Summary VBA Bedrijfsadministratie

-
ISBN-13 9789463171045
255 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "VBA Bedrijfsadministratie". The author(s) of the book is/are A Lammers. The ISBN of the book is 9789463171045. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - VBA Bedrijfsadministratie

 • 1.1 Het decimale rekeningstelsel

 • Wat is een grootboekrekeningschema?
  Een overzicht van alle grootboekrekeningen die een onderneming gebruikt
 • Waarom is er gekozen voor een decimaal rekeningstelsel?
  Om snel inzicht te krijgen in het vermogen en het resultaat van een onderneming is er voor gekozen het grootboekrekeningschema in te delen in 10 rubrieken.
 • Wat is een controlerende tussenrekening?
  Een controlerende tussenrekening is een grootboekrekening die wordt gebruikt als nog niet op de definitieve grootboekrekening kan worden geboekt, doordat financiële feiten niet altijd op hetzelfde moment plaatsvinden.
 • Wat zijn de rubrieken in het decimale rekeningenstelsel en geef aan of het een balans of winst-en verliesrekening is.
  0  Vaste activa, EV, voorzieningen, LVV (Balans)
  1  Vorderingen, liq. Middelen, KVV (Balans)
  2  Controlerende tussenrekeningen (Balans)
  3 Voorraden grond- en hulpstoffen (Balans)
  4 Directe en indirecte kosten (Winst- en verliesrekening)
  5 (Verdeling) indirecte kosten (Winst- en verliesrekening)
  6 Fabricageafdeling (Winst- en verliesrekening)
  7 Voorraden gereed product en producten in bewerking (Balans)
  8 Verkoopafdeling (Vaststelling verkoopresultaat) (Winst- en verliesrekening)
  9 Periodewinst (Winst- en verliesrekening)
 • Wat is de jp van de afgifte van de grondstoffen aan de productieafdeling bij het passeren van rubriek 4?
          600 Verbruik grondstoffen
  aan 300 Voorraad grondstoffen
 • Wat is de jp van de afgifte van de grondstoffen aan de productieafdeling bij het niet passeren van rubriek 4?
          410 Verbruik grondstoffen
  aan 300 Voorraad grondstoffen

          600 Verbruik grondstoffen
  aan 499 Overboekingsrekening
 • Tip:
  Gebruik bij het maken van een jp met betrekking tot inkopen/kosten (crediteuren) altijd grootboekrekening 170 Te verrekenen OB, ook als het om een creditfactuur gaat.
 • Tip:
  Gebruik bij het maken van een jp met betrekking tot verkopen/opbrengsten (debiteuren) en privé-gebruik altijd grootboekrekening 175 Verschuldigde OB, ook als het om een creditfactuur gaat.
 • 1.2 Permanence en boekhoudkundige principes

 • Wat wordt er bedoeld met gebruik van zuivere rekeningen?
  Om per verslagperiode inzicht te kunnen verkrijgen in het vermogen en het resultaat moeten bij de gebruikte grootboekrekeningen worden aangegeven of het balans- of winst- en verliesrekeningen zijn. Dit is het gebruik van zuivere rekeningen.
 • Waar gaat het bij de "Permanence"  om ?
  Hierbij gaat het erom dat de volgende boekhoudkundige principes juist worden toegepast: 

  1. realisatieprincipe
  2. matchingprincipe
  3. voorzichtigheidsprincipe
  4. stelselmatigheidsprincipe  
 • 1) Wat wordt bedoeld met het realisatiebeginsel?
  Er wordt bedoeld dat opbrengsten cq winsten moeten worden genomen op het moment dat zij zijn gerealiseerd.
 • 2) Wat wordt bedoeld met het matchingprincipe (toerekeningsbeginsel) ?
  Bij het matchingprincipe gaat het om het moment waarop de kosten worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
 • 2a) Welk onderscheid wordt bij het matchingprincipe gemaakt?
  • productmatching -> bij iedere boeking van een verkoopfactuur wordt ook de inkoopwaarde van de omzet in rubriek 8 geboekt


  • periodematching -> worden de kosten aan de juiste periode toegerekend, ongeacht of deze kosten ook in de betreffende periode zijn betaald. 
 • 3) Wat wordt bedoeld met het voorzichtigheidsbeginsel?
  Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar en die vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn, moeten als verlies worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
 • 4) Wat wordt bedoeld met het stelselmatigheidsprincipe?
  In de verschillende verslaggevingsperioden moeten zo veel mogelijk dezelfde grondslagen worden toegepast.
 • 1.3 Correctieboekingen

 • Hoe wordt een tegenboeking van een journaalpost ook wel genoemd?
  Een stornoboeking
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Tip:
Gebruik bij het maken van een jp met betrekking tot verkopen/opbrengsten (debiteuren) en privé-gebruik altijd grootboekrekening 175 Verschuldigde OB, ook als het om een creditfactuur gaat.
Tip:
Gebruik bij het maken van een jp met betrekking tot inkopen/kosten (crediteuren) altijd grootboekrekening 170 Te verrekenen OB, ook als het om een creditfactuur gaat.
Hoe registreert een verhuurafdeling van een vastgoedbeleggingsmij de verhuurde panden?
In een verhuurbestand
Wat is een kenmerk van een controlerende tussenrekening?
Dat deze aan het einde van de verslagperiode glad moet lopen.
Waarvoor wordt de controlerende tussenrekening gebruikt?
Om financiële feiten uit de registraties van verschillende afdelingen te boeken en op elkaar te kunnen afstemmen.
Welk soort grootboekrekeningen wordt bij een dienstverlenende bedrijf zonder kenmerken van productie gebruik gemaakt?
Er wordt gebruik gemaakt van controlerende tussenrekeningen.
Wat voor een administratie voert een aannemersbedrijf?
Een projectadministratie.
Wat voor een administratie voert een accountantskantoor?
Een projectadministratie
Hoe werkt een accountantskantoor met betrekking tot het tarief per opdracht?
Tegenwoordig werken accountantskantoren en administratiekantoren vnl obv aanneemsommen, waarbij de opdrachtgever een vast bedrag betaalt voor de uit te voeren werkzaamheden en waarbij evt meerwerk op regiebasis wordt uitgevoerd.
Wat zijn onderhanden projecten?
Dat zijn langlopende projecten waarvoor een overeenkomst met een derde is afgesloten en die aan het einde van de verslagperiode nog niet zijn opgeleverd. Onderhanden projecten betekent daarmee iets anders dan onderhanden werk.