Summary Understanding business

-
265 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Understanding business". The author(s) of the book is/are Lidi Schilders. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Understanding business

 • 1 de huidige dynamische bedrijfsomgeving

 • Wat zijn diensten? 
  immateriële producten
 • Wat zijn goederen? 
  tastbare producten
 • Wat is een bedrijf? 
  Elke activiteit die streeft naar een winst door goederen en diensten aan anderen te leveren
 • Wat is een entrepreneur? Waar zorgen deze voor? Wat gebeurt er met de levenskwaliteit? 
  Een ondernemer. Iemand die het risico neemt een eigen onderneming te starten. Veel van de hedendaagse rijken zijn begonnen als entrepreneur. Ze scheppen werkgelegenheid en betalen belasting om de gehele gemeenschap in die welvaart te delen. Bedrijven betalen veel belasting en zijn daarmee en grote financiële hulp in lokale en landelijke gemeenschappen De bedrijven zijn een onderdeel van het economische systeem en dragen bij aan de levensstandaard en kwaliteit van het leven van iedereen. 
 • Wat is winst? 
  Het deel van de inkomsten dat overblijft na aftrek van salarissen en andere kosten. Opbrengst - uitgaven. 
 • Wat zijn de risico's van het starten van een onderneming? 
  1. de entrepreneur kan geld verliezen 
  2. tijd verliezen
 • Wat is de relatie tussen winst en risico? 
  Hoe meer risico, hoe meer winst of hoe meer verlies. 
 • Wat is de levensstandaard? 
  De levensstandaard is te omschrijven als de hoeveelheid goederen en diensten die een persoon kan kopen met het geld wat diegene bezit. 
 • Wat is de kwaliteit van leven? 
  De totale welgesteldheid van een gemeenschap. Bijvoorbeeld politieke vrijheid, een schone leefomgeving, opleiding, gezondheidszorg, veiligheid etc. 
 • Wat zijn stakeholders? Wat is hierbij een uitdaging voor organisaties? 
  Alle mensen en organisaties die belang hebben bij de resultaten van een bepaald bedrijf. Het is voor elke organisatie een uitdaging balans te vinden in het voldoen aan de wensen van alle aandeelhouders. 
 • Wat is outsourcing? 
  Het toekennen van verschillende functies van een bedrijf aan andere bedrijven, bijvoorbeeld de productie of onderhoud .
 • Wat is een non- profit organisatie? Welke bedrijfskundige vaardigheden heeft iemand hier nodig? Welke organisaties streven vaak dezelfde doelen na? 
  Een organisatie die niet het creëren van persoonlijke winst voor de eigenaren als doel heeft. Wanneer iemand in een non- profit organisatie wil gaan werken, zal deze persoon ook bedrijfskundige vaardigheden zoals informatiemanagement, leiderschap, marketing en financieel management nodig hebben? Bedrijven, non- profit organisaties en vrijwilligersgroepen streven vaak dezelfde doelen na. 
 • Wat zijn de twee manieren om te slagen in het bedrijfsleven? 
  het opwerken in een bestaand bedrijf of het beginnen van een eigen bedrijf. 
 • Wat zijn de productiefactoren? 
  land, arbeid, kennis, kapitaal en ondernemerschap
 • Wat is een bedrijfsomgeving? 
  De bedrijfsomgeving bestaat uit de omringende factoren die de ontwikkelingen van een bedrijf belemmeren of stimuleren. 
 • Wat zijn de vijf factoren die de sleutel zijn voor bedrijfsgroei en banencreatie, die samen de bedrijfsomgeving vormen? 
  1. economische omgeving; incl belastingen en regelgeving
  2. technologische omgeving
  3. competitieve omgeving
  4. sociale omgeving
  5. wereldwijde bedrijfsomgeving
 • Wat verstaan we onder de economische omgeving? En wat kan de overheid doen om ondernemerschap te promoten? 
  Mensen zijn bereid om een nieuw bedrijf te starten als het risico om geld te verliezen niet te hoog is. Een manier voor de overheid om ondernemerschap te promoten, is het toestaan van privé eigendom van bedrijven. Tegenwoordig verkopen steeds meer staten hun bedrijven aan industriëlen om zo meer welvaart te creëren. Verder kan een overheid een stabiele munteenheid proberen te creëren om zo de wereldhandel te bevorderen. Corruptiebestrijding leidt vaak ook tot een beter ondernemersklimaat. 
 • Wat verstaan we onder de technologische omgeving? 
