Summary Voor de verandering

-
ISBN-10 9001820557 ISBN-13 9789001820558
529 Flashcards & Notes
80 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Voor de verandering
 • Joep Brinkman
 • 9789001820558 or 9001820557
 • 5e [herz.] dr.

Summary - Voor de verandering

 • 1 Verandering en agogiek

 • Agogie (definitie)
  Eenzijdige, systematische, doelgerichte, beroepsmatige beïnvloeding die gericht is op het bereiken van een meer wenselijk geachte psychosociale situatie van volwassenen die zich van deze beïnvloeding bewust zijn en die deze situatie ook nastreven.
 • Agogie
  Een verzamelnaam voor alle professionele beïnvloeding van mensen die gericht is op het bereiken van een meer wenselijke situatie op psychosociaal gebied.
 • Agogiek
  De praktijkleer van agogie.
 • Agologie
  De wetenschap van agogie.
 • Mensen veranderen. Soms uit zichzelf, soms door verandering in hun situatie. Een agoog is een 'ingehuurde' helper, begeleider ofwel beïnvloeder van het veranderingsproces van zijn cliënt. Je spreekt pas van agogie als het gaat om:
  • Psychosociale verandering
  • Beïnvloeder beïnvloedt beroepsmatig, doelgericht en gaat systematisch te werk
  • (Jong)volwassen cliënt
  • Cliënt is zich ervan bewust en doet vrijwillig mee
  • Beïnvloeding is niet wederzijds
 • Welke twee soorten veranderingen kun je onderscheiden?
  1. Vervangen: iets verdwijnt ten gunste van van iets nieuws
  2. Toevoegen: het oude blijft bestaan, maar er komt iets nieuws bij
 • Vier te onderscheiden niveaus van psychosociaal functioneren:
  • individuele personen (micro)
  • groepen (micro)
  • organisaties (meso)
  • grote samenlevingsverbanden (macro)
 • Fixed mindset
  Overtuiging dat mens zelf, of de mens in het algemeen, niet of slechts moeilijk kan veranderen.
 • Growth mindset
  Overtuiging dat men zelf, of de mens in het algemeen, kan veranderen.
 • Handelen
  Het actieve, op vrijheid en verantwoordelijkheid gebaseerde, bewuste, doelgerichte en betekenisvolle deel van het doen en laten van mensen; staat tegenover 'gedrag', dat dan meer als passieve reactie op prikkels uit de omgeving wordt gezien.
 • Wat is een negatieve uitgangssituatie?
  Een vervelende situatie als reden voor verandering.
 • Macroniveau
  Niveau van psychosociaal functioneren van grotere samenlevingsverbanden of de gehele maatschappij.
 • Incidentele verandering
  Een eenmalige verandering. 
  (met gevaar van meer-van-hetzelfde-oplossing > waardoor dezelfde veranderingen het juist erger maken)
 • Meer-van-hetzelfde-oplossing
  Het opstapelen van steeds dezelfde incidentele veranderingen of oplossingen, er dikwijls toe leidend dat een probleem erger wordt.
 • Structurele verandering
  Een verandering die blijvend van aard is. 
  (helpt voorwaarden scheppen opdat de 'cliënt' zichzelf kan helpen, is effectief)
 • Mesoniveau
  Niveau van psychosociaal functioneren van organisaties of kleinere samenlevingsverbanden.
 • Microniveau
  Niveau van psychosociaal functioneren van individuele personen.
 • Procesgerichtheid
  (Als tegendeel van productgerichtheid) de houding van een agoog die zich vooral richt op de acceptatie van een verandering en dus meer let op de manier waarop een verandering tot stand komt dan op de inhoud van de voorgestane verandering zelf.
 • Productgerichtheid
  (Als tegendeel van procesgerichtheid) de houding van een agoog die meer let op de kwaliteit en de inhoud van een voorgestane verandering dan op de manier waarop de verandering tot stand komt.
 • Psychosociaal
  Samentrekking van de woorden 'psyche' (geest) en 'sociaal' (betreffende de verhouding tussen mensen) die wordt gebruikt vanwege de vergaande samenhang tussen het psychische en het sociale.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Voor de verandering
 • Joop Brinkman
 • or
 • 5th

