Summary Wegen en dwarswegen : de geschiedenis van tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen

-
ISBN-10 9053523898 ISBN-13 9789053523896
245 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wegen en dwarswegen : de geschiedenis van tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen". The author(s) of the book is/are Nico K van den Akker Peter J A Nissen. The ISBN of the book is 9789053523896 or 9053523898. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wegen en dwarswegen : de geschiedenis van tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen

 • 1.1 Moeizaam begin

 • Waarom dachten de Romeinen dat het christendom het zoveelste mysteriegodsdienst was ?

  Christendome en  Mysteriegodsdiensten hebben veel zelfde kenmerken: thema dood en en verrijzen, erediensten in beslotenkrijg rond sacramenten, inwijding door doop.

 • We kennen de brieven van Paulus aan de christenen in onder meer Thessalonika, Korinthe en Efese. Wat was de relatie tussen Paulus en de christenen in die steden?
  Paulus heeft hier gemeenten gesticht en gaf leiding onder meer door het schrijven van brieven.
 • Wat is het verschil tussen christendom en mysterie godsdient

  Bij Christendom geen veraanzelviging van God en mens. De verlossing is een eenmalige ervaring door de historische daad van Jezus van nazareth.

 • Wat was de reden voor de vervolgingen?
  christenen geloofden in 1 God, de Romeinen in meerdere. Ze zagen christus als misdadiger. Ze legden geen eed aan de keizer af, ze mengden zich niet in de samenleving (gingen niet naar het theater etc). Er deden allerlei wilde verhalen over christenen rond, onder andere dat ze kannibalen waren.
 • In de wijsbegeerte van Grieken en Romeinen bestond ten tijde van het ontstaan van het christendom, met name in de school voor Stoa, en ontwikkeling naar het geloof in een God (Monotheisme)

 •  De Romeinen ondernamen aanvankelijk niets tegen de christenen. Waarom niet?
  de Romeinen zagen de christenen als een soort groep uit het jodendom. Joden mochten hun eigen godsdienst hebben maar moesten wel geld aan de keizer betalen. 
 • De Godsdienst van de Romeinen was een polytheïsme en was onstaan uit een vermenging van Griekse en Romeinse en andere godsdiensten (syncretisme)

 • In het vroegste christendom stonden joden-christenen en heiden-christenen tegenover elkaar. Waarover ging dit conflict?
  Kun je christen zijn zonder dat je uit het jodendom bent gekomen? Zonder dat je besneden bent? Petrus en Jacobus zeggen nee en Paulus zegt ja. Het prille christendom koos voor de Pauluslijn
 • Wat zijn de kenmerken van Stoa (en ook christendom)

  Er is een goddelijke geest die zich in de mens openbaart door de rede (Logos).

  Om deugdzaam te leven moet men zich aan de rede en God onderwerpen

  In het deugdzame leven vind men het hoogste geluk, en niet in uiterlijkheden als rijkdom, eer en gezondheid. Door stoicijns tegen over uiterlijkheden te staan bereikt men innerlijk geluk en vrede.

 • Nadat Stefanus in Jeruzalem was gestenigd ontvluchtten de volgelingen van Jezus Christus de stad en kwam uiteindelijk in Antiochië terecht. Daar kwam het tot een ‘doorbraak’. Wat hield die doorbraak in?
  De verkondiging richtte zich niet meer alleen tot joden, maar ook tot proselieten en godvrezenden. Hier werden de leerlingen voor het eerst christenen genoemd.
 • Welke kerkelijk ambten ontstonden in de vroegste geschiedenis van het christendom?
  Diakens, ondersteuning van de weduwen. Oudsten, gaven samen met de apostelen leiding aan de gemeente, episcopen, ambt van de eindverantwoordelijke, acoliet, brengt brieven rond, priester, mocht alleen met toestemming van de bisschop voorgaan en preken in eucharistie, profeten worden niet gewijd of aangesteld.
 • Godvrezenden onderhielden wel de sabbat en aanbaden een God maar lieten zich niet in het joodse volk opnemen.
 • Wat zijn proselieten?
  De joden in de diaspora deden aan zending. Hun verering van een God trok heidenen aan, die zich door besnijdenis, doop door onderdompeling en offer in het joodse volk lieten opnemen.
 • Wat houdt de diaspora in?
  Joden die buiten Palestina wonen. Zij konden niet deelnemen aan de offerdienst van de tempel daarom gingen zij zich toeleggen op geboden die ook buiten Palestina in praktijk gebracht konden worden; de besnijdenis, de onderhouding van de sabbat, de spijswetten en de gebeden.
 • Wat zijn Zeloten?
  Streefden naar afscheiding van het Romeinse Rijk en daarbij geweld niet schuwden. Messiaanse verwachting, strijdbare held die israel zou bevrijden van het Romeinse slavenjuk.
 • Farizeeën golden als vrome en wetsgetrouwe joden. Velen werden als Schriftgeleerden beschouwd. Voorstanders van behoud van de eigen joodse beschaving. Stonden op slechte voet met de Romeinse overheersers. 
 • Wat zijn Farizeeen?
  Zij waren trouw aan de geschreven wet, maar ook aan de uitleg daarvan door de rabbijnen ( talmoed). Sterke afwachting van de Messias.
 • Zij hadden over het algemeen een goede relatie met de Romeinse overheersers. In godsdienstig opzicht zeer behoudend. Geloof gebaseerd op de Thora en wezen de mondelinge overlevering en uitleg van de wet door de wetgeleerden af. 
 • Wat zijn Sadduceeen?
  Afstammelingen van priester Sadok, rijke, ontwikkelde en voorname joden uit de priesterstand
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Deel 114. Wat leerde Pelagius?
- Leerde dat de mens mogelijk was om van nature en uit kracht van zijn vrije wil de zaligheid kon bereiken.
- Dat de mens van nature niet bedorven is en dat hij, ondanks de zondeval, toch uit eigen wil naar het goede kan streven, was onder christenen (vooral in het oosten) gemeengoed. - --------Pelagius verwoordde dit op extreme wijze, alsof de mens geen hulp buiten zichzelf nodig zou hebben om met God in het reine te komen. 
Deel 113. Wie waren de Anachoreten?
- Christenen die bewust op zoek gingen naar onbloedig martelaarschap
- Ascetisch leven
- Verkochten al hun bezit> Opbrengst naar de armen.
- Zochten eenzaamheid op om daar geheel vrij te zijn voor God

