Summary Wat is onderzoek?

-
205 Flashcards & Notes
5 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Wat is onderzoek?

 • 1 Hoofdstuk 1

 • Wat is een domein?
  Het hele gebied waarop je onderzoek betrekking heeft
 • Wat is onderzoek
  Analyseren van een probleem of situatie volgens een bepaald stappenplan. Dit doe je met hulpmiddelen die daarvoor ontwikkeld zijn.
  werken volgens stappenplan is systematische aanpak
  hulpmiddelen zijn gereedschap.
 • Wat zijn eenheden?
  Alle elementen, personen, objecten waarover je in je onderzoek uitspraken doet
 • Wat zijn de uitgangspunten van onderzoek?
  Onderzoeksplan maken, probleemstelling formuleren, kijken of andere mensen als eerder onderzoek hebben gedaan en wat hun conclusie is. 
  bepaalt de deadline en hoeveel budget er is.
  overleg met begeleider en medeonderzoekers dit zijn praktische aandachtspunten voor onderzoek.
 • Wat is fundamenteel onderzoek?
  Onderzoek dat kennisvragen beantwoord
 • Wat is praktijkgericht onderzoek?
  onderzoek dat praktijkvragen beantwoord
 • Wat is kwantitatief?
  Onderzoek met behulp van cijfermatige gegevens
 • Wat is kwalitatief?
  Onderzoek met niet-cijfermatige gegevens
 • Holisme
  In onderzoek worden onderzoekseenheden in hun omgeving als geheel onderzocht
 • Inductief
  Theorie ontwikkelen
 • Deductief
  Theorie toetsen
 • Iteratief
  Herhaald data verzamelen en analyseren tot de probleemstelling kan worden beantwoord
 • Triangulatie
  Het belichten van de probleemstelling vanuit meerdere invalshoeken
 • Emprisch-analytische stroming
  Maakt gedrag objectief meetbaar, waarbij niets aan toeval wordt overgelaten en processen verstandelijk worden beredeneerd
 • Kritsich-empancipatorische stroming
  Kijkt kritisch naar de samenleving en naar eigen onderzoeksresultaten: wil bijdragen aan (veranderings)processen.
 • Onafhankelijke houding
  Afstand nemen van houdingen en meningen van betrokkenen bij het onderzoek; objectief blijven
 • Paradigma
  Onderzoeksrichting waarbij een bepaalde set van wetenschappelijke uitgangspunten en methoden worden gehanteerd
 • Interpretatieve stroming
  Verklaart gedrag door achterliggende ervaringen te analyseren en het perspectieg van de onderzochte centraal te stellen
 • Intersubjectiviteit
  Onderzoekers ijn het met elkaar eens over de resultaten van onderzoek
 • Toetsbaarheid
  Uitspraken kunnen worden getoetst op hun houdbaarheid
 • Informativiteit
  Uitspraken worden heel specifiek weergegeven, zodat de juiste toetsbaarheid ontstaat
 • Generaliseerbaarheid
  Reikwijdte (bereik dat je hebt, zowel inhoudelijk als statistisch)
 • PTO-schema
  Probleem, Theorie, Onderzoek. Schema voor het oplossen van kennisvragen
 • Empirische cyclus
  Cyclus die alle fasen van empirisch onderzoek weergeeft.

  Ontwerpen --> Verzamelen --> Analyseren --> Evalueren -->
 • Regulatieve cyclus
  Cyclus voor praktijkgericht onderzoek, gericht op beslissingen.
 • Werkcyclus
  Cyclus die alle fasen van praktijkgericht onderzoek weergeeft. 

  Probleemanalyse --> Onderzoeksontwerp --> Dataverzameling --> Data-analyse --> Rapportage
 • Betrouwbaarheid
  De mate waarin onderzoek vrij is van toevallige fouten
 • Validiteit
  de mate waarin onderzoek vrij is van systematische fouten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Wat is onderzoek?
 • Nel Verhoeven
 • or
 • 5th

Summary - Wat is onderzoek?

