Summary Theorie van de Visuele Communicatie

-
442 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Theorie van de Visuele Communicatie

 • 1 Visuele geletterdheid, Visuele cultuur en Beeldcultuur

 • Elk proces van afbeelden betekent een reductie en transformatie van...
  Een aanzienlijk aantal karakteristieken van de afgebeelde werkelijkheid
 • Wat is visuele geletterheid?
  De verwoording van beeldtaal
 • Welk project zou visuele ongeletterdheid moeten verhelpen?
  Visuele alfabetisering
 • Waarvan mag beeldcultuur nooit los worden beschouwd?
  Schriftcultuur
 • Geef de definitie van cultuur
  Een geheel van materiële en immateriële verworvenheden van een groep
 • Voor welke drie verbonden aspecten vraagt de grondige studie van visuele cultuur aandacht?
  1. De productiecontext
  2. Het visuele object of fenomeen zelf
  3. De gebruikscontext
 • Wat verstaan we onder de productiecontext?
  Wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom?
 • Wat verstaan we onder het visuele object zelf?
  Inhoudelijke en formele analyse, met aandacht voor o.a technologie, mediumkarakteristieken, genre en stijl
 • Wat verstaan we onder de gebruikscontext?
  Publieksanalyse, situationele factoren, subculturele connotaties, politieke implicaties enz
 • Welke drie rollen blijven beelden spelen binnen de visuele cultuur?
  1. Reproductie medium van andere cultuurproducten
  2. Dominant visueel cultuurproduct
  3. Wetenschappelijk en educatief communicatie- en onderzoeksmiddel
 • Als we onderzoek doen naar visuele cultuur, waar moeten we evenwicht tussen hebben?
  Historische contextualisering en duiding, theoretische conceptualisering en formele analyse
 • 2 Wat zijn beelden?

