Summary Van de BV en de NV

-
ISBN-10 9013105912 ISBN-13 9789013105919
541 Flashcards & Notes
34 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Van de BV en de NV
 • P van Schilfgaarde
 • 9789013105919 or 9013105912
 • 16e dr.

Summary - Van de BV en de NV

 • 1 Inleiding

 • De organen van de vennootschap naast bestuur en AVA zijn er meerdere. Deze worden genoemd in artikelen van boek 2. Ik moet de juiste bundel nog aanschaffen en daarna deze artikelen bekijken. Zie pagina 25 Schilfgaarde voor de organen.

 • Corporate Governance: Het geheel van regels en praktijken dat aanduidt wat binnen een vennootschap de zeggenschapsverhoudingen bepaalt tussen het bestuur, aandeelhouders en commissarissen en de wijze waarop over zeggenschapuitoefening verantwoording wordt afgelegd.

   

 • Veel regels van de Corporate Governance zijn te vfinden in het vennootschapsrecht van boek 2 BW, in het bijzonder regels over de formele bevoegdheidsverdeling tussen de organen van de vennootschap, het functioneren van bijv. de AVA en de individuele rechten van aandeelhouders.

 • De vennootschap die deelneemt aan het rechtsverkeer is zoals ieder rechtssubject aansprakelijk voor de schulden die daarbij ontstaan. Zij die namens de vennootschap handelen-bestuurders of anderen- zijn niet aansprakelijk. Ook aandeelhouders niet, zij moeten alleen hun aandelen volstorten(p.42). Niemand is verplicht bij te dragen in de eventuele verliezen(p.43) Toch kent het vennootschapsrecht aansprakelijkheidsregels die bestuurders en derden onder omstandigheden toch aansprakelijk houden voor schulden van de vennootschap.

 • Van een groep of concern is sprake wanneer een aantal juridisch zelfstandige ondernemingen organisatorisch is verbonden in een economische eenheid(p.45)

 • Het kenmerk van een moeder-dochterverhouding is dat de moeder een zodanige mate van zeggenschap over de dochter kan uitoefenen dat zij, bij verschil van mening over het door de dochter te voeren beleid, haar wil kan doorzetten(p.46).

 • Groepsmaatschappij: een groep is een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden(p.48). Twee elementen dus: economische eenheid en organisatorische verbondenheid. (en daarnaast soms genoemd een Centrale leiding).

 • 1.1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde

 • Hoe wordt een BV of een NV opgericht? Werk in dit antwoord tevens de vierledige verklaring uit.
  BV en NV worden opgericht bij notariële akte (art. 2:64/175 lid 2 BW). De oprichter moet daarvoor bij de notaris een vierledige verklaring afleggen:

  1. Dat hij een vennootschap (BV of NV) wil oprichten. De organisatie heeft naar positief recht als rechtspersoon te gelden (art. 2:3 BW); de rechtspersoon is aldus een constructie.

  2. Dat de vennootschap zal worden 'geregeerd' door de in de akte op te nemen statuten. Wet een statuten beschrijven de deelrechtsorde (= samengestelde rechtsbetrekking). De deelrechtsorde wordt beheerst door de wet, de statuten, de besluiten van de organen, soms door reglementen en de aandeelhoudersvergadering. Deze worden tevens geregeerd door hetgeen de r&b wordt gevorderd (2:8 BW). 

  3. Dat een of meer met name genoemde personen (waaronder de oprichter zelf) voor een bepaald bedrag in het kapitaal van de vennootschap deelnemen; de eerste aandeelhouders van de vennootschap zijn dus ook de kapitaalverschaffers (tweeledige "lidmaatschapsverhouding").

  4. Dat een of meer met name genoemde personen tot bestuurder van de vennootschap worden benoemd, eventueel ook een of meer personen tot commissaris (tweeledige verhouding tot vennootschap).
 • Wat is een "deelrechtsorde"? Wie behoren er in vennootschappelijke zin in ieder geval tot deze deelrechtsorde?
  Een deelrechtsorde is een zelfstandig juridisch systeem, dat deel uitmaakt van een meeromvattend systeem (zoals een vennootschap). Tussen het meeromvattende systeem en het eigen systeem van de vennootschap bestaat een voortdurende wisselwerking: regels van buiten beïnvloeden de interne organisatie en de organisatie richt zich in haar optreden en wijze van werken mede op het buitengebeuren.

