Summary VASTGOED IN POCKET

-
302 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "VASTGOED IN POCKET". The author(s) of the book is/are POUSEELE. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - VASTGOED IN POCKET

 • 1.1.1 overeenkomst tot verkrijging, verkoop, ruiling

 • wat is verkrijging ten bezwarende titel

  bezit van een zaak tegen betaling of ruiling

 • 1.1.3 de bestemming tot huisvesting

 • aparte commerciele kavels niet tot huisvesting bestemd komen niet in aanmerking

  bv. winkelpand in een appartementsgebouw !

  indien aan de winkel ook een woning is voorzien, dan wel !!!!

 • 1.2 VORMVEREISTEN

 • Waar staan de vormvereisten ?

  In de verkoopovereenkomst

 • Wat zijn de vormvereisten ?
  bouwvergunning
  basisakte
  plannen en bestekken getekend door architect
  de prijs
  subsidies
  aanvang, levering en boeteclausule
  wijze van oplevering
  wettelijke elementen art 7-12 woningbouwwet
  opschortende voorwaarden
 • 1.2.2 bouwvergunning

 • Wanneer moet er een bouwvergunning zijn ?

  Als er geen is dan is dit een opschortende voorwaarde !

 • 1.2.3 privatief en gemene delen

 • Omschrijving privatief en gemene delen, wat wil dit zeggen ?

  Dat er een basisakte moet zijn voor de overeenkomst !

 • 1.2.4 plannen en bestekken

 • Welke plannen en bestekken?

  Ondertekend door de architect !

 • 1.2.5 de prijs

 • Wat is de totale prijs ?

  Grond en constructie inbegrepen, al dan niet herzienbaar.

 • is de totale prijs dan herzienbaar?
  Als het in de overeenkomst staat 
 • 1.2.6 subsidies, premiezoeker.be

 • waar te zoeken ?

  Premiezoeker.be

 • 1.2.7 aanvang en levering, boeteclausule

 • Wat met aanvang en levering bij wet breyne ?

  Start der werken, leveringstermijn, boeteclausule bij laattijdige oplevering !

 • 1.2.8 wijze van oplevering

 • Wijze van oplevering ?

  wettelijke bepalingen, voorlopige definitieve oplevering, wijze van oproeping etc.....

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekent zorgwonen?
Kangoeroewonen is het creeëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning
max. 2 oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen
Is een functiewijziging mogelijk van zonevreemde woning naar bewoning?
ja behalve voor woningen gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied en recreatiegebied
Wanneer is het herbouwen van een zonevreemde woning op dezelfde of gewijzigde plaats niet mogelijk?
 • ruimtelijk kwetsbaar gebied vb. duingebied
 • recreatiegebied
Welke zijn de vw bij heropbouw op een gewijzigde plaats?

 • dezelfde voorbouwlijn als dichtstbijzijnde constructie
 •  de nieuwe toestand levert een betere plaatselijke aanleg op
 
Welke oorzaken zijn er bij herbouw op een gewijzigde plaats?
 • de woning is getroffen door een rooilijn
 • de woning bevindt zich in achteruitbouwzone
 • verplaatsing gebeurt uit reden van goede ruimtelijke ordening
Wat is niet vergunbaar in ruimtelijk kwetsbaar gebied?
herbouwen en uitbreiden
Wanneer kan een zonevreemde woning gebouwd, verbouwd of herbouwd worden?
 • mits het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedebouwkundige handelingen, dit kan op vw :
 • bij hoofdzakelijk vergunde constructie
 •  wanneer het gaat om een zonevreemde constructie, niet verkrotte constructie
 •  indien de goede ruimtelijke ordening niet in gedrang
 •  huidige woongelegenheden blijft beperkt tot bestaande aantal
 •  bij herbouwen of uitbreiden blijft het bouwvol beperkt tot ten hoogste 1000m3
Wat zijn de bijkomende voorwaarden bij herbouwen op dezelfde of een gewijzigde plaats
Wanneer de nieuwe woning minder dan 3/4 van de bestaande woonoppervlakte overlapt
Wat is wel vergunbaar ?
Verbouwen binnen het bestaande bouwvolume
Wat zijn illegale woningen
Woningen die gebouwd zijn zonder vergunning