Summary Verzorgingssociologie : voor de gezondheidszorg en hulpverlening

-
ISBN-10 9062831931 ISBN-13 9789062831937
234 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Verzorgingssociologie : voor de gezondheidszorg en hulpverlening". The author(s) of the book is/are Willem Visser. The ISBN of the book is 9789062831937 or 9062831931. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Verzorgingssociologie : voor de gezondheidszorg en hulpverlening

 • 1 Het structureel functionalisme De systeembenadering

 • 1.1 Uit wat bestaat het voortbestaan van de samenleving?
  Mensen hechten in hun leven veel waarde aan zekerheid en veiligheid. In deze denkwijze (structureel functionalisme) staat het voortbestaan van de samenleving, het leven van gezinnen , individuen, groepen en instellingen en het bredere geheel steeds op het spel.
 • Wat is het rode draad bij de benadering van structureel functionalisme?

  Rode draad bij deze benadering zijn de maatschappelijke verschillen tussen mensen en de sociale ongelijkheid. De nadruk ligt op het bijeen houden van de samenleving en het oplossen van problemen.
 • 1.2 Structuren de maatschappij als machine

  Hoeveel verschillende onderdelen of (deel) structuren kent de maatschappij?

  -Economische structuur (bedrijven, organisaties, instellingen)
  - Het politieke bestel; politieke partijen, gemeenten, provincies, ministeries
  - Gezondheidszorg; instellingen, ziekenhuizen, huisartsen
  - Sociale systeem; verzekeringen, uitkeringen, dienst- hulpverlening
  - Onderwijssysteem
  - Instellingen op het gebied van cultuur, sport, recreatie, massamedia
  - Leef en woongemeenschappen van individuen, gezinnen,

     verenigingsleven en buurtgemeenschappen

 • Noem de 2 hoofdstromingen waarmee maatschappelijke problemen aangepakt kunnen worden

  1. Een traditioneel ingestelde stroming legt de nadruk op handhaving van debestaande orde, sociale controle en op naleving van ingeburgerde normen en waarden. Al dan niet met negatieve sancties, onderdrukking en repressies
  2. De progressieve stroming (vernieuwende stroming) wijst op het belang van socialisatie, onderwijs en overreding in het zoeken van nieuw evenwicht bij moderne ontwikkelingen, conflicten of maatschappelijke belangentegenstellingen. Zij zien meer heil in het geven van bijvoorbeeld voorlichting.

 • 1.2.2. Functies en disfuncties

  Benoem de 2 betekenissen van het begrip functies

  1. Functie kan als positie worden gezien, het ambt dat iemand bekleed om

      bepaalde activiteiten te verrichten binnen het geheel.
  2. De functie kan als bijdrage van elk onderdeel van het geheel gezien

      worden. Bepaald kan worden welke functie een onderdeel heeft binnen

      het geheel.

 • Wat is kenmerkend voor het structureel functionalisme?

  Vaak geredeneerd wordt vanuit het geheel naar de onderdelen toe. Het geheel is meer dan de som der delen.
 • Waarop legt het structureel functionalisme de nadruk op ?

  Op allerlei vormen van disfunctioneren en afwijkend gedrag omdat deze uiteindelijk het hele systeem kunnen ontregelen.
 • 1.3. De systeembenadering

  De samenleving zijn op zich zelf sturende systemen. Welke 4 functies moeten ze waarmaken om voort te bestaan?

  1. Aanpassen aan de omgeving
  2. Doelrealisering
  3. Sociale integratie
  4. Waardebinding en cultuuroverdracht

 • Geef een beschrijving van aanpassing aan het systeem

  Maatschappijen moeten zich aanpassen aan de eisen van een voordurend veranderende natuurlijke en sociale omgeving. Dit vindt voornamelijk via het economisch subsysteem plaats, denk aan de internationale positie van Nederland wat betreft het bedrijfsleven in vergelijking tot de rest van de landen.
 • Geef een beschrijving van Doelrealisering

  systemen zullen zichzelf doelen moeten stellen. Dit vind plaats via de politieke subsystemen, zij hebben de macht om anderen ertoe te laten bewegen en tot actie te laten komen.