Summary - Voor de verandering

 • 1 hoofdstuk 1

 • groepen
  een verzameling van mensen die elkaar kennen, die (dan al niet tijdelijk) met elkaar omgaan en die ook herkenbaar zijn als bij elkaar horend
 • verandering
  het verschil tussen een oude en een nieuwe situatie
 • vervangen
  door te vervangen verdwijnt iets ten gunste van het nieuwe
 • toevoegen
  het oude blijft bestaan maar er komt iets nieuws bij
 • orenmaffia:  alles wat je overkomt je is iets wat je bewust of onbewust zelf wilt. 
  Bij deze zienswijze 'zit alles tussen de oren' dit wordt door Karin Spaink genoemd
 • gedrags- en handelingsrapertoire
  je gereedschapskist. de voorraad mogelijke handelingen waaruit je dat gene kunt kiezen wat er op dat moment het meest geschikt is.
 • 1.1 kernpunten Hoofdstuk 1

 • mensen veranderen soms uit zichzelf, soms door de verandering in hun situatie
 • een agoog is een ingehuurde helper, begeleider, beïnvloeder van het van het veranderingsproces van de cliënt
 • je spreekt pas van agogie als het gaat om: 
  - psychosociale verandering
  - door de client zelf gewenst
  - beïnvloeder beïnvloedt beroepsmatig en doelgericht en gaat systematisch te werk   
  - (jong) volwassen client 
  - client is zich er van bewust en doet vrijwillig mee
  -   beïnvloeding is niet wederzijds
 • wat is agogiek?
  de leer of de kunde van beroepsmatig, doelgericht en systematische beïnvloeding
 • vier niveaus van psychosociaal funtioneren
  - individuele personen (micro)
  -  groepen (micro)
  - organisaties (meso)
  - grote(re) samenlevingsverbanden (macro)
 • Verandering
  verandering door iets nieuws of toevoeging van iets nieuws
 • probleem
  negatieve uitgangssituatie voor verandering
 • niet veranderen kan ook veranderen zijn
 • wat is incidentele verandering?
  eenmalig (met gevaar van meer-van-hetzelfde-oplossing)
 • structuele verandering helpt daarentegen voorwaarden scheppen opdat de client zichzelf kan helpen (veranderen)
 • structuele verandering is effectiever en heeft de voorkeur. Daarom werkt een agoog eerder proces- en clientgericht dan productgericht
 • veranderbaarheid volgens Agogie : vrijheid van de client, eerder een growth dan een fixed mindset en besef van eigen verantwoordelijkheid
 • client én agoog zijn handelende wezens. 
  Termen die bij agogiek passen:
  *willen
  *overwegen
  *kiezen

  NIET:
  *moeten
  *mogen
  **niet)kunnen
 • 1.1.1 belangrijkste begrippen hoofdstuk 1

 • Agogie: verzamelnaam voor alle professionele beïnvloeding van mensen met de bedoeling dat deze mensen het op de een of andere manier beter krijgen. Het betreft dienst- en hulpverlening in bv: maatschappelijkwerk, verpleging, begeleiding, werkbegeleiding.
 • definitie agogie
  eenzijdige, systematische, doelgerichte, beroepsmatige, beïnvloeding die gericht is op het bereiken van een meer wenselijk geachte psychosociale situatie van volwassenen (individueel of in onderling verband) die zich van deze beïnvloeding bewust zijn en die deze situatie ook nastreven
 • wat is agogiek?
  leer/theorie van de agogie
 • wat is een agoog?
  persoon die de agogie bedrijft
 • andragogie/ andragogiek/ andragoog?
  termen die gelijk zijn aan: agogie, agogiek en agoog, Deze woorden worden gebruikt wanneer het echt om volwassenen gaan. 

