Summary Verzekeringsrecht

-
ISBN-10 9001767966 ISBN-13 9789001767969
645 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Verzekeringsrecht". The author(s) of the book is/are S J Plemp. The ISBN of the book is 9789001767969 or 9001767966. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Verzekeringsrecht

 • 1 Verzekeren

 • Risico's kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. noem er 4.
  1. Zuiver risico vs speculatief risico 2. subjectief risico vs objectief risico 3. klein risico vs groot risico 4. beïnvloedbaar vs niet-beïnvloedbaar
 • Wat verzekert een verzekeraar?

  Een verzekeraar verzekert risico's.

 • 1
 • Wat is een zuiver risico?
  een risico dat uitsluitend een negatieve gebeurtenis, een bedreiging betreft. er is alleen verlies en gen winst mogelijk. onzeker is of deze gebeurtenis zal voordoen.
 • Waar gaat het economische perspectief van het verzekeringsrecht over?
  Het economische perspectief gaat over statistische wetmatigheden, geldstromen en economische afwegingen om al dan niet een verzekering af te sluiten.
 • Wat is een speculatief risico?
  er is kans op een positieve of negatieve gebeurtenis. speculatieve risico's zijn meestal niet te verzekering. een uitzondering is de levensverzekering.
 • wat is een subjectief risico?
  het betreft de individuele risicoperceptie. iemand die veel risico's opzoekt, zal deze bagatelliseren.
 • wat is een objectief risico?
  risico op basis van betrouwbare berekeningen.
 • Wat is een klein en een groot risico?
  kans maal effect. de uitersten: de gebeurtenis is onwaarschijnlijk en met kleine gevolgen (klein risico) of een gebeurtenis is zeer waarschijnlijk met grote gevolgen (groot risico)
 • Wat is een (niet-) beinvloedbaar risico?
  Wanneer iemand in staat is om de kans op het risico te verminderen, is het risico beïnvloedbaar. Wanneer men er geen greep op heeft is het risico niet-beinvloedbaar.
 • Wat is risico-overdracht?
  De verzekeraar draagt de financiële gevolgen van het risico, de verzekerde blijft het feitelijke risico zelf dragen.
 • Noem 4 redenen waarom een verzekeraar een risico niet zou verzekeren.
  1. De te verwachten schade is te groot. 2. De te verwachten schade is niet te berekenen. 3. Bij één gebeurtenis treedt een cumulatie van schades op. 4. Slecht schadeverloop.
 • Door welke maatregelen kunnen sommige onverzekerbare risico's alsnog worden verzekerd, al dan niet beperkt?
  Door middel van het verhogen van de premie, hoger eigen risico, lagere verzekeringswaarde, afsluiten van een herverzekering of poolvorming.
 • Wat is het solidariteitsbeginsel?
  Verzekeringnemers dragen op groepsniveau elkaars risico's. (Draagt elkanders lasten)
 • wat is de wet van de grote getallen?
  deze statistische wet geeft aan dat bij een toenemend aantal verzekering de frequentie van een bepaalde gebeurtenis binnen deze groep van verzekeringen zich in toenemende mate gaat stabiliseren.
 • Wat is een overlevingsstaffel/sterftestaffel?
  een overlevingsstaffel geeft aan hoeveel van de 100.000 jongens/meisjes de leeftijd van diverse leeftijden (0 t/m 90,5 jaar) zullen bereiken.
 • Wat is de formule voor premieberekening?
  premie = schadefrequentie x gemiddeld schadebedrag premie: de premie voor het dragen van het risico, ex bedrijfskosten, winstopslag en assurantiebelasting. schadefrequentie: aantal schadegevallen binnen de groep verzekerde risico's gedeeld door het totaal aantal verzekerde risico's. gemiddeld schadebedrag: de som van alle uitkeringen gedeeld door het aantal uitkeringen.
 • Wat is risicopremie?
  de premie die de verzekeraar nodig heeft om het risico voor meestal een jaar te dekken.
 • Wat is spaarpremie?
  De ontvangen spaarpremie wordt door de verzekeraar gereserveerd. komt de verzekerde niet voortijdig te overlijden, dan heeft de verzekeraar op de einddatum het verzekerde kapitaal gespaard. komt de verzekerde wel voor de einddatum te overlijden dan wordt het kapitaal uitgekeerd en dient de verzekeraar het verschil tussen de spaarreserve en de uitkering bij te passen.
 • Waarop wordt de premieberekening gebaseerd?
  Sterfte (staffel), interest, kosten
 • Noem de drie soorten risicogedrag.
  risiconeutralen (objectieve waardering risico), risicomijders (kennen hogere waarde toe aan de kans op nadeel), risicozoekers (waarderen de kans op mogelijke winst hoger dan de kans op verlies)
 • Waarop wordt de premieberekening bij een levensverzekering gebaseerd?
  Sterfte (staffel), interest, kosten
 • Wat is het omslagstelsel?
  Ontvangen premies worden direct gebruikt voor de betaling van uitkeringen. de rechten van de premiebetalers worden niet afgedekt met hun premiebetalingen, omdat de door hen betaalde premies al zijn uitbetaald aan de huidige uitkeringsgerechtigden.
 • Er zijn twee groepen sociale verzekeringen. welke?
  1. Volksverzekeringen. verzekerden zijn (globaal genomen) de ingezetenen van Nederland. 2. Werknemersverzekeringen. Verzekerden zijn (globaal genomen) werknemers en daaraan gelijkgestelden.
 • Waar gaat rechtseconomie vanuit ?
  Het gedrag van mensen wordt in beginsel door eigen belang bepaald.
  Mensen zijn uit op welvaartsmaximalisatie.
 • Noem de verschillen tussen sociale en privaatrechtelijke verzekeringen.
  plaatje
 • In een verzekeringsovereenkomst zitten 5 elementen. noem ze.
  1. Er is sprake van een overeenkomst 2. De verzekeraar verbindt zich tot het doen van een of meer uitkeringen. 3. De verzekeringnemer betaalt hiervoor premie 4. Er bestaat onzekerheid over de uitkering en/of premiebetaling 5. De overeenkomst voldoet aan de vereisten voor de schadeverzekering of de sommenverzekering.
 • Wetboek BW: 7:925 6:217 7:926 6:261 6:21 6:39 7:944 7:964
 • Wat is een schadeverzekering?
  de verzekering die strekt tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden (art. 7:944 BW)
 • Wat is een sommenverzekering?
  de verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering schade wordt vergoed (art. 7:964 BW). het kenmerkede verschil met de schadverzekering is dat de sommenverzekering niet de strekking heeft om vermogensschade te vergoeden. voorbeeld: blijvende invaliditeit.
 • Wat is het indemniteitsbeginsel?
  art. 7:944 en 7:960 BW twee aspecten: 1. Strekking (de verzekering dient te strekken tot vergoeding van schade) 2. Uitkering (de verzekerde zal geen uitkering ontvangen, waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken)
 • Het indemniteitsbeginsel heeft twee uitzonderingen. noem ze.
  1. de verzekeraar en de verzekerde hebben de waarde van de zaak vastgesteld obv deskundigen-taxatie (vaststellingsovereenkomst ter voorkoming van onzekerheid of geschil) 2. de verzekeraar en verzekerde hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten om een geschil over uitkering te beëindigen
 • Wat is een vaststellingsovereenkomst?
  art 7:900 BW Hierbij binden partijen zich ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil zich jegens elkaar aan een vaststelling daarvan, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken.
 • Overzicht verzekeringen.
  plaatje
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.