Summary toetsstof

-
383 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - toetsstof

 • 1 vgt #2 (blz 17t/m21)

 • Welk compartiment is procentueel het grootst?
  Intracellulair
 • Verschijnselen die behoren tot het metabool syndroom zijn
  Hyperglycemie, laag HDL, verhoogd VLDL en hypertensie
 • Met UAC wordt bedoeld het oppervlak onder de ... curve
  Concentratie-tijd
 • Het reverse transcriptase enzym is essentieel voor een virus als
  het een RNA virus betreft die zich wil gaan vermenigvuldigen
 • Waarom zijn kankerstamcellen belangrijke therapeutische targets?
  Kankerstamcellen voorzien de tumor van nieuwe aanwas
 • De halfwaardetijd is afhankelijk van de
  Klaring en het verdelingsvolume
 • Hoe worden zure geneesmiddelen opgenomen in het bloedplasma?
  Middels een constante flow
 • Roken veroorzaakt een ... van het aantal functionerende ciliae in de tractus respiratorius.
  Afname
 • Bij welke vorm van shock is de oorzaak gelegen in perifere vasodilatatie?
  Distributieve neurogene shock
 • Waar hebben prostaglandinen geen invloed op? Waar wel op?
  Het hart, WEL de uterus en de maag
 • Wanneer is er sprake van metaplasie?
  Artrose bij reumatoïde artritis
 • Wat is geen effectorgaan van het autonoom zenuwstelsel? Wat wel?
  Longweefsel. Glad spierweefsel en klieren wel
 • De kerntemperatuur wordt beïnvloed door ...
  Het diurnaal ritme
 • Een exciterende postsynaptische potentiaal (EPSP) komt tot stand dankzij een ...
  Verhoging van de natrium- en kaliumpermeabiliteit
 • Voorwaarde voor de resorptie van vetten is hydrolysering door pancreaslipase. Vervolgens ...
  Vormt de darmcel triacylglycerolen uit vrije vetzuren en 2-mono-acylglycerol
 • Bij stijging van de arteriële bloeddruk in het hoge druksysteem neemt de ... toe.
  Parasympatische activiteit van het hart
 • De lever is niet in staat tot de ...
  Vorming van trombocyten
 • De lever is in staat tot de ...
  Afbraak van aminozuren & Omzetting van glycogeen in glucose
 • Het transport van natriumionen van de tubulus via de tubulaire cel naar de peritubulaire vloeistof gaat respectievelijk ...
  Door diffusie en via een carriersysteem
 • De hersenfunctie is te bepalen met behulp van ...
  Een electro-encefalogram
 • Wat hoort niet in dit rijtje thuis? vibratiezin, localisatiezin, spiergewrichtszin
  Spiergewrichtszin
 • Bij isometrische contractie ...
  Blijft de spierlengte constant
 • Acetylcholine ...
  Bevindt zich in vesiculae van preganglionaire autonome zenuwvezels
 • In welk van de genoemde situaties geven fotoreceptoren meer neurotransmitters af? in fel licht, in het donker, bij stimulatie door bipolaire cellen
  In het donker
 • Exterosensorische reflexen hebben ten opzichte van propriosensorische reflexen een ...
  Groter aantal synapsen (mogelijk ook goed: langere latentietijd, langere reflectietijd)
 • Aan het einde van de graviditeit ligt het kind in veruit de meeste gevallen in ...
  Achterhoofdsligging
 • Wat is de betekenis van de term incidentie?
  De incidentie is het aantal nieuwe ziektegevallen gedurende een specifieke periode.
 • Wanneer op basis van een steekproef een voorspelling moet worden gedaan over veranderingen in een populatie maak je gebruik van een ...
  Regressie analyse
 • Het betrouwbaarheidsinterval kan gebruikt worden om de ... te bepalen
  Waarschijnlijkheid van de nulhypothese
 • Een studiedesign waarbij op een bepaald moment in de tijd de huidige gezondheidstoestand van een groep mensen wordt bepaald, is een ... studie.
  Cross-sectional
 • De toetsende statistiek zegt iets over de ...
  Mate waarin de gevonden waarden statistisch  significant zijn.
 • De mediaan is de ... waarde in de steekproef.
  Middelste
 • De moraal is ...
  Tijd, plaats en cultuur gebonden
 • Wanneer iemand goed handelt om te voorkomen dat hij in de problemen komt, is er sprake van ...
  Indirect het goede doen
 • Het gezondheidsrecht houdt zich onder meer bezig met ...
  De rechtspositie van beroepsoefenaren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Het autonoom zenuwstelsel innerveert ...
Klierweefsel (en glad spierweefsel)
Waar hebben prostaglandinen geen invloed op? Waar wel op?
Het hart, WEL de uterus en de maag
Overschrijven van informatie van DNA naar mRNA
Transcriptie
Mozaïcisme: dat niet alle cellen in het lichaam van een individu hetzelfde genetisch materiaal bezitten, noem de twee soorten 
Mutatie: waarbij niet alle cellen de mutatie hebben
Chromosoomafwijking: waarbij niet alle cellen hetzelfde aantal chromosomen hebben
Bij mitochondriale overerving ..
Overerving via DNA in mitochondriën (altijd maternaal)
Bij multifactoriële overerving ...
Zijn er meerdere genen en ook omgevingsfactoren betrokken bij overerving
Bij een autosomale aandoening ...
Afwijking in autosomale chromosomen (niet geslachtsgebonden)
Bij een polygenetische aandoening ....
Meerdere genen betrokken bij de aandoening
Bij een chromosomale afwijking ...
Afwijking in chromosomen, in vorm en of grootte
Bij een monogene afwijking ...
Afwijking door verandering (mutatie van een gen/eiwit)