 • Waarvoor wordt de term 'beeld' gehanteerd?
  Voor een uiteenlopende reeks verschijnselen: foto, schilderij, film, tekening, standbeeld, spiegelbeeld, schaduwbeeld, klankbeeld. Ook wordt gesproken van: denkbeeld, droombeeld, het beeld of het imago van een bedrjjf enz
 • Welke twee soorten beelden zijn belangrijk om te onderscheiden?
  Mentale en externe beelden
 • Wat zijn externe beelden?
  Deze beelden hebben een eigen fysisch bestaan en kunnen door verschillende mensen worden bekeken, gehoord, eventueel aangeraakt
 • Waarin kunnen we nog een onderscheid maken bij externe beelden?
  Natuurlijke en kunstmatige beelden
 • Wat zijn natuurlijke beelden?
  Schaduwbeelden, weerspiegelingen
 • Wat zijn kunstmatige beelden?
  Alle door tussenkomst van de mens vervaardigde beelden
 • Wat zijn mentale beelden?
  Ofwel met een 'representatief' karakter zoals herinneringen, ofwel eigen creaties zoals droombeelden, fantasiebeelden. Enkel zichtbaar voor het betrokken individu
 • Waaronder vallen de Rorsarch-vlekken?
  Half objectieve en half subjectieve beelden
 • Wanneer spreken we van autonome beelden?
  Wanneer beelden niet verwijzen naar iets anders maar eerder op zichzelf gericht zijn (bij de non-figuratieve beelden van Mondriaan)
 • Wat stelt beeldtheoreticus Nelson Goodman over 'gelijkenis'?
  Gelijkenis is geen voldoende voorwaarde om iets een beeld te noemen, omdat alles wel op een of ander vlak overeenkomt met iets anders
 • Wat houdt het scheme van Popper in?
  Het laat zien dat alle beelden wel overeen kunnen komen met elkaar als je kijkt naar verschillende aspecten
 • Wat betekent het dat het bij afbeelden steeds gaat om een asymmetrische verhouding?  (Nelson Goodman)
  Een lijn kan wel naar het landschap verwijzen, maar het landschap verwijst niet naar die lijn
 • Wat is belangrijker dan de mate van gelijkenis?
  De 'herkenning' van datgene waar een beeld naar verwijst via een aantal essentiële elementen
 • Hoe definieert Peters het materiële beeld?
  Wanneer een kijker geneigd is in een door hem bekeken reëel object een ander, virtueel object te 'zien' noemen wij het eerste een beeld van het tweede
 • Wat is een afbeelding?
  Nabootsing van een bestaande (of verleden) realiteit. Het gaat om de representatie van een realiteit. Bijv fotoportret, tekening van het station
 • Wat is een uitbeelding?
  Iets dat niet tot de objectief waarneembare realiteit behoort, op beeldende wijze tot uitdrukking brengen. Bijv een surrealistisch kunstwerk van Dalí, schilderij 'Het laatste oordeel'
 • Wat zijn afbeeldingen van uitbeeldingen?
  Een toneelstuk is duidelijk een 'uitbeelding'. Wanneer een toneelstuk wordt gefotografeerd, dan is er sprake van een afbeelding van een uitbeelding
 • Wat zijn niet-visuele beelden?
  Auditieve beelden, reuk-, smaak- en tastbeelden en zelfs verbale beelden
 • Wat zijn de drie basisaspecten van fysische beelden?
  1. Inhoud
  2. Vorm
  3. Substantie
 • Wat wordt bedoeld met inhoud bij de basisaspecten van fysische beelden?
  De inhoud van een beeld is datgene wat een beeld afbeeldt of uitbeeldt
 • Wat wordt bedoeld met vorm bij de basisaspecten van fysische beelden?
  De vorm van het beeld is dat wat ons doet beseffen dat we niet met het reëele object te maken hebben. De schematisering of de natuurgetrouwheid is een vormaspect
 • Wat wordt bedoeld met substantie bij de basisaspecten van fysische beelden?
  Marmer, klei, verf op linnen, zilverkorrels op papier etc
 • Als wat kan een beeld beschouwd worden?
  1. Een voorstelling
  2. Een vorm
  3. Een materiaal ding
 • Wat voor eenheid is een beeld?
  Een ondeelbare eenheid.
 • Hoe noemen we het als de vorm zeer nauw aansluit bij de werkelijkheid?
  Natuurgetrouw
 • Hoe noemen we het als de vorm ver verwijderd is van de werkelijkheid?
  Irrealiserend
 • Wat is de eerste gradaties van irrealisering?
  De nulgrens is het illusionistisch werkend beeld, een dubbel van de werkelijkheid (fotokopie, wassen beeld)
 • Wat is de tweede gradatie van irrealisering?
  Beelden waarvan we het gevoel hebben rechtstreeks met het voorgestelde in contact te komen maar slechts via tussenkomst van iemand anders die er zijn kijk al op gegeven heeft (perspectivische tekeningen en foto's)
 • Wat is de derde gradatie van irrealisering?
  Begripsmatige beelden: beelden die het afgebeelde ontdoen van elke optische betrokkenheid op een maker of kijker (kubus in een meetkundeboek)
 • In zoverre elk beeld abstractie maakt van minstens enkele elementen van de werkelijkheid....
  Heeft het iets begripsmatigs
 • Wat is fascinatie?
  Met de vorm (camerablik) naar het afgebeelde kijken, wat kan leiden tot gefascineerd worden door het afgebeelde
 • Wat is distantie?
  Kijken naar de vorm (camerablik), wat voor gevolg kan hebben dat de kijker de vorm interpreteert als een zingevend intermediair tussen hemzelf en de afgebeelde wereld
 • Wat noemen we het mimetische aspect?
  De gerichtheid op 'herkenbaarheid' van het afgebeelde
 • Wat noemen we het expressieve (of zingevende) aspect?
  De betrachting naar het geven van een visie of commentaar op het afgebeelde
 • Is een foto mimetisch of expressief?
  Mimetisch
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat noemt Mitchell het externe-coherentie onderzoek?
De speurtocht naar betekenis die zich meer moet toespitsen op beeldexterne elementen
Nuttige beeldexterne informatie kan ondermeer bestaan uit:
 • Beknopte verbale referenties
 • informatie omtrent de technische en sociale productiewijzen
 • gegevens verkregen door toepassing van anders onderzoeksmateriaal en technieken
 • resultaten van gelijkaardige onderzoeken, statistisch materiaal
Wat is datacatalogering?
Het nummeren, dateren en inventariseren van beeldgegevens
Hoe omschrijft Holsti de inhoudsanalyse?
Iedere techniek om uitspraken te doen over communicatieboodschappen op basis van objectieve en systematische analyse en gespecificeerde kenmerken van die boodschappen
Hoe omschrijft Berelson de inhoudsanalyse?
Een onderzoekstechniek om de manifeste inhoud van communicatie objectief, systematisch en kwantitatief te beschrijven
Wat is het primaire doel van de sociaal-wetenschappelijke beeldanalyse?
Het ontdekken van patronen in het afgebeelde en in de manier van afbeelden, en vervolgens het ontwikkelen van plausibele verklaringen daarvoor
Wat zijn anti-familiebeelden?
Beelden in dit genre tonen familieleden in gekke of zelfs wat genante situaties
Wat is de communion-functie?
De aanwezigheid van de camera duidt het belang aan van een gebeurtenis en speelt er zelf vaak een hoofdrol in
Wat zegt de Franse socioloog Pierre Bourdieu?
Niet is meer conventioneel en aan regels gebonden dat de fotografische praktijk en de foto's van amateurs
Wie bedacht de Kodak box camera in 1888?
George Estman