 • Geef een beschrijving van Sociale integratie

  Systemen moeten hun interne samenhang veilig kunnen stellen. Hiervoor is het sociale subsysteem, het geheel van instanties die tot taak hebben de onderlinge solidariteit in stand te houden, conflicten te vermijden. Zij gebruiken invloed, het middel om mensen ergens toe te bewegen, te motiveren. 
 • Geef een beschrijving van Waardebinding en cultuuroverdracht
  De motivatie en (geloofs) overtuiging moet er zijn om het op te nemen voor het geheel en deze in stand te houden. Het gezin, onderwijs en media zijn met hun socialiserende patronen en cultuuroverdracht belangrijk hierin.

   
 • 1.3.1. De dynamiek van systemen

  Beschrijf in het kort de beweging van de maatschappij

  De maatschappij is constant in beweging, ook de onderdelen (subsystemen) ervan.  Ze bewegen naast elkaar, beïnvloeden elkaar, maken wel of geen plaats voor elkaar. Soms lijdt dit tot afsplitsing in het geheel en dit kan spanningen opleveren.  

   
 • Waarop legt de systeemtheorie sterk de nadruk op?
  Op interne verhoudingen tussen verschillende deelsystemen en met name op hun onderlinge grenzen.
 • Verhouding tussen centrum en periferie

  Wat is een belangrijk aspect binnen grotere gehelen?

  is de verhouding tussen het machtscentrum van het grote geheel en de periferie, de onderdelen. Als de onderdelen door het centrum onderdrukt worden kunnen er afscheidingsbewegingen ontstaan en er streven is naar eigen autonomie. Het is zoeken naar de juiste toon en een goede balans.
  Daarnaast is de onderlinge geldstroom belangrijk. Het balanceren in het geven en nemen is erg belangrijk in een maatschappij (of geheel.)

 • Grenzen

  Waarvoor zijn grenzen nodig?

  Grenzen zijn nodig in alle systemen, zowel geografische gebieden als landsgrenzen, provincies, dorpen. Ook kunnen landen gedeeltes overdragen en samen een groter geheel vormen zoals de EU of de VS.
  Ook door de individualisering is het belangrijk duidelijke grenzen te stellen aan wat wel en niet mag. Soms kent een individu zijn of haar plaats in de samenleving niet meer, weet niet meer waar hij recht op heeft en wat van hem verwacht wordt. 
   
 • Systeembenadering en gezinnen

  Waarom worden gezinnen ook als systeem gezien? 

   Gezinnen worden ook als systeem gezien, ook zij moeten de vier functies waarmaken om te blijven bestaan. Omgevingsfactoren als: inkomen, onderwijs, gezondheidszorg etc.
  Doelen van het gezin zijn bv: Kinderen groot brengen, carrière maken, ideale woonsituatie creëren.
  Sociale integratie: Als het gezin financiële problemen heeft, werkloosheid, veiligheid bieden etc.
  Waardebinding: Waarden en normen die het gezin heeft, richting geven aan eigen leven
 • Grenzen binnen het gezin

  Welke 2 extreme grenzen zijn er te zien binnen het gezinsysteem?

  1. De gezinskluwen : Te vage grenzen voor kinderen, het gezin creëert een eigen microkosmos. Communicatie en zorg naar elkaar neemt toe. De verhoogde saamhorigheid neemt toe, maar daardoor neemt de geringe autonomie van de afzonderlijke gezinsleden af. Onderlinge afstand verminderd, grenzen vervagen. Een gezinskluwen reageert op iedere afwijking van het ‘normale’ te snel en te hevig.
  2. Het los-zand- gezin: Functioneren erg autonoom , gebrek aan saamhorigheid, juist erg zelfstandig apart van elkaar. 
   
 • Standaardisering

  wat is standaardisering?

   Standaardisering is het uitsplitsen van werkprocessen in vaste kleinere werkeenheden, deelprocessen en deelverrichtingen om het werk beheersbaar te maken en uiteindelijk meer winst te maken. (denk aan naald gieten, afsnijden, punten)
 • Het marktproces en de arbeidsmarkt

  Wat is differentiatieproces?

  differentiatieproces= een nieuwe schakel in het proces (nieuwe diensten/ producten die af te nemen zijn) ontstaat doordat mensen/ bedrijven winst willen maken. Ze zullen moeten voldoen aan de behoeftes van de afnemer.  
 • Waar leidt differentiering tot?