  Door de tijd heen zijn er veel technologische ontwikkelingen geweest die de bedrijfsomgeving sterk beïnvloed hebben, maar slechts weinigen waren van de omvang van informatietechnologie en het internet. 
 • Wat is technologie? 
  Alles, van telefoon tot aan software programma;s wat bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever maakt. Technologie kan worden gebruikt om reactief te kunnen zijn op de wensen van klanten. 
 • Wat is productiviteit? 
  de output die met een bepaalde input gegenereerd kan worden. 
 • Wat is e- commerce? 
  Het kopen en verkopen van goederen en diensten via het internet
 • Wat is een database? 
  een elektronische opslagfile waar informatie bewaard wordt
 • Wat is Identity theft? 
  Het verkrijgen van privé informatie over een persoon, waarbij deze informatie gebruikt wordt voor illegale doeleinden. 
 • Wat is de competitieve omgeving? Wat verwachten klanten tegenwoordig? 
  Hevige competitie zorgt ervoor dat veel bedrijven zich focussen op hoge kwaliteit. Bedrijven redden het tegenwoordig echter niet meer door uitsluitend producten van hoge kwaliteit te leveren. Klanten verwachten een hoge kwaliteit, een goede service en een goede prijs. 
 • Wat zijn de verschillende manieren van concurreren? En wat zijn de kenmerken van deze manieren? 
  1. concurreren door de verwachtingen van de klant te overstijgen; bedrijven zijn tegenwoordig klantgestuurd en niet meer managementgestuurd. De wensen en behoeften van de klant komen eerst. 
  2. concurreren door herstructurering en tegemoetkoming aan de wensen van werknemers; empowerment
 • Wat is empowerment? En waar wordt vaak gebruik van gemaakt om dit te bereiken? Wat is het gevolg van deze teams voor het bedrijf? 
  Bedrijven moeten hun werknemers de verantwoordelijkheid, vrijheid, training en middelen geven om te kunnen reageren op snelle veranderingen. Om dit te bereiken wordt er vaak gebruik gemaakt van self- managed cross - functional teams. Deze opereren over de afdelingen heen en zelfsturend. Door de toepassing van empowerment zijn er in een bedrijf mineur managers nodig; wel moeten de lagere werknemers beter opgeleid worden en meer behandeld worden als partners van het bedrijf. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat werknemers, door de toenemende verantwoordelijkheid, meer salaris zullen vragen. 
 • Wat is demografie? 
  De statistische studie naar de menselijke populatie ten aanzien van haar grootte, dichtheid, en andere karakteristieken zoals leeftijd, ras geslacht en inkomen. Veranderingen in de demografische samenstelling van een populatie kunnen mogelijkheden bieden voor sommige bedrijven en teruggang voor andere bedrijven. 
 • Wat valt onder de sociale omgeving
  demografie
 • Noem drie verschillende veranderingen in demografie? 
  1. diversiteit en haar voordelen voor bedrijven; aangezien de populatie nog steeds groeit, zal ook de diversiteit in de vraag steeds groter worden. Bedrijfsmatig gezien worden de woorden diversiteit en multicultureel gebruikt om te refereren naar de optimalisatie van bijdragen van de verschillende culturen. Een diversiteit in de populatie kan ook zorgen voor ideeën, concepten en culturele normen, die de bedrijfscultuur versterken. 
  2. De aankomende verschuiving van de leeftijdsverdeling in de populatie; door de babyboom zijn er veel mensen die nu nog deelnemen aan de arbeidsmarkt en veel geld uitgeven. Deze mensen zullen snel tot de gepensioneerde generatie van de samenleving behoren. Dit soort verschuivingen biedt altijd weer nieuwe kansen in de bedrijfsomgeving en doen oude kansen teniet. 
  3. Het toenemende aantal alleenstaande ouders; bedrijven bieden voor deze mensen vaak mogelijkheden zoals het sparen van vrije tijd
 • Wat verstaan we onder de wereldwijde bedrijfsomgeving? 
  Is zo belangrijk voor de bedrijfsvoering, dat het vaak aangegeven wordt als de overkoepelende factor van de voorgaande vier factoren. De veranderingen in deze omgeving resulteerden de laatste jaren in internationale competitie tussen bedrijven en een groei van vrije handel tussen verschillende naties. Wereldhandel, ook wel globalisatie, heeft zich kunnen ontwikkelen door de ontwikkeling van efficiënte distributie en communicatiesystemen. 
