Summary Verandermanagement : een integrale aanpak

-
ISBN-10 9043015512 ISBN-13 9789043015516
114 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Verandermanagement : een integrale aanpak". The author(s) of the book is/are Henk Kleijn, Fred Rorink. The ISBN of the book is 9789043015516 or 9043015512. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Verandermanagement : een integrale aanpak

 • 1.1 Wat is verandermanagement?

 • Wat is organisatiekunde?

  De vraag stellen wat het juiste organisatieontwerp is om het strategische beleid uit te voeren zodat de doelen van de organisatie gerealiseerd kunnen worden.

 • !!Wat is organisatieontwikkeling?

  Het vermogen van een organisatie om zich aan te passen aan de externe ontwikkelingen. Dit is een geleidelijk proces.

 • Wat is organisatie aanpassing?

  Evenwicht zoeken in functies.

 • !!Wat is organisatieverandering?

  In korte tijd ingrijpend wijzigen van processen en ondersteunende structuur van een arbeidsorganisatie. Het is een doelgericht en planmatige aanpak centraal aangestuurd door het management.

 • Om welke hoofdvragen gaat het bij organisatieverandering?

  1. Wat moet er in de organisatie worden veranderd?
  2. Hoe gaan we dit doen?

 • Wat is de definitie van verandermanagement?

  Verandermanagement is het effectief en planmatig of procesmatig sturing geven aan activiteiten die gericht zijn op het aanpassen van een organisatie aan strategische wijzigingen.

 • 1.2.1 Periode 1950-1970

 • Welke theorie werd er ontwikkeld in 1951 en door wie?

  Planned change (POC) van Kurt Lewis

 • Wat houdt de planned change methode in?

  Deze methode bestaat uit die stappen:

  1. Unfreeze: Huidig werkgedrag afleren en rijp maken voor verandering.

  2. Moving/change: Verandering van mentaliteit, houding en gedrag.

  3. Refreeze: Instutionaliseren van veranderen; beklijven van het nieuwe evenwicht.

 • Waar bestaat het evenwicht uit wat volgens Lewis doorbroken moet worden?

  enerzijds dynamische krachten, anderzijds restraining forces. Dit zijn krachten die een verandering tegenhouden.

 • 1.2.2 Periode 1970-1986

 • Wat is hetbelangrijkste wat Schein toevoegde aan veranderingsmodel van Lewis?

  Dat je eerst het oude moet loslaten voordat je iemand iets nieuws aan kan leren. Emotionele weerstand kan hierbij een grote rol spelen.

 • Chin en K.D. Benne hebben drie verander strategieën ingebracht waarbij gedragsbeïnvloeding centraal staat, welke?

  1. Machts-dwangstrategie: Gebruik maken van (centrale) macht om organisatieveranderingen af te dwingen.

  2. Overtuigingsstrategie: De organisatiemedewerker is een rationeel denkend en handelend wezen en is daarom bereis een handelswijze te volgen wanneer hij overtuigd is dat het gedrag in eigen belang is.

  3. Houdingsstrategie: Organisatieverandering gaat het best bij verandering van normen en waarden.

 • Waar moet je volgens Zaltman altijd mee starten als je een veranderingsproject begint?

  De re-educatieve strategie; vooral gericht op de persoenen die de meeste bereidheid toto innovatie tonen.

 • Wat zijn de drie conclusies die worden getrokken uit de planned change?

  1. Planned change schonk expliciet aandacht aan een gefaseerde aanpak van veranderingsprocessen.

  2. In de modellen was er vooral aandacht voor strategieën om weerstand om te buigen naar bereidheid.

  3. Planned change had vooral aandacht voor gedragsverandering. Planned change was niet gericht op integrale verandering.

 • Wat is Organizational development? (OD genoemd in de literatuur).

  OD is een veranderstrategie die voortbouwt op de inzichten van de planned change methode. Houdt zich voornamelijk bezig met het groepsniveau in de organisatie en gebruikt maakt van de technieken van de groepsdynamica. De interventies zijn gericht op interpersoonlijke relaties en de groepssfeer. Het is procesmatig van karakter.

 • Wie waren de denkers ca 1975? En waar hielden ze zich mee bezig?

  De Ruyter en Wiersema, Van de Bunt, Bowers, Tichy. De rol van de organisatieadviseur als begeleider van veranderprocessen.

 • 1.2.3 Periode 1986-2000

 • Wat is organizational transformation (OT)?

  Dit is een stroming in de veranderkunde die vooral gericht is op de juiste samenhang tussen de verschillende facetten van de organisatie die moeten worden veranderd. Het gaat daarbij om de juiste fit tussen leiderschapsstijlen, structuur, cultuur en processen. Het is een integrale benadering!

 • Cummings hield zich als eerste bezig met de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie, hoe noemen wij dit nu ook wel?

  IST- en SOLL situatie.

 • Een onderneming moet beslissen welke PMC's (product/marktcombinaties) die wilt exploiteren om de juiste fit te krijgen in de aspecten structuur, technologie en human serources. Hiermee heeft Cummings een aanzet gegeven voor de algemeen geaccepteerde uitgangspunten van het huidige verandermanagement. Wat zijn deze punten?

  * De strategie van de organisatie vormt meestal het uitgangspunt.

  * Integrale aanpak van de veranderingen gericht op onderlinge samenhang.

  * Het toepassen van een adequate veranderstrategie en bijbehorende interventiemogelijkheden.

 • Wat is business process reengineering?

  De kracht van deze aanpak is dat zij op zeer systematische en betrouwbare wijze bedrijfsprocessen doorlicht en opnieuw construeert. Motivatie van de medewerkers speelt hierbij ook een rol in de vorm van teambuilding, problem solving en feedback.

 • Peter Senge uitte kritiek op de bestaande verander strategieën, succesvol veranderen kon volgens hem alleen wanneer een organisatiestrategie gehanteerd wordt waarin breed expertise en kwamliteiten worden opgebouwd. Hoe noemt hij dit? En wat is hierdoor ontwikkeld?

  De collectieve leercapaciteiten en de lerende organisatie (voor organisaties met een groot aanpassingsvermogen).

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.