Summary Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

-
ISBN-10 9013093809 ISBN-13 9789013093803
618 Flashcards & Notes
85 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding". The author(s) of the book is/are J Spier. The ISBN of the book is 9789013093803 or 9013093809. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

 • 2.1.2 Het wettelijk systeem

 • wat is de grondslag vd schadevergoedingsverplichting van 6:162 BW?
  de toerekenbare onrechtmatige gedraging ve persoon
 • onrechtmatigheid kwalificeert dus het gedrag, 'toerekening'- met name schuld- kwalificeert de dader
 • onrechtmatigheid kwalificeert dus het gedrag, 'toerekening'- met name schuld- kwalificeert de dader
 • 2.1.3 15. De onrechtmatige gedraging

 • welke drie gronden zijn er waarop een bepaalde schadeveroorzakende gedraging als onrechtmatig kan worden aangemerkt?
  - een inbreuk op een recht
  - een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht
  - een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt
 • 2.1.4 16. De toerekening

 • in welke gevallen is toerekening ve onrechtmatige daad ook mogelijk zonder dat er sprake is van schuld?
  - in geval sprake van een lichamelijk of geestelijke tekortkoming 6:165-3
  - bij een oorzaak welke krachtens (...) de in het verkeer geldende opvatting voor rekening vd dader komt 6:162-3
 • Indien sprake is van onrechtmatig gedrag en dat gedrag aan de dader kan worden toegereken is sprake van toerekenbare onrechtmatige daad. Met welke term wordt die in wet aangeduid?
  fout (bv fout v ondergeschikte)
 • 2.1.8 20. Onderlinge verhouding van de onrechtmatigheidscriteria

 • wetgever heeft in 6:162-2 de verschillende onrechtmatigheidsvormen naast elkaar gezet. WAt is bedoeling?
  bedoeling om aan elk van deze onrechtmatigheidsgronden een zelfstandige betekenis toe te kennen. Is aan de voorwaarden voor één van deze gronden voldaan dan stat daarmee in beginsel de onrechtmatigheid vd gedraging vast
 • 2.1.9 Strijd met de wet en inbreuk vroeger als enige criteria

 • als aanvullende toetsing getoetst aan ongeschreven zorgvuldigheidsnormen. Van 1905 en 1919 speelde deze zorgvuldigheidsverplichting geen zelfstandige rol en werd uitsluitend aan de eerste twee criteria getoetst.
 • wat is klassieke voorbeeld waarin slechts werd getoetst aan strijd met een wettelijke plicht?
  Zutphense juffer
 • waarover gaat Zutphense juffer
  Juffr de Vries woonde boven pakhuis van een zekere Nijhof waarin leer was opgeslagen. Door vorst was waterleiding gespongen en dreigde het leer nat te worden. De juffr weigerde de hoofdkraan- die zich op haar verdieping bevond- af te sluiten, omdat zij vond dat het maar praatjes waren om haar nachtrust te beroven en stelde dat Nijhof volgende ochtend maar moest terugkomen.
  HR=> dat zodanige daden en nalatigheden( ..) wel in strijd met hetgeen zakelijk en maatschappelijk betaamt kan zijn gehandeld; dat echter de toepasselijkheid van artt 1401 en 1402 BW (nu 6:162) niet daardoor wordt bepaald, maar afhangt van de bevinding of hetzij de daad, hetzij het verzuim al dan niet in strijd met des daders rechtsplicht of inbreuk maak top eens anders recht.
 • wat was gevolg in arrest Zutphense juffer?
  dat gedrag dat duidelijk als maatschappelijk onbehoorlijk wordt ervaren niet to taansprakelijkheid leidt !
 • welk arrest gaf verruiming inzake onrechtmatigheidsgronden?
  Lindebouw Cohen=> later in wet aangepast
 • 2.2.1 23. Hoofdregel

 • wat wordt onder wettelijk verstaan in 'strijd met een wettelijk plicht"?
  kan gaan om verdragen of wetten in formele en materiële zin
 • bij vergunning worden de betrokken belangen door overheid tegenover elkaar afgewogen. Als dat is gebeurd, dan is dat een belangrijke grond om gedrag dat met de vergunningsvoorwaarden in strijd is als onrechtmatig aan te merken
 • Het overtreden van een wettelijk vastgestelde gedragsnorm, levert in beginsel een onrechtmatige daad op jegens degene wier bescherming die normen zijn gesteld.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem behalve de onrechtmatige daad nog drie andere verbintenissen die voortkomen uit de wet. (pagina 3/P 2)
- Zaakwaarneming 6:198
- Onverschuldigde betaling 6:203
- Ongerechtvaardigde verrijking 6:212
Is onderwijsinstellingn zonder meer gehouden om te zorgen voor ongevallenverzekering die voor door die onderwijsinstelling ikv het onderwijs georganiseerde risicovolle activiteiten adequate dekking biedt, of om haar studenten duidelijk te maken dat geen verzekering is afgesloten die een dergelijke dekking biedt?
nee, een zo vergaande zorgplicht kan in haar algemeenheid niet worden aanvaard
is de aansprakelijkheid van zorginrichtingen (en onderwijs) net zo duidelijk gesteld als bij terreinbeheerders?
nee, minder duidelijk
wat is verder van belang tav waarschuwen voor gevaar?
dat uit tekst vh waarschuwingsbord duidelijk blijkt om welk concreet gevaar het gaat
wat is van doorslaggevende betekenis bij de vraag of een waarschuwing van een terreinbeheerder kan worden beschouwd als afdoende maatregel met oog op bescherming tegen bepaald gevaar?
of te verwachten valt dat deze waarschuwing zal leiden tot een handelen of nalaten waardoor dt gevaar wordt vermeden (Jetblast)
noem een arrest dat het bestaan van een strenge zorgplicht van terreinbeheerderd vereist?
Veenbroei, Jetlast
rust er een bijzondere zorgplicht voor terreinbeheerders en opstallen?
ja
geldt voor normen tussen organisator en deelnemer hetzelfde als tussen deelnemers?
nee, daarvoor zwaardere eisen. zie bijv Skeeler arrest
-welke vuistregels heeft HR geformuleerd voor beoordeling van letseltoebrengend gedrag in sportsituatie
1) een dergelijke gedraging is ikv sportbeoefening minder snel als onrechtmatig te kwalificeren dan daarbuiten het geval zou zijn geweest
2) Het enkele overtreden van de spelregels, waaronder regels ter bescherming van de veiligheid vd spelers, is niet reeds om die reden onrechtmatig.
noem de voorwaarden voor aansprakelijkheid wegens zuiver nalaten
- concrete kennis ve gevaarlijke situatie
- dreiging v erstig geestelijk of lichamelijk letsel
- de mogelijkheid en noodzaak om daadwerkelijk iets te doen (waarschuwen of helpen)
- reële verhouding tussen moeite en kosten en het gevaar