Summary Voorbehouden handelingen

-
ISBN-10 9075219016 ISBN-13 9789075219012
100 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Voorbehouden handelingen". The author(s) of the book is/are H J Oosterkamp. The ISBN of the book is 9789075219012 or 9075219016. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Voorbehouden handelingen

 • 1.1 Procedure praktijkscholing

 • Bij het behalen van de theorie- en praktijktoets krijgt de deelnemer een certificaat dat 5 jaar geldig is. Na 5 jaar is de deelnemer verplicht een toetsing af te leggen.
 • 1.2.1 Aan het eind van de bijscholing kan de deelnemer de onderstaande punten benoemen:

 • Insuline
  • Op welke wijze insuline wordt geïnjecteerd
  • Welke techniek gebruikt wordt bij het injecteren van insuline
  • De verschillende toedieningssystemen
  • Welke naalden gebruikt worden bij het injecteren van insuline
  • Waarom en welke naaldenverwijderaars gebruikt worden
  • Hoe gezwenkt moet worden
  • Op welke plaatsen insuline wordt geïnjecteerd
  • Hoe de functietest uitgevoerd moet worden
  • Welke spuittechniek gebruikt wordt bij het injecteren van insuline
  • Wanneer en waarop de injectieplaatsen gecontroleerd worden
  • Hoe de pennen van tevoren moeten worden klaargelegd
  • Hoe de insuline bewaard en houdbaar moet blijven
  • Wat is diabetes mellitus
  • Welke typen worden onderscheiden
  • Wat zijn de verschijnselen van diabetes mellitus
  • Wat is hyperglykemie en hypoglykemie
  • Hoe en wanneer het bloedsuiker moet worden bepaald
 • Ten aanzien van de leerstof kan de deelnemer de onderstaande punten benoemen:
  • Het doel van intramusculair en subcutaan injecteren en butterfly
  • De indicaties voor intramusculair en subcutaan injecteren en butterfly
  • De contra-indicaties voor intramusculair en subcutaan injecteren en voor het inbrengen van een butterfly
  • Complicaties die kunnen optreden bij intramusculair en subcutaan injecteren en bij het inbrengen van een butterfly
  • De technieken de gebruikt worden bij subcutaan en intramusculair injecteren
  • De regels die gelden voor het toedienen van heparine
  • De reden wanner en waarom gedesinfecteerd wordt
  • Hoe de butterfly naald wordt ingebracht
  • De verschillende soorten butterfly naalden en waarvoor deze gebruikt worden
  • De gevoelens van de cliënt en hoe hiermee om wordt gegaan
  • De aandachtspunten ter aanvulling op het protocol 
 • Ten aanzien van het protocol
  • wat de benodigdheiden zijn om de handeling volgens de protocollen uit te voeren
  • Hoe de handelingen moeten worden vastgelegd in het dossier
 • Ten aanzien van de wet BIG:
  • De doelstelling van de wet BIG
  • Door wie voorbehouden handelingen (vh) mogen worden uitgevoerd
  • Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om een vh. uit te voeren
  • Welke vormen van juridische aansprakelijkheid er zijn
  • Wanneer een tuchtprocedure ingesteld kan worden en welke tuchtmaatregelen er zijn
 • 1.2.2 Aan het eind van de scholing kan de deelnemer de handeling volgens het protocol uitvoeren.

 • Hoe kan de deelnemer aan de hand vand de scholing de handeling uitvoeren?
  Volgens het protocol
 • 1.3 Wet BIG

 • Wettekst waarin is opgenomen dat de titel Verzorgende IG bij wet beschermd is

  paragraaf 1. Titel en opleiding
  Artikel 1
  Het recht tot het voeren van de titel van verzorende individuele gezondheidszorg is voorbehouden aan degene aan wie het diploma is uitgereikt waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg het afsluitende examen heeft afgelegd van de opleiding tot verzorgende die is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 6.4.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs, waarvan de deelkwalificatie verplegende elementen onderdeel heeft uitgemaakt

  paragraaf 2. Deskundigheid
  Artikel 2
  Tot het gebied van de deskundigheid van de verzorgende individuele gezondheidszorg wordt gerekend:
  a. het verrichten van handelingen op het gebied van verzorging, verpleging, 
      observatie en begeleiding in verzorgings- en niet complexe 
      behandelings- en verpleegsituaties
  b. het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied van
      individuele gezondheidszorg verrichten van handelingen in aansluiting op
      diens diganostische en therapeutische werkzaamheden


