Summary Van gedachten wisselen : filosofie en ethiek voor sociale beroepen

-
ISBN-10 9046901025 ISBN-13 9789046901021
223 Flashcards & Notes
40 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Van gedachten wisselen : filosofie en ethiek voor sociale beroepen". The author(s) of the book is/are Richard de Brabander. The ISBN of the book is 9789046901021 or 9046901025. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Van gedachten wisselen : filosofie en ethiek voor sociale beroepen

 • 1 De zelfoefening van het denken; Filosofie en sociaal werk.

 • Welke Griekse filosoof noemde de verwondering de oorsprong van de filosofie?

  Plato

 • Waar aan kan je zien dat filosofie in is?

  • populaire tijdschriften
  • filosofische cafes
  • leesgroepen
  • maand april is uitgeroepen tot maand van de filosofie
  • nacht van de weigeraars
 • Noem de verschillende niveaus waarop opvattingen over mens en maatschappij doorwerken in het sociaal werk

  individuele overtuiging
  instellings- en overheidsbeleid

 • Wat zijn sterke verhalen?

  Sommige verhalen zijn nog steeds dominant

 • Wat zijn grote verhalen?

  Denk aan de oorlog en hitler. Dat soort dingen zijn grote verhalen (socialisme/kapitalisme)

 • Wat zijn kleine verhalen?

  Grote verhalen zijn nu kleine verhalen

 • Wat betekent vanzelfsprekend?

  Vanzelfsprekend wil zeggen dat de dingen zijn zoals ze zijn, zoals wij denken dat ze zijn

 • 1.1 Filosofie als dagelijkse kost

 • Dalrymple:

  Laat duidelijk zien dat veronderstellingen over verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en respect en over de relatie tussen individu en samenleving concreet doorwerken in hoe we clienten benaderen.

 • Wat betekend normatieve professie in sociaal werk?

  Het is gebaseerd op normen en waarden

 • Dalrymple is ervan overtuigd dat de mens over een vrije wil beschikt, en zal de verslaafde verantwoordelijk houden voor zijn verslaving en hem daarop aanspreken.

 • Een autonome burger is een meetlat.

 • De overgang van grote naar kleine verhalen markeert de verschuiving van een uriforme samenleving naar onze huidige pluriforme samenleving. 

 • Lyotard beweert niet dat alles subjectief is en ieder zijn eigen waarheid heeft Als individu maken we namelijk deel uit van een gemeenschap, instituut of praktijk gebaseerd op een verhaal dat wij zelf niet hebben geschreven.

 • Het grote verhaal= de oorlog

  Klein verhaal= hoe was de oorlog voor Piet

 • Het grote verhaal= de oorlog

  Klein verhaal= hoe was de oorlog voor Piet

  Uniforme samenleving= een groot verhaal/mening

  Pluriforme samenleving= ieder heeft zijn eigen verhaal/meing

 • Het grote verhaal= de oorlog

  Klein verhaal= hoe was de oorlog voor Piet

  Uniforme samenleving= een groot verhaal/mening

  Pluriforme samenleving= ieder heeft zijn eigen verhaal/mening


 • 1.8 Filosofie van mens en maatschappij

 • In traditie bevatten mens-maatschappij beelden vaak een descriptief en een perspectief aspect; zij beschrijven dan wat de mens in weze is en hoe hij zou moeten zijn.

 • Mensbeelden zijn afbeeldingen van de mens of zijn het filosofische constructies dan wel ficties die we bij gebrek aan beter voor waar houden.

 • Plato: Bestaat er wel degelijk een wezen van de mens, ook al beantwoorden wij mensen in het ondermaanse.

   

  Aristoteles: voor hem is de mens een politiek dier en een sociaal wezen.

   

  Hobbes: gaat ervan uit dat de mens een egoïstisch individu is.

   

  Fromm: volgens hem is de mens bang voor de vrijheid en vlucht hij in de onderdrukking. (liever slaaf dan vrij)

   

  Nietzsche: dompelt de mens onder in een krachtenspel.

   

  Foucalt: komt tot de stelling dat de mens niet bestaat. 

   

   

 • 3.1 Een paradijs op aarde?

 • Het idee van de vooruitgang is onlosmakelijk verbonden met het geloof in de menselijke rede en het idee dat de mens met behulp daarvan de (menselijke) natuur kan beheersen.

 • Welke wetenschappers bestudeerde verschijnselen in d natuur op een wiskundige manier?

  Galileo Galilei (1564- 1642), Johannes Kepler (1571- 1630) en Isaac Newton (1642- 1727)

 • Wat houdt de verlichting in?

  Het optimisme in de menselijke rede en het geloof in de vooruitgang van de mens(heid).

 • Wat is een 'megamachine'?

  Een metafoor voor een sociaal systeem dat tot in de finesses is georganiseerd en feilloos werkt, een perfect technisch apparaat waarin mensen als goed geoliede onderdelen meedraaien.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Volgens Levinas zouden we niet verplicht moeten worden door algemene regels, om te zorgen voor de ander. Waarom?
Zorgen is het lot van ieder ander, ongeacht wie, op ons te nemen.
Levinas wijst ons ook op het lot van 'de derde'. Wie is hij?
De derde is is ook mijn naaste.
Voor wie jij je verantwoordelijkheid voelt is niet één persoon 'de eerste de beste'. Ook de derde is de naaste. Daarom maakt het uit voor wie je gaat. Iedereen is uniek en onvergelijkbaar.
Waar gaat 'rechtvaardigheid' over, volgens Levinas?
De gelijke verdeling van goederen en rechten.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin de ander recht te doen. Wat houdt 'recht te doen' in?
Voor Levinas betekent dit: Andermans lot op zich nemen, de Ander erkennen of tot zijn recht laten komen.
Welke verantwoordelijkheid rust op onze schouders, volgens Levinas?
Wij zijn verantwoordelijk voor het log van onze medemens. Deze verantwoordelijkheid is op geen enkele manier te vergelijken met de verantwoordelijkheid die verbonden is aan een functie of maatschappelijke rol. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin de ander recht te doen.
Wat verstaat Levinas onder ethiek?
De Ander maakt inbreuk op mijn bestaan, en maakt het besef los dat er iets niet klopt. Ook al zeggen de regels, wetten, heersende gewoontes, waarden en normen dat we juist handelen.
Wat is voor Levinas de grond van alles?
Ethiek.
Wat zal 'de ontmoeting met de Ander' teweeg brengen?
Het verstoort mijn zelfgenoegzame bestaan.
De Ander is het spoor van God, maar tegelijkertijd heeft de Ander het aangezicht van de..
Arme, van de vreemdeling, de weduwe en de wees.
'Het goddelijke manifesteert zich in het gelaat van de Ander.' Hoe uit zich dat?
Het heeft geen herkenbaar gezicht. 
Het gelaat is een uitdrukking van de Ander, het trekt geen gekke bekken of laat zich niet portretteren.