Summary Theories of counselling

-
ISBN-10 0070172668 ISBN-13 9780070172661
359 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Theories of counselling". The author(s) of the book is/are Buford Steffire and W Harold Grant. The ISBN of the book is 9780070172661 or 0070172668. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Theories of counselling

 • 1 Limieten, alternatieven en keuzes: 1.1. Origine economie

 • De ondernemer beoefent vier verschillende functies:

  1. De ondernemer neemt de initiatief in het combineren van de middelen van land, arbeid en kapitaal om een goed/dienst te produceren.

  2. De ondernemer maakt strategische keuzes.

  3. De ondernemer is een innovator, commercialiseert nieuwe producten, technieken, enz.

  4. De ondernemer is een risico ondernemer: geen garantie voor winst en risico op eigen investeringen en die van de corporatie en aandeelhouders.
 • Op micro-economisch gebied van analyse vindt observatie plaats van de details van een economische eenheid.
 • De economische schaarsheid betekend beperkte goederen en diensten. Dit houdt in dat schaarsheid beperking legt op opties en vereist het maken van keuzes
 • De wet van de toenemende opportuniteitskosten:

  De economische logica is dat economische middelen niet in zijn geheel aangepast is voor alternatieve gebruiken.
 • Zie figuur 1.2 voor de productie mogelijkheden curve+ uitleg blz. 15-16
 • Een voorbeeld van een aggregaat is alle consumenten van de V.S. markt gelijk zetten aan 25 miljoen, die wij samenvatten onder de noemer: 'De Amerikaanse consument'.
 • Keuzes impliceert de dwang om iets te kiezen en het andere op te geven om de behoeftes te vervullen.
 • Economische principes worden in de wetenschappelijke methode gebruikt om economisch gedrag vast te stellen.
 • Bij de economische perspectief worden de rationele keuzes bepaalt aan de hand van een vergelijking: de vergelijking van de marginale voordelen ten opzichte van de marginale kosten van hun acties.
 • Het productie mogelijkheden model wordt geanalyseerd vanuit maco-niveau
 • De economische middelen (resources) van de gemeenschap zijn beperkt/schaars.
 • De voorbeelden van eenheden op macro-niveau zijn: de regering, het huishouden en bedrijfssectoren.
 • Nut van de optimale output

  De economische activiteit kan worden uitgebreid, zo lang de marginale baten groter zijn dan de marginale kosten, de economische activiteiten dienen af te nemen wanneer de marginale kosten groter zijn dan de marginale baten. Dit kan bepaald worden door de grafische weergave van de optimale output (zie figuur 1.3).

  Dus de middelen voor elke product kan alleen efficient worden verdeeld wanneer MB=MC van de output gelijk zijn.
 • Investering: (verwijzend naar begrip Kapitaal) de aankoop van kapitaalgoederen.

  Kapitaal=gereedschap, machines en dergelijke die bijdragen aan het productieproces.
 • Optimale output: MB=MC

  De optimale output kan bereikt worden als de marginale Baten gelijk zijn met de marginale kosten.
 • Budget lijn:

  alle combinaties binnen de budgetlijn zijn bereikbaar (attainable).

  Alle combinaties buiten de budgetlijn zijn onbereikbaar (unattainable).
 • Een voorbeeld van micro-economisch niveau is de individuele keuze van een arbeider, een bedrijf of een consument.
 • Geld is een middel om kapitaal aan te schaffen
 • De budgetlijn illustreert afwegingen (trade offs) en opportuniteitskosten.

  Trade-offs als in: om meer dvd aan te schaffen, moet je meer boeken opgeven.

  De constante opportuniteitskosten (aka curve budgetlijn) illustreert de wisselwerking tussen twee eenheden/variabelen. Bijvoorbeeld: 1+ dvd = 2 boeken. Omgekeerd is 1+ boek = 1/2 dvd.
 • Elke keuze heeft betrekking op marginale baten en, door de aanwezigheid van schaarsgoed, marginale kosten.

  In het maken van een rationele keuze moet men de marginale baten -en kosten vergelijken.
 • De economie gaat uit van de homo economicus: het menselijk gedrag reflecteerd rationeel eigen-belang.

  Individueen gaan uit voor het het streven naar mogelijkheden om hun nuttigheid te maximaliseren.

