Summary Wegwijs in de Vennootschapsbelasting. Editie 2019

-
ISBN-10 9012404568 ISBN-13 9789012404563
191 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Wegwijs in de Vennootschapsbelasting. Editie 2019". The author(s) of the book is/are Jan Nicolaas Bouwman Martin Jos Boer. The ISBN of the book is 9789012404563 or 9012404568. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Wegwijs in de Vennootschapsbelasting. Editie 2019

 • 4 Renteaftrekbeperkingen

 • Wat zijn de drie gevallen van vreemd vermogen die als eigen vermogen worden beantwoord?
  1. Schijnlening
  2. Deelnemerschapslening
  3. bodemloze-putlening
 • Wat zijn de 4 andere manieren waarop de aftrek door de VPB kan worden belemmerd?
  1. De verschuldigde rente vloeit niet voort uit de ondernemingsuitoefening van de belastingplichtige, omdat zij elders hoort te worden gedragen.
  2. De overeengekomen rente komt niet volledig in aftrek omdat zij onzakelijk hoog is.
  3. De aftrek wordt belemmerd door expliciete wettelijke regels.
  4. De rente komt niet in aftrek omdat de betaling van de rente is ingegeven door het oogmerk om belasting te besparen en aftrek zou leiden tot strijd met doel en strekking van de Wet VPB.
 • De wettelijke regels die de aftrek van rente belemmeren
  • Art. 8c: betaalde en ontvangen rente die bij de doorstroomvennootschappen niet in aanmerking wordt genomen.
  • Art. 10 lid 1 sub j: rente in natura dat is in de vorm van aandelen etc.
  • Art. 10a: rente die niet in aftrek komt wegen winstdrainage
  • Art. 10b: Rente die niet in aftrek komt in verband met renteloze en laagrentende concernregelingen.
  • Art. 15b: rente die niet in aftrek komt voor zover sprake is van earningsstripping.
 • Wat wordt verboden in art. 10a Wet VPB
  Art. 10a verbiedt onder omstandigheden de aftrek van rente van geldleningen die zijn afgesloten binnen een concern of bij een aandeelhouder/natuurlijke persoon
 • Welke 3 rechtshandelingen zorgen ervoor dat op grond van art. 10a lid 1 geen rente afgetrokken mag worden omdat de schuld verschuldigd is aan een verbonden lichaam of een verbonden natuurlijk persoon?
  1. Winstdeling of teruggaaf van gestort kapitaal aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon door de belastingplichtige of een met deze verbonden aan de VPB onderworpen lichaam.
  2. Een kapitaalstorting in een verbonden lichaam door de belastingplichtige een met deze verbonden lichaam of een met deze verbonden in Nederland woonachtige natuurlijke persoon; of
  3. De verwerving of uitbreiding van een belang door de belastingplichtige, een met deze verbonden aan de VPB onderworpen lichaam of een met deze verbonden in Nederland woonachtige natuurlijke persoon in een lichaam dat na deze verwerving of uitbreiding een verbonden lichaam is.
 • Wanneer is toepassing van art. 10a Wet VPB mogelijk?
  De schuld waarover de rente is verschuldigd moet is, rechtens dan wel in feite direct of indirect' bestaat tot een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon
 • De betekenis van interne verhangingen op grond van art. 10a lid 1 sub c?
  Er is sprake van een interne verhanging als een reeds met de belastingplichtige verbonden lichaam met geld dat is geleend van een verbonden lichaam, wordt overgenomen.
 • Wat is de betekenis van externe acquisitie op grond van art. 10a lid 1 sub c?
  De overname van een belang in een dochter die pas na de overname een verbonden lichaam word van de belastingplichtige, is een rechtshandeling die tot toepassing van art. 10a Wet VPB kan leiden.
 • Wat zijn de 3 situaties van ontsmetting en besmetting van een lening in art. 10a?
  1. Wijziging van het doel
  2. wijziging van de crediteur; en
  3. wijziging in verbondenheid
 • Wat moet er op grond van art. 10a lid 4 onder een verbonden persoon worden verstaan?
  1. De belastingplichtige heeft een belang van minstens 1/3 in een ander lichaam (een dochter)
  2. Een ander lichaam heeft een belang van minstens 1/3 in e belastingplichtige (de moeder)
  3. Een derde (lichaam of natuurlijk persoon) heeft een belang van ten minste 1/3 in de belastingplichtige, terwijl deze derde ook voor minstens 1/3 een belang houdt in een ander lichaam (zusters)
  4. Een lichaam dat met een belastingplichtige onderdeel is van een fiscale eenheid in de zin van art. 15 of 15a Wet VPB.
 • Wat wordt er bedoeld met de term 'belang' in art. 10a lid 4 Wet VPB?
  De bepaling ziet niet alleen op belangen in de vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal, maar ook op belangen in andere lichamen die zijn bedoeld in art. 1 Wet VPB.
 • Wanneer is er sprake van een verbonden natuurlijk persoon op grond van art. 10a lid 5 Wet?
  Er is sprake van een verbonden natuurlijk persoon indien de natuurlijk persoon een belang heeft van tenminste 1/3 in het lichaam dat de rente wil aftrekken of als een natuurlijk persoon een belang heeft van 1/3 in een met dit lichaam verbonden lichaam.
 • Wat is een verbonden lichaam op grond van art. 10a lid 6 Wet VPB?
