Summary Tijd voor geschiedenis

-
ISBN-10 1234444444
283 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Tijd voor geschiedenis". The author(s) of the book is/are Arnold Visser. The ISBN of the book is 1234444444. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Tijd voor geschiedenis

 • 3.4.1 Het humanisme

 • Onder invloed waarvan veranderde het mensbeeld in de 15e eeuw in Europa
  De renaissance
 • Wat betekent Renaissance
  Renaissance betekent wedergeboorte.
 • Wat houdt Renaissance in?
  Periode van herontdekking van en herwaardering voor de cultuur van de klassieken, Griekenland en Rome.

  Stroming bepaalde zich tot de elite, die toegang had tot de klassieke werken.
 • Over welke periode gaat het in de Renaissance
  Globaal vanaf 14e eeuw tot helft 16e eeuw
 • Welk land was de bakermat van de Renaissance
  Italië
 • Noem een aantal Renaissance schrijvers
  Erasmus, Joost van den Vondel, Dante in Italië
 • Wat is humanisme?

  Een intellectuele of wetenschappelijke stroming -ontstaan in het Europa van de 15e eeuw- waarin de mens centraal staat.

  Er is geen één allesbepalende God (of goden) die het mensenleven bepaalt. Mensen bepalen zelf hun leven en zijn daarvoor zelf verantwoordelijk.

  Niet God en zijn eeuwigheid staat centraal maar de mens in zijn eigen wereld en tijd.

  Het humanisme ontstaat tegelijkertijd met de Renaissance.
 • Met welk gebied associëren we het humanisme het meest
  Het gebied van de wetenschap.
 • In welk opzicht veranderde in Europa in de 15e eeuw het mensbeeld?
  Geloof in God werd minder belangrijk
  Niet God en zijn eeuwigheid staat centraal maar de mens in zijn eigen wereld en tijd.
  Eigen keuzes maken werd belangrijk, niet de 'goddelijke inspiratie' over de sturing 'van boven'
 • Hoe werkte het humanisme door in de kunst?
  In de kunst kwam de mens zelf meer centraal te staan, het ging niet alleen meer om de verheerlijking van God. 
  Kunstenaars gebruikten hun talent ook voor zichzelf
 • 3.4.2 Erasmus

 • Hoe begon het humanisme?
  Als literaire stroming gericht op het onderwijs.
  Mens en zijn persoonlijke groei staan centraal
 • Hoe was volgens het humanisme persoonlijke groei het best te bereiken?
  via ONDERWIJS en OPVOEDING
 • Waaruit haalde de humanisten hun inspiratie?
  Klassieke werken
 • Welke Romeinse schrijver was met name in trek bij humanisten? En waarom?
  Cicero
  Cicero legde nadruk op individualiteit van de mens: je leefde maar een keer en moest er het beste van zien te maken.

  Carpe Diem: Pluk de dag!
 • Noem twee kenmerken van de humanistische schrijver
  1.  Literatuur gericht op zelfontplooiing en persoonlijke groei
  2.  In geschriften uitten zij kritiek op de samenleving, en daarbinnen ook de kerk!
  Voorbeeld: Erasmus.
 • Wat was de volledige naam van Erasmus, wanneer leefde hij en welk beroep had hij? (extraatje bonuspunten)
  Desiderius Erasmus, geboren te Rotterdam!
  Erasmus leefde van 1469-1536
  Beroep: priester, theoloog, filosoof, schrijver en humanist 

  In Rotterdam: 
  de Erasmus brug
  de Erasmus Universiteit Rotterdam
  het Erasmus Medisch Centrum (van waaruit dagelijkse corona updates)
 • Wat was Erasmus' bekendste boek en wanneer werd het gepubliceerd?
  Lof der Zotheid (bonus: Stultitiae Laus in Latijn) in 1511
 • Wie of wat was het onderwerp/doelwit van Erasmus' boek?
  De kerk en de kerkleiding werden met scherpe humor op de hak genomen.
 • Wat was het doel van de humanisten?
  De zelfontplooiing van de mens.

