Summary Wat is onderzoek?

-
ISBN-10 9059316711 ISBN-13 9789059316713
1625 Flashcards & Notes
307 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wat is onderzoek?". The author(s) of the book is/are Nel Verhoeven. The ISBN of the book is 9789059316713 or 9059316711. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Wat is onderzoek?

 • 1 De functie van onderzoek

 • Evidence Based Practise: Uitvoeren van een handeling door beroepsbeoefenaar. Uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatig- en doeltreffendheid.

  3 belangrijke informatiebronnen EBP:
  -informatie komt uit het wetenschappelijk domein.
  -ervaring en inzicht van onderzoeker.
  -informatie van de gebruiker.

  Rationalisatie: Daarmee probeer je met zoveel mogelijk bronnen je conclusies hard te maken, daar het niet gezien wordt als wetenschappelijk bewijs of effect.
 • Onderzoek College 1

  Kwaliteitscriteria onderzoek:
  -onafhankelijkheid van onderzoek(er)
  -toetsbaarheid van uitspraken
  -generaliseerbaarheid van resultaten
  -betrouwbaarheid
  -validiteit
  -praktisch toepasbaar

  Het eerste onderscheid:
  Theoriegericht onderzoek:
  -gericht op het toetsen of ontwikkelen van een wetenschappelijke theorie
  -fundamenteel onderzoek

  Praktijkgericht onderzoek:
  -bijdrage aan een praktijksituatie
  -theorie = uitgangspunt

  Een tweede onderscheid:
  Kwantitatief onderzoek:
  -meten = weten!
  -cijfermatige informatie
  -statistische analyses
  -Bijvoorbeeld: enquête, experiment

  Kwalitatief onderzoek:
  -holistische benadering
  -niet/nauwelijks cijfermatig
  -betekenis die onderzochte aan een situatie geeft
  -bijvoorbeeld: (diepte-)interview, observatie

  Onderzoekscyclus:
  -wat ga ik onderzoeken?
  -waarom ga ik onderzoeken?
  -wie ga ik onderzoeken?
  -waar ga ik onderzoeken?
  -wanneer ga ik onderzoeken?

  Fasen in het onderzoek:

  Stappen die je doorloopt:
  1. Probleemanalyse & probleemstelling
  2. Onderzoeksontwerp
  3. Dataverzameling
  4. Data analyse
  5. Rapportage

 • begrip: Wetenschappelijk houding

  het beschikken over de juiste onafhankelijkheid, kennis en vaardigheden om onderzoek uit te voeren.

 • Noem twee verschillende soorten onderzoek

  1. Kwalitatief onderzoek
  2. Kwantitatief onderzoek
 • Wat is een onafhankelijke houding?

  Een houding die je aanneemt zonder je eigen mening hier in te betrekken. Je niet laten verleiden door subjectieve uitspraken. 

 • Wetenschappelijke Houding:
  Beschikking over de juiste onafhankelijkheid, kennis en vardigheden om te onderzoeken.
 • Wat zijn de eigenschappen van een onderzoeker?
  Houding, Kennis, Vaardigheid
 • uit welke 4 meetnivo's bestaat een onderzoek?
  ratio
  interval
  ordinaal
  nominaal


 • wat is onderzoek?
  Onderzoeken is het inspecteren van iets.
 • In begrijp het niet.
 • definitie onderzoek
  op systematische wijze verzamelen en analyseren van gegevens om daarmee kennis of praktijkvragen te beantwoorden
 • Wat zijn de 4 onderzoeksfasen?
  - ontwerpen
  - verzamelen
  - analyseren
  - evalueren
 • Wat betekent een Fundamenteel onderzoek?
  Onderzoek dat kennisvragen beantwoord.
  Is een onderzoek waarbij men richt op het verwerken van kennis
 • kenmerken:
  Micro,
  Meso
  Macro
 • Wat zijn de 3 kenmerken van een onderzoeker?
  1. houding = moet onafhankelijk zijn, openheid voor commentaar
  2. kennis = van methoden en van het onderwerp dat je onderzoekt
  3. vaardigheden= actief bezig zijn met je onderzoek: doen en trucs leren
 • De functie van onderzoek: Bill Trochim laat de route van onderzoek tot leven komen in zijn 'research road'. Ontwerp, uitvoering en evaluatie van onderzoek, zo stelt Trochim, zijn onderling afhankelijk, staan niet los van elkaar. Op deze weg geldt tweerichtingsverkeer. Daarmee wil hij zeggen dat je altijd kritisch naar je eigen onderzoek kijkt, zowel tijdens het project als achteraf. Ook beoordeel je het onderzoek van collega's; door naar elkaars methoden te kijken leer je van elkaar.
 • De vier werkfasen in een onderzoek zijn:
  1. Ontwerpen
  2. Verzamelen
  3. Analyseren
  4. Evalueren
 • Wat zijn incentives
  Beloningen
 • wat is onderzoek
  ?
 • De basisprincipes van (wetenschappelijk) onderzoek
  Zijn de uitgangspunten van onderzoek

  *Fundamenteel of praktijkgericht onderzoek
  *Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 • Fasen Onderzoek:

  -Probleemanalyse:
  Hierin geef je de aanleiding van je onderzoek/probleemsituatie aan gevolgd door het doel van je onderzoek. Dan kom je met je onderzoeksvraag plus de deelvragen.