  Een lichaam met een belang kleiner dan 1/3 in de belastingplichtige kan toch wordt aangemerkt als verbonden lichaam als dit lichaam samen met andere lichamen een samenwerkende groep vormt en deze lichamen gezamenlijk een belang van ten minste 1/3 houden in de belastingplichtige.
  Wat hierbij nog van belang is, is dat de lichamen allemaal onder min of meer vergelijkbare voorwaarden in min of meer gelijke verhoudingen eigen en vreemd vermogen verschaffen aan de overnemer. Daarbij zal het karakter van de samenwerking worden benadrukt als de subfondsen en hun lichamen hun investering in de overnemer niet tussentijds mogen verminderen of terugtrekken.
 • Hoe wordt de crediteur belast van een art. 10a lening?
  Rente die een debiteur op grond van art. 10a niet kan aftrekken, blijft bij de crediteur belast.
 • Welke renteaftrekbeperking geeft art. 10b Wet VPB?
  Art. 10b VPB verbiedt de aftrek van rente over renteloze of onzakelijke laagrentende concernleningen zonder vaste looptijd of een looptijd van meer dan 10 jaar.
 • Wat zijn concernleningen op grond van art. 10b Wet VPB
  Concernleningen zijn leningen die zijn afgesloten in de zin van art. 8b Wet BPN gelieerde lichamen.
 • Wat is het gevolg van de renteaftrekbeperking van art. 10b Wet VPB in nationale verhoudingen?
  Door de werking van het totaalwinstbegrip treedt er geen verlies van belastingmiddelen op voor de fiscus. De fiscus ontvangt wat zij zou hebben ontvangen indien wel een zakelijke overeenkomst zou zijn overeengekomen.
 • Wat is het gevolg van de renteaftrekbeperking van art. 10b Wet VPB bij grensoverschrijdende concernleningen?
  Bij grensoverschrijdende concernleningen leidt deze toepassing tot aftrek van een zakelijke rente bij de debiteur, maar is het niet zeker dat de gelieerde crediteur voor de corresponderende rentebaten zal worden belast.
 • Wat wordt er op grond van art. 10b verstaan onder een geldlening?
  Het gaat hier niet alleen om het civielrechtelijke begrip geldlening (art. 7:129 BW) maar deze bevat ook andere geldschulden.
 • Wanneer is er sprake van een onzakelijke vergoeding op grond van art. 10b Wet VPB?
  Art. 10b Wet VPB treedt bij een onzakelijke vergoeding in werking als het afwijkt van een arm's length-vergoeding. Het criterium in belangrijke mate geeft aan dat art. 10b Wet VPB alleen in werking treedt als de feitelijk overeengekomen vergoeding voor 30% of meer naar beneden afwijkt van de zakelijke vergoeding. Daarbij dient het percentage van 30% te worden berekend op basis van het bedrag van de zakelijke vergoeding.
 • Wat houdt de renteaftrekbeperking van art. 15b in?
  Dit is een generieke aftrekbeperking voor alle aan de vennootschapsbelasting onderworpen belastingplichtige.
  Het saldo van de rentekosten minus de rentebaten komt niet in aftrek voor zover dat saldo hoger is dan de hoogste van € 1.000.000 of 30% van de gecorrigeerde fiscale winst.
 • Betekenis saldo aan rente op grond van art. 15b Wet VPB?
  In art. 15b lid 2 Wet VPB is de definitie opgenomen van het saldo aan rente: het bedrag van rentelasten ter zake van geldleningen verminderd met het rentebedrag aan rentebaten ter zake van geldleningen.
 • De drempel van art. 15b Wet VPB
  Het saldo aan rente komt niet in aftrek voor zover dat meer bedraagt dan de hoogste van de volgende bedragen: 1.000.000 of 30% van de gecorrigeerde winst. De minimumdrempel voor het saldo aan rente van 1.000.000 gaat ook op als de belastingplichtige verlies lijdt.
 • Wat is de gecorrigeerde winst op grond van art. 15b Wet VPB?
  De gecorrigeerde winst staat gedefinieerd in art. 15b lid 3 Wet VBP.
  Uitgangspunt voor de berekening van de gecorrigeerde winst is de winst zoals deze zou hebben bedragen als art. 15b niet zou hebben bestaan. Dit houdt in dat wordt aangesloten bij de winst voor dat daarop de giftenaftrek van art. 16 Wet VPB in mindering is gebracht. Bovendien houdt dit in dat in de hier bedoelde winst niet de voordelen zijn begrepen die zijn vrijgesteld.
  Er staan ook nog drie correctieposten in lid 3 die bij de winst worden opgeteld.
 • De behandeling van als voortbrengingskosten geactiveerde rente op grond van art. 15b lid 7 Wet VPB.
  Voor het geval een bedrag aan geactiveerde rente volgens de drempel van art. 15 lid 1 niet in aftrek komt, bepaalt de eerste volzin van art. 15 lid 7 dat deze rente in afwijking van de regels van goed koopmansgebruik of de regeling voor onderhanden werk toch niet mag worden geactiveerd en evenmin in aftrek mag worden gebracht.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Vereiste 3: De moedermaatschappij bezit de gehele juridische en economische eigendom van 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij. Wanneer is er sprake van eigendom?
De moedermaatschappij dient voor ten minste 95% zowel de zeggenschap in, als het financiële belang bij de dochtermaatschappij te hebben.
Indien de aandelen zijn gecertificeerd en de eigendom van de aandelen berust bij een administratiekantoor dat is ondergebracht in en lichaam dat geen onderdeel is van een fiscale eenheid tussen de moedermaatschappij en de dochter kan zijn, is de fiscale eenheid niet mogelijk. Alleen als het administratiekantoor ook deel uitmaakt van de fiscale eenheid.

