Summary Veranderende grenzen : nationalisme in Europa, 1919-1989

-
904 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Veranderende grenzen : nationalisme in Europa, 1919-1989". The author(s) of the book is/are Redactie, L H M Wessels & A Bosch. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Veranderende grenzen : nationalisme in Europa, 1919-1989

 • 1.1 Inleiding

 • Nationalisme is het gevoel van een gemeenschappelijke nationale identiteit verbonden aan een politieke beweging met als basis het cultureel nationalisme

 • Nationalisme is nauwelijks een uitgewerkte politieke theorie en maakt op enigerlei wijze deel uit van alle grote ideologieën van de 19e en 20e eeuw.
 • Nationalisme heeft een kameleontisch karakter en kan zowel een stabiliserende als een destructieve werking hebben.
 • Geef een karakterisering van het nationalisme
  Het nationalisme heeft als basis het cultureel nationalisme en is een nauwelijks uitgewerkte politieke theorie. Hierdoor heeft het een kameleontische karakter: maakt op enigerlei wijze deel uit van verschillende grote ideologieën van de 19e en 20e eeuw en heeft zodoende zowel een stabiliserende als een destructieve werking.
 • Nationalisme is het gevoel van een gemeenschappelijke nationale identiteit verbonden aan een politieke beweging met als basis  het cultureel nationalisme.

 • 1.2 Periodisering en karakterisering nationalisme

 • Ontwikkeling nationalisme tussen 1770-1989
  -In aansluiting op de Romantiek kwam in de periode 1770-1815 het romantisch nationalisme op en werd de blik op het  verleden gericht: de band met het eigen verleden maakte elk volk uniek en het verleden had een ook een politieke betekenis.
  - Klassieke fase van het nationalisme vanaf 1815: streven naar eenwording en oprichting eigen nationale staten. Hoogtepunt in 1919: Vrede van Versailles.
  - Het nationalisme tussen WO1 en WO2 bestaat uit stromingen: racistisch, neo-klassiek en etnisch nationalisme. Nationalisme van Hitler = racistisch nationalisme. Nationalisme van Italiaanse fascisten = neo-klassiek. Etnisch nationalisme = verzetsideologie tegen koloniale mogendheden maar ook als samenbindende kracht in de samenleving.
 • Onder welk nationalisme valt het nationalisme van Hitler
  Onder het racistisch nationalisme welke ontstond in de periode tussen WO1 enWO2.
 • Wat is het hoogtepunt van de klassieke fase van het nationalisme.
  Vrede van Versailles in 1919.
 • In welke periode kwam het romantisch nationalisme tot bloei.
  Tussen 1770-1815
 • Noem 1 kenmerk van de drie nationalismes die genoemd zijn.
  Romantische nationalisme: blik  op het verleden
  Klassiek nationalisme: streven naar eenwording en oprichting eigen nationale staten
  Nationalisme in het interbellum: verschillende stromingen: racistisch, neo-klassiek en etnisch nationalisme
 • 1.3 Het romantisch Nationalisme (1770-1815)

 • Nationalisme ontstaan door o.a. nieuwe opvattingen over volkssoevereiniteit (Rousseau) waarbij het volk (en niet de vorst) het middelpunt was van de politieke macht. In praktijk gebracht in de Amerikaanse Revolutie (1776) en de Franse Revolutie (1789). Ook de Romantiek was van invloed op het ontstaan van het nationalisme. 
 • Romantiek kwam voort door het verzet tegen het rationalisme van de Verlichting. Deze legde de nadruk op universele, algemeen geldende principes terwijl de Romantiek individualistisch was georiënteerd. Elk volk in Europa zou over unieke kwaliteiten en een unieke cultuur beschikken.
 • De kwaliteiten kwamen, volgens de Romantiek, tot uiting in de taal, gewoonten, de geschiedenis en in het volkskarakter. Filosoof Herder was ervan overtuigd dat de natuur en het klimaat van grote betekenis was voor de vorming van het nationale karakter. Deze ideeën over de natie waren uitingen van cultureel nationalisme.
 • Was was de overtuiging van Herder over de vorming van het nationalisme?
  Dat de natuur en het klimaat van betekenis was voor de vorming van het nationale karakter.
 • Er is sprake van politiek nationalisme, volgens Ernest Gellner, door het streven naar een volledige congruentie van de natie en de staat.
 • Nationalistische denkers uit de Romantiek vormde het begrip "natie" om tot een mythe en de burgers ontleenden hun identiteit eerder aan deze mythe dan aan de staatsrechtelijke positie. Lidmaatschap van deze natie is alleen door geboorte te vewerven: het is een lotsbeschikking.
 • Wat werd verstaan onder 'natie' ten tijden van de Renaissance en de Verlichting?
  De natie is een groep van staatsburgers onder een gemeenschappelijk bestuur.
 • Waarom werd onder invloed van de Romantiek het begrip natie omgevormd door een mythe?
  Zoals eerder vermeld werd in de Romantiek het verleden belangrijk.
 • Wat waren belangrijke onderdelen van deze nationale mythe en nationale identiteit?
  De gemeenschappelijke voorouders, de geschiedenis, de taal, de gewoonten en de toekomstverwachting.
 • Volgens Anthony Smith is het nationalisme het volgende: a political ideology with a cultural doctrine at its centre.
 • Geef een korte omschrijving van het Romantisch Nationalisme.
  Het romantisch nationalisme is ontstaan tijdens de Romantiek als verzet tegen de Verlichting. Het individu werd belangrijk en het volk werd het middelpunt van de samenleving. Elk volk heeft unieke kwaliteiten en een unieke cultuur welke tot uiting kwam in de taal, de gewoonten, de geschiedenis en in het volkskarakter. Men noemde dit het cultureel nationalisme. Door het streven naar eenwording ontstond het politiek nationalisme. Cultureel en politiek nationalisme vullen elkaar aan en hebben een samenhang.
 • Ook bij het politiek nationalisme bleef de nadruk op de gemeenschappelijke culturele erfenis liggen. Cultureel nationalisme en politiek nationalisme geven elkaar samenhang.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
Waardoor groeit de neiging tot cultureel separatisme in westelijk Europa?

Migratie wordt gezien als een vraagstuk van cultuur, van identiteit.

Is de migratie toegenomen in de afgelopen decennia?

Ja, zowel op mondiaal als op Europees niveau. Echter nog beperkt in vergelijking met de migratie vanuit Europa rond 1900.

Hoe heeft het etnonationalisme zich gemanifesteerd?

In een groot aantal politieke groeperingen en partijen met vreemdelingenhaat. Doorgaans door extreem-rechts of mn in oostelijk Europa juist van linkse signatuur, religieus, antisemitisch of onverschillig, etatistisch of voorstander van vrije markt.

Waar leidt het samengaan van culturele diversiteit toe?

Tot etnonationalisme.

Etniciteit krijgt ook in het westers nationalisme steeds meer een sterke component. Door welke ontwikkelingen komt dit?

1. culturele mondialisering 

2. hybride samenstelling van Westeuropese bevolkingen.

Wat is het belangrijkste onderscheid tussen de aard en de betekenis van recent regionalisme in Westelijk Europa en nationalisme in oostelijk Europa?

Op het westelijk deel van het continent wordt de territoriale afscheiding, separatisme, slechts bij uitzondering nagestreefd en vrijwel niet gezet.

Tot welk regionalismen kan men etniciteit typeren tot de traditionele of de moderne?

Tot de traditionele.

Wat zijn de kenmerken van moderne regionalisme?

Niet exclusivistisch en laat ruimte voor identiteit (regionaal en nationaal). Gaat dikwijls om Europese superregio´s, om bloeiende, dynamische landsdelen die zich verzetten tegen herverdeling ihkv nationale gemeenschap door hun welvaart en economische vitaliteit.

Welke twee, elkaar overlappende, regionalismen zijn zichtbaar in westelijk Europa?

Enerzijds een traditioneel, vooral door historische en culturele factoren bepaald regionalismen (Baskenland, Catalonië, Corsica, Noord-Ierland, Vlaanderen en Wallonië  Schotland en Wales).

Anderzijds een modern, door combinatie van culturele en vooral economische verschillen, gevormd regionalisme (Noordelijk Italië  Rhône Alpengebied Frankrijk, opnieuw Catalonië en Vlaanderen).