  paragraaf 3. Slotbepalingen

  Artikel 3
  Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  Artikel 4
  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verzorgende in de individuele gezondheidszorg.
 • Wat zijn de doelstellingen van de wet BIG?
  • het bevorderen & bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening
  • het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren
 • Welke 2 mogelijkheden zijn er om een beroep in de gezondheidszorg wettelijk te regelen?
  • via de "zware regeling" in de Wet BIG zelf, deze worden ook wel de artikel 3 beroepen genoemd. Hieronder valt het beroep verpleegkundige
  • Via een uitvoeringsregeling (AMvB = algemene maatregel van bestuur), deze worden de artikel 34 beroepen genoemd. Hieronder valt het beroep Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG).
 • Hoe wordt het deskundigheidsterrein van de verpleegkundige  omschreven?
  Het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging.

 • Ongedeelde verantwoordelijkheid:De verpleegkundigen dragen een eigen ongedeelde verantwoordelijkheid voor het deskundigheidsgebied. De verpleegkundige mag handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging op eigen initiatief en zelfstandig uitvoeren (decubitus preventie, temperatuur, pols opnemen).

  Gedeelde verantwoordelijkheid:

  De verpleegkundige voert in opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg de handelingen uit in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden.
  Hiervoor dragen de verpleegkundigen een gedeelde verantwoordelijkheid (injecteren, catheteriseren, inbrengen van een sonde)
 • Wat betekent wet BIG
  wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg
 • Hoe wordt het deskundigheidsterrein van een Verzorgende IG omschreven?
  Het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging in verzorgingsituaties en niet complexe behandelings- en verpleegsituaties.
 • Wie mogen er volgens de wet BIG geneeskundige handelingen verrichten?
  Iedereen, maar daarop is een belangrijke uitzondering gemaakt: een 13-tal voorbehouden handelingen
 • Door wie mogen voorbehouden handelingen worden verricht?
  2 groepen:
  • zelfstandig bevoegden (artsen, tandartsen en verloskundigen) Zij mogen op eigen gezag, dus zonder opdracht van een ander, voorbehouden handelingen verrichten
  • niet zelfstandig bevoegden (bv verpleegkundigen) - mits voldaan wordt aan een aantal eisen - kunnen na opdracht van een arts een voorbehouden handeling uitvoeren mits hij/zij bekwaam daarvoor is.
 • Wie is zelfstandig bevoegd?
  een arts, tandarts of verloskundige
 • Wie is niet zelfstandig bevoegd
  een bekwame verpleegkundige of verzorgende die handelt in opdracht van een arts
 • De niet zelfstandig bevoegde beroepsgroep wordt verdeeld in twee categorieën. Noem ze
  • Functioneel zelfstandig uitvoeringsbevoegde
  • Niet functioneel zelfstandig uitvoeringsbevoegde
 • Let de term functioneel zelfstandig uitvoeringsbevoegde uit
  Voor de verpleegkundigen, de ambulanceverpleegkundigen en de mondhygiënisten is het niet altijd noodzakelijk dat toezicht en tussenkomst zoals genoemd bij de hieronder vermelde voorwaarden (5) is geregeld. Verpleegkundigen mogen zonder toezicht en tussenkomst de volgende handelingen uitvoeren: injecteren, blaascatheterisatie bij volwassenen, het inbrengen van een maagsonde of een infuus en het verrichten van een venapunctie. Een opdracht van een zelfstandig bevoegde blijft nodig en natuurlijk moet de verpleegkundige bekwaam zijn.
 • Wat zijn de voorwaarden voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen (5)?
  • de handeling moet vallen binnen het deskundigheidsgebied van de opdrachtnemer
  • er moet een opdracht zijn van een bevoegd zelfstandig persoon (de opdrachtgever)
  • de opdrachtnemer moet bekwaam zijn om de opdracht uit te voeren en de opdrachtgever moet redelijkerwijs kunnen aannemen dat de opdrachtnemer bekwaam is
  • de opdrachtnemer moet eventueel handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de opdachtgever
  • indien noodzakelijk moeten toezicht en tussenkomst voldoende verzekerd zijn
 • Er wordt vanuit gegaan dat functioneel zelfstandigen, zoals de verpleegkundigen, in principe geen toezicht en/of tussenkomst nodig hebben voor eerder genoemde handelingen. Verder bepaalt de wet dat de opdrachtgevende arts "in gevallen waarin dit redelijkerwijs nodig is", aanwijzingen geeft, toezicht houdt en de mogelijkheid van zijn tussenkomst garandeert. Dit betekent dat de wet het aan het oordeel van de arts overlaat of aan de voorwaarden 4 en 5 moet worden voldaan. Als er geen specifieke aanwijzingen gegeven zijn moet altijd het protocol van de handeling gevolgd worden.
 • De opdrachtnemer die een opdracht krijgt voor een voorbehouden handeling, maar die vindt dat hij/zij daarvoor niet bekwaaam is, moet de uitvoering van die opdracht weigeren.