  De ideale mens was de perfecte alleskunner, de HOMO UNIVERSALIS, die al zijn talenten wist te ontwikkelen. Voor zichzelf en de maatschappij waarin hij leefde.

  Niet God en de eeuwigheid centraal maar de mens in zijn eigen tijd.
 • Geef een voorbeeld van de huomo univeralis bij uitstek
  Leonardo da Vinci.
  Florence 1452- Amboise 1519
 • In welke tekening plaatste Leonardo de mens in het midden van een cirkel en een vierkant
  De Vitruvius Man
 • De Erasmus Universiteit Rotterdam vierde in 2016 een feest. Ter gelegenheid waarvan?
  500 jaar eerder, in 1516, schreef Erasmus zijn boek Novum Instrumentum 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Op welk recht beriep Lodewijk 14 zich toen hij zie dat hij als absoluut vorst mocht regeren over zijn volk
Het goddelijk recht. Le droit devin. Om als vorst oppermachtig te mogen regeren.
Op welke drie manieren trof Lodewijk maatregelen om de edelen buiten spel te zetten?
1- Wetgeving en rechtspraak werden door hemzelf bepaald. Zo waren er geen verschillen meer tussen de gebieden binnen het land. Centralisatie dus van de rechtspraak. 

2- Versterkte zijn leger met soldaten door hemzelf betaald. M.a.w.: geen vergaderingen meer waar hij bij anderen om geld moest vragen. Centralisatie van macht

3. Liet een kasteel in Versailles tot paleis verbouwen. De Franse adel moest verplicht in het paleis wonen, waardoor de adel goed in de gaten kon worden gehouden. 
Hoe heet het streven van een koning naar alleenheerschappij?
Absolutisme
Hoe heette de Franse Vorst die in de 17e eeuw regeerde
Lodewijk de Veertiende. Alias de Zonnekoning. Hof in Versailles bij Parijs
Met welk doel werden de standen in de praktijk alleen nog bijeen geroepen?
als de vorst toestemming nodig had om de belastingen te verhogen.
Elke Europese vorst had geld nodig voor zijn hof en om oorlog te kunnen voeren.
In deze tijd probeerden grote landen steeds kleine buurlanden te veroveren.   Dat kostte veel geld
Meeste landen hadden vroeger een standenvertegenwoordiging die door de vorsten bijeen geroepen werden. Wat was een standenvertegenwoordiging
Vergadering van vertegenwoordigers van de drie standen: adel, geestelijkheid en boeren
Wat gebeurde er in de landen rondom de Republiek
Macht van de koning werd juist steeds groter. Koningen streefden steeds meer naar centralisatie.(Het streven van vorsten naar één centraal bestuur met overal dezelfde wetten en regels)
Zo kwam de adel steeds meer buiten spel te staan. Feodalisme - edelen in dienst van de koning die hem helpen te regeren- verdween
Wat maakte de Republiek uniek in Europa?
Het was, na de 80-jarige oorlog, een land zonder koning
Wat waren de economische gevolgen voor de Republiek in deze oorlogstijd?
Vanwege de chaos werden amper nieuwe investeringen gedaan.

En bij de directe schade van de oorlog en het stilvallen van de handel van de Republiek kwam ook nog dat Engeland en Frankrijk hervormingen doorvoerden. Daarmee beschermden Engeland en Frankrijk hun eigen economieën.

Dit was rampzalig voor de Republiek, want die was  gebaat bij vrije handel in Europa. 
Welke zeeheld boekte grote overwinningen tegen de Engelsen
Michiel de Ruyter. Vierdaagse Zeeslag en de Tocht naar Chatham aan de Thames waarbij de Ruyter met zijn schepen dwars door de kettingen voer die over de Thames waren gespannen. Vaderlandse trots!