Summary VOL-VCA/VIL-VCU

-
244 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - VOL-VCA/VIL-VCU

 • 1.1.1 Veiligheid en gezondheid; V&G-wetgeving

 • Wat is het doel van de Arbowet?
  Het doel van de Arbowet is om een werkplek te creëren waar de veiligheid en de gezondheid van de werknemer wordt beschermd en verbeterd.
 • Waar is de werkgever verantwoordelijk voor?
  De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, door onder andere het goed onderhouden van gereedschap, het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen en instructie geven.
  Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor toezichthouden.
 • Op wie is de Arbowetgeving allemaal van toepassing? En op wie niet?
  1. Werkgevers
  2. Werknemers
     a. Uitzendkrachten
     b. Stagairs
     c. Vrijwilligers
     d. Medewerkers van contractors
  3. Bezoekers

  De wet is niet van toepassing op omwonenden.
 • Wat doet de inspectie SZW?
  De inspectie SZW houd toezicht op de naleving van veiligheids- en gezondheidswetgeving.
 • Wat zijn de speciale bevoegdheden van medewerkers van de Inspectie SZW? (7)
  - Medewerkers kunnen bij bedrijven op bezoek komen
  - Er kan een onderzoek ingesteld worden n.a.v. Een ongeval
  - Werknemers van het betreffende bedrijf kunnen om een geldige legitimatie gevraagd worden.
  - Medewerkers van de Inspectie SZW kunnen eisen stellen over de manier waarop de V&G-wetgeving nageleefd moet worden
  - Er kunnen waarschuwingen gegeven worden aan zowel werkgever als werknemer.
  - Zij kunnen een proces-verbaal opstellen n.a.v. een overtreding.
  - De Inspectie SZW kan werkzaamheden stilleggen wanneer er ernstig gevaar voor personen is.
 • Wat zijn de sactioneringsmogelijkheden van de inspectie SZW?
  De Inspectie SZW kan, als de wet is overtreden, (1) een waarschuwing geven, (2) een boete uitdelen aan zowel de werkgever als aan de werknemer.
 • Wat is de werkgever verplicht te doen in geval van een ernstig ongeval?
  De werkgever moet een ernstig ongeval altijd melden bij de Inspectie SZW.
 • Waar moet een aannemer op een bouwplaats als werkgever voor zorgen?
  a. Veiligheid op de bouwplaats voor alle aanwezige medewerkers.
  b. Voorlichting en instructie voor de omwonende.
  c. Instructie over veiligheid op het werk voor de stagairs.
  d. Begeleiding van bezoekers op de bouwlocatie.
  e. Regelmatige controle van de Inspectie SZW
  a, c, d
 • De Arbowet geldt voor:
  a. De werkgever
  b. De Uitzendkracht
  c. Omwonende
  d. Alle Medewerkers
  e. Scholieren
  a, b, d
 • 1.1.2 Preventie en deskundige bijstand

