Summary Verbintenissenrecht algemeen

-
ISBN-10 9013078532 ISBN-13 9789013078534
534 Flashcards & Notes
37 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Verbintenissenrecht algemeen". The author(s) of the book is/are C J H Brunner. The ISBN of the book is 9789013078534 or 9013078532. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Verbintenissenrecht algemeen

 • 1 De verbintenis in het algemeen

 • Wat is de bron van verbintenissen in ons rechtssysteem?

  Alleen de wet (art. 6:1 BW)

 • Wat is het gemeenschappelijke kenmerk van natuurlijke verbintenissen?

   

  Deze zijn in rechte niet afdwingbaar(art. 6:3 BW)

  ->nakoming kan niet als onverschuldigde betaling in de zin van 6:203 worden beschouwd en het is dus ook geen schenking, want er is wel een rechtsgrond

 • Een overeenkomst hoeft niet een bijzondere overeenkomst te zijn die in de wet is opgenomen. Wat is de hoofdregel van het overeenkomstenrecht?

  De overeenkomsten die partijen met elkaar maken, verbinden partijen en hebben de rechtsgevolgen die zij overeen zijn gekomen. (art.6:248 BW)

 • Wat is hoofdregel met betrekking tot de in rechte afdwingbaarheid van verbintenissen?

  Van verbintenissen kan in rechte nakoming worden gevorderd(3:296)->'tenzij' zie lid 1

 • De regels van het verbintenissenrecht zijn in beginsel niet van dwingende recht. Wat betekent dit?

   

  Dit betekent dat partijen mogen afwijken van de wet en dat kan op twee manieren; uitdrukkelijk of stilzwijgend.

 • Onderscheid drie verschillende groepen natuurlijke verbintenissen.

  1. gevallen waarin vanaf het ontstaan van het recht de rechtsvordering(actie) daaraan door de wet of rechtshandeling is onthouden
   ->gevallen in de wet zeldzaam VB speelschuld(art. 7A:1825 BW)
   ->vorderingsrechten die krachtens afspraak niet in rechte geldend zullen worden gemaakt VB gentlement's agreements en convenanten 
  2. gevallen waarin de rechtsvordering (de actie) aanvankelijk wel bestond, maar zij later aan het vorderingsrecht is komen te ontvallen
   ->belangrijkste tot deze groep behorende gevallen zijn de vorderingsrechten die verjaard zijn
   ->faillissementsakkoord
  3. gevallen waarin de verplichting van zedelijke aard is(zie 6:3 lid 2 BW)
 • Heeft Nederland een open of gesloten stelsel van verbintenissen?

   

  Niet gesloten, maar ook niet helemaal open stelsel, want billijkheid en natuurlijke verbintenissen zijn geen bron van verbintenis. Maar er kan wel gebruik gemaakt worden van analoge toepassing, doordat art. 6:1 BW stelt dat een verbintenis uit de wet moet voortvloeien.

 • Hoe moet de nakoming van een nietige ofwel vernietigde verbintenis door een schuldenaar worden beschouwd?

  Als onverschuldigd, want er blijft geen verbintenis over die nagekomen kan worden

 • Wat zijn de rechtsgevolgen van natuurlijke verbintenissen?

  Omdat bij natuurlijke verbintenissen nakoming niet kan worden afgedwongen, zijn wetsbepalingen die voorschriften geven hoe, wanneer en waar moet worden nagekomen, of die aan de niet-nakoming rechtsgevolgen verbinden, niet op de natuurlijke verbintenis van toepassing, ook niet van overeenkomstige toepassing.

  ->uitzondering geldt er voor de verjaarde vordering(zie art. 6:56 BW)

 • Hoe kan een natuurlijke verbintenis in een gewonen, civiele verbintenis die rechtens afdwingbaar is worden omgezet? Wat voor belangrijk voorbehoud voor de praktijk dient er te worden gemaakt?

   

  Door een omzettingsovereenkomst(6:5)

  ->belangrijk voorbehoud voor de praktijk: weet de schuldenaar niet, dat hij niet behoeft na te komen, dan komt geen omzetting tot stand door de enkele mededeling dat hij zal nakomen

 • 1.1.1 1. Verbintenissenrecht en goederenrecht

 • Wat heeft het verbintenissenrecht met het goederenrecht gemeen?
  Dat het deel uitmaakt v.h. vermogensrecht. Het vermogensrecht is een verzamelbegrip voor enerzijds eigendom van lichamelijke zaken en onlichamelijke rechten op goederen, samengevat in de term goederenrecht en anderzijds verbintenissenrecht. 
 • Waarin onderscheidt het verbintenissenrecht v.h. goederenrecht?
  Door dat het zich met tweerelaties bezighoudt, terwijl het goederenrecht niet een bepaalde relatie met een of meer bepaalde derden betreft, maar rechten met een absoluut karakter, die tegen iedereen kunnen worden gehandhaafd. Zoals goederenrecht derdenrecht is, zo is verbintenissenrecht tweederecht, d.w.z. het recht dat geldt tussen bepaalde personen die partij zijn bij de verbintenis.
 • 1.1.3.1 3a. Europese invloed

 • Hoe beïnvloed de Europese wetgeving het nationale recht van de lidstaten?
  In het verbintenissenrecht spelen vooral Europese richtlijnen. Deze hebben geen rechtstreekse werking, maar zijn gericht tot lidstaten.

  Volgens art. 288 VWEU zijn richtlijnen voor de lidstaten verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat (vorm en middelen mag door de lidstaten zelf bepaald worden).

  Europese richtlijnen worden dus door lidstaten zelf omgezet en geïmplementeerd als nationale regels. Het nationale recht wordt op die manier aangepast aan de voorschriften van die Europese richtlijnen.

  Zo beïnvloed Europese wetgeving het nationale recht.
 • 1.1.4 3a. Europese invloed

 • Hoe beïnvloed Europa het Nederlands recht?
  Door te verplichten dat Europese richtlijnen worden omgezet in nationale wetgeving.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.