  De mens verdeelt zijn tijd, energie in geld om zijn bevrediging te maximaliseren. Omdat zij kosten en baten kunnen afwegen, zijn hun keuzes rationeel te noemen.
 • Onder middelen (means) worden verstaan: inkomen, tijd en middelen (resources).
 • Zie figuur 1.1 over de consument budget lijn (pag. 11).
 • De opportuniteitskosten wil zeggen dat de gemeenschap de mogelijkheid misloopt om iets anders te bemachtigen, in het geval je al voor een bepaalde mogelijkheid gekozen hebben. Deze opoffering is de kosten van een opportuniteit van een keuze.
 • Toename in inkomen zorgt voor verschuiving budget lijn naar rechts en daling= vice versa
 • Wat wil onbeperkte behoeften zeggen?
  De mens is in wezen een individu met ongekende behoeften, die reiken tot in het oneindige. Onze behoeften leggen zich toe op primaire behoeften (de noodzakelijken) tot de secundaire behoeften (luxe goederen).
 • Wat zijn opportuniteitskosten?
  De waarde van een goed, dienst of de verspilde tijd (time forgone) om iets anders te verkrijgen.
 • Wat zijn principes?
  Een constatering over het economische gedrag dat men in staat stelt voorspellingen te maken van de mogelijke effecten, voortkomende uit bepaalde handelingen.
 • Wat is doelgericht gedrag?
  Doelgericht gedrag houdt in dat men keuzes maken, rekening houdend met een gewenste uitkomst
 • Wat is micro-economie?
  Een deel van de economie met betrekking op de besluitvorming van individuen.
 • De wet van toenemende opportuniteits kosten, wat is dat?
  Het principe dat als de productie van een goed toeneemt, de opportuniteitskosten voor het produceren van een extra eenheid toe zal nemen.
 • Wat zijn constante opportuniteitskosten?
  De opportuniteitskosten die dezelfde blijven als consumenten wisselen van een product naar het andere volgens de budget lijn.
 • Wat zijn consumentengoederen?

  Goederen en diensten die de consumenten behoeften in directe zin kunnen bevredigen.

  B.v. voedselproducten

 • Wat betekent economische groei?
  De groei waarbij sprake is van de buitenwaardse uittreding van de productie mogelijkheden curve.
 • Wat is de wetenschappelijke methode?
  De wetenschappelijke zoektocht naar kennis door het observeren van feiten en het formuleren + testen van hypotheses, door het maken van theorien, principes en wetten.
 • Wat is de verklaring achter de verdere economisering?
  Omdat wij een beperkte inkomen hebben, maar onlesbare behoeften, is het in ons eigen belang om te economiseren: om goederen en diensten te kiezen die onze behoeften maximaal kunnen bevredigen.
 • Wat zijn productiefactoren?
  Dat zijn: land, arbeid, kapitaal en ondernemerschap. Zij worden gecombineerd om goederen en diensten te produceren.
 • Wat is een aggregaat (aggregate)?
  Een aggregaat is een collectie van specifieke economische eenheden, die als een geheel behandeld worden.
 • Wanneer is er sprake van een economisch probleem?
  Wanneer er sprake is dat de behoeften de middelen (means) overtreffen.  Dus de noodzaak is aanwezig dat de individuen als de gemeenschap keuzes moeten maken.
 • Economische middelen, wat houdt dit in?
  Het land, arbeid, kapitaal en ondernemerschap die gebruikt worden in de productie van goederen en diensten.
 • Productie mogelijkheden model, wat wordt hiermee bedoelt?
  Dit model analyseert de schaarse goederen/diensten die geproduceerd worden door de gemeenschap.
 • Wat is de macro-economie?
  Deel van de economie met betrekking op de economie in zijn geheel of de grootste componenten van de economie.
 • Wanneer is er sprake van economische groei?
  De economische groei is het resultaat van:

  1. Toename in de voorraad van de middelen.

  2. Verbetering in de kwaliteit van de middelen.

  3. Technologische vooruitgang.
 • Economie
  De sociale wetenschap met betrekking hoe individuen, instituten en de gemeenschap keuzes maken onder de voorwaarde van schaarsheid
 • Wat zijn de drie eigenschappen van de economische principes?
  1. Generalisaties;

  De neiging van de gemiddelde consument, arbeider of bedrijf.

  2. Other-things equal assumptie;

  De veronderstelling dat bepaalde factoren (anders dan diegene die worden overwogen) niet veranderen.

  3. Het gebruik van de grafische uitdrukking;

  Bijvoorbeeld grafieken, enz.
 • Wat is de uitkomst van de economische groei?
  Volledige werkgelegenheid: een grotere output van zowel consumptie als kapitale goederen.
 • Wat is de economische perspectief?
  Een perspectief waaruit een blik geworpen wordt op het maken van rationele keuzes door individuen en instituties.
 • Wat zijn kapitaalgoederen?
  Artikelen (items) die gebruikt worden om andere goederen te gebruiken en daarom de behoeften van een consument niet in directe zin kan bevredigen.

  B.v. fabrieksuitrusting
 • Welke 4 eigenschappen kan men deze economische middelen plaatsen?
  1. Land;

  De natuurlijke middelen die gebruikt worden om goederen en diensten te produceren.

  Bv. mineralen, hout en olie reservaten.

  2. Arbeid;

  De fysieke en mentale vaardigheden van mensen die gebruikt worden om goederen en diensten te produceren.

  Bv. diensten van een bankbediende.

  3. Kapitaal;

  Mens-gemaakte middelen, die gebruikt worden om goederen en diensten te produceren.

  B.v. gebouwen, machines en uitrusting.

  4. Ondernemer vaardigheden;

  De menselijke vaardigheid die gebruik maakt van andere middelen (arbeid, land en kapitaal) om een product te produceren, waarbij strategische keuzes en risico ondernemingen noodzakelijk zijn.


 • Zelfzuchtig (self-interested) gedrag, wat is dat?
  Gedrag dat is voorbehouden om persoonlijke bevrediging te kunnen bewerkstelligen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.