  Dit onderscheid zich van: pedagogie, pedagogiek, pedagoog (kinderen)
 • client
  degene die verandert en daardoor tegenover een agoog die de rol van beïnvloede inneemt
 • clientsysteem
  client, met name gebruikt als deze bestaat uit meer dan één persoon
 • doelgroep
  (meestal) een wat grotere, niet geheel vast te omlijnen en min of meer anoniem clientsysteem
 • Fixed mindset
  overtuiging dat de mens niet of moeilijk kan veranderen
 • Growth mindset
  overtuiging dat de mens kan veranderen
 • handelen
  het actieve, op vrijheid  en verantwoordelijkheid gebaseerde, bewuste, doelgerichte en betekenisvolle deel van het doen en laten van mensen (zowel agoog en client).
  staat tegenover gedrag dat dan meer als passieve reactie op prikkels uit de omgeving wordt gezien
 • incidentele verandering
  een verandering die eenmalig is en die dus niet is gericht op het vermogen van de cliënt  opnieuw te veranderen of zich opnieuw aan te passen aan soortgelijke wijzigingen van situaties
 • Macroniveau = niveau van psychosociale functioneren van grotere samenlevingsverbanden of de gehele maatschappij
 • meer-van-het-zelfde-oplossing
  het opstapelen van steeds dezelfde incidentele veranderingen of oplossingen, er dikwijls toe leidend dat een probleem erger wordt
 • microniveau
  niveau van psychosociaal functioneren van individuele personen of groepen
 • mesoniveau
  niveau van psychosociaal functioneren op van organisaties of kleinere samenlevingsverbanden
 • negatieve uitgangssituatie
  (uitgangs)situatie die problematisch is en daardoor verandering nodig heeft
 • procesgerichtheid
  de houding van een agoog die zich vooral richt op de acceptatie van een verandering en dus meer let op de manier waarop een verandering tot stand komt dan op de inhoud van de voorgestane verandering zelf
 • productgerichtheid
  de houding van een agoog die meer let op de kwaliteit en inhoud van een voorgestane verandering dan op de manier waarop de verandering tot stand komt
 • psychosociaal
  samensmelting van de woorden 'psyche' (geest) en 'sociaal' die wordt gebruikt vanwege de vergaande samenhang tussen het psychische en het sociale
 • structurele verandering
  een verandering die gericht is op het vermogen van de cliënt opnieuw te veranderen of zich aan te passen bij soortgelijke wijzigingen van situaties
 • werkveld/veld/agogisch werkveld:

  werkgebied van een bepaald soort agoog, zoals reclassering, opbouwwerk, maatschappelijk werk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Voor de verandering
 • J Brinkman
 • or
 • 5th

Summary - Voor de verandering

 • 1.1 Veranderen en helpen veranderen

 • Het woord agogie is een verzamelnaam voor..
  maatschappelijk werk, verpleging, werkbegeleiding, reclassering, opbouwwerk, psychotherapie, enz.
 • Hoe noemen we de verschillende werksoorten?
  Agogische werkvelden
 • Wat is agogiek?
  De leer van de algemene principes van de agogische werkvelden. in andere woorden: Agogiek is de leer van het doen veranderen van mensen.
 • 1.2 Kenmerken van agogie

 • Noem twee kernbegrippen van agogiek
  Beïnvloeden en veranderen
 • Er is sprake van agogie wanneer er aan de volgende voorwaarden is voldaan
  *het gaat om een psychosociale verandering
  *de beïnvloeding vindt beroepsmatig plaats
  *de beïnvloeding is doelgericht
  *de veranderaar werkt systematisch
  *de beïnvloeding vindt bewust plaats
  *de verandering wordt vrijwillig ondergaan
  *de beïnvloeding is niet wederzijds
  *het gaat om (jong)volwassenen
 • Wat is bewuste beïnvloeding?
  Wanneer de beïnvloeding open en eerlijk plaatsvindt
 • Wat is gewenste verandering?
  Wanneer de betrokkene zelf wenst te veranderen
 • Wat is vrijwillige beïnvloeding?
  hier spreek je van wanneer de betrokkene zich hier vrijwillig aan onderwerpt
 • Agogiek is...
  de leer van eenzijdige, systematische, doelgerichte, beroepsmatige beïnvloeding die gericht is op het bereiken van een meer wenselijk geachte psychosociale situatie van volwassenen die zich van deze beïnvloeding bewust zijn en die deze situatie ook nastreven
 • 1.3 Cliënt

 • Patiënt of Cliënt?
  Cliënt
 • Wanneer spreek je van een cliëntsysteem?
  Wanneer het gaat om de verandering van verschillende personen tegelijk.
 • 1.4 Met of zonder k?