  De deelrechtsorde wordt beheerst door de wet, de statuten de besluiten van de organen, soms door reglementen en tot op zekere hoogte door een aandeelhoudersovereenkomst, en door r&b (art. 2:8 BW). 

  Tot de deelrechtsorde behoren in elk geval de in de statuten genoemde personen en organen (AVA en aandeelhouders, bestuur en bestuurders, eventueel RvC en commissarissen).
 • Wat is een belangrijk kenmerk van een 'lidmaatschapsverhouding'?
  Een lidmaatschapsverhouding is een tweeledige rechtsverhouding die zowel geldt voor de aandeelhouder, bestuurder en commissaris. De betekenis is tweeledig omdat deze 

  (1) toetreding tot de deelrechtsorde en daarmee bepaalde zeggenschapsrechten kan uitoefenen (aldus deelnemer van de vennootschap), en

  (2) tot de vennootschap in een zekere betrekking komt te staan; hij kan worden aangesproken als 'derde' van de vennootschap.
 • Wat houdt de "institutionele opvatting" in?
  De institutionele opvatting geldt voor de vennootschap. Hieruit vloeit voort dat de vennootschap een van de aandeelhouders vrijstaand zelfstandig instituut is, dat als zodanig kan functioneren en als rechtspersoon kan deelnemen aan het economisch verkeer. De vennootschap als rechtspersoon wordt in haar bestaan en handelen geheel bepaald door de vennootschap als deelrechtsorde.
 • 1.1.8 BV en NV

 • Waarom sluit de huidige opzet niet aan bij de praktijk wat betreft het onderscheid tussen NV´s en BV´s?
  Er bestaat zowel een beursgenoteerde NV als de eenpersoonsvennootschap. Allemaal moeten ze gebruik maken ongeveer dezelfde regels.
 • Waar heeft de de Wet aanpassing BV-recht wat betreft het kapitaalbeschermingsregime voor gezorgd?
  Voor verlichting van het dwingende regime van kapitaalbeschermingsrecht (geen inbreng door aandeelhouders).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Van de BV en de NV
 • P van Schilfgaarde
 • 9789013066746 or 9013066747
 • 15e dr.

Summary - Van de BV en de NV

 • 1 Inleiding

 • Hoe worden BV's en NV's opgericht?
  bij notariële akte
 • Hoe worden BV en NV opgericht?

  Bij notariele akte

 • licht toe in welk opzicht rechtspersonen ook rechtssubjecten zijn?

  ze kunnen evenals natuurlijke personen drager zijn van rechten en plichten en in het rechtsverkeer optreden.

 • waarin moet het doel van de rechtspersoon nader worden omschreven?
  in de statuten (vereniging bijvoorbeeld: artikel 2:27 4e lid sub b BW).
 • Wat is het doel van een samengestelde verklaring voor het verlijden van de akte bij de notaris?
  Inzicht in het wezen van de vennootschap
 • Wat is het doel van de verklaring bij het verlijden van de akte bij de notaris?

  Deze verklaring geeft inzicht in het wezen van de vennootschap

 • welke drie categorieen rechtspersonen kunnen we onderscheiden en noem het relevante wetsartikel?

  artikel 2:1, 2.2 en 2.3 onderscheiden de volgende drie categorieen rechtspersonen: 1) publiekrechtelijke rechtspersonen, privaatrechtelijke rechtspersonen en kerkgemeenschappen. 


  • Samengestelde verklaring:

   1. wil om een vennootschap op te richten

   2. de vennoot zal worden geregeerd door de in de akte op te nemen statuten
   3. een of meer met name genoemde personen die voor een bepaald bedrag deelnemen in het kapitaal van de vennootschap

   4. een of meer met name genoemde personen tot bestuurder van de vennootschap worden benoemd

   5.  

