Summary Traject v&v verpleegtechnische handelingen niveau 3

-
ISBN-10 9006924970 ISBN-13 9789006924978
220 Flashcards & Notes
39 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Traject v&v verpleegtechnische handelingen niveau 3". The author(s) of the book is/are C A Abrahamse, P A M Mocking inhoudelijke C A Abrahamse, M H A J Gloudemans Singeling Tekstproducties Karin Ligthart Ad Gruter. The ISBN of the book is 9789006924978 or 9006924970. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Traject v&v verpleegtechnische handelingen niveau 3

 • 1 voorbehouden handelingen

 • wat is de wet BIG?
  beroepsuitoefening individuele gezondheidszorg
 • Wat is een voorbehouden handeling?
  Is een handeling die voor de zorgvrager meer risico geeft als deze wordt uitgevoerd door een ondeskundige
 • Wat is de wet BIG?
  Beroepsuitoefening individuele gezondheidszorg.
 • Waarvoor is de BIG?
  Voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg.
  de wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig handelen.
 • Wat is de Wgbo?
  Wet op de geneeskundige Behandelingsoveeenkomst. Door deze wet krijgt de zorgvrager een betere rechtsbescherming.
  - Medische behandelingen worden in de overeenkomst vastgelegd
  - de beroepsoefenaar verplicht zich tot het verlenen van zorg als een goede hulpverlener.
 • Wat is een voorbehouden handeling
  Zijn handelingen die veel risico meebrengt als ze worden uitgevoerd door ondeskundigen.
 • Wat staat in de Kwaliteitswet zorginstellingen?
  Hierin staat op welke manier instellingen kwaliteit van zorg moeten geven.
  zorg moet: doeltreffend, doelmatig en patientgericht zijn.
 • Wat is een voorbehouden handeling?
  Zijn handelingen die veel risico meebrengt als ze worden uitgevoerd door ondeskundigen.
 • Welke voorbehoud handelingen mag een verzorgende doen?
  - katheteriseren
  -injectie
  - maagsonde inbrengen en verwijderen
 • De Wet BIG heeft invloed op de kwaliteit van zorg, noem 4 punten.
  - Algemene regels stelt aan de kwaliteit van de zorgverleners
  - regels bevat voor het uitvoeren van bepaalde risicovolle handelingen "voorbehouden handelingen"
  - een aantal beroepen beschermt door middel van titelbescherming en registratie
  - het tugtrecht regelt voor een aantal beroepen
 • Welke voorbehouden handelingen mag een verzorgende doen?
  - katheteriseren
  - injectie
  - maagsonde inbrengen en verwijderen
 • Wat zijn de richtlijnen voor de verzorgende?
  - geen voorbehoud handeling zonder opdracht van de arts.
  - alleen de handelen waarvoor ze bekwaam is
  - Als de opdracht duidelijk is
  - niet doen Als de opdracht niet juist is.
 • Wet BIG, is een kaderwet. Wat houd dat in?
  De grenzen (kaders) waarbinnen iets mag gebeuren, zijn vastgelegd. Zo mag je als verzorgende onder bepaalde voorwaarden een voorbehouden handeling verrichten.
  Een voorwaarden is dat je bekwaam bent.
 • Wat is een heelkundige handeling?
  Een handeling waarbij de samenhang van de lichaamsweefsels wordt verstoord en zich niet direct herstelt (operatie)
 • Een zelfstandig bevoegde mag de opdracht alleen geven als? (3pnt)
  - de zelfstandig bevoegde mag redelijkerwijs aannemen dat de opdrachtnemer bekwaam is om de handeling te verrichten
  - De zelfstandig bevoegde geeft aanwijzingen als dat redelijkerwijs nodig is
  - Toezicht door de zelfstandig bevoegde en de mogelijkheid van tussenkomst door een zelfstandig bevoegde zijn verzekerd als dat redelijkerwijs nodig is
 • Een verzorgende moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een voorbehouden handeling uit te mogen voeren (3pnt)
  - De opdracht door een zelfstandig bevoegde is gegeven
  - je jezelf redelijkerwijs bekwaam vindt om de handeling goed uit te voeren
  - je eventuele aanwijzingen van een zelfstandig bevoegde opvolgt
 • Wat verstaan we onder functionele zelfstandigheid?
  Geldt voor verpleegkundigen, bij bepaalde handelingen die verricht worden, de zelfstandig bevoegde niet aan de voorwaarde van toezicht en tussenkomst hoeft te voldoen.
  Als je een voorbehouden handeling uit wilt voeren, moet je jezelf hiertoe bekwaam vinden
 • Binnen de opleiding verzorgende IG worden voorbehouden handelingen aangeleerd.
  In het landelijk kwalificatiedossier worden de volgende voorbehouden handelingen genoemd (6pnt)
  1) subcutaan injecteren
  2) intramusculair injecteren
  3) insulinepen hanteren
  4) katheteriseren van de blaas bij vrouwen
  5) katheteriseren van de blaas bij mannen
  6) maag- en darmspoeling uitvoeren
 • Wat is een bekwaamheidsverklaring?
  Het vastleggen (bijv. schriftelijk) van de bekwaamheid van de medewerkers (gezondheidsinstellingen). Deze verklaring is geen wettelijke eis.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke benodigdheden moeten er klaar staan?
 • spoelsysteem, dat bestaat uit een toedieningssy­steem, een irrigator (reservoir met vloeistof) en een rectumkatheter;
 • infuusstandaard;
 • kocher;
 • handschoenen;
 • glijmiddel.
Welke volgende problemen kunnen bij een hoog opgaand klysma ontstaan?
 • Doordat er tijdens het toedienen van een klysma zouten (vooral kalium) aan het lichaam onttrok­ken worden, kan dit leiden tot hartritmestoornissen.
 • Doordat de nervus vagus (een zenuw in de dar­men) geprikkeld wordt, kan de zorgvrager zich beroerd voelen en flauwvallen. Als de zorgvrager flauwvalt, moet je direct stoppen met het toedie­nen van het klysma. Een goede observatie van de zorgvrager tijdens en na het toedienen van het klysma is uitermate belangrijk.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Bij dit klysma wordt een tot twee liter vloeistof in de darm gebracht. De vloeistof moet zo hoog mogelijk in de darmen terechtkomen. Hiervoor moet de zorgvrager bij het inbrengen op de linker­zijde liggen. De darm loopt namelijk links omhoog de buikholte in.
Wanneer wordt een hoog opgaand klysma pas gebruikt ?
Als lichtere laxeervormen niet volstaan en de darm leeg en schoon moet zijn voor een onderzoek of een ope­ratie.
Waarvan kan er als er sprake is van obstipatie, als laxeermiddel gebruik worden gemaakt?
 • aanpassing van de voeding. Hierbij valt te denken aan vezelrijke voeding en voldoende vocht;
 • lichaamsbeweging;
 • laxerende middelen. Deze worden pas gebruikt als de natuurlijke middelen niet helpen. Deze middelen kunnen warden onderverdeeld in orale en rectale middelen. De orale middelen bestaan vaak uit laxerende drankjes of pilletjes. Rectale middelen zijn de zetpil (suppositorium), de microlax en de klyx. De microlax en de klyx worden gerekend tot het gewone klysma. Het inbrengen van een klyx is eigenlijk al een vorm van darm­spoelen, namelijk het spoelen van het rectum. hoog opgaand klysma. Dit wordt gebruikt om de darmen te reinigen als de hiervoor genoemde middelen niet het gewenste effect hebben. Het is eigenlijk een noodmaatregel die je moet probe­ren te voorkomen.
Waarop is het spoelen van de darmen gericht?
Het spoelen van de darmen is erop gericht de darm­inhoud te verwijderen,
om obstipatie op te heffen, incidenteel als voorbereiding op een operatie.
Welke benodigdheden zijn er om een maagspoeling te geven?
 • een dikke maagsonde of maagkatheter. Deze moet dikker zijn dan de slang die gebruikt wordt bij het toedienen van sondevoeding. Bij volwassenen wordt een dikte van CH 16 of 17 geadviseerd;
 • een emmer;
 • een bekken;
 • een maatkan met spoelvloeistof (water);
 • een trechter;
 • handdoeken of celstofmatjes;
 • een zeil voor de bescherming van het bed;
 • een stethoscoop en een of meer 5o ml spuiten;
 • handschoenen;
 • Norit.
Welke richtlijnen worden tegenwoordig gehanteerd bij het spoelen van de maag?
 • De maag moet in ieder geval binnen een uur na inname van de giftige stof worden gespoeld.
 • De zorgvrager moet bij bewustzijn zijn.
 • De maag wordt alleen gespoeld wanneer de zorgvrager een grote- of dodelijke hoeveelheid gif heeft ingenomen en er geen tegengif beschikbaar is.
 • Bij inname van bijtende of brandende stoffen mag de maag niet gespoeld worden, hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld bleekwater.
 • Ook wanneer schuimende vloeistoffen (bijvoor­beeld shampoo) ingenomen zijn, mag er niet gespoeld worden.
 • Bij inname van aardolieproducten (bijvoorbeeld benzine) mag er niet gespoeld worden.
 • Het spoelen van de maag mag alleen in opdracht van een arts gebeuren.
Wat wordt bij het spoelen van de maag gedaan?
Het spoelen van de maag wordt gedaan om de inhoud van de maag te verwijderen. Het gaat dan meestal om het verwijderen van giftige stoffen.
Wat wordt er bij het irrigeren van een orgaan gedaan?
Bij het irrigeren van een orgaan wordt het orgaan schoongespoeld om onregelmatigheden te verwijderen (bijvoorbeeld bloedstolsels).