Anachorein: Zich terugtrekken
Deel 112.  Wat werd er op het Concilie van Chalcedon besloten? Hoe heette de leer die daar werd vastgelegd, en wat kun je er verder over vertellen? 
- O.l.v. Paus Leo de Grote
- Er werd vastgesteld dat in Jezus Christus twee naturen in één persoon zijn verenigd, en wel tegelijk onvermengd en onveranderd én ongedeeld en ongescheiden.  
-Tweenaturenleer / Dyofisistisme
-  Er kwamen 28 kerkregels. Belangrijkste: 
- Bisschoppen krijgen autoriteit over monnniken
- Clerus mogen niet in militaire dienst
- Monniken en monialen mogen niet huwen
Deel 111. Wat houdt het Docetisme in?
- Ontstaan uit combinatie Gnosticisme en christendom
- Opvatting over het schijnkarakter van Jezus. > Lichaam was schijn, niet werkelijk aanwezig.
- Christus heeft slechts in schijn de menselijke natuur aangenomen
Deel 110. Wat werd er op het Concilie van Nicea besloten? Welke Griekse term werd daarvoor gebruikt?   
- Geloofsbelijdenis waarin de Zoon één is wezen met de Vader
- Hetzelfde wezen - Niet geschapen

- Ook praktische zaken: bijv. regeling voor het vaststellen van de paasdatum.
Deel 19. Wat leerde Arius omtrent de persoon van Jezus Christus?
- Arius leerde een tussenweg  rondom de juiste omschrijving van de verhouding tussen Jezus Christus en God de Vader. 
- Volgens Hem was de Zoon (Logos)wel het wezen dat het dichtste van alle schepselen bij God de Vader stond, maar het bleef toch een schepsel. 
- God was zo verheven dat Hij zich onmogelijk zelf met het werk van de schepping had kunnen inlaten. Daarom had Hij als eerste schepsel de Zoon in het leven geroepen, een soort tussenwezen. En door middel van dit tussenwezen had God de wereld geschapen. (De Zoon is dus het eerstgeschapen schepsel, niet eeuwig.
- En omdat Hij niet eeuwig is, is Hij ook niet goddelijk. Dus in wezen niet hetzelfde als de Vader.)
Deel 18. Wat houdt het Gnosticisme in?
- Het gnosticisme stelde de verlossing van de mens afhankelijk van een hogere kennis of wijsheid (gnosis).
- De gnosis was niet zozeer verstandelijke kennis, maar meer ‘kennis van het hart’:
- Tastbare en zichtbare wereld > slecht. > Afscheiding tussen goede God  en slechte Demiurg. > Dualisme- Sommige gnostici gingen Christus als gezant zien.
Deel 17. Wat kun je vertellen over de historische gegevens rondom de christenvervolgingen?  
- In de eerste en tweede eeuw hadden de vervolgingen nog een incidenteel en plaatselijk karakter.
-In de derde eeuw mondden zij uit in systematische campagnes, die erop gericht waren het christendom in heel het Romeinse Rijk uit te roeien.  
- Christenen mochten aangepakt worden als bekend werd dat ze christen waren. > Als ze zich niet afkeerden van hun geloof stierven ze als martelaar. 
- Martelaarschap werkte aanstekelijk > De dood vanwege moedige getuigenis betekende 'toegang tot de hemel'
Deel 16. Wat kun je vertellen over de kerkvader Tertullianus?
- Liet zien dat er een groot wantrouwen was tegenover de christenen
- Verdediger van de christenen tegen de romeinen
- Apologeticum geschreven
- Eerst theoloog
-Bijdrage geleverd aan formulering theologische begrippen zoals Triniteit, Persoon, Wezen etc. 
- Schreef in het Latijn en niet in het Grieks
- Taalvirtuoos
- Apologeet
Deel 14. In de eerste gemeenten had men de opziener, oudste en een diaken. Vanaf de derde eeuw ontstonden nog andere functies in de bediening van de gemeente. Welke?
- Leraar of Cathecheet
- Subdiaken, Lector (Voorlezer)
- Acoliet (dienaar)
- Ostiarius (koster)
- Exorcist (duiveluitdrijver)