Summary Van geslacht tot geslacht

-
ISBN-10 9061400805
126 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Van geslacht tot geslacht". The author(s) of the book is/are Drs C J Meeuwse. The ISBN of the book is 9061400805. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Van geslacht tot geslacht

 • 1.1.1 Afkomst en opleiding

 • Vertel iets over Paulus' afkomst en opleiding.
  Geboren in Tarsen bij Joodse ouders. Geen opleiding in Tarsen ( want heidens) maar in Jeruzalem bij de beste leraren ( Farizese opleiding)
 • 1.1.2.1 Paulus als Romein

 • Hoe kwam Paulus aan het Romeins burgerrecht en waarom was dit handig?
  Zijn vader had dit recht en hij automatisch ook. Dit was handig omdat hij een geseling kon voorkomen en zich ook kon beroepen op de keizer.
 • 1.1.2.2 Algemene informatie Romeinen

 • Welke 4 wereldrijken volgden elkaar op en onder welke leiders?
  1. Nieuw Babylonisch rijk, Nebukadnezar
  2. Medisch- Perzische rijk, Darius en Kores
  3. Grieks- Macadonische rijk, Alexander de Grote
  4. Romeinse rijk
 • Waarom was het Romeinse rijk ideaal voor de uitbreiding van het Christendom?
  -er was vrede
  -er waren goede verbindingen
  -Grieks was de wereldtaal ( makkelijke communicatie)
  -er was verdraagzaamheid onderling door versmelten godsdiensten
 • 1.1.3.1 Paulus en de Joden

 • Wat is Paulus' relatie ten opzichte van de Joden?
  Eerst was hij 1 van hen, fel strijdend tegen de christenen. Na zijn bekering probeerde hij de Joden te overtuigen van Christus maar werd zelf ook vervolgd
 • 1.1.3.2 Joden en Christenen

 • Waarom stonden de Joden zo vijandig tegenover Christenen?
  Hun goede werken en goede leven zouden niets waard zijn als Jezus; preken waar zijn. Er werd precies geprikt waar het zeer deed.
 • Waarom is de vijandschap van Joden kenmerktend in het begin van de zending?
  Eerst werd het evangelie in de synagogen gebracht maar als zij het verwierpen bij de heidenen. De Joden stookten de heidenen op tegen de christenen
 • Hoe zagen heidenen christenen en wat veranderde?
  Ze zagen hen als Joodse sekte maar het veranderde door de sterke groei van het christendom en dat de Joden zelf de christenen gingen 'vervolgen'.
 • 1.1.4.1 Paulus voor de zendingsreizen

 • Wat gaat er vooraf aan de eerste zendingreis?
  Paulus verblijft 3 jaar in Arabië, daarna 10 jaar in Tarsen, Samen met Barnabas gaan ze naar Antiochië, een belangrijk centrum voor de vervolgde christenen. Vanuit hier worden ze uitgezonden
 • 1.1.4.2 Eerste zendingsreis

 • Vertel wat over de eerste zendingsreis.
  Tussen 46-48 AD. Eerst naar Cyprus en daarna een aantal steden in Klein Azië. Het eindigt in Jeruzalem met de eerste kerkelijke vergadering.
 • 1.1.4.3 Tweede zendingsreis

 • Vertel iets over de tweede zendingsreis.
  Van 48- 52 AD. Samen met Silas. Eerst steden in Klein Azie, daarna oversteek naar Europa ( Macedonië en Griekenland), 18 maanden in Korinthe. Door Efeze terug naar Jeruzalem en Antiochië.
 • Welke plaatsen bezocht Paulus in Europa?
  Filippi, Thessalonica, Berea, Athene en Korinthe
 • 1.1.4.4 Derde zendingreis

 • Vertel iets over de 3e zendingsreis.
  52-57 AD. Blijft vooral in Efeze, schrijft daar veel brieven. Hij bezoekt Macedonië en Griekenland weer en via Milete terug naar Jeruzalem
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.