  ONBEKWAAM MAAKT ONBEVOEGD
 • Wat betekent bevoegd?
  Bevoegd is iets mogen op grond van de wet. Een afgeronde beroepsopleiding kan een bepaalde bevoegdheid geven.
 • Wat betekent bekwaam?
  Bekwaam betekent; op grond van opleiding (kennis) en ervaring (praktische vaardigheid) een handeling goed kunnen uitvoeren.
 • Waarvoor staat de afkorting VIG
  Verpleegkundige Individuele Gezondheidszorg
 • Welke 3 vormen van aansprakelijkheid zijn er?
  1. Civielrechtelijke aansprakelijkheid
  2. Strafrechtelijke aansprakelijkheid
  3. Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid
 • Wat is civielrechtelijke aansprakelijkheid
  Mogelijk bij wanprestatie en/of op grond van een onrechtmatige daad (slordig of onzorgvuldig handelen). Wie een dergelijke schade veroorzaakt, is verplicht de schade te vergoeden. Voor werknemers in o.a. ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg is in de C.A.O. bepaald, dat de werkgever ook aangesproken kan worden voor de schade die is ontstaan uit fouten veroorzaakt door een werknemer.
 • Wat is strafrechtelijke aansprakelijkheid
  Dit kan leiden tot een strafproces. Het moet dan gaan om een tekortkoming (een strafbaar feit) dat vermeld staat in het Wetboek van Strafrecht. De Officier van Justitie beslist of er overgegaan wordt tot een onderzoek naar een strafbaar feit en eventueel verdere vervolging. Hij zal dit alleen doen als er sprake is van zwaar lichamelijk / psychisch letsel, de dood of grove schuld / opzet. Een geldboete of gevangenisstraf (al of niet voorwaardelijk) kan worden opgelegd.
 • Wat is tuchtrechtelijke aansprakelijkheid
  Het tuchtrecht geldt alleen voor de 8 beroepen die genoemd zijn in artikel 3 van de Wet BIG. Om een zaak voor het tuchtcollege te krijgen moet er door de beroepsbeoefenaar een bepaalde norm overtreden zijn. Deze luidt:
  handelen of nalaten in strijd met de goede zorg die de beroepsbeoefenaar behoort te betrachten van de patiënt en diens naaste betrekkingen (het stellen van een verkeerde diagnose, onheuse bejegening, onzedelijk gedrag, schending van de geheimhoudingsplicht).
  Handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg (onjuist declareren, weigeren deel te nemen aan waarneming, niet goed beheren van patiëntendossiers).

  De maatregelen die een tuchtcollege kan opleggen zijn in volgorde van opklimmende zwaarte:
  • een waarschuwing
  • een berisping
  • een geldboete van maximaal € 4500,=
  • een schorsing van de registratie als beroepsbeoefenaar voor maximaal een jaar (kan ook voorwaardelijk)
  • een gedeeltelijke ontzegging van het recht als geregistreerde het beroep uit te oefenen
  • de doorhaling van de registratie (in principe voor altijd)
 • Wanneer kan een Verzorgende IG of andere beroepsbeoefenaar civielrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld?
  Wanneer er sprake is van een verwijtbare beroepsfout.
 • Wie kan er naast civielrechtelijk of strafrechtelijk ook tuchtrechtelijk aansprakelijk worden gesteld?
  de verpleegkundige
 • Voor wie geldt de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid niet?
  De Verzorgende IG (want het is geen beroepsbeoefenaar vlgs artikel 3)
 • Wat is er volgens de Wet BIG strafbaar?
  Onbevoegd handelen. Let op; onbekwaam maakt onbevoegd!
 • Onder welk artikel valt de Verzorgende IG?
  artikel 34
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is het doel van intramusculair injecteren?
1
Noem de indicaties voor i.m. injecteren (6)
1
Wat zijn de plaatselijke contra-indicaties voor i.m. injecteren?
1
Wat zijn de algemene contra-indicaties voor i.m. injecteren?
1
Page 1 of 20