 • Welke wereldwijde factoren hebben invloed op de bedrijfsomgeving? 
  oorlogen, terrorisme. Zakenmensen profiteren van een vredige en welvarende wereld. het milieu, klimaatverandering, ontwikkeling wereldhandel 
 • Wat is greening? 
  De trend om energie te besparen en producten te ontwikkelen die minder schade aan het milieu aanrichten. 
 • Wat weet je van de evolutie in het bedrijfsleven in de VS? Productiviteit? 
  De productiviteit van de economie in de VS neemt toe, waardoor er minder werknemers nodig zijn om hetzelfde aantal producten te produceren. De vraag is of de globale economie en technologie er voor zorgen dat opgeleide mensen niet meer aan een baan kunnen komen. 
 • Wat gebeurt er sinds 1800 met de VS? Wat gebeurt er met de agricultuur? En wat gebeurt er met kleine boerderijen? 
  Ze maken een enorme economische groei door. Dit gebeurt ook in de agricultuur, waar technologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Het aantal boeren is hierdoor flink afgenomen. Kleine boerderijen zijn overgenomen door grote boerderijen of zijn veel gegroeid. Dit is niet negatief, maar geeft juist aan dat deze industrie in de VS erg productief is geworden. 
 • Wat gebeurt er met arbeiders rond 1800 in de VS? 
  Er wordt een trend gezien dat veel arbeiders, die normaal gesproken in de fabrieksindustrie werkten, verschoven zijn richting de service sector, omdat daar meer passend werk te vinden is. In de fabrieksindustrie is veel geautomatiseerd, door nieuwe technologieën, waardoor er minder mensen nodig zijn binnen deze industrie. 
 • Wat zijn in de VS tegenwoordig de industrieën die het hardst groeien? Wat is de vooruitgang in service industrieën? 
  de gezondheidszorg, telecommunicatie, entertainment financiën en wetgeving. Service industrieën zorgen voor 70% van de waarde van de economie in de VS. Verder zijn er meer goed betaalde banen in de service industrie terug te vinden, dan in de productie industrie. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn cross- functional teams? 
Groepen werknemers van verschillende afdelingen, die samenwerken voor een lange tijd. Dit soort teams werkt het beste wals de stem van de klant wordt ingebracht, voornamelijk als het gaat om product ontwikkelingstaken. Een cross functional team dat klanten leveranciers en distributeurs bevat gaat verder dan de organisationele grenzen 
Wat zijn de nadelen van een matrixorganisatie? 
1. het is kostbaar en complex
2. het kan verwarring veroorzaken bij medewerkers
3. communicatieproblemen kunnen optreden doordat een matrixorganisatie goede persoonlijke vaardigheden en samenwerking tussen medewerkers en managers vereist
4. het kan slechts een tijdelijke oplossing zijn voor een lange termijn probleem
Wat zijn de voordelen van een matrixorganisatie? 
1. het zorgt ervoor dat managers flexibeler kunnen zijn in het toewijzen van mensen aan projecten
2. het moedigt inter- organisatorische samenwerking en team work aan
3. het kan resulteren in creatieve oplossingen voor problemen
4. het zorg voor een efficiënt gebruik van organisatorische bronnen
Wat is een matrixorganisatie? 
Specialisten van verschillende specialismen worden samengebracht om specifieke opdrachten uit te voeren, maar ze blijven wel onderdeel van de lijnorganisatie
Wat is een lijn- en- staf organisatie? 
Er is sprake van lijnpersoneel, mensen die in de chain of command vallen, en stafpersoneel, mensen die advies geven en het lijnpersoneel assiseteren. 
Wat is een lijnorganisatie? 
er lopen 2 lijnen; 
- een naar beneden (gezag)
- een naar boven (verantwoording)
Wat krijg je als je de alternatieve vormen van departmentalization combineert? 
een hybrid form
Wat zijn de alternatieve vormen van departmentalization? 
- op basis van product
- op basis van functie
- op basis van klantgroepen
- op basis van geografische locatie
- op basis van processen
Wat is departmentalization? 
het verdelen van organisatorische functies in verschillende units 
Wat zijn de voordelen van departmentalization? 
1. werknemers kunnen, nadat ze zich gespecialiseerd hebben en de vaardigheden beheersen, hun vaardigheden verder ontwikkelen binnen de afdeling
2. het bedrijf kan schaalvoordelen behalen, aangezien zij alle hulpbronnen kan centraliseren die nodig zijn en verschillende experts op dat gebied kan benaderen
3. er is sprake van een goede coördinatie waardoor het topmanagement eenvoudig meerdere afdelingen kan delegeren en controleren.