   Differentiëring leidt tot specialisering en professionalisering door ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Ook ontstaan er nieuwe beroepen. Bedrijven zullen mensen moeten aantrekken doormiddel van goede arbeidsvoorwaarden om hiermee de aantrekkingskracht te verhogen. Anderzijds leidt differentiering tot vereenvoudiging en standaardisering van werk of statusverlaging van banen.
  Het onderwijs zal zich moeten aanpassen aan de eisen en behoeften van de arbeidsmarkt.
 • Maatschappelijke gevolgen van differentiëringsproces

  wat is het differentiëringsproces?

  Hetdifferentiëringsproces is de kern van het moderniseringsproces en maakt van het maatschappelijk systeem een steeds complexer geheel. Beroepen ontstaan en verdwijnen, raken steeds meer geautomatiseerd,  dit kan ervoor zorgen dat individuen zich een radartje of onderdeeltje van de grote machine voelen.

 • Anomie (normloosheid)

  Wat gebeurt er met de industriële ontwikkeling als proces van differentiatie?

   De industriële ontwikkeling als proces van differentiatie dringt steeds dieper door op de alledaagse facetten van mensen. Ieder krijgt een eigen rol toebedeeld (standaardisering) en is tegelijkertijd afhankelijk van anderen.
  De economische crisis en een te grote nadruk op winstfactor (automatisering) kan leiden tot anomische arbeidsdeling (Anomie: in moderne maatschappijen gelden de traditionele normen niet meer, maar er zijn nog geen nieuw normen ontwikkeld waar mensen zich aan vast kunnen houden)
  De verdeling van de beschikbare arbeid wordt als onrechtvaardig gezien en leiden tot onrust in de samenleving.
  Ook in tijden van welvaart wanneer er hoge lonen worden toegeëigend is een bedreiging voor een harmonieuze samenleving. Zo ontstaat de tweedeling tussen arm en rijk.
  Sommige zien een omslag van het Rijnlandse/ poldermodel (waarin mensen redelijk met elkaar zijn en tot overeenstemming kunnen komen, humane onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers) naar het Angelsaksische model (die staat voor het streven naar eigen belang, hebzucht en onbegrensd egoïsme) 

 • Van  een gesegmenteerde naar en functionele samenleving

  Wie is de grondleggen van structureel functionalisme?

   

  Emile Durkheim (grondlegger structureel functionalisme) belicht de ontwikkeling naar een steeds gedifferentieerde samenleving in de verschuiving van gesegmenteerde naar functionele samenlevingen. • De gesegmenteerde samenleving

  Waaruit bestaat de maatschappij

   De gesegmenteerde samenleving
  De maatschappij bestaat uit segmenten, ieder lid van de samenleving hoort tot een van deze segmenten en krijgt daar een plaats of positie aangereikt. Er is sprake van mechanische solidariteit: iedereen kent zijn plaats en wordt op zijn plaats gehouden. Mensen worden ingedeeld in klasse en geloofsrichting er zijn verschillen in macht, rijkdom en aanzien. Daarmee zijn uitbuiting en onderdrukking kenmerken van dit type samenleving. Voorbeeld is de zuilensamenleving.
 • Functionele samenleving

  Wat wordt er bedoeld met een functionele samenleving?

   
  Er wordt gestreefd naar een grotere maatschappelijke gelijkheid tussen groepen van mensen. Mensen vervullen door het differentiatieproces individuele rollen en functies in de maatschappij en onderscheiden zich daarin van elkaar. De nadruk ligt op achievement  het zelf posities werven op grond van eigen capaciteiten. Het besef is er dat mensen afhankelijk van elkaar zijn. In plaats van een mechanische solidariteit heb je nu een organische solidariteit.
  Zelfstandigheid en eigenzinnig handelen horen net als crimineel gedrag bij deze samenleving.
  Bij beheersing van sociale problematiek speelt enerzijds de sociale controle een rol (wat moet gedaan worden om erger te voorkomen) anderzijds zijn er overwegingen om ontwikkelingen toe te staan die voor een groot deel al ingeworteld zijn in brede lagen van de bevolking. Maar hoe te reageren??
 • Afwijkend gedrag

  Hoe ontstaat afwijkend gedrag?