    


    


 • Wat betekent het dat je een rechtspersoon bent?

  Drager van rechten en plichten

 • noem van elke categorie rechtspersonen eens een voorbeeld?

  publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeente Halderberg), privaatrechtelijk rechtspersoon (Philips) en kerkgenootschappen (de gereformeerde kerk Boerakker). 


  • Samengestelde verklaring:

   1. wil om een vennootschap op te richten

   2. de vennoot zal worden geregeerd door de in de akte op te nemen statuten
   3. een of meer met name genoemde personen die voor een bepaald bedrag deelnemen in het kapitaal van de vennootschap

   4. een of meer met name genoemde personen tot bestuurder van de vennootschap worden benoemd

   5.  

    


    


 • WAar wordt de organisatie door geregeerd?

  De statuten

 • waar in de wet vind u de definitie van vereniging?

  in artikel 2:26 BW. (pg 115 wetboek)


  • Samengestelde verklaring:

   1. wil om een vennootschap op te richten

   2. de vennoot zal worden geregeerd door de in de akte op te nemen statuten
   3. een of meer met name genoemde personen die voor een bepaald bedrag deelnemen in het kapitaal van de vennootschap

   4. een of meer met name genoemde personen tot bestuurder van de vennootschap worden benoemd

   5.  

    


    


 • Wat houdt een deelrechtsorde in?

  De wet en statuten beschrijven een samengestelde rechtsbetrekking.  De vennootschap is een zelfstandig juridisch systeem dat gebruik maakt van een meeromvattend systeem.

 • waar in de wet vind u de definitie van cooperatie en OWM?

  in artikel 2:53 BW (pg 121 wetboek)

 • waar wordt de deelrechtsorde door beheerst?

  De wet, de statuten, de besluiten van de organen, reglementen en tot op zekere hoogte een aandeelhoudersovereenkomst.

 • waar in de wet vind u de definitie van NV?

  in artikel 2:64 BW (pg. 128 wetboek)

 • Wat behoort tot de deelrechtsorde?

  De in de statuten genoemde personen en organen: AVA en aandeelhouders, bestuur en bestuurders, eventueel RVC en commissarissen.

 • waar in de wet vind u de definitie van BV?

  in artikel 2:175 BW (pg. 168 wetboek)

 • waar in de wet vind u de definitie van stichting?

  in artikel 2:285 BW (pg. 198 wetboek)

 • van welke factoren is de keuze van een rechtsvorm afhankelijk?

  van tal van factoren waaronder het doel van de organisatie die de oprichters voor ogen hebben, de omvang van de kapitaalbehoefte, de wenselijkheid om winst te behalen enz. 

 • welke twee rechtsvormen zijn al niet geschikt wanneer de oprichter(s) behaalde winst willen uitkeren aan de bij de rechtspersonen betrokkenen?

  de stichting en de vereniging. 

 • waarvoor lenen de stichting en de verenging zich wel uitstekend?

  voor aanwending in de non profit sector en voor collectieve belangenbehartiging: vakbonden zijn verenigingen, milieuorganisaties zijn verenigingen of stichtingen. 

 • bij welke rechtsvormen in winstuitkering aan de direkt betrokkenen mogelijk?

  NV, BV, cooperatie en OWM, ook wel commerciele rechtspersonen genoemd. 

 • waar in de wet kunt u terugvinden dat de stichting geen leden mag hebben?

  in artikel 2:285 lid 1 BW. 

 • kan een BV of een NV door een persoon worden opgericht en waar in de wet vind u dat terug?

  Ja, dit kan. Zie artikel 2:64/175 2e lid BW. 

 • wat zijn eenpersoonsbv's?

  bv's waarvan alle aandelen in handen zijn van een persoon die tevens de bestuurder is. 

 • wat zijn kapitaalvennootschappen?

  NV en BV: zij hebben een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. 