 • Wat is de taak van een interne deskundige of preventiemedewerker?
  - Adviseren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
  - Ondersteunen in het opstellen van een RI&E, en plan van aanpak
  - Aanspreekpunt voor de arbodienst en Inspectie SZW
 • Wanneer moet de arbodienst of bedrijfsarts worden ingeschakeld?
  - Het begeleiden van zieke werknemers
  - Het uitvoeren van Periodiek Medisch Onderzoek
  - Het uitvoeren van een aanstellingskeuring
 • Voor wie is een aanstellingskeuring verplicht?
  Voor onder andere kraanmachinisten, mensen die werken met onafhankelijke adembescherming, mensen die werken met bijzonder gevaarlijke stoffen.
 • Wanneer krijgen medewerkers een Gericht Periodiek Onderzoek?
  Werknemers die risicovol werk doen, zoals in de offshore, petro-chemische industrie, werken met asbest of vervuilde grond.
 • Wat gebeurd er met de informatie uit het gericht periodiek onderzoek?
  De werknemer bepaald of de resultaten aan de werkgever worden doorgegeven.
  Beroepsziekten worden geanonimiseerd bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten  gemeld.
 • Welke uitspraak over de RI&E is juist?
  a. Je moet als werknemer een risico-inventarisatie maken, de risico-evaluatie doen je samen met de werkgever.
  b. De Risico-Inventarisatie en Evaluatie wordt opgesteld in samenwerking met de preventiemedewerker.
  c. De werkgever mag zelf bepalen of de RI&E wordt opgesteld.
  b
 • Welk van de volgende deskundige is de werkgever verplicht aan te stellen?
  a. Bedrijfsarts
  b. Bedrijfsverpleegkundige
  c. Preventiemedewerker
  d. Gecertificeerd veiligheidskundige
  C. Preventiemedewerker
 • Waar is de arbodienst/bedrijfsarts voor? (4)
  1. Onderzoek naar geluidsbelasting; klimaat; lichamelijke belasting; gevaarlijke stoffen; arbeidsmiddelen
  2. Het begeleiden van zieke werknemers
  3. Het uitvoeren van medisch onderzoek en functiegerichte aanstellingskeuringen
  4. Toetsen van Risico-Inventarisatie en Evaluatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Je wilt aan een elektrische installatie werken. Zet de stappen in de juiste volgorde.a. Je stelt de installatie veilig en spanningsloos.b. Je gebruikt dubbelgeïsoleerd gereedschap.c. Je moet bevoegd zijn voor de werkzaamheden.d. Je gebruikt de juiste PBM's.
c. Je moet bevoegd zijn voor de werkzaamheden.
a. Je stelt de installatie veilig en spanningsloos.
b. Je gebruikt dubbelgeïsoleerd gereedschap.
d. Je gebruikt de juiste PBM's.
Op de bouwplaats wordt gewerkt aan een nieuw kantoorgebouw. Voor het gebruik van de diverse gereedschappen is een bouwstroomaansluitkast geplaatst. Ook op het terrein staan verschillende zwerfkasten om te zorgen voor een goede verdeling. Moet de bouwstroomaansluitkast voorzien zijn van een aardlekschakelaar?a. Ja, de aardlekschakelaar moet een beveiligingswaarde hebben van 30mA uitgaande stroom.b. Ja, de aardlekschakelaar moet, net als de huisaansluiting, een beveiligingswaarde hebben van 16mA.c. De aardlekschakelaar is niet verplicht als de zwerfkasten een aardlekschakelaar met voldoende beveiligingswaarde hebben.
a. Ja, de aardlekschakelaar moet een beveiligingswaarde hebben van 30mA uitgaande stroom.
Wanneer is de aarding van steigers verplicht?
Als elektrische kabels, leidingen en/of materieel zich aan of op de steigers bevind.
Wat doet een aardlekschakelaar?
Een aardlekschakelaar detecteert lekstroom en schakelt de stroom uit wanneer de lekstroom boven 30mA komt.
Wat doet een veiligheidsaarding?
Een veiligeidsaarding zorgt dat apparaten en installaties niet onbedoeld onder spanning kunnen komen te staan, door alle uitwendige geleidende materialen met de aarde te verbinden.
Wat zijn maatregelen die genomen moeten worden wanneer men met elektrische apparaten werkt?
- dubbel geïsoleerd gereedschap
- persoonlijke bescherming en fysieke afscherming
- zekeringen
- veiligheidsaarding en aardlekschakelaar.
Welke drie eisen kent de Arbowet voor werken met elektriciteit?
- Elektrische installaties en gereedschappen moeten veilig zijn en gekeurd volgens NEN EN 50110/ NEN 3140.
- Werken aan of vlak bij installatie onder spanning is verboden.
- Werkzaamheden en reparaties moeten worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon.
Welke van de onderstaande maatregelen verminderen de gevaren en risico's van elektriciteit?a. Werken in vochtige omgeving.b. Werken met dubbel geïsoleerd gereedschap.c. Gebruik van rubber matten op de werkplek.d. Werken op een metalen ladder.
b. Werken met dubbel geïsoleerd gereedschap.
c. Gebruik van rubber matten op de werkplek.
Je ziet dat de isolatie van de draad bij de aangesloten stekker van de boormachine is losgeraakt. Wat doe je?a. Je brengt de boormachine naar een bevoegd monteur voor reparatieb. Je plakt de beschadiging af met gekleurd isolatietapec. Je zet er een nieuwe draad aan.
a. Je brengt de boormachine naar een bevoegd monteur voor reparatie
Bij stroomdoorgang door het lichaam is de stroomsterkte afhankelijk van:a. De tijd dat je wordt blootgesteld aan de spanningb. De weerstand van de ondergrond waar je op staatc. De hoogte van de smeltzekering van de installatie
b. De weerstand van de ondergrond waar je op staat