 • 1 De functie van onderzoek

 • Wat is een domein?
  Het hele 'gebied' waarop je onderzoek betrekking heeft.
 • Wat zijn eenheden?
  Alle elementen, personen, objecten waarover je in je onderzoek uitspraken doet.
 • Wat is een fundamenteel onderzoek?
  Onderzoek dat kennisvragen beantwoordt.
 • Wat is praktijkgericht onderzoek?
  Onderzoek dat praktijkvragen beantwoordt.
 • Wat is kwantitatief?
  Onderzoek met behulp van cijfermatige gegevens.
 • Wat is kwalitatief?
  Onderzoek met behulp van niet-cijfermatige gegevens.
 • Wat is holisme?
  In onderzoek worden onderzoekseenheden in hun omgeving als geheel onderzocht.
 • Wat is inductie?
  Theorie ontwikkelen.
 • Wat is deductie?
  theorie toetsen.
 • Wat is iteratie?
  Herhaal data verzamelen en analyseren tot de probleemstelling kan worden beantwoord.
 • Wat is triangulatie?
  Het belichten van de probleemstelling vanuit meerdere invalshoeken.
 • Wat is paradigma?
  Onderzoeksrichting waarbij een bepaalde set van wetenschappelijke uitgangspunten en methoden wordt gehanteerd.
 • Wat is de empirisch-analytische stroming?
  Maakt gedrag objectief meetbaar waarbij niets aan toeval wordt overgelaten en processen verstandelijk worden beredeneerd.
 • Wat is de interpretatieve stroming?
  Verklaart gedrag door achterliggende ervaringen te analyseren en het perspectief van de onderzochte centraal te stellen.
 • Wat is de kritisch-emancipatorische stroming?
  Kijkt kritisch naar de samenleving en naar eigen onderzoeksresultaten; wil bijdragen aan (veranderings)processen.
 • Wat is een onafhankelijke houding?
  Afstand nemen van houdingen en meningen van betrokkenen bij het onderzoek; objectief bijven.
 • Wat is intersubjectiviteit?
  Onderzoekers zijn het met elkaar eens over de resultaten van onderzoek.
 • Wat is toepasbaarheid?
  Uitspraken kunnen worden getoetst op hun houdbaarheid.
 • Wat is informativiteit?
  Uitspraken worden heel goed (specifiek) weergegeven, zodat de juiste toepasbaarheid ontstaat.
 • Wat is generaliseerbaarheid?
  Reikwijdte (zowel inhoudelijk als statisch).
 • Wat is een POT-schema?
  Probleem Theorie, Onderzoek: schema voor het oplossen van kennisvragen.
 • Wat is een empirische cyclus?
  Cyclus die alle fasen van empirisch onderzoek weergeeft.
 • Wat is een regulatieve cyclus?
  Cyclus voor praktijkgericht onderzoek, gericht op 'beslissingen'.
 • Wat is een werkcyclus?
  Cyclus die alle fasen van praktijkgericht onderzoek weergeeft.
 • Wat is betrouwbaarheid?
  De mate waarin onderzoek vrij si van toevallige fouten.
 • Wat is validiteit?
  De mate waarin onderzoek vrij is van systematische fouten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Wat is onderzoek?
 • Nel Verhoeven
 • or
 • 2nd

Summary - Wat is onderzoek?

 • 1 De functie van onderzoek

 • Wat is de onderzoeksweg volgens Bill Trochim?
  1. Ontwerp
  2. Dataverzameling
  3. Analyse
  4. Conclusie
 • Welke houding kenmerkt onderzoekers?
  1. Onafhankelijke houding (geen persoonlijke voorkeur)
  2. Wetenschappelijke houding (verantwoording afleggen, ontvankelijk voor commentaar..)
 • Over welke kennis beschikken onderzoekers?
  1. Constant van methoden 
  2. Telkens anders van onderzoek
 • Over welke vaardigheden beschikken onderzoekers?
  1. Achtergrondkennis
  2. Recepten voor het gebruik van technieken
 • Welke verschillende onderzoeken zijn er?
  1. Fundamenteel of praktijkgericht
  2. Kwalitatief of kwantitatief
  3. Inductief of deductief
 • Wat is fundamenteel onderzoek?
  Voor de wetenschap met een kennisvraag
 • Wat is praktijkgericht onderzoek?
  Voor de maatschappij met een praktijkvraag
 • Wat is kwalitatief onderzoek?
  - Onderzoek naar eenheden
  - De verzameling van gegevens is open en flexibel
  - De gegevens worden in alledaagse taal verwerkt
 • Wat is kwantitatief onderzoek?
  - Onderzoek naar groepen
  - De verzameling van gegevens worden verkregen doormiddel van statische technieken
  - De gegevens worden cijfermatig verwerkt
 • Wat is inductief onderzoek?
  Hier is het thema van de voren niet bekend, deze wordt gaandeweg ontwikkeld.