 • wat zijn personenvennootschappen?

  de vereniging, coöperatie en de OWM, zij hebben geen in aandelen maatschappelijk kapitaal en worden daarom ook wel van de kapitaalvennootschappen onderscheiden door de aanduiding als samenwerkingsovereenkomsten.  

 • waaraan is de uitoefening van zeggenschap verbonden in het geval van de persoonsvennootschappen?

  aan het lidmaatschap.

 • waaraan is de uitoefening van zeggenschap gekoppeld bij de kapitaalvennootschappen?

  aan de deelname aan het maatschappelijk kapitaal door middel van aandelen. 

 • zijn er ook buiten Boek 2 geregelde rechtspersonen?

  Ja, de vereniging van eigenaars van appartementen waarin een gebouw is gesplitst geregeld in artikel 5:124 BW. 

 • welke bepalingen uit het Boek 2 gelden voor alle in dit Boek geregelde privaatrechtelijke rechtspersonen?

  de bepalingen in Titel 1 van Boek 2. 

 • zijn de bepalingen van Boek 2 van regelend of van dwingend recht en waaruit maakt u dit op?

  van dwingend recht, op te maken uit artikel 2:25 BW. Een dwingende regel is echter niet van toepassing voor zover dat in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid  onaanvaardbaar zou zijn (artikel 2:8 2e lid BW). 

 • wat houdt een gescheiden vermogen in van rechtspersonen?

  dat het vermogen van de rechtspersoon is gescheiden van het vermogen van zijn bestuurders, leden of aandeelhouders. Hiermee wordt aangeduid dat een schuld van de rechtspersoon als regel slechts op het vermogen van die rechtspersoon kan worden verhaald. Omgekeerd kunnen privé crediteuren van bijvoorbeeld de bestuurders zich niet verhalen op het vermogen van de rechtspersoon. 

 • noem twee uitzonderingen op het principe van het gescheiden vermogen van de rechtspersoon?

  bij de informele vereniging en het EESV. Voor schulden van deze rechtspersonen zijn naast de rechtspersoon zelf ook de bestuurders resp. de leden hoofdelijk aansprakelijk (art. 2:30 1e en 2e lid BW en 24 1e lid EESV verordening. 

 • wat is de statutaire zetel van een rechtspersoon (oftewel de woonplaats)?

  volgens artikel 1:10 BW de plaats waar hij volgens wettelijk voorschrift of volgens statuten of reglementen zijn zetel heeft. Naar NL recht op te richten rechtspersonen moeten in hun statuten een zetel in NL aanwijzen (o.a. artikel 2:27 4e lid en 66 3e lid BW). 

 • wat is de feitelijke of werkelijke zetel van de rechtspersoon?

  de plaats waar de rechtspersoon kantoor houdt of vergadert (artikel 2:27 4e lid en 66 3e lid BW).

 • wat vergt de oprichting van een rechtspersoon?

  een daarop gerichte eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling bij notariële akte (uitzondering vereniging waarvoor geen akte vereist is en achterwege mag blijven (art. 2:26 2e lid BW. 

 • wanneer spreekt men van een informele vereniging?

  wanneer de vereniging opgericht werd zonder notariële akte. 

 • heeft een informele vereniging volledige rechtsbevoegdheid?

  Neen, de voorwaarde voor volledige rechtsbevoegdheid is een oprichting bij notariële akte of notariële vastlegging van de statuten van de vereniging. 

 • wat gold voor de oprichting van de BV en de NV naast de notariele akte?

  dat men tevens een verklaring van geen bezwaar diende te hebben, dit is inmiddels afgeschaft. 

 • aan welke sanctie staat een rechtspersoon bloot die gestelde grenzen overschrijdt?

  aan ontbinding door de rechtbank op verzoek van belanghebbenden. Wel kan de rechtbank de rechtspersoon een termijn gunnen om aan de verboden situatie een einde te maken, bijvoorbeeld door zich om te zetten in een andere soort rechtspersoon (artikel 2:21 jo 18 BW).