   Afwijkend gedrag ontstaat (zoals in de systeembenadering gezegd is) door het vervagen van grenzen en het ontbreken van duidelijkheid. • Waar gaat Merton in op de discrepantie van mensen en waar kijkt hij naar?
  Merton gaat in op de discrepantie die mensen ontstaat als het verschil te groot is tussen de verwachtingen die zij hebben of krijgen en de mogelijkheden die geboden worden.  Hij kijkt daarbij naar de culturele structuur van de maatschappij ( de doeleinden, behoeften en aspiraties van mensen en de wegen om die te bereiken) en de sociale structuur van de maatschappij( de feitelijke verdeling van de kansen en mogelijkheden) 

    
 • Hoe kunnen de 5 types mensen binnen afwijkend gedrag op verschillende manieren hun doelen bereiken door al dan niet gebruik te maken van doelen en middelen?
   Binnen afwijkend gedrag zijn er 5 types (mensen kunnen op verschillende manieren hun doelen bereiken door al dan niet gebruik te maken van doelen en middelen)

  1. De conformisten, de hogere middenklassen, hebben de meesten mogelijkheden om hun doelen te bereiken, zij houden zich aan de wet
  2. Innovatie (de vernieuwers) deze streven wel succes na, maar hebben zich niet de normen en waarden van de maatschappij en haar middelen daartoe toegeëigend. Ze bevinden zich vaak aan de onderkant van de maatschappij en hebben geen geld of vermogen. De blokkades die zij tegenkomen kunnen hen ervoor doen kiezen onwettige middelen te gebruiken. (Ook in topfuncties komt dit voor!)
  3. Ritualisten, hebben het streven naar maatschappelijke belangrijke doelen opgegeven, maar houden zich wel vast aan wettige middelen. Dit zijn mensen uit de lagere middenklassen die de discrepantie voor henzelf tussen doel en middelen opgeven door het doel weg te halen.
  4. Retractisten, hebben zowel de doelen als de middelen opgegeven. Betreden de wet niet doelbewust dus worden vaak niet als strafbaar gezien.
  5. Rebellie, oude normen en waarden worden verworpen en anderen worden ontwikkeld. Voorbeelden zijn: de kraakbeweging, hennepteelt op kleine schaal.
   
 •  Afweermechanismen

  benoem de 2 handelingssystemen van afwijkend gedrag?

  1. Persoonlijkheidssysteem: handelingen rondom afzonderlijke individuen
  2. Sociaalsysteem: Interacties tussen twee of meer individuen
  De koppeling tussen beide systemen komt stand d.m.v. rollen

  Wanneer mensen aan verwachtingen voldoen vervullen zij wederzijdse behoeften en worden zij gemotiveerd dit gedrag te herhalen. Dit leidt tot een evenwicht in de sociale integratie Afweermechanismen
  Afwijkend gedrag kent twee handelingssystemen:
   
 • Door wat wordt verstoringen in het sociale systeem door afwijkend gedrag ondervangen?

  Verstoringen in het sociale systeem door afwijkend gedrag worden ondervangen door twee basismechanismen: Socialisatie en sociale controle. 
 • Wat ontstaat bij deviant gedrag?
   Bij deviant gedrag ontstaat een vicieuze cirkel, wanneer men geen waardering krijgt, kijkt hij op welke gronden hij geen waardering krijgt en daarop zijn afwegingen baseren. De één zal harder zijn best doen en de ander zal het tegenovergestelde doen en er tegenin gaan. Hierdoor ontstaat afwijkend gedrag, het persoonlijkheidssysteem raakt uit balans en afweermechanismen treden in werking.