  -Onderzoeksontwerp:
  Hierin geef je je onderzoeksmethode aan en kom je met de 5w's + h vragen.

  -Data verzameling:

  -Data analyse:
  Resultaten > daaraan verbind je conclusies en op basis van je conclusies doe je aanbevelingen. 

  -Rapportage:
 • Domein =

  het hele ‘gebied’ waarop je onderzoek betrekking heeft.

 • wat is triangulatie letterlijk?

  3 of meer personen

 • Domein:
  Het "gebied" waarop het onderzoek betrekking heeft. 
 • Twee typen onderzoek
  fundamenteel onderzoek & praktijkgericht onderzoek
 • Verklaar het begrip betrouwbaarheid in een onderzoek?
  -
 • onderzoek is goed als:
  het onafhankelijk is 
  betrouwbaar is 
  herhaalbaar is 
  valide is
  generaliseerbaar is
  informatief
 • interpretatief (stroming)
  - ervaring van de persoon
  - betekenis die personen aan de werkelijkheid geven
  - kwalitatief onderzoek
  - veldonderzoek, observatie
 • Wat betekent een Praktijkgericht onderzoek?
  Onderzoek at praktijkvragen beantwoord
 • Welke 2 hoofdtype onderzoek zijn er?
  Fundamenteel onderzoek

  Praktijkgericht onderzoek
 • Wat zijn de vier fasen in een onderzoek?
  1. Ontwerpen
  2. Verzamelen
  3. Analyseren
  4. Evalueren
 • Kenmerken/eigenschappen van onderzoekers
  Houding (onafhankelijk zijn)
  Kennis ( Kennis van methoden is en blijft een belangrijk onderdeel van het verrichten van onderzoek)
  Vaardigheid (Je moet vaardig zijn in het doen van een onderzoek)
 • Fasen in onderzoek
  - Probleemanalyse
  - Onderzoeksontwerp
  - Dataverzameling
  - Data-analyse
  - Rapportage
 • Fundamenteel Onderzoek:
  Doel: kennisverzameling en het toetsen van theorieën. 
  Is er een verband tussen studiesucces en grootte van een gezin?
  Universiteiten, bedrijven etc doen veel fundamenteel onderzoek. 

  Wetenschappelijk gebaseerd volgens mij. 

  Praktijkgericht onderzoek:
  Doel: het oplossen van een probleem in de praktijk. Onderzoeksvraag en gegevens komen uit de praktijk. Je conclusies en aanbevelingen leiden tot verbetering van de praktijk.
 • Leg het begrip probleemstelling uit 
  Dat is je centrale vraag die je met je onderzoek wil beantwoorden
 • Eenheden =

  alle elementen, personen, objecten waarover je in je onderzoek uitspraken doet.

 • wat voor onderzoek is triangulatie?

  kwalitatief en kwantitatief gecombineerd in 1 methode zo dat de geldigheid verhoogd

 • Eenheden:
  Alle elementen, personen en objecten in het onderzoek. 
 • Wat wordt verstaan onder het begrip validiteit?
  -
 • kenmerken van een onderzoeker
  kennis, houding, vaardigheden
 • Fundamenteel Onderzoek:

  Het toetsen van een wetenschappelijke theorie
  Doel: kennisverzameling en het toetsen van theorieën. 
  Is er een verband tussen studiesucces en grootte van een gezin?
  Universiteiten, bedrijven etc doen veel fundamenteel onderzoek. 


  Praktijkgericht onderzoek:

  Het oplossen van een praktijkprobleem
  Doel: het oplossen van een probleem in de praktijk. Onderzoeksvraag en gegevens komen uit de praktijk. Je conclusies en aanbevelingen leiden tot verbetering van de praktijk.

  Beide zijn gericht op het oplossen van een probleem
 • Wat betekent een kwantitatief onderzoek?
  Onderzoek met behulp van cijfermatige gegevens, vb enquete of experiment 
 • Wat is Fundamenteel onderzoek?
  Hier zul je de meeste vragen beantwoorden die niet primair geschikt zijn op de toepadding in de praktijk = een kennisvraag, is vaak wetenschappelijk relevant. Voorbeeld een spinnenfobie
 • Wat is een paradigma
  Fundamentele uitgangspunten van een onderzoek
 • Fundamenteel vs. Praktijkgericht oz
  Fundamenteel
  -Toetsen van een (wetenschappelijke) theorie 
  In hoeverre is intelligente genetisch bepaald (kennisprobleem)

  Praktijkgericht
  -Oplossen van een praktijkprobleem   
  Hoe kan organisatie y ervoor zorgen dat meer vrouwen doorstromen naar een hogere functie
 • Kwantitatief onderzoek. (Cijfers).
  -Enquete.

  Kwalitatief onderzoek. (Letters).
  -Observatie onderzoek.
  -Interview.
  -Literatuuronderzoek.


 • wat wordt er bedoeld met aanleiding tot onderzoek?
  De reden waarom je een bepaald onderzoek opstart
 • Fundamenteel onderzoek =

  onderzoek dat kennisvragen beantwoordt.

 • wat is participerend?

  mee lopen met een onderzoek

 • Fundamenteel Onderzoek:
  Onderzoek naar kennisvragen. Niet primair gericht voor praktisch gebruik.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.