 • Pedagogiek is...
  de leer van het begeleiden en opvoeden van kinderen
 • Andragogiek is..
  de leer van het veranderen van volwassenen
 • Agogiek is..
  de leer van het begeleiden en het helpen veranderen van mensen in het algemeen.
 • 1.5 Beroepen en velden

 • er zijn twee verschillende soorten beroepen met een agogisch karakter onstaan. welke twee?
  *beroepen waarin agogisch werk centraal staan
  *beroepen die een agogisch aspect in zich dragen
 • wat verstaan we onder een werkveld?
  het geheel van instellingen, mensen, beroepen, organisaties, regels, wetten en dergelijke die zich bezighouden met hetzelfde doel of dezelfde doelgroep
 • 1.6 Niveaus van psychosociaal functioneren

 • welke vier soorten cliëntsystemen kun je onderscheiden op basis van de aard van het psychosociale functioneren?
  *Individuele personen
  *Groepen
  *Organisaties
  *Grotere samenlevingsverbanden
 • wat bedoelen we met het microniveau?
  Individuen en (kleine) groepen
 • wat bedoelen we met het mesoniveau?
  organisaties en kleinere samenlevingsverbanden zoals buurten
 • wat bedoelen we met het macroniveau?
  Grotere samenlevingsverbanden of de maatschappij als geheel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 4:

 • Voor de verandering
 • Joep Brinkman
 • 9789001763732 or 9001763731
 • 4e, [herz.] dr.

Summary - Voor de verandering

 • 1 Verandering en agogiek 13

 • Agogie; het moet gaan om psychosociale verandering die door de cliënt zelf wordt gewenst

  4 niveaus van agogiek; individuele personen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden

  micro, meso en macro niveau

 • Welke beroepen zijn er op agogisch gebied?
  Maatschappelijk werker, sociaal cultureel werker, voorlichter, psychotherapeut, hulpverlener bij een telefonische dienst, organisatieadviseur
 • Verandering kan plaats vinden door vervanging van iets ouds door iets nieuws maar ook door toevoeging van iets nieuws. 

 • Incidentele verandering is eenmalig; gevaar; een meer-van-het-zelfde-oplossing kan ontstaan 

 • Structurele verandering; probeert voorwaarden te scheppen zodat men zichzelf voortaan beter kan helpen. 

 • Agoog werkt eerder proces- en cliëntgericht dan productgericht

  Willen, overwegen en kiezen ipv moeten, mogen en (niet) kunnen

 • 1.1 Veranderen en helpen veranderen 14

 • Wat is Agogie
  Verzamelnaam voor het werk dat hulpverleners doen.
 • wat is agogie? 
  verzamelnaam voor al het werk. 
 • Wat is agogie?
  Het professionele beïnvloeden van mensen met de bedoeling dat deze mensen het op de een of andere manier beter krijgen. 
  Het betreft hier bij dienst- en hulpverleners.
  Agogie is de verzamelnaam voor al dit werk.
 • Twee verschillende betekenissen voor het woord veranderen ?
  het weer veranderd 
  ik verander de kamer, 


  het verschil is,  bij het weer wordt iets veranderd en bij ik verander verander jij iets. 
 • Wat is Agogiek?
  De leer van het doen veranderen van mensen, van het veranderen in overgankelijke zin.
 • de leer van de algemene principes van het werkveld wordt agogiek genoemd. 
 • Wat is agogiek
  De leer van de algemene principes van deze werkvelden
 • Wat is agogiek?
  De leer van van het dóen veranderen van mensen, van het veranderen in onvergankelijke zin.
  De agogiek biedt aanwijzingen voor de wijze waarop je mensen kunt helpen, begeleiden of beïnvloeden bij veranderingsprocessen.
 • Je wordt altijd beinvloed om je heen, door reclame willen ze koopgedrag veroorzaken , in de auto toeteren ze zodat je aan de kant gaat 
 • Wat is Agogiek?
  De leer van het doen veranderen van mensen, van het veranderen in overgankelijke zin.
 • Agogie
  Verzamelnaam voor de dienst- en hulpverleners
  Agogiek
  De leer van de algemene principes van deze werkvelden.
  De leer van het doen veranderen van mensen, van het veranderen in overgankelijke zin.