 •  Er zijn verschillende typen afwijkend gedrag: noem er een aantal
    
  1. Overheersing, anderen overheersen en gesprekken naar hun hand te zetten, er wordt niet geluisterd naar anderen.
  2. Agressie
  3. Dwangmatigheid, deze mensen leggen de voor hun gangbare normen aan anderen op. Gedrag van anderen wordt steeds bekritiseerd.
  4, Onverbeterlijkheid, toonbeeld naar anderen toe, alles is tot in de puntjes geregeld.
  (deze vier groepen richten hun aandacht en hun handeling naar buiten toe. (conformisme)
  5. Onderwerping, ze stellen zich onderdanig en slaafs op naar anderen toe
  6. Dwangmatige onafhankelijkheid, Star en eigenzinnig vasthouden aan eigen hebbelijkheden, niet openstaan voor kritiek
  7. Dwangmatig normen naleven, Regels en gedragingen worden meer dan getrouw nageleefd. Bij werkloosheid zal men gewoon op de fiets naar werk gaan om de indruk te wekken dat zij nog steeds werken.
  8. Normatieve relaties ontwijken. Men doet gene moeite om relaties aan te gaan omdat zij toch weer te hoge eisen zullen stellen.
 • 1.6.3 Psychosociale ziekte als afwijkend gedrag

  Bovenstaande typerende afwijkingen komen steeds vaker voor in de samenleving waar het moderne leven steeds meer zelfstandigheid eist.
  Vroeger werden mensen die zich zo gedroegen gestraft. We zijn daarom van de hare technieken (straffen opsluiten) naar de zachte technieken gegaan ( maatschappelijkwerk, Riagg.)
  Door het onderdrukken van bepaalde gevoelens als afhankelijkheid kunnen mensen ziek worden of gaan ze juist meer probleemgedrag vertonen. 
   
 • Artsen en hulpverleners als agenten van sociale controle

   De zieke mensen zijn in tegenstelling tot criminele niet meer verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, maar moeten daarentegen wel bereid zijn iets met hun ziekte te doen en zich hier niet bij neer te leggen. De maatschappelijk werkers, hulpverleners en huisartsen zijn agenten van sociale controle geworden.
 • Strategische beleidsvoering

  Wat heeft het structureel functionalisme als uitgangspunt?

  Het structureel functionalisme heet als uitgangspunt: Overleven, problemen overwinnen en uitdagingen aangaan.  Ze passen het systeem aan, aan de omgeving door de omgeving te bestuderen en te beoordelen naar mogelijke gevolgen.

 • Waarom worden internationale ontwikkelingen en concurrentieverhoudingen constant in de gaten gehouden?
   Internationale ontwikkelingen en concurrentieverhoudingen worden constant in de gaten gehouden zodat we geen ontwikkelingsland worden. Stimuleringspremies of het leveren van producten om de werkgelegenheid op peil te houden zijn belangrijke middelen.


    
 • Wat voor rol spelen massamedia in het aankaarten van maatschappelijke problemen?
   Massamedia spelen een steeds belangrijkere rol in het aankaarten van maatschappelijke problemen. Wat leeft er onder de bevolking? En hoe weet de politiek door hun beslissingen het vertrouwen te houden of te verliezen.
  Een samenhangend beleid is ook nodig binnen instellingen om te dwingen zo efficiënt mogelijk met geldmiddelen om te gaan, het aanbod op elkaar af te stemmen en desnoods samen te werken.
 • Uitlaatkleppen

  Welke alternatieve uitlaatkleppen zijn er in het leven binnen een gestructureerde functionalisme?

   

  In het leven binnen een gestructureerde en functionele wereld, waarin werken en arbeid overheerst, kan behoefte zijn aan alternatieven, uitlaatkleppen.
  Sport, seks, verdovende middelen, uitgaan, verminderen de druk en de sleur van het bestaande. Ontsnappingsmogelijkheden maken het leven dragelijk, verhogen plezier, wat ook weer positieve invloed heeft op het werk. Het gestructureerde leven brengt de noodzaak van een informeel karakter en informele omgangsvormen. (zie ook: Personeelsfeesten, carnaval, sinterklaas.)
 • Wat gebeurt er door ontspanning een functionele plaats te geven?
  Door ontspanning een functionele plaats te geven bevorderd de prestaties binnen het werkleven.
   