  Ze werken van het bijzondere naar het algemene

  Met behulp van Iteratie (verzamelen, concluderen, wat mist er? -> verzamelen)

  Kwalitatief
 • Wat is deductief onderzoek?
  Hier worden verwachtingen over bestaande thema's geformuleerd om te kijken of deze standhouden

  Ze werken van het algemene naar het bijzondere

  Theorie-toetsend

  Kwantitatief
 • Wat is triangulatie?
  Wanneer je meerdere dataverzamelingsmethoden gebruikt om één probleemstelling te beantwoorden
 • Wat is een exploratieve hypothese?
  Wanneer je op basis van kennis & expertise verwachtingen hebt over de uitkomst van onderzoek zonder dat het gebaseerd is op een theorie of model
 • Aan welke criteria moet een onderzoek voldoen?
  1. Onafhankelijkheid
  2. Toetsbaarheid van uitspraken 
  3. Betrouwbaarheid
  4. Informativiteit
  5. Validiteit
  6. Generaliseerbaarheid
  7. Praktische criteria
 • Wat bedoelen ze met criteria 1. Onafhankelijkheid van onderzoek?
  Onderzoek moet vrij zijn van :
  1. Voorkeuren en  meningen van betrokkenen
  2. Invloeden van onderzoekers

  Objectiviteit
  (jouw mening doet er niet toe)
  +
  Intersubjectief
        
  (meerdere onderzoeken zijn het er mee eens)
 • Wat bedoelen ze met criteria 2. Toetsbaarheid van onderzoek?
  (Voor kwantitatief onderzoek) 

  1. Waarneembaar
  2. Weerlegbaar
  3. Onderwerp = eenduidig
  4. Onderwerp = openbaar

  Zo wordt een onderzoek repliceerbaar
 • Wat bedoelen ze met criteria 3. Betrouwbaarheid van onderzoek?
  = In hoeverre onderzoek vrij is van toevallige fouten

  Een onderzoek moet herhaalbaar zijn
 • Wat bedoelen ze met criteria 4. Informativiteit van onderzoek?
  1. Het informatiegehalte moet maximaal zijn
  2. Je moet nauwkeurig omschrijven wat je onderwerp is

  * Over welke situatie doe je een uitspraak?
  * Binnen welke grenzen vindt je onderzoek plaats?
  * Welke groep wordt hierbij betrokken?
  * In welke periode vindt je onderzoek plaats?
  * Welk domein heeft je onderzoek betrekking op?
 • Wat bedoelen ze met criteria 5. Generaliseerbaarheid van onderzoek?
  Het moet geldig verklaard kunnen worden. 

  Statische generaliseerbaarheid : Kwantitatief. Doormiddel van statische teksten wordt er getoetst of de uitspraken mogen gelden voor een groep mensen   

  Inhoudelijke generaliseerbaarheid : Kwalitatief. Doormiddel van inhoudelijke teksten wordt er getoetst of de uitspraken mogen gelden voor de personen die ondervraagd zijn
 • Wat bedoelen ze met criteria 6. Validiteit van onderzoek?
  Meet je wat je wilt meten? 

