Summary Verbredingsvakken en communicatie / 2012/2013 voor VPS

-
ISBN-10 9079564648 ISBN-13 9789079564644
431 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Verbredingsvakken en communicatie / 2012/2013 voor VPS". The author(s) of the book is/are J C Van Den Boogaart. The ISBN of the book is 9789079564644 or 9079564648. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Verbredingsvakken en communicatie / 2012/2013 voor VPS

 • 1.1 Strategievorming

 • Welke 2 vragen moeten worden beantwoord om de koers van een onderneming te bepalen

  Waar willen we naartoe.

  Hoe komen we daar

 • Wat wordt onder strategie verstaan binnen een onderneming

  Het bepalen van de basisdoelstellingen op lange termijn, het bepalen van de diverse mogelijke acties om deze doelstellingen te bereiken en het maken van een keuze uit de verschillende alternatieven,

 • Wat wordt verstaan onder de lange termijn?

  5 tot 10 jaar.

 • 1.2 Missie en doelstellingen

 • Wat geeft aan waaraan een onderneming haar bestaansrecht ontleend?

  De missie geeft dit aan.

 • Welke 3 niveaus onderscheiden we m.b.t. de doelstellingen van een onderneming?

  Strategisch niveau lange termijn

  Tactisch niveau (organisatorisch niveau) middellange termijn

  Operationeel niveau korte termijn

 • Wat houd strategisch niveau in?

  Beslissingen op directieniveau over het voortbestaan en de continuiteit van de ondernming. Het betreft hier de lange termijn.

 • Wat houd tactisch niveau in?

  Het gaat erom dat de onderneming zo efficient mogelijk omgaat met de beschikbare mensen, grondstoffen en machines. Middellange termijn.

 • Wat houd operationeel niveau in?

  Het gaat hier om de voortgang van het dagelijks werk. Korte termijn dus.

 • Wat heb je nodig om alle doelstellingen te kunnen realiseren?

  Alle vestigingen, afdelingen en individuele medewerkers moeten goed met elkaar samenwerken. Een goede informatievoorziening is onmisbaar.

 • Informatiebehoefte is begrijpelijke, doelgerichte en betrouwbre informatie die nodig is om besluiten te kunnen nemen op alle 3 de niveaus, zowel strategisch, als tactisch en operationeel.

  Om de doelstelling van een onderneming te realiseren is de planning- en controlcyclus nodig (Demming- of PDCA-cyclus: 

  • plannen
  • uitvoeren
  • controlleren
  • corrigeren
 • 1.3 Planning-en-controlcyclus

 • Uit welke activiteiten bestaat een besturingsproces? (Deming of PDCA-cyclus)

  plannen

  uitvoeren

  controleren

  corrigeren

 • Waarom is het noodzakelijk om concrete plannen te maken op alle 3 de niveaus?

  Niemand (leidingevenden en medewerkers) weten wat ze moeten doen, omdat ze niet weten welke resultaten gewenst zijn.

 • Waarom is het uitvoeren zo belangrijk in een besturingsproces?

  Er kan geen geld verdiend worden, met uitsluitend plannen maken. Geplande activiteiten moeten daadwerkelijk uitgevoerd worden c.q. gerealiseerd worden.

 • Warom is het controleren belangrijk in het besturingsproces?

  De behaalde resultaten moetn gemeten worden en de uitkomsten vergeleken met de norm en bij afwijkingen zal moeten worden uitgezocht wat de reden hiervan is.

 • Waarom wordt er gecorrigeerd en waarop?

  Wijken behaalde resultaten af, dan moet een directie ingrijpen. Bij incidentele afwijking nit altijd, want oorzaak niet altijd duidelijk. bij structurele afwijkingen zal het management moeten ingrijpen bijvoorbeeld door de procedures te wijzigen, gerichter instrueren of een norm bij te stellen die niet haalbaar blijkt te zijn.

 • 1.4 Kritische succesfactoren

 • SMART-principe

  • Specifiek, PIU moet duidelijk en concreet beschreven zijn.
  • Meetbaar, moet mogelijk zijn om achteraf vast te stellen of een norm wel of neit gehaald is.
  • Acceptabel, norm moet voor medewerkers acceptabel zijn.
  • Realistisch, doelstelling moet haalbaar zijn.
  • Tijdgebonden, duidelijk zijn binnen welke periode doelstelling gehaald moet zijn.

