waarde behoort te gedragen.
  Belang: Het voor- of nadeel dat iemand ergens bij heeft.
  Macht: Het vermogen om het gedrag van anderen dwingend te veranderen.
  Sociale cohesie: De mate waarin mensen in een sociaal verband zoals een land door onderlinge bindingen het gevoel hebben bij elkaar te horen.
  Objectief: Zegt iets over de werkelijkheid en is controleerbaar.
  Subjectief: Zegt iets over iemands mening.
  Communicatie: Het doorgeven van informatie.
  Manipulatie: Feiten opzettelijk weglaten of verdraaien zonder dat de ontvanger dit merkt.
  Propaganda: Het doelbewust eenzijdig doorgeven van informatie met als doel het beïnvloeden de mening van mensen.   
  Indoctrinatie: Het langdurig, systematisch en dwingend eenzijdige informatie opdringen met de bedoeling dat het publiek deze kritiekloos accepteert.
  Referentiekader: Alles wat je bezit aan kennis, ervaring, normen, waarden en gewoonten.
 • wat is de ideologie
  het is een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving
 • In Nederland worden de belangrijkste regels democratisch vastgesteld, via verkiezingen.

 • In een pluriforme samenleving moeten mensen met verschillende overtuigingen leren samen werken.

 • Wat is een sociaal probleem?

  Een maatschappelijk probleem dat veel mensen in de samenleving raakt,  bijvoorbeeld het fileprobleem.

 • Wat is een politiek probleem?

 • welke drie standpunten komen voort uit ideologie
  1) normen en waarden
  2) sociaal economische verhoudingen
  3) machtsverdeling
 • Wat zijn belangentegenstellingen?

  Verschillende belangen bij één onderwerp, ontstaan door verschillen in politieke visie, geloofs- en levensovertuiging en in sociaaleconomische positie (werkgevers en werknemers).

 • Waarom spreken we van sociale problemen?
 • leg het begrip progressief uit & wat betekend dit in de politici
  -vooruit strevend, verandering gezind en gericht op de toekomst
  -progressieve politici benadrukken de gebreken in de samenleving en pleiten voor verandering
 • Wat is een dilemma?

  Een lastige keuze uit twee of meer alternatieven.

 • Wat is een rechtstaat?

 • leg het begrip conservatief uit & wat word ermee bedoelt in de politiek b
  -behouden, gericht op heden en verleden, houden wat je hebt
 • Wat is een politiek probleem?

  Omdat maatschappelijke problemen vaak nieuwe regels en wetten met zich meebrengen, spreekt men ook wel van politieke problemen.

   

 • Waardoor ontstaan maatschappelijke problemen?
 • wat word er bedoelt met reactionair, licht toe
  - "achteruitstrevend"
  - dit is wanner conservatieven de vervanging van regels weer terug draaien
 • Wat is een rechtstaat?

  Een staat waarin de persoonlijke vrijheid en rechtszekerheid van de burgers is gewaarborgd wordt door rechten.

 • Wat is een parlementaire democratie?

 • wanneer ben je links?
  - als je staat voor gelijkwaardigheid, gelijke kansen op onderwijs, werk en inkomen
 • Wat is een parlementaire democratie?

  Een democratie waar politici de macht hebben, maar wel door de burgers worden gekozen.

 • Wat is een pluriforme samenleving?

 • wanneer ben je rechts?
  als je de nadruk legt op vrijheid en eigen verantwoordelijkheid
 • Wat is een pluriforme samenleving?

  Een samenleving van mensen met verschillende achtergronden en opvattingen.

 • Wat is een verzorgingsstaat?

 • wat betekend solidair zijn
  "de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen"
 • Wat is een verzorgingsstaat?

  Een staat waarin de overheid voor het welzijn van de burgers zorgt.


 • Wat is een dilemma?
 • Wat is een one-issue partij?
  Een partij die is gericht op één aspect van de samenleving.
 • Wat zijn normen en waarden?

  Waarden: uitgangspunten of principes die mensen belangrijk vinden en die ze daarom willen nastreven.

  Normen: opvattingen over hoe  je je op grond van een bepaalde waarde hoort te gedragen

 • Wat zijn normen en waarden?

 • Hoe ontstaan protest partijen
  door onvrede met de bestaande politiek.
  vb: d66 werd opgericht als protest tegen de 'ondemocratische regentencultuur"
 • Wat is een sociale verplichting?

   

  Iets doen wat je sociaal gezien zou behoren te doen, andere benaming dus voor norm.

 • Voor wie gelden de regels in een rechtstaat?
 • Wat zijn de functies van de politieke partijen
  -Integratie van problemen: de opvattingen van veel mensen worden gebundeld tot één politiek programma.
  -Informatie: ze komen verschillende standpunten te weten.
  -Participatie: de partijen proberen burgers te interesseren om zelf aan de politiek deel te nemen.
  -Selectie van kandidaten: ze stellen lijsten op zodat het makkelijker is om te kiezen voor de kandidaten.
 • Wat zijn idealen?

  Concrete waarden die je heel graag wilt verwezenlijken.

 • Wat is een sociale verplichting?

   

 • wat zijn zwevende kiezers?
  zwevende kiezers laten de keuze voor een partij afhangen van het moment en vooral ook van de partijleiders
 • Wat is een belang?

  Het voor- of nadeel dat iemand ergens bij heeft.

 • Wat zijn idealen?

 • wat is een actief kiesrecht?
  het recht om te kiezen
 • Wat is macht?

  Vermogen om gedrag van anderen dwingend te beïnvloeden.

 • Wat is een rechtstaat.
 • wat is een passief kiesrecht?
  het recht om gekozen te worden
 • Wat is (formeel) gezag?

  De macht van docenten en directie op een school, of van een burgermeester die een voetbalwedstrijd kan verbieden.

 • Wat is een belang?

 • wat is een kiesdeler?
  de hoeveelheid stemmen die je nodig hebt om één zetel te krijgen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat zijn de 5 basisbehoeften?
1) zelfrealisatie
2)erkenning en waardering
3) de behoefte om erbij te horen
4)veiligheid en zekerheid
5) lichamelijke behoeften
wat zijn de twee belangrijke doelen van de overheid op gebied van onderwijs
1) de kans geven om haar talenten te ontwikkelen-> betere positie op de arbeidsmarkt. 
2) hoog opgeleide personen. -> nederland kan beter concurreren op de arbeidsmarkt. 
wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?
een overeenkomst tussen werkgevers en werknemers uit één bedrijfstak over de arbeidsvoorwaarden.
wat is een bedrijfstak?
bijvoorbeeld alle restaurants binnen de horeca
wat is de SER en wie zitten erin?
Sociaal economische raad
werknemers, werkgevers en de kroonleden. Ze ser adviseert de regering op sociaal en economisch gebied. 
wat doen de sociale partners?
maken afspraken voor werknemers en werkgevers -> arbeidsverhoudingen
hoe noemen we de werkgeversorganisaties en vekcentrales samen
de sociale partners
wat zijn de belangen van de werkgevers?
- zo hoog mogelijke winst
- werknemers krijgen
- streven naar een goed ondernemingsklimaat (verlagen premiedruk en regels)
wat zijn  de belangen van werknemers?
zo hoog mogelijk loon
zorgen dat je werk hebt 
vakbonden-> centrales -> vakbeweging
Wat zijn de vijf doelstellingen in Nederland voor de gemengde markteconomie
- evenwichtige arbeidsmarkt
- Rechtvaardige inkomensverdeling
- Evenwichtige betalingsbalans
- goede arbeidsvoorwaarden
-  goede Arbeidsomstandigheden