 • Wat wordt er bedoeld met 'de etiquette'?
  De etiquette, de vele verboden en verplichtingen in het dagelijks leven stellen grenzen. Enerzijds maken deze grenzen mensen bang (straf) anderzijds heeft het een verleidelijk karakter (drang naar het onbekende, stiekem proeven van de verboden vrucht etc.)  Hiervoor bestaan amusementen programma’s, soapseries met geheimen en dubbellevens.
  Hulpverleners opereren op het gebied van verboden en afwijkend gedrag, veel van hun werk speelt zich dan ook af in de informele sfeer. 
   
 • Vooruitgang en positivisme

  Waarmee houdt structureel functionalisme zich vooral bezig?

   Structureel functionalisme houdt zich vooral bezig met het bestaande. Het onderzoekt de werking en het functioneren van bestaande systemen en lost problemen hierin op. Hierbij wordt vooral gelet op afwijkingen en het disfunctionele. Het structureel functionalisme kan conservatief of behoudend genoemd worden omdat het zich richt op het voortbestaan van systemen ook al houdt het zich wel degelijk bezig met sociale verandering.  Hierin lijkt deze stroming veel op het positivisme, alleen houdt deze stroming zich bezig met vooruitgang en vernieuwing. (Kennis is vooruitgang)


 • Samenvatting en kritiek

  Waar ligt de nadruk van structureel functionalisme?

  De nadruk van structureel functionalisme ligt op het geheel van de samenleving met al haar onderdelen, op de instandhouding daarvan, de integratie en de cohesie. De belangrijkste middelen om het geheel bijeen te houden zijn: doelen stellen, nadruk op de middelen en beleid om tot die doelen te komen, vooropstellen van probleemoplossend vermogen van instellingen en (groepen)mensen en problemen vroegtijdig op te lossen. Belangrijke functies hebben de taak knopen door te hakken en mensen in een richting te bewegen. 
   
 • Waarmee houdt het structureel functionalisme zich bezig?
  Het structureel functionalisme houdt zich bezig met het bestaande, alles moet in het gareel blijven. Dit heeft als schaduwkant dat individuen met talloze creatieve ideeën zichzelf niet in deze maatschappij kunnen ontplooien. Dit kan schadelijk zijn voor de individu en voor groepen in de samenleving.  
   
 • 2. Waar ligt de nadruk bij het symbolisch interactionisme?
  Bij het symbolisch interactionisme ligt de nadruk op de interpretaties van het gedrag of de handeling tussen mensen, de interactie. Aan de handelingen wordt een bepaald symboliek toegekend met al zijn betekenissen of bijbedoelingen. Mensen reageren niet op het gedrag maar op de betekenis, verwachtingen en de bedoelingen die daaraan vastzitten (symbolisch bemiddeld.)
  Betekenissen liggen niet vast, maar worden constant bediscussieerd, mensen zullen steeds over de definitie van de situatie moeten onderhandelen.  Seksualiteit is de moeilijkste om over eens te worden.
 • Hoe is Sociale werkelijkheid te zien?
   Sociale werkelijkheid is te zien als een proces van menselijke interacties, de mens wordt gezien als een betekeniservarend, zingevend en interpreterend wezen dat zowel een product als producent is van de sociale omgeving. De sociale werkelijkheid is een product van individuele werknemers.

 • Vanuit wat staat structureel functionalisme interpretaties toe?
   Het structureel functionalisme staat voornamelijk interpretaties toe vanuit het systeem. Het symbolisch interactionisme wil juist een veelvoud aan betekenissen die mensen aan situaties kunnen geven.
  Het structureel functionalisme neemt het bestaande als uitgangspunt en afwijkend gedrag wordt onderzocht en opgelost/ of niks mee gedaan. Het symbolisch interactionisme geeft juist meer aandacht aan het unieke, de authenticiteit en de wensen/ behoeften van mensen, groepen en subculturen in de maatschappij. 
   