 • op welke gedachte is Boek 2 BW gebaseerd?

  op de gedachte van een gesloten systeem; zonder de door de wet gestelde oprichtingsvoorschriften in acht te nemen is het niet mogelijk om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. 

   

 • waarom is er iets voor te zeggen dat het gesloten systeem van de wet een open einde heeft?

  doordat er voor de oprichting van een informele vereniging geen notariële akte vereist is waardoor het zodoende toch onzeker kan zijn of een bepaalde groep samenwerkende personen een dergelijke vereniging vormt en dus rechtspersoonlijkheid toekomt. 

 • wat is het handelsregister?

  dit register wordt gehouden door de kamers van koophandel en fabrieken: bepaalde gegevens betreffende rechtspersonen dienen hierin openbaar te worden gemaakt. 

 • in welk opzicht biedt het handelsregister bescherming?

  het biedt met het oog op rechtszekerheid bescherming aan diegenen die op de ingeschreven of gedeponeerde gegevens afgaan. 

 • hoe werkt de bescherming van het handelsregister in het geval dat bepaalde gegevens niet zijn geopenbaard?

  de rechtspersoon kan hierop zich dan tegenover derden of zijn wederpartij niet beroepen (artikel 2:6 BW)

 • hoe werkt de bescherming van het handelsregister wanneer gegevens wel openbaar werden gemaakt maar onjuist of onvolledig?

  dan kan de rechtspersoon op die onjuistheid of onvolledigheid geen beroep doen. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Leg uit waarom ook de positie van de commissaris tweeledig is.
Evenals de bestuurder, is de positie van de commissaris tweeledig:

1. Hij is een orgaan van de vennootschap en maakt deel uit ervan als deelrechtsorde;

2. hij staat in een zekere contractuele relatie tot de vennootschap.
Leg uit wat de visie van Van Schilfgaarde is met betrekking tot art. 270 en bepaling III.2.2 CGC.
In deze artikelen is voor de vennootschap aangegeven wie geen commissaris mag zijn, nu zij niet voldoende onafhankelijk worden geacht om het belang van de vennootschap te kunnen dienen. Het artikel uit III.2.2. CGC gaat een stuk verder dat art. 270.

Volgens Van Schilfgaarde gaat op deze manier een te grote nadruk op onafhankelijkheid ten koste van de deskundigheid. Dit kan ertoe leiden dat een volledig onafhankelijk samengestelde RvC geheel afhankelijk is van het bestuur. Als best practica voor de onafhankelijkheid van commissarissen zou hij eerder uitgaan van een meerderheid van onafhankelijke commissarissen.
In welke twee gevallen is de instelling van een RvC bij een structuurvennootschap niet verplicht?
De instelling van een RvC is bij een structuurvennootschap niet verplicht, indien:

1. Uitvoering is gegeven aan een one-tier board (239a);

2. Bij internationale houdstermaatschappijen (263 lid 3 sub b), zodat juist internationale en de grootste vennootschappen niet verplicht zijn tot instelling van RvC of one tier bestuur.
Benoem en werk 3 verschillende vormen van stemovereenkomsten uit.
1. Overeenkomst tot regeling van een 50-50 positie. Wanneer 2 aandeelhouders bij een staking van de stemmen afspreken dat ze zich zullen wenden tot een onpartijdige derde en in de volgende vergadering overeenkomstig diens advies zullen stemmen. Dit is
 • niet strijdig met de wet, want het is slechts een contractuele gebondenheid van de aandeelhouder;
 • niet strijdig met goede zeden, omdat in het stemrecht aan de aandeelhouder niet een recht in het belang van anderen is toevertrouwd, doch een eigen recht is gegeven om in zijn belang in de vennootschap te dienen.


2. Voorvergaderovereenkomst: een bepaalde groep aandeelhouders (familie) verplicht zich om, voorafgaand aan iedere AvA een voorvergadering te houden en vervolgens op de echte vergadering overeenkomstig de besluiten van de voorvergadering te stemmen.

3. Overeenkomst met een derde om te stemmen volgens diens instructie. Het stemrecht is echter steeds een eigen recht van de aandeelhouder om zijn belang in de vennootschap te dienen (jurisprudentie). De aandeelhouder moet verplicht worden om zijn stemrecht te gebruiken onder afweging van alle bij de vennootschap betrokkenen belangen, zij het dat bij deze belangenafweging zijn eigen belang een gewichtige rol mag spelen (Schilfgaarde). 
Leg uit waarom er een behoefte naar certificering van aandelen is ontstaan.
In grote vennootschappen wordt het belang om stemrecht steeds minder, terwijl het recht op dividend belangrijker wordt. Daarom is in NL "certificering van aandelen" ontwikkeld; er bestaat een mogelijkheid om stemrechtloze aandelen te verkopen (228 lid 5). 

Ook kan worden afgeweken van de regels die stemrecht toekennen op basis van nominale waarde van aandelen (228 lid 4).
Leg aan de hand van twee verschijnselen (wat de beurs-NV betreft) het verschil uit tussen de juridische verdeling van de bevoegdheden tussen verschillende organen van de vennootschap en de feitelijke machtsverhouding.
Gelet op de beurs-NV zijn er twee verschijnselen:

1. Feitelijke machtsverhouding: het bestuur heeft vaak meer kennis van zaken, waardoor de aandeelhouders geen werkelijke oppositie kunnen maken. Bij vennootschappen met veel aandeelhouders heeft iedere aandeelhouder maar een relatief klein belang (en is het niet zinvol om tijd en geld te investeren om kennis te verwerven).

2. Juridische verdeling van de bevoegdheden: in de praktijk wordt de bevoegdheid van de AvA vaak beknot door "beschermingsconstructies" die soms het karakter hebben van een "oligarchische regeling". De oprichters- aandeelhouders (later de AvA) werken zelf echter mee aan de totstandkoming van deze constructies, waardoor hun macht uiteindelijk kleiner wordt.
Wat kan een bestuurder doen indien hij het niet eens is met het ontslag?
Wanneer een bestuurder het niet eens is met een ontslag, kan hij dit langs twee wegen aanvechten:

1. Vennootschapsrechtelijke weg: bestuurder doet een beroep op de nietigheid van het ontslagbesluit (15). Dit kan ook worden vernietigd wegens "strijd met de goede trouw", maar daarbij komt een beroep op de ontslaggronden weer niet voor in aanmerking.

2. Arbeidsrechtelijke weg: Via 7:677 lid 5 kan hij schadevergoeding vorderen. Art. 6 lid 1 BBA is niet van toepassing en vordering tot herstel van de arbeidsverhouding is ex 244 lid 3 uitgesloten.
Zal met een ontslag van een bestuurder ook zijn arbeidsovereenkomst zijn beëindigd?
Ontslag als bestuurder zal in beginsel ook beëindiging van de arbeidsovereenkomst inhouden. Voor een uitzondering is alleen sprake bij een wettelijk ontslagverbod (bijv. huwelijk, ziekte, zwangerschap, etc.). De arbeidsrechtelijke opzegtermijn moet dus ook in acht worden genomen.
Heeft een bestuurder een arbeidsovereenkomst met de vennootschap?
De wet gaat er over het algemeen van uit dat een bestuurder tevens een arbeidsovereenkomst heeft met de vennootschap (ook al kunnen er vraagtekens worden gesteld over de "gezagsverhouding"  van de bestuurder ten opzichte van de vennootschap). 

Een bestuurder-rechtspersoon kan geen "werknemer" zijn omdat hij geen persoonlijke dienst verricht.

Rechtsverhouding tussen een bestuurder en een beursvennootschap mag niet worden aangeduid als een arbeidsovereenkomst (132 lid 3).
Leg uit wat van Schilfgaarde bedoeld met de "vennootschapsrechtelijke betrekking".
De vennootschapsrechtelijke betrekking duidt op de tweeledige verhouding die bijv. de bestuurder heeft in een vennootschap:

1. Hij maakt deel uit van de vennootschap als deelrechtsorde;

2. Hij staat tot de vennootschap in een contractuele verhouding.