Wanneer heeft de moeder 95% van het bezit:
 • Ten minste 95% van de statutaire stemrechten in de dochtervennootschap vertegenwoordigt; en
 • Recht geeft op ten minste 95% van de winst en ten minste 95% van het vermogen van de dochtervennootschap.
Wat zijn de 2 soorten dividend? En valutaresultaten op dividendvorderingen.
 1. Meegekocht dividend: winst die bij de verkrijging van de deelneming al aanwezig was.
 2. Verkapt dividend:
  1. Formele dividend: berusten op een besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders van een nv of bv tot uitkering van door het lichaam behaalde winst aan die aandeelhouders.
  2. Verkapt dividend: een uitkering waar geen besluit van de aandeelhoudersvergadering aan ten grondslag ligt.


Valutakoersverschillen op te betalen dividend vallen niet onder de deelnemingsvrijstelling vanaf het moment dat het dividend zich heeft los gemaakt van de deelneming.
Wat regel art. 20a lid 9?
In art. 20a lid 9 is opgenomen dat terugwenteling van een verlies niet mogelijk is indien het uiteindelijke belang in het lichaam dat het verlies poogt terug te wentelen in belangrijke mate is gewijzigd.
Wat houdt de uitzondering van art. 20a lid 3 in?
Indien het lichaam niet op de hoogte was/is van de belangenwijziging is het eerste lid niet van toepassing.
Wat houdt de uitzondering van art. 20a lid 2 in?
In art. 20a lid 2 is vastgelegd dat een wijziging van het uiteindelijke belang in 2 gevallen buiten beschouwing blijft:
 • Sub a: wijziging in het uiteindelijke belang die voortvloeit uit de overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht;
 • Sub b: wijziging die voortvloeit uit een uitbreiding van het uiteindelijke belang van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die in het oudste verliesjaar al een belang van 1/3 of meer had in het verlieslichaam.
Hoe wordt de verliesverrekening toegepast in het jaar van belangenwijziging?
In het jaar van belangenwijziging wordt de winst na aftrek van giften voor de periode voor en na de belangenwijziging afzonderlijk berekend.
Kan er nog een aanspraak worden gemaakt op de verliesverrekening indien er sprake is van een terugoverdracht?
De staatsecretaris vond dat terugoverdracht aan de oorspronkelijke aandeelhouder niet leidt tot het herleven van de verliesverrekening. Zou dit wel zo zijn dan zou er sprake zijn van een lucratieve handel. Omdat er veel kritiek kwam op dit oordeel van de staatsecretaris is hij bereid de verliesverrekening bij een vennootschap weer te laten herleven mits:
 • De verrekening uitsluitend ten goede komt aan de oorspronkelijke aandeelhouders onder wie de herleefde verliezen zijn geleden;
 • In de prijs van de aandelen bij de terugoverdracht geen vergoeding is begrepen voor het weer herleven van de verliesverrekeningsmogelijkheden; en
 • gedurende de periode waarin de aandelen bij derden hebben berust geen latente winsten zijn ontstaan of ingebracht waarmee de verliezen kunnen worden verrekend.
Wat wordt er verstaan onder het uiteindelijke belang in art. 20a?
Het uiteindelijke belang is vooral het financiële belang. De belangenwijziging dient ten minste 30% te bedragen. Daarbij wordt vergeleken met het oudste jaar waarvan nog een verlies moet worden berekend.
Wat is de hoofdregel van art. 20a voor de verliesverrekening?
Nog onverrekende verliezen kunnen niet meer vooruitegewenteld worden indien tussen het begin van het oudste jaar waarvan nog een verlies moet worden verrekend en het lopende jaar het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd.
Hoe werkt de verliesverrekening voor beleggingsinstellingen?
Verliezen geleden door een lichaam in de periode dat het de status van beleggingsinstelling heeft aangenomen, zijn niet verrekenbaar met winsten waarin deze status voor het lichaam niet van toepassing is.