   

  Prestatie indicator is een norm vooraf.

  KPI voortvloeiend uit Balanced score Card.

  Meeste fouten bij Payrolling:

  • aanleveren van gegevens in dient treding niet compleet of foutief
  • exitprocedure (uit dienst treding) vergeten vakantiedagen of vakantiegeld.
  • stilzwijgende verlenging contract (draaideurcontracten)

   

 • Noem enkele voorbeelden van kritische succesfactoren.

  • winstgevendheid
  • gemotiveerde medewerkers
  • tevreden klanten
  • snelle levertijden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de betekenis van het dashboard in de Balanced Score Card?
Resultaten binnen de BSC wordt gepresenteerd in de vorm van een soort dashboard, dat zo overzichtelijk mogelijk aangeeft hoe de onderneming scoort op de verschillende KSF. 3 Stoplichtkleuren, 

Groen -> score KSF hoger of gelijk aan norm, geen extra aandacht
Rood -> score KSF beneden de norm, extra aandacht en ingrijpen
Oranje -> score KSF hoger dan de norm, maar wel dalende lijn, alertheid
Wat houdt de functiebeloning in/wat zijn de kenmerken? 
 • salaris van een werknemer afhankelijk van zijn functie
 • hoe zwaarder de functie, des te hoger het salaris
 • hierbij is een functiewaarderingssysteem nodig
Beschrijf kort fase 4? (heeft onze aanpak gewerkt) 
Gehanteerde aanpak voortdurend analyseren en zo nodig aanpassen. Strategie kan voortdurend wijzigen of praktijk wijst uit dat instrumenten op bepaalde afdelingen anders moeten worden ingezet.
Beschrijf kort fase 3? (hoe komen we daar) 
Welke maatregelen zijn nodig om de gewenste personeelsbezetting te realiseren. Dit moet leiden tot een plan waarin tot op afdelingsniveau wordt vastgelegd welke instrumenten hierbij worden ingezet.
Beschrijf kort fase 2? (welke situatie is gewenst) 
Het is heel goed mogelijk dat de gewenste situatie afwijkt van de huidige. Hoe goed het ook loopt met de huidige bezetting, het is goed mogelijk dat deze bezetting niet toereikend is in het licht van de strategische plannen die de directie heeft.
Beschrijf fase 1? (wat is de huidige situatie) 
In deze fase wordt de huidige personeelsbezetting geïnventariseerd, tot op afdelingsniveau. 

Mogelijke vragen: 
 • wat is opbouw van het personeelsbestand
 • wat is het huidige personeelsverloop
 • is huidige personeelsbezetting voldoende, kwantitatief als kwalitatief
 • welke problemen doen zich regelmatig voor mbt personeelsbestand
Noem een aantal factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij een POP?
 • toekomstige ontwikkeling van de organisatie
 • vereiste competenties
 • ontwikkelingen in het takenpakket van de werknemer
 • huidige functioneren van de werknemer, afgezet tegen de gewenste competentieniveaus
 • mogelijkheden en ambities van de werknemer
Waarom moet er sprake zijn van een goed doordacht personeelsbeleid, dat direct aansluit bij de ondernemingsstrategie? 
Vanuit dit beleid kunnen deHRM medewerkers en de lijnmanagers de beschikbare instrumenten gebruiken en dan zodanig dat dit bijdraagt aan het bereiken van de vooraf bepaalde doelstellingen. 
Welke spelers onderscheiden we binnen een organisatie?
 • de HR-manager (en HR functionarissen) 
 • de Directie
 • de Personeelsadministrateur
 • de Salarisadministrateur
 • de Individuele medewerkers
Noem een aantal (6) mogelijke maatregelen die een organisatie kan nemen in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid?
 • aanpassen van de functie (minder sjouwen)
 • overplaatsen naar een minder zware functie
 • het zelf laten bepalen van de werktijden
 • vrijstellen van avond- en nachtdiensten
 • de mogelijkheid bieden om thuis te werken
 • bepaald bedrag beschikbaar stellen dat de werknemer naar eigen inzicht kan besteden in het kader van zijn loopbaan (bijv. sabbatical leave of volgen van bepaalde cursus of training)
 • zelf het gewenste pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden laten samenstellen