Summary Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]

-
ISBN-10 9058751570 ISBN-13 9789058751577
4971 Flashcards & Notes
98 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]". The author(s) of the book is/are Willem Frijhoff ( ). The ISBN of the book is 9789058751577 or 9058751570. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]

 • 0.1 Bestaat er een Europese geschiedenis?

 • Wat wordt er bedoeld met Europese geschiedenis?
  De ervaring van een gemeenschappelijke geschiedenis, die van een Europese cultuur of samenleving.
 • 1. Bestaat er een Europese geschiedenis?
  Ja. Europeanen hebben genoeg overeenkomsten, gedeelde lotgevallen en gezamenlijke wortels om van een Europese geschiedenis te kunnen spreken.
 • Wat benadrukten de auteurs vanuit Marxistisch perspectief over de Europese geschiedenis?
  Het mondiale perspectief met de gemeenschappelijke lotsbestemming van de proletariërs aller landen in het licht van de wereldrevolutie.
 • Wat was de ondertiteling van het boek 'Aera van Europa'(1954) van Jan Romein?
  'De Europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon'. Hij was bekend met en niet negatief over de ideeën van het Marxisme.
 • Wat was de ondertitel van het boek 'Aera van Europa' (1954) van Jan Romein?
  'De Europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon'. Hij was bekend met en niet negatief over de ideeën van het Marxisme.
 • Wat schreef Henri Brugmans (oud rector vh Europa-College in Brugge) over het bestaan van een gemeenschappelijk Europees verleden?
  In zijn ogen leeft Europa voort als realiteit want het heeft een gemeenschappelijke scheppende geschiedenis en zelfs een gemeenschappelijke bestemming.
 • Wat schreef Henri Brugmans (oud rector van het Europa-College in Brugge) over het bestaan van een gemeenschappelijk Europees verleden?
  In zijn ogen leeft Europa voort als realiteit, want het heeft een gemeenschappelijke scheppende geschiedenis en zelfs een gemeenschappelijke bestemming.
 • Pim de Boer (UvA) wijdde zijn oratie aan 'Europese cultuur. Geschiedenis van een bewustwording'. Aan de hand waarvan adstrueerde hij deze bewustwording?
  Een beschouwing over een drietal, in verleden en heden aan Europa en bewoners toegeschreven, verworvenheden: vrijheid, het christendom en de beschaving.
 • Wat zei Frits Bolkenstein in zijn Leidse oratie 2005 over de hedendaagse Europese identiteit?
  Hij wees deze af. Nationale belangen noemde hij 'het cement van de Europese Unie' , maar hij erkende wel een gemeenschappelijke geschiedenis. Onderstreepte later normen- en waardenpatroon van de Verlichting meerdere malen.
 • Wat zien Romein, Brugmans, Den Boer en Bolkenstein naast alle verschillen bij de Europeanen?
  Voldoende gemeenschappelijke elementen waardoor zij zich als collectieve groep onderscheidden en ten dele nog steeds onderscheiden, van de rest van de mensheid of andere culturen. 
  Gedeelde lotgevallen en overeenkomsten en wortels zouden het rechtvaardigen over de Europese geschiedenis als een ervaren realiteit te spreken.
 • 0.2 Voltaire en Burckhardt

 • Hoe zagen Voltaire en Burckhardt de geschiedenis van Europa?
  Zij zagen een zekere eenheid en een samenhang in de geschiedenis. Maar vanuit verschillend perspectief
 • 1. Welke kenmerken heeft het Europa van de vroegmoderne tijd volgens Voltaire, die tot eenheid en samenhang leidden en Europa een positie verschaften onderscheiden van de rest van de wereld?
  • Het christelijk geloof
  • dezelfde principes van publiek recht en politiek
  • gezamenlijk erkenning van vorsten
  • uitwisseling van ambassadeurs
  • behandeling van (krijgs)gevangenen
 • Welke kenmerken heeft het Europa van de vroegmoderne tijd volgens Voltaire, die tot eenheid en samenhang leidden en Europa een positie verschaften onderscheiden van de rest van de wereld?
  • Het Christelijk geloof
  • Dezelfde principes van publiek recht en politiek
  • Gezamenlijk erkenning van vorsten
  • Uitwisseling van ambassadeurs
  • Behandeling van (krijgs)gevangenen
 • Wanneer manifesteerden de eenheid en samenhang zich volgens Voltaire vooral?
  Als het christelijk Europa onder de loep genomen werd.
 • 2. Welke twee elementen brengt Burckhardt naar voren in zijn Die Kultur der Renaissance in Italien, die een breukbesef (cesuur) met de middeleeuwen ondersteunen?
  1. De creatie van de staat als "kunstwerk", als resultaat van (doelbewust) menselijk handelen.
  2. De ontwikkeling van het individu als een zelfstandig scheppend wezen.
 • Welke twee elementen brengt Burckhardt naar voren in zijn Die Kultur der Renaissance in Italien, die een breukbesef (cesuur) met de middeleeuwen ondersteunen?
  1. De creatie van de staat als "kunstwerk", als resultaat van (doelbewust) menselijk handelen.
  2. De ontwikkeling van het individu als een zelfstandig scheppend wezen.
 • In welk boek beschreef Voltaire zijn ideeën over de Europese samenhang?
  Le siècle de Louis XIV, 1751. 'Men kan het christelijk Europa sedert lang als één grote gemeenschap beschouwen'.
 • Waar ontwikkelden zich een saamhorigheidsbesef en groepsbewustzijn die als Europees  kunnen worden gekwalificeerd?
  In internationale netwerken zoals de Republiek der Letteren van de geleerde wereld. In kosmopolitisch ingestelde kringen van de elite. Voltaire belichaamde dit op ongeëvenaarde wijze.
 • Het boek Die Kultur der Renaissance in Italien van Burckhart baarde opzien. Waardoor
  Hij probeerde vat te krijgen op de Renaissance door te zoeken naar samenhang. Een cultuurperiode waarin de kunsten tot hun recht kwamen als je ze zag ingebed in het samenspel met een aantal bredere ontwikkelingen en van een nieuw elan in de samenleving als geheel.
 • Wordt Burckhardts visie nu nog onderschreven?
  Ze geldt als traditioneel, maar heeft er voor gezorgd dat de Renaissance als periode- en cultuurbegrip een hoge vlucht heeft genomen.
 • Welke twee elementen bracht Burckhardt naar voren?
  De creatie van de staat als kunstwerk als resultaat van menselijk handelen en de ontwikkeling van het individu als een zelfstandig scheppend wezen. Dit ondersteunde de idee van een cesuur met de Middeleeuwen.
 • Het boek Die Kultur der Renaissance in Italien van Burckhart baarde opzien. Waardoor?
  Hij probeerde vat te krijgen op de Renaissance door te zoeken naar samenhang. Een cultuurperiode waarin de kunsten tot hun recht kwamen als je ze zag ingebed in het samenspel met een aantal bredere ontwikkelingen en van een nieuw elan in de samenleving als geheel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.