 • Aan wat is symbolisch interactionisme met zijn zienswijzen verbonden?
   Het symbolisch interactionisme is met zienswijzen verbonden aan:
  1. De humanistische psychologie. Maslow en zijn behoeften piramide. Individuele ontplooiing en creatieve expressievormen.
  2. De culturele antropologie
  3. Participerende observatie: Onderzoekers verblijven binnen de groep om van binnenuit de handelingen en de overeenkomstige betekenissen te observeren 
   
 • 2.1.1 Looking-glass-self

  Verschillende elementen uit het symbolisch interactionisme

   Verschillende elementen uit het symbolisch interactionisme
  1. Looking-glass-self: Een proces van zelfbespiegeling. De identiteit van mensen komt tot stand omdat de mensen zich voortdurend afvragen hoe anderen hen zullen zien.
  - De inbeelding van ons verschijnen of voorkomen bij anderen
  -Inbeelding van de beoordeling van (belangrijke) anderen. Hoe wordt je gewaardeerd/ beoordeeld?
  - Het zelf gevoel, trost, schaamte.
  De beeldvorming over de maatschappij over de ons omringende werkelijkheid is een proces waarin het ‘ik’zich via de interactie met anderen ontwikkeld. Eerst in kleine groepen, gezin, buurt, daarna steeds groter.
 • 2.1.2 Roltaking

  Wat houdt het in?

  Mensen verplaatsen zich in een ander en kijken door andermans ogen naar zichzelf. Zo bepalen zij wat er in een situatie van hen wordt verwacht. Het ontwikkeld (bij kinderen) het zelfbeeld en de identiteit.
  De interactie tussen twee mensen weerspiegelt de interactie binnen in jezelf.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

6. De autonomen?

Relativeren of verwerpen arbeid en consumptie in hoge mate. Zij leven meestal van een uitkering en slagen erin hun behoeften af te stemmen op de beperkte middelen waarover zij beschikken. Ze solliciteren niet of nauwelijks, maar hebben hun eigen (legale) bezigheden zoals verenigingswerk, een studie of hobby's. Er is geen sprake van misbruik of oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid.

 

5. De calculerende ?
Zijn op korte termijn niet op zoek naar werk en maken geen gebruik van formele kanalen en middelen. Zij maken misbruik of oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid om extra inkomsten te verwerven.
4. De ondernemenden?
blijven vasthouden aan de doelen van arbeid en een hoger consumptieniveau, maar proberen dit langs informele en illegale wegen te realiseren. zij hebben een instrumentele kijk op arbeid: (informele) arbeid dient vooral om een hoger inkomensniveau te bereiken.
3. De retraitisten?
De rtraitisten streven niet meer naar arbeid en een hoger consumptieniveau en zien voor zichzelf geen enkel perspectief op betaald werk. Zij hebben zich teruggetrokken van de arbeidsmarkt en berusten in deze situatie.
De ritualisten?
De ritualisten hebben de hoop op betaalde arbeid en een hoger consumptieniveau opgegeven, maar houden wel vast aan de waarden en attitudes ten aanzien van arbeid en socile zekerheid. Ondanks het feit dat ze niet meer verwachten een baar te krijgen, blijven ze de gangbare middelen aanwenden om werk te zoeken.
Er zijn 6 typen werklozen volgens Engbersen. Welke zijn dat?
1. De conformisten blijven de doelen van arbeid en een hoger consumptieniveau nastreven met behulp van de gangbare middelen (solliciteren, scholing, enz.); zij onderschrijven de gevestigde waarden enattitudes ten aanzien van arbeid en sociale zekerheid.
Wat voor mensen zijn de ritualisten en innovatieven?

Deze twee vormen twee middencategorieen. De ritualisten volgen de regels van de samenleving, maar hecht in feite geen belang aan het centrale doel.

Bij de innovatieven is het andersom ze volgen geen regel van de samenleving, maar hecht in feit belang aan het centrale doel.

Wat voor mensen zijn de rebellen?

Ze onderscheiden zich doordat zij de bestaande doelen en middelen niet alleen afwijzen, maar tevens willen vervangen door nieuwe.

Vb. het gaat om mensen die zich tegen 'de consumpietmaatschappij' keren en zich richten op vormen van participatie die zijn belangrijker vinden dan betaalde arbeid.

Wat voor mensen zijn retaitisten?
Retraitisten staan enerzijds zowel het doel als de middelen afwijzen.
Wat voor mensen zijn conformisten?  
Conformesten zijn mensen die het centrale culturele doel, zoals het verrichten van betaald werk, onderschrijven en die  zich van de gangbare middelen ( actief zoekgedrag) bedienen om aan dit doel te voldoen.