  Agogiek biedt aanwijzingen voor de wijze waarop je mensen kunt helpen, begeleiden of beinvloeden in veranderingsprocessen.


  agogiek bestudeert ook hoe mensen verandering plaats vindt in niet-overgankelijk zin. • wat is agogiek? 
  de leer van het doen veranderen van mensen, van het veranderen in overgankelijke zin. 
 • Wat hoort bij Agogie ?
  Dienst en hulpverlening 
  verpleging 
  opbouwwerk
  psychotherapie
  voorlichting
  cultureel werk

 • Agogiek is de leer van het doen veranderen van mensen. 
 • De agogiek bied aanwijzingen voor de wijze waarop je mensen kunt helpen, begeleiden of beinvloeden bij veranderingsprocessen.
 • 1.2 Kenmerken van agogie 15

 • Verandering is pas agogisch als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • het gaat om een psychosociale verandering
  • de beïnvloeding vindt beroepsmatig plaats
  • de beïnvloeding is doelgericht
  • de veranderaar werkt systematisch
  • de beïnvloeding vindt bewust plaats
  • de verandering wordt door de betrokkenen gewenst
  • de beïnvloeding wordt vrijwillig ondergaan
  • de beïnvloeding is niet wederzijds
  • het gaat om jong volwassenen
 • kenmerk van agogie. 
  het gaat steeds om mensen in veranderingen. 
 • Wat zijn kernbegrippen in de agogiek?
  Beïnvloeding en verandering.
 • Een maatschappelijk werkster helpt iemand zodanig te veranderen dat hij voortaan geen grote schulden meer maakt 
 • Wat is een duidelijk kenmerk van het agogisch beroep?
  Kenmerkend van het agogisch beroep is dat het steeds gaat om mensen in verandering
 • psychosociaal samentrekking van 'psyche' en 'sociaal'. 
  ziel en geest wordt er met psyche bedoeld, en sociaal alles wat te maken heeft met de onderlinge verhoudingen van mensen.
 • Aan welke voorwaarden moet men voldoen, wil men spreken van agogiek?
  • Het gaat op psychosociale verandering. Dit kan zowel betrekking hebben op het individu als op mensen in groepsverband
  • De beïnvloeding vind beroepsmatig plaats.
  • De beïnvloeding is doelgericht.
  • De veranderaar werkt systematisch.
  • De beïnvloeding vind bewust plaats.
  • De verandering wordt door de betrokkenen gewenst.
  • De beïnvloeding wordt vrijwillig ondergaan.
  • De beïnvloeding is niet wederzijds: Het is eenzijdig gericht, van de agoog naar de ander.
  • Het gaat om (jong)volwassenen.
 • een verpleegkundige helpt een patient zijn leefstijl zodanig te wijzigen dat hij of zij niet meer zo snel een hartinfarct zal krijgen
 • Wat probeert een agoog altijd ?
  mensen te beïnvloeden opdat zij veranderen, kernbegrippen in de agogiek zijn beïnvloeden en veranderen
 • wat rekent men tot het psychosociale?
  gevoelens en houdingen, gedragingen, gedachten, beelden, fantasieën en dergelijke van individuele mensen. 
 • Wat is de definitie van agogiek?
  Agogiek is de leer van eenzijdige, systematische, doelgerichte, beroepsmatige beïnvloeding die gericht is op  het bereiken van een meer wenselijk geachte psychosociale situatie van volwassenen (individueel of in onderling verband) die zich van de beïnvloeding bewust zijn en die deze situatie ook nastreven.
 • een organisatieadviseur wil een bedrijf zo helpen veranderen dat het personeel meer bevrediging in het werk vind
 • Wat berekent  men tot het psychosociale en wat houd psychosociale verandering in?
  Tot psychosociale rekent men gevoelens en houdingen ( attitude), gedragingen, gedachten, beelden, fantasieën van individuele mensen. Psychosociale verandering houd in: het is een samen trekking van het woord psyche en sociaal, psyche betekend geest en sociaal wordt alles aangeduid wat te maken heeft met onderlinge verhoudingen van mensen. psyche is haast niet te onderscheiden van het sociale.
 • beroepsmatig beinvloeden vindt pas plaats als degene die de verandering probeert te bewerkstelligen, die nadrukkelijk doet op grond van het beroep dat hij uitoefent. 
 • Een Penitentiair inrichtingswerker probeert een gevangene zodanig te helpen dat deze weer normaal in de maatschappij kan functioneren 
 • Wat is psychosociaal functioneren?
  De communicatie binnen een groep, de normen en waarden van een samenleving en de besluitvormingsprocessen, binnen een organisatie
 • beinvloeding doelgericht, de veranderingen zijn van te voren bedacht. de verandering moet bedoeld zijn. 
 • een agoog probeert altijd mensen te beinvloeden opdat ze veranderen
 • Wanneer spreken we van agogie?
  Als degene die de verandering probeert te bewerkstelligen, dit nadrukkelijk doet op grond van het beroep dat hij uitoefent, waaronder ook vrijwilligers. iemand kan pas agoog worden genoemd als helpen veranderen een deel van zijn taak is.
 • eigenschappen van agogie eerder richtinggevend dan absoluut. 
 • Beinvloeden en veranderen zijn kernbegrippen in de agogiek 
 • Wanneer  is er sprake van doelgerichte beïnvloeding
  Wanneer het een situatie treft die van te voren min of meer nadrukkelijk bedacht en gepland is, de verandering moet bedoeld zijn.
 • een agoog probeert altijd mensen te beïnvloeden opdat zij veranderen. 
 • Het woord psychosociaal is een samentrekking van Psyche en sociaal , het eerste betekend ziel of geest,  en sociaal word alles wat onderlinge verhoudingen met mensen heeft
 • Wat is systematisch werken?
  De agoog maakt een plan voor zijn activiteiten en stemt deze zorgvuldig op elkaar af, waarbij hij zich baseert op zijn vakkennis en ervaring, hij laat de zaak niet aan het toeval over
 • kenmerken van agogie?
  • het gaat om psychosociale veranderingen
  • de beinvloeding vindt beroepsmatig plaats
  • de beinvloeding is doelgericht
  • de veranderaar werkt systematisch 
  • de beinvloeding vindt bewust plaats
  • de verandering wordt door de betrokkenen gewenst
  • de beinvloeding wordt vrijwillig ondergaan
  • de beinvloeding is niet wederzijds
  • het gaat om (jong) volwassen
 • tot het Psychosociale rekent men gevoelens en houdingen, gedragingen, gedachten , beelden, fantasieën en dergelijke van individuele mensen 
 • Wat is agogiek?
  Agogiek is de leer van eenzijdig,systematische,doelgerichte,beroepsmatige beïnvloeding die gericht is op het bereiken van een meer wenselijke geachte psychosociale situatie van volwassenen( individueel of in onderling verband) die zich bewust zijn en die deze situatie ook nastreven
 • beroepsmatige beïnvloeding is pas van toepassing als helpen veranderen het zijn taak is 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Evaluatie
Evaluatie van de agoog en/of cliënt van het resultaat van hun veranderingspoging.
Consolidatie
Het verstevigen of verankeren van een verandering door stabilisatie en/of generalisatie.
Uitvoering
Hierin vindt de feitelijke verandering plaats, hierin houdt de agoog zijn interventies.
Strategiebepaling
Het bepalen van een in hoofdlijnen uitgewerkt plan, gemaakt om een gegeven doel te bereiken, waarin wordt vooruitgelopen op en rekening wordt gehouden met waarschijnlijke en mogelijke belemmeringen, tegenwerking en weerstand.
Doelen stellen
Het vaststellen van de gewenste situatie die de cliënt wil bereiken.
Analyse van de uitgangssituatie
Bepaling van de oude situatie van de cliënt.
Motivatiefase
Het bepalen van de aanwezige motivatie van de cliënt.
Contact en contract
Afspraken tussen cliënt en agoog over praktische zaken, te volgen werkwijze, inzet, wederzijdse verplichtingen en dergelijke.
Fasen van agogisch proces:
1. Contact en contract
2. Motivatie
3. Analyse van de uitgangssituatie
4. Doelen stellen
5. Strategiebepaling
6. Uitvoering
7. Consolidatie
8. Evaluatie
Vier voorwaarden van de theorie van het gepland gedrag
1. Waarde onderschrijven (de behoefte hebben) 2. Gedragseffectiviteit (het nieuwe gedrag kan bijdragen aan de waarde) 3. Persoonlijke effectiviteit (gedrag is voor hem mogelijk
) 4. Sociale norm (steun ondervinden van omgeving)