Summary Traject Welzijn Methodiek PW - niveau 3/4

ISBN-13 9789006622195
381 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Traject Welzijn Methodiek PW - niveau 3/4". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789006622195. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Traject Welzijn Methodiek PW - niveau 3/4

 • 1.3.1 Begrippen 1 (Set 1)

 • Alle vormen van hulpverlening waarbij de cliënt in een instelling woont. Ook wel residentiële hulpverlening of intramurale zorg
  24-uurs opvang
 • Eigenschappen en gedrag waarover iemand dient te beschikken om zijn beroep goed uit te oefenen.
  Beroepshouding
 • Scholen voor speciaal onderwijs die zich richten op zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte.
  Cluster 3
 • Verantwoord en naar eer en geweten handelen.
  Integriteit
 • Onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Onafhankelijk van levensbeschouwelijke of culturele achtergrond.
  Openbaar onderwijs
 • Basisscholen die bedoeld zijn voor moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en alle kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben.
  Speciaal basisonderwijs (SBO)
 • Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar gericht op taalstimulering en achterstandbestrijding.
  Voorschool
 • 1.3.2 Begrippen 1 (Set 2)

 • Noem 2 andere benamingen voor residentiële hulpverlening
  24-uuropvang of intramurale zorg
 • Medewerker op MBO niveau in de maatschappelijke zorg  (breed inzetbaar)
  Beroepskracht maatschappelijke zorg

  Als beroepskracht maatschappelijke zorg geef je persoonlijke begeleiding en probeer je samen met je doelgroep de problemen op te lossen. Dat doe je individueel en/of groepen, afhankelijk van waar je werkt. Je kunt aan de slag in een organisatie of woonvorm, maar je kunt ook begeleiding bieden bij mensen thuis of in een opvangcentrum. Jij bekijkt en regelt dan welke zorg of begeleiding ze nodig hebben. Je hebt ook een verzorgende taak; zoals hulp bij de persoonlijke verzorging en uitscheiding.
  Wij hebben deze opleiding breed opgezet. Zo maak je bijvoorbeeld ook kennis met verpleegtechnische handelingen. We leren je ook omgaan met heel verschillende doelgroepen. We hebben contacten met veel organisaties in dit beroepenveld. Daardoor ga je vanaf het begin van de opleiding vaak praktisch aan de slag en ervaar je tijdens je opleiding al wat het werk inhoudt.


  Bron: https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/gezond-wel/maatschappelijke-zorg-n3/
 • Scholen voor speciaal onderwijs die zich richten op zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
  Cluster 4
 • Instelling waar jongeren gedwongen verblijven voor opvang en/of behandeling na een veroordeling tot vrijheidsstraffen en/of vrijheidsbenemende maatregelen.
  JJI (Justitiële Jeugdinrichting)
 • Medewerker op MBO-3 niveau in de kinderopvang. Bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of brede school
  Pedagogisch medewerker kinderopvang
 • Woonvoorziening waar kinderen van schippers zonder vaste verblijfplaats (tegenwoordig ook wel voor andere beroepsgroepen) verblijven om naar school te kunnen gaan.
  Schippersinternaat
 • Onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar dat voorbereidt op een beroepsopleiding of wetenschappelijk onderwijs. Het omvat VMBO, HAVO en VWO.
  Voortgezet onderwijs (VO)
 • 1.3.3 Begrippen 1 (Set 3)

 • residentiële hulpverlening of 24-uursopvang
  intramurale zorg
 • Echte belangstelling en aandacht voor cliënten hebben, maar ook professionele afstand weten te bewaren.
  Betrokkenheid
 • Vul het ontbrekende woord in:

  Semimurale
  voorziening voor cliënten waarvoor begeleiding in de eigen omgeving onvoldoende is. Er zijn vormen van ......... voor kinderen, volwassenen en ouderen.
  Dagopvang
 • Aanduiding van alle vormen van kinderopvang tezamen
  Kindercentrum
 • Deelgebied van het domein zorg en welzijn dat richt op de opvoeding, opvang en begeleiding van kinderen en jongeren. Er wordt gewerkt in de kinderopvang, op een school of bij een combinatievorm van beide.
  Pedagogisch werk (PW)
 • Deelgebied van het domein zorg en welzijn welke zich richt op de ondersteuning die burgers nodig hebben om deel uit te maken van de maatschappij. Je werkt vaak vanuit een wijkcentrum of voor de gemeente.
  Sociaal werk (SW)
 • Mate van welbevinden.
  Welzijn
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een ontwikkelingsgerichte activiteit?
Een activiteit gericht op een brede ontwikkeling van kinderen en jongeren waarbij meerdere ontwikkelingsaspecten aan bod komen.
Wat is een hechtingsfiguur?
Een persoon waarmee een kind een gehechtheidsrelatie heeft.
Wat is event-sampling?
Een observatiemethode waarbij iemand vastlegt hoe vaak bepaalde gebeurtenissen voorkomen.
Wat is een beschrijvende observatie?
Een doelgerichte en systematische waarneming waarbij de observator alles opschrijft wat opvalt. Het is een ongestructureerde manier van observeren.
Wat is 'Veilig Thuis'?
Dit het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wat houdt het meldrecht in?
Dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld moeten melden bij 'Veilig Thuis'. Ook zonder toestemming van de betrokkenen.
Wat is een beroepscode?
Dit is een gedragscode waarin staat hoe je je werk professioneel uitoefent en volgens welke waarden en normen je handelt.
Wat bevat een dossier?
Alle informatie die relevant is voor de begeleiding van een persoon en die in ieder geval altijd de persoonsgegevens van de cliënt bevatten: naam, adres en geboortedatum.
Eisen van een rapportage:
 • Duidelijk;
 • Overzichtelijk;
 • Leesbaar;
 • Objectief;
 • Nauwkeurig en volledig;
 • Bondig.
Wat is een rapportage?
Een schriftelijk of mondeling verslag van een gebeurtenis of situatie die is waargenomen.