Summary toetsstof

-
383 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - toetsstof

 • 1 vgt #2 (blz 17t/m21)

 • Welk compartiment is procentueel het grootst?
  Intracellulair
 • Verschijnselen die behoren tot het metabool syndroom zijn
  Hyperglycemie, laag HDL, verhoogd VLDL en hypertensie
 • Met UAC wordt bedoeld het oppervlak onder de ... curve
  Concentratie-tijd
 • Het reverse transcriptase enzym is essentieel voor een virus als
  het een RNA virus betreft die zich wil gaan vermenigvuldigen
 • Waarom zijn kankerstamcellen belangrijke therapeutische targets?
  Kankerstamcellen voorzien de tumor van nieuwe aanwas
 • De halfwaardetijd is afhankelijk van de
  Klaring en het verdelingsvolume
 • Hoe worden zure geneesmiddelen opgenomen in het bloedplasma?
  Middels een constante flow
 • Roken veroorzaakt een ... van het aantal functionerende ciliae in de tractus respiratorius.
  Afname
 • Bij welke vorm van shock is de oorzaak gelegen in perifere vasodilatatie?
  Distributieve neurogene shock
 • Waar hebben prostaglandinen geen invloed op? Waar wel op?
  Het hart, WEL de uterus en de maag
 • Wanneer is er sprake van metaplasie?
  Artrose bij reumatoïde artritis
 • Wat is geen effectorgaan van het autonoom zenuwstelsel? Wat wel?
  Longweefsel. Glad spierweefsel en klieren wel
 • De kerntemperatuur wordt beïnvloed door ...
  Het diurnaal ritme
 • Een exciterende postsynaptische potentiaal (EPSP) komt tot stand dankzij een ...
  Verhoging van de natrium- en kaliumpermeabiliteit
 • Voorwaarde voor de resorptie van vetten is hydrolysering door pancreaslipase. Vervolgens ...
  Vormt de darmcel triacylglycerolen uit vrije vetzuren en 2-mono-acylglycerol
 • Bij stijging van de arteriële bloeddruk in het hoge druksysteem neemt de ... toe.
  Parasympatische activiteit van het hart
 • De lever is niet in staat tot de ...
  Vorming van trombocyten
 • De lever is in staat tot de ...
  Afbraak van aminozuren & Omzetting van glycogeen in glucose
 • Het transport van natriumionen van de tubulus via de tubulaire cel naar de peritubulaire vloeistof gaat respectievelijk ...
  Door diffusie en via een carriersysteem
 • De hersenfunctie is te bepalen met behulp van ...
  Een electro-encefalogram
 • Wat hoort niet in dit rijtje thuis? vibratiezin, localisatiezin, spiergewrichtszin
  Spiergewrichtszin
 • Bij isometrische contractie ...
  Blijft de spierlengte constant
 • Acetylcholine ...
  Bevindt zich in vesiculae van preganglionaire autonome zenuwvezels
 • In welk van de genoemde situaties geven fotoreceptoren meer neurotransmitters af? in fel licht, in het donker, bij stimulatie door bipolaire cellen
  In het donker
 • Exterosensorische reflexen hebben ten opzichte van propriosensorische reflexen een ...
  Groter aantal synapsen (mogelijk ook goed: langere latentietijd, langere reflectietijd)
 • Aan het einde van de graviditeit ligt het kind in veruit de meeste gevallen in ...
  Achterhoofdsligging
 • Wat is de betekenis van de term incidentie?
  De incidentie is het aantal nieuwe ziektegevallen gedurende een specifieke periode.
 • Wanneer op basis van een steekproef een voorspelling moet worden gedaan over veranderingen in een populatie maak je gebruik van een ...
  Regressie analyse
 • Het betrouwbaarheidsinterval kan gebruikt worden om de ... te bepalen
  Waarschijnlijkheid van de nulhypothese
 • Een studiedesign waarbij op een bepaald moment in de tijd de huidige gezondheidstoestand van een groep mensen wordt bepaald, is een ... studie.
  Cross-sectional
 • De toetsende statistiek zegt iets over de ...
  Mate waarin de gevonden waarden statistisch  significant zijn.
 • De mediaan is de ... waarde in de steekproef.
  Middelste
 • De moraal is ...
  Tijd, plaats en cultuur gebonden
 • Wanneer iemand goed handelt om te voorkomen dat hij in de problemen komt, is er sprake van ...
  Indirect het goede doen
 • Het gezondheidsrecht houdt zich onder meer bezig met ...
  De rechtspositie van beroepsoefenaren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.