Summary VOL-VCA/VIL-VCU

-
244 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - VOL-VCA/VIL-VCU

 • 1.1.1 Veiligheid en gezondheid; V&G-wetgeving

 • Wat is het doel van de Arbowet?
  Het doel van de Arbowet is om een werkplek te creëren waar de veiligheid en de gezondheid van de werknemer wordt beschermd en verbeterd.
 • Waar is de werkgever verantwoordelijk voor?
  De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, door onder andere het goed onderhouden van gereedschap, het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen en instructie geven.
  Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor toezichthouden.
 • Op wie is de Arbowetgeving allemaal van toepassing? En op wie niet?
  1. Werkgevers
  2. Werknemers
     a. Uitzendkrachten
     b. Stagairs
     c. Vrijwilligers
     d. Medewerkers van contractors
  3. Bezoekers

  De wet is niet van toepassing op omwonenden.
 • Wat doet de inspectie SZW?
  De inspectie SZW houd toezicht op de naleving van veiligheids- en gezondheidswetgeving.
 • Wat zijn de speciale bevoegdheden van medewerkers van de Inspectie SZW? (7)
  - Medewerkers kunnen bij bedrijven op bezoek komen
  - Er kan een onderzoek ingesteld worden n.a.v. Een ongeval
  - Werknemers van het betreffende bedrijf kunnen om een geldige legitimatie gevraagd worden.
  - Medewerkers van de Inspectie SZW kunnen eisen stellen over de manier waarop de V&G-wetgeving nageleefd moet worden
  - Er kunnen waarschuwingen gegeven worden aan zowel werkgever als werknemer.
  - Zij kunnen een proces-verbaal opstellen n.a.v. een overtreding.
  - De Inspectie SZW kan werkzaamheden stilleggen wanneer er ernstig gevaar voor personen is.
 • Wat zijn de sactioneringsmogelijkheden van de inspectie SZW?
  De Inspectie SZW kan, als de wet is overtreden, (1) een waarschuwing geven, (2) een boete uitdelen aan zowel de werkgever als aan de werknemer.
 • Wat is de werkgever verplicht te doen in geval van een ernstig ongeval?
  De werkgever moet een ernstig ongeval altijd melden bij de Inspectie SZW.
 • Waar moet een aannemer op een bouwplaats als werkgever voor zorgen?
  a. Veiligheid op de bouwplaats voor alle aanwezige medewerkers.
  b. Voorlichting en instructie voor de omwonende.
  c. Instructie over veiligheid op het werk voor de stagairs.
  d. Begeleiding van bezoekers op de bouwlocatie.
  e. Regelmatige controle van de Inspectie SZW
  a, c, d
 • De Arbowet geldt voor:
  a. De werkgever
  b. De Uitzendkracht
  c. Omwonende
  d. Alle Medewerkers
  e. Scholieren
  a, b, d
 • 1.1.2 Preventie en deskundige bijstand

 • Wat is de taak van een interne deskundige of preventiemedewerker?
  - Adviseren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
  - Ondersteunen in het opstellen van een RI&E, en plan van aanpak
  - Aanspreekpunt voor de arbodienst en Inspectie SZW
 • Wanneer moet de arbodienst of bedrijfsarts worden ingeschakeld?
  - Het begeleiden van zieke werknemers
  - Het uitvoeren van Periodiek Medisch Onderzoek
  - Het uitvoeren van een aanstellingskeuring
 • Voor wie is een aanstellingskeuring verplicht?
  Voor onder andere kraanmachinisten, mensen die werken met onafhankelijke adembescherming, mensen die werken met bijzonder gevaarlijke stoffen.
 • Wanneer krijgen medewerkers een Gericht Periodiek Onderzoek?
  Werknemers die risicovol werk doen, zoals in de offshore, petro-chemische industrie, werken met asbest of vervuilde grond.
 • Wat gebeurd er met de informatie uit het gericht periodiek onderzoek?
  De werknemer bepaald of de resultaten aan de werkgever worden doorgegeven.
  Beroepsziekten worden geanonimiseerd bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten  gemeld.
 • Welke uitspraak over de RI&E is juist?
  a. Je moet als werknemer een risico-inventarisatie maken, de risico-evaluatie doen je samen met de werkgever.
  b. De Risico-Inventarisatie en Evaluatie wordt opgesteld in samenwerking met de preventiemedewerker.
  c. De werkgever mag zelf bepalen of de RI&E wordt opgesteld.
  b
 • Welk van de volgende deskundige is de werkgever verplicht aan te stellen?
  a. Bedrijfsarts
  b. Bedrijfsverpleegkundige
  c. Preventiemedewerker
  d. Gecertificeerd veiligheidskundige
  C. Preventiemedewerker
 • Waar is de arbodienst/bedrijfsarts voor? (4)
  1. Onderzoek naar geluidsbelasting; klimaat; lichamelijke belasting; gevaarlijke stoffen; arbeidsmiddelen
  2. Het begeleiden van zieke werknemers
  3. Het uitvoeren van medisch onderzoek en functiegerichte aanstellingskeuringen
  4. Toetsen van Risico-Inventarisatie en Evaluatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.