  Inhoudelijke validiteit : kun je de juiste conclusies trekken? 
  Externe validiteit : kun je de conclusies toepassen op een grote groep mensen? (= statische generaliseerbaarheid)
 • Wat bedoelen ze met criteria 7. Praktische criteria van onderzoek?
  1. Is het onderzoek efficiënt (haalbaar)?
  2. Is het bruikbaar (voor praktijkgericht onderzoek)?
 • Welke vragen stel je jezelf als je onderzoekt?
  1. Wie ga ik onderzoeken?
  2. Wat ga ik onderzoeken?
  3. Waar ga ik onderzoeken?
  4. Wanneer ga ik onderzoeken?
  5. Waarom ga ik onderzoeken?
  6. Hoe ga ik onderzoeken?
 • Wat is een empirische cyclus?
  Een spiraal / kringloop. Bij (fundamenteel) onderzoek leidt onderzoek vaak tot nieuwe vragen. 

  Kennisvraag -> Theoretisch antwoord -> Nieuwe onderzoeksvraag -> Theoretisch antwoord...
 • Wat is een regulatieve cyclus?
  Gericht op beslissingen en / of veranderingen (praktijkgericht onderzoek)

  Doel : bieden van een kader waarbinnen het oplossen van een praktijkprobleem ondersteund wordt
 • Wat zijn de fasen van onderzoek?
  1. Probleemanalyse
  2. Onderzoeksontwerp
  3. Dataverzameling
  4. Data-analyse
  5. Rapportage
 • Wat verwerk je in je onderzoeksontwerp (voor praktijkgericht onderzoek)?
  1. Hoe je de onderzoeksvraag gaat beantwoorden
  2. Welke dataverzamelingsmethoden je gaat gebruiken
  3. Hoeveel tijd en welke middelen je nodig hebt
  4. Wie er bij je onderzoek betrokken zijn
  5. Welke onderzoeksinstrumenten je inzet
  6. Hoe je de gegevens gaat analyseren / welke methoden je daarbij gebruikt
 • Hoe heet de werkcyclus voor praktijkgericht onderzoek?
  Een onderzoekskringloop
 • Waar moet je aan denken als je 'de beste oplossing' voor het beantwoorden van je vraag wil kiezen?
  1. Objectiviteit (op feiten gericht)
  2. Onafhankelijkheid (niet eigen interpretatie inbrengen)
 • Waar denk je aan bij het kiezen van je methode?
  1. Tijd en geld
  2. Populatie en steekproef
  3. Vraagstelling
  4. Omgeving
  5. Opdrachtgever
 • Waar zorgt triangulatie voor?
  Het verhogen van de kwaliteit van je resultaten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 4:

 • Wat is onderzoek?
 • Nel Verhoeven
 • 9789059316713 or 9059316711
 • 4e [geh. herz.] dr.

Summary - Wat is onderzoek?

 • 1 De functie van onderzoek

 • Evidence Based Practise: Uitvoeren van een handeling door beroepsbeoefenaar. Uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatig- en doeltreffendheid.

  3 belangrijke informatiebronnen EBP:
  -informatie komt uit het wetenschappelijk domein.
  -ervaring en inzicht van onderzoeker.
  -informatie van de gebruiker.

  Rationalisatie: Daarmee probeer je met zoveel mogelijk bronnen je conclusies hard te maken, daar het niet gezien wordt als wetenschappelijk bewijs of effect.
 • Onderzoek College 1

  Kwaliteitscriteria onderzoek:
  -onafhankelijkheid van onderzoek(er)
  -toetsbaarheid van uitspraken
  -generaliseerbaarheid van resultaten
  -betrouwbaarheid
  -validiteit
  -praktisch toepasbaar

  Het eerste onderscheid:
  Theoriegericht onderzoek:
  -gericht op het toetsen of ontwikkelen van een wetenschappelijke theorie
  -fundamenteel onderzoek

  Praktijkgericht onderzoek:
  -bijdrage aan een praktijksituatie
  -theorie = uitgangspunt

  Een tweede onderscheid:
  Kwantitatief onderzoek:
  -meten = weten!
  -cijfermatige informatie
  -statistische analyses
  -Bijvoorbeeld: enquête, experiment

  Kwalitatief onderzoek:
  -holistische benadering
  -niet/nauwelijks cijfermatig
  -betekenis die onderzochte aan een situatie geeft
  -bijvoorbeeld: (diepte-)interview, observatie

  Onderzoekscyclus:
  -wat ga ik onderzoeken?
  -waarom ga ik onderzoeken?
  -wie ga ik onderzoeken?
  -waar ga ik onderzoeken?
  -wanneer ga ik onderzoeken?

  Fasen in het onderzoek:

  Stappen die je doorloopt:
  1. Probleemanalyse & probleemstelling
  2. Onderzoeksontwerp
  3. Dataverzameling
  4. Data analyse
  5. Rapportage

 • begrip: Wetenschappelijk houding

  het beschikken over de juiste onafhankelijkheid, kennis en vaardigheden om onderzoek uit te voeren.

 • Noem twee verschillende soorten onderzoek

  1. Kwalitatief onderzoek
  2. Kwantitatief onderzoek
 • Wat is een onafhankelijke houding?

  Een houding die je aanneemt zonder je eigen mening hier in te betrekken. Je niet laten verleiden door subjectieve uitspraken. 

 • Wetenschappelijke Houding:
  Beschikking over de juiste onafhankelijkheid, kennis en vardigheden om te onderzoeken.
 • Wat zijn de eigenschappen van een onderzoeker?
  Houding, Kennis, Vaardigheid
 • uit welke 4 meetnivo's bestaat een onderzoek?
  ratio
  interval
  ordinaal
  nominaal


 • wat is onderzoek?
  Onderzoeken is het inspecteren van iets.
 • In begrijp het niet.
 • definitie onderzoek
  op systematische wijze verzamelen en analyseren van gegevens om daarmee kennis of praktijkvragen te beantwoorden
 • Wat zijn de 4 onderzoeksfasen?
  - ontwerpen
  - verzamelen
  - analyseren
  - evalueren
 • Wat betekent een Fundamenteel onderzoek?
  Onderzoek dat kennisvragen beantwoord.
  Is een onderzoek waarbij men richt op het verwerken van kennis
 • kenmerken:
  Micro,
  Meso
  Macro
 • Wat zijn de 3 kenmerken van een onderzoeker?
  1. houding = moet onafhankelijk zijn, openheid voor commentaar
  2. kennis = van methoden en van het onderwerp dat je onderzoekt
  3. vaardigheden= actief bezig zijn met je onderzoek: doen en trucs leren
 • De functie van onderzoek: Bill Trochim laat de route van onderzoek tot leven komen in zijn 'research road'. Ontwerp, uitvoering en evaluatie van onderzoek, zo stelt Trochim, zijn onderling afhankelijk, staan niet los van elkaar. Op deze weg geldt tweerichtingsverkeer. Daarmee wil hij zeggen dat je altijd kritisch naar je eigen onderzoek kijkt, zowel tijdens het project als achteraf. Ook beoordeel je het onderzoek van collega's; door naar elkaars methoden te kijken leer je van elkaar.
 • De vier werkfasen in een onderzoek zijn:
  1. Ontwerpen
  2. Verzamelen
  3. Analyseren
  4. Evalueren
 • Wat zijn incentives
  Beloningen
 • wat is onderzoek
  ?
 • De basisprincipes van (wetenschappelijk) onderzoek
  Zijn de uitgangspunten van onderzoek

  *Fundamenteel of praktijkgericht onderzoek
  *Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 • Fasen Onderzoek:

  -Probleemanalyse:
  Hierin geef je de aanleiding van je onderzoek/probleemsituatie aan gevolgd door het doel van je onderzoek. Dan kom je met je onderzoeksvraag plus de deelvragen.

  -Onderzoeksontwerp:
  Hierin geef je je onderzoeksmethode aan en kom je met de 5w's + h vragen.

  -Data verzameling:

  -Data analyse:
  Resultaten > daaraan verbind je conclusies en op basis van je conclusies doe je aanbevelingen. 

  -Rapportage:
 • Domein =

  het hele ‘gebied’ waarop je onderzoek betrekking heeft.

 • wat is triangulatie letterlijk?

  3 of meer personen

 • Domein:
  Het "gebied" waarop het onderzoek betrekking heeft. 
 • Twee typen onderzoek
  fundamenteel onderzoek & praktijkgericht onderzoek
 • Verklaar het begrip betrouwbaarheid in een onderzoek?
  -
 • onderzoek is goed als:
  het onafhankelijk is 
  betrouwbaar is 
  herhaalbaar is 
  valide is
  generaliseerbaar is
  informatief
 • interpretatief (stroming)
  - ervaring van de persoon
  - betekenis die personen aan de werkelijkheid geven
  - kwalitatief onderzoek
  - veldonderzoek, observatie
 • Wat betekent een Praktijkgericht onderzoek?
  Onderzoek at praktijkvragen beantwoord
 • Welke 2 hoofdtype onderzoek zijn er?
  Fundamenteel onderzoek

  Praktijkgericht onderzoek
 • Wat zijn de vier fasen in een onderzoek?
  1. Ontwerpen
  2. Verzamelen
  3. Analyseren
  4. Evalueren
 • Kenmerken/eigenschappen van onderzoekers
  Houding (onafhankelijk zijn)
  Kennis ( Kennis van methoden is en blijft een belangrijk onderdeel van het verrichten van onderzoek)
  Vaardigheid (Je moet vaardig zijn in het doen van een onderzoek)
 • Fasen in onderzoek
  - Probleemanalyse
  - Onderzoeksontwerp
  - Dataverzameling
  - Data-analyse
  - Rapportage
 • Fundamenteel Onderzoek:
  Doel: kennisverzameling en het toetsen van theorieën. 
  Is er een verband tussen studiesucces en grootte van een gezin?
  Universiteiten, bedrijven etc doen veel fundamenteel onderzoek. 

  Wetenschappelijk gebaseerd volgens mij. 

  Praktijkgericht onderzoek:
  Doel: het oplossen van een probleem in de praktijk. Onderzoeksvraag en gegevens komen uit de praktijk. Je conclusies en aanbevelingen leiden tot verbetering van de praktijk.
 • Leg het begrip probleemstelling uit 
  Dat is je centrale vraag die je met je onderzoek wil beantwoorden
 • Eenheden =

  alle elementen, personen, objecten waarover je in je onderzoek uitspraken doet.

 • wat voor onderzoek is triangulatie?

  kwalitatief en kwantitatief gecombineerd in 1 methode zo dat de geldigheid verhoogd

 • Eenheden:
  Alle elementen, personen en objecten in het onderzoek. 
 • Wat wordt verstaan onder het begrip validiteit?
  -
 • kenmerken van een onderzoeker
  kennis, houding, vaardigheden
 • Fundamenteel Onderzoek:

  Het toetsen van een wetenschappelijke theorie
  Doel: kennisverzameling en het toetsen van theorieën. 
  Is er een verband tussen studiesucces en grootte van een gezin?
  Universiteiten, bedrijven etc doen veel fundamenteel onderzoek. 


  Praktijkgericht onderzoek:

  Het oplossen van een praktijkprobleem
  Doel: het oplossen van een probleem in de praktijk. Onderzoeksvraag en gegevens komen uit de praktijk. Je conclusies en aanbevelingen leiden tot verbetering van de praktijk.

  Beide zijn gericht op het oplossen van een probleem
 • Wat betekent een kwantitatief onderzoek?
  Onderzoek met behulp van cijfermatige gegevens, vb enquete of experiment 
 • Wat is Fundamenteel onderzoek?
  Hier zul je de meeste vragen beantwoorden die niet primair geschikt zijn op de toepadding in de praktijk = een kennisvraag, is vaak wetenschappelijk relevant. Voorbeeld een spinnenfobie
 • Wat is een paradigma
  Fundamentele uitgangspunten van een onderzoek
 • Fundamenteel vs. Praktijkgericht oz
  Fundamenteel
  -Toetsen van een (wetenschappelijke) theorie 
  In hoeverre is intelligente genetisch bepaald (kennisprobleem)

  Praktijkgericht
  -Oplossen van een praktijkprobleem   
  Hoe kan organisatie y ervoor zorgen dat meer vrouwen doorstromen naar een hogere functie
 • Kwantitatief onderzoek. (Cijfers).
  -Enquete.

  Kwalitatief onderzoek. (Letters).
  -Observatie onderzoek.
  -Interview.
  -Literatuuronderzoek.


 • wat wordt er bedoeld met aanleiding tot onderzoek?
  De reden waarom je een bepaald onderzoek opstart
 • Fundamenteel onderzoek =

  onderzoek dat kennisvragen beantwoordt.

 • wat is participerend?

  mee lopen met een onderzoek

 • Fundamenteel Onderzoek:
  Onderzoek naar kennisvragen. Niet primair gericht voor praktisch gebruik.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Verschil tussen actieonderzoek en casestudy
Actieonderzoek is bijz vorm van casestudy. Het verschil zit'm in de probleemstelling. Actieonderzoek is er opgericht om een verandering te begeleiden, te evalueren en waar nodig hands on aanbevelingen doet.
Zes kenmerken van casestudy
N=1 = onderzoek
intensief/extensief en interpretatief
probleemstelling geschikt voor casestudy?
natuurlijke omgeving
diverse methoden van dataverzameling
interactie met de onderzochten
Casestudy
Onderzoek in 1 organisatie.
1 deelnemer, bijv organisatie, bedrijf of school. Sociaal verschijnsel bijv werkklimaat, lesmethode of communicatie.
intensief onderzoek je draait mee met een afdeling
extensief bijv door enquete meer van buitenaf doorlichten.
interpretatief: ervaringen van personen in een organisatie onderzoeken.
Vormen van inhoudsanalyse
Tekstsociologie en kwalitatieve sec analyse.
tekstscociologie is een methode voor autobiografisch onderzoek. Aan de hand van autobiografie een bepaald tijdperk schetsen.

secundaire analyse:
analyseren van bestaande gegevens.
Kenmerken van inhoudsanalyse
Analyse van bestaande tekst beeld en of geluidsdocument
verkennend van aard
gebruik van kwalitatieve analysetechnieken
niveauonafhankelijk.
Gradaties van literatuur
Primaire literatuur = literatuur die een nieuw onderwerp behandelt
secundaire literatuur = literatuur waarin nieuwe onderzoeken van andere wetenschappers wordt gerapporteerd.
tertiaire literatuur = literatuur waarin opsommingen van primaire en secundaire bronnen worden gegeven. Current content tijdschriften opsomming van verschenen nummers van bepaalde tijdschriften geen echten bronnen maar meer verwijzingen.
grijze literatuur = literatuur die niet in gangbare collecties opgenomen zijn. Bijv GLIN = internetbieb.
Verschil tussen literatuuronderzoek en archieven
Literatuuronderzoek teksten onderzoeken, analyseren, die zelf al interpretaties van onderzoek bevatten.
archieven zijn oorspronkelijker zoals registers, interviewverslagen, dagboeken ed.
Literatuur en archiefonderzoek redenen om dit te doen?
Orientatie op een probleemsituatie
theoretische onderbouwing van de onderzoeksopzet
bij beschrijvings en of vergelijkingsvragen.
Wat zijn de vijf belangrijkste omstandigheden die bepalen of een diepte interview een goede keuze is.
Beleving van de respondent
rol van de onderzoeker
omvang van je populatie, kleine groep makkelijker want het is een tijdrovende klus.
nieuwe onderwerpen  (diepteinterview kun je dan orienteren)
praktische omstandigheden (kun je interview afnemen door geld tijd menskracht).
Groepsinterview: onderzoeker stelt vragen en is moderator dit betekent structuur aan gesprek brengen maar ook aan de info.veelgebruikte vorm is focusgroeponderzoek, gaat over 1 onderwerp. Groepsleden selectie op bepaalde kenmerken dus doelgericht. Bijv pat metdezelfde behandeling.effect van interactie belangrijk. 1 op 1 vaak terughoudend.
Xxxx