Summary Uw werknemer wordt klant employee relationship management: persoonlijke communicatie als onderscheidend concurrentievoordeel op de arbeidsmarkt

-
ISBN-10 9013023754 ISBN-13 9789013023756
176 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Uw werknemer wordt klant employee relationship management: persoonlijke communicatie als onderscheidend concurrentievoordeel op de arbeidsmarkt". The author(s) of the book is/are René Herremans. The ISBN of the book is 9789013023756 or 9013023754. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Uw werknemer wordt klant employee relationship management: persoonlijke communicatie als onderscheidend concurrentievoordeel op de arbeidsmarkt

 • 1.3 Gezonde relatie duurt het langst

 • Als de arbeidsmarkt vanuit een relatieperspectief benaderd wordt, komt al snel Customer Relationship Management (CRM) ter sprake. Het CRM-begrippenkader biedt veel aanknopingspunten voor het denken over de arbeidsmarkt en over arbeidsmarktcommunicatie in termen van relaties. Hiervoor gebruik ik de term Employee Relationship Management (ERM).
 • 1.4 Verwaarlozing voorkomen

 • Om een werknemer te behouden, is het noodzakelijk meer emotionele binding met hem te krijgen. Het fysieke contract moet worden uitgebouwd naar een psychologisch contract dat meer op menselijke dan rationele waarden is gebaseerd. Waarden als goede werksfeer, leuke collega's, goede ontwikkelingsmogelijkheden, trots zijn op werk en werkgever en carrièreperspectief. Dit psychologisch contract is in termen van loyaliteit en behoud van mensen belangrijker dan het fysieke contract. In het psychologisch contract is door andere aanbieders dan ook veel minder snel in te breken. Het fysieke contract kan daardoor eerder als dissatisfier beschouwd worden, het psychologisch contract is eerder een satisfier.
 • Wat zijn dissatisfiers in de arbeidsvoorwaarden?
  Die voorwaarden waar een werkgever niet positief mee kan opvallen, maar wel negatief kan opvallen. Voorbeelden zijn werkplek, basis secundaire arbeidsvoorwaarden als pensioenvoorziening, bijdragen in ziektekosten e.d.
 • Wat zijn satisfiers?
  Arbeidsvoorwaarden die positief opvallen of verrassen. Op deze voorwaarden kan een werkgever zich in de arbeidsmarkt onderscheiden. Voorbeelden zijn goede opleidingsfaciliteiten, hoge salarissen, uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot het ondersteunen van het privéleven van de werknemer, maar ook een sterk inspirerend werkgeversmerk kan een satisfier zijn.
 • De relatie tussen werkgever en werknemer heeft net als relaties in de privé-sfeer één grote valkuil: namelijk de vanzelfsprekendheid ervan. Gevolg kan zijn dat de relatie niet (goed) meer onderhouden wordt, waardoor de partners uit elkaar groeien. In de praktijk van arbeidsmarktcommunicatie neemt het belang van interne communicatie dan ook steeds meer toe: men wil hiermee een meer emotionele relatie met de werknemer opbouwen, onderhouden of bevestigen. Termen als internal branding en employer branding worden steeds vaker genoemd. Deze termen worden in interne communicatie echter nauwelijks geoperationaliseerd. Het gevolg is dat veel interne magazines en interne communicatie blijven steken in de spreekwoordelijke spreekbuis van het management.
 • 2.2 Wat is arbeidsmarktcommunicatie?

 • Verrijk (1999) definieert arbeidsmarktcommunicatie als: 'Het planmatig aanpakken van de wervingsbehoefte, gebaseerd op marktsegmentatie (wat is mijn doelgroep?), marktkennis (wat zoekt mijn doelgroep?) en positionering van de afzender.'
  Deze definitie mist echter een communicatieaspect, namelijk het overbrengen van de boodschap naar de doelgroep.
 • Een andere definitie is die van Thomas & Kleyn (1989): 'Arbeidsmarktcommunicatie is een managementinstrument dat door planmatige integratie en inzet van verschillende communicatiedisciplines de communicatie beheerst en bestuurt met potentieel personeel en met die personen en instellingen die voor de organisatie van belang zijn voor het aantrekken daarvan.'
  Deze definitie is een stuk uitgebreider en het strategische belang van arbeidsmarktcommunicatie komt al veel meer naar voren (managementinstrument). Ook het overbrengen van een boodschap naar een specifieke doelgroep komt terug. In beide definities wordt ook verwezen naar de planmatige aanpak: een specifiek beleid ten aanzien van arbeidsmarktcommunicatie. Echter, beide definities focussen op werving en de externe omgeving en niet op de eigen medewerkers.
 • Sommige auteurs gebruiken in plaats van arbeidsmarktcommunicatie, ook wel de term 'jobmarketing'. Klinvex (2001) bijvoorbeeld noemt de term, maar de definitie die hij ervan geeft neigt zeer naar een definitie voor arbeidsmarktcommunicatie: 'Alle communicatie die een organisatie gaat gebruiken om mensen te overtuigen dat ze voor de organisatie moeten komen werken.'
  Van Dalen (1999) heeft een eenvoudige definitie van arbeidsmarktcommunicatie, namelijk: 'Het communiceren van de vraag naar personeel en het aanbod van de organisatie met het publiek.'
  Deze definitie is net als die van Klinvex erg algemeen en karig.
 • Uit al deze definities stelt Verrijk (1999) er één samen die naar zijn mening de lading goed dekt: 'Arbeidsmarktcommunicatie is een planmatig proces waarbij wordt getracht een directe of indirecte wervingsboodschap over te brengen bij potentiële medewerkers en hun beïnvloeders, direct of via een bepaald medium'.

  Deze definitie bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Planmatig proces: geen ad-hocacties maar het hebben van een specifiek beleid ten aanzien van arbeidsmarktcommunicatie.
  • Directe of indirecte wervingsboodschap: de directe wervingsboodschap communiceert een directe vraag naar personeel. Een indirecte boodschap is een boodschap waar niet naar personeel wordt gevraagd, maar die wel de intentie heeft een positief beeld te scheppen van de organisatie  als potentieel werkgever. Directe werving heeft een kortetermijnfocus en indirecte werving is meer een middel op langere termijn.
  • Potentiële medewerkers en hun beïnvloeders: doelgroep die de boodschap ontvangt. Deze boodschap hoeft niet alleen bedoeld te zijn voor potentiële medewerkers. Ook beïnvloeders van deze potentiële medewerkers kunnen tot de te bereiken doelgroep behoren.
  • Direct of via een bepaald medium: arbeidsmarktcommunicatie kan via een advertentie of beursdeelname gebeuren, maar ook via een één-op-één contact.
 • 2.3 Definitieve definitie

 • Ik breid de eerdergenoemde definitie van arbeidsmarktcommunicatie dan ook met een tweetal doelgroepen uit: huidige medewerkers en ex-medewerkers. Door deze toevoeging van doelgroepen richten de communicatieactiviteiten zich niet alleen op instroom van medewerkers, maar ook op doorstroom (behoud en uitstroom).
  Verder dient in een definitie ook het doel verwoord te worden. Waarom houdt een organisatie zich met arbeidscommunicatie bezig? Het algemene doel van arbeidsmarktcommunicatie is, wat mij betreft, om op de economisch meest voordelige wijze zowel kwantitatief als kwalitatief in de wervingsbehoefte te voorzien. Dat kan dus zijn door te werven, maar ook door het stimuleren van loyaliteit waarbij de wervingsbehoefte op een andere manier ingevuld wordt.
  Concluderend, hanteert René Herremans in dit boek de volgende definitie van arbeidsmarktcommunicatie:

  Arbeidsmarktcommunicatie is een planmatig proces waarbij wordt geprobeerd een directe of indirecte (wervings)boodschap over te brengen op potentiële medewerkers, huidige medewerkers, ex-medewerkers, en hun beïnvloeders, direct of via een bepaald medium. Doel hiervan is op de economisch meest voordelige wijze zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin aan de wervingsbehoefte